ورود کاربر

در مجموع: 102 نتیجه یافت شد

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :

صفحه5 از6

81. دانلود آمادگی دفاع نهایی از پایان نامه (فرم شماره 8)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
82. دانلود گزارش پیشرفت پایان نامه (فرم شماره 7)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
83. دانلود ارسال پروپوزال پایان نامه به معاونت پژوهشی (فرم شماره 6)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
84. دانلود تاییدیه اصلاحات پروپوزال(فرم شماره 5)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
85. دانلود دفاع از پروپوزال پایان نامه(فرم شماره 4)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
86. دانلود فرم تصویب عنوان پایان نامه (فرم شماره3)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
87. دانلود فرم ارائه و تأیید عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماه 2)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
88. دانلود فرم پیشنهاد اساتید راهنما و مشاور(فرم شماره1)
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه یاسوج)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زنیب یاسوج
ایجاد در 21 اسفند 1394
89. دانلود دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه همدان)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ایجاد در 21 اسفند 1394
90. دانلود فرم ارائه عنوان پیشنهادی پایان نامه
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه همدان)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ایجاد در 21 اسفند 1394
91. دانلود فرم انتخاب استاد راهنما
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه همدان)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ایجاد در 21 اسفند 1394
92. دانلود گردش كار انتخاب استاد راهنما
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه همدان)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ایجاد در 21 اسفند 1394
93. دانلود فرم پروپوزال پايان نامه سال 92
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه همدان)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ایجاد در 21 اسفند 1394
94. دانلود فرآيند گردش كار تصويب پروپوزال كارشناسي ارشد
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه همدان)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ایجاد در 21 اسفند 1394
95. فرم شماره 11: گزارش اساتيد مشاور
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه مشهد)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 
ایجاد در 21 اسفند 1394
96. فرم شماره 10: مشاوره با استاد راهنما جهت دانشجوي دکتري تخصصي
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه مشهد)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 
ایجاد در 21 اسفند 1394
97. فرم شماره 9: مشخصات دانشجویان دکتری تخصصی
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه مشهد)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 
ایجاد در 21 اسفند 1394
98. فرم شماره 7: فرم گزارش شش ماهه پایان نامه
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه مشهد)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 
ایجاد در 21 اسفند 1394
99. فرم شماره 6: فرم صورتجلسه دفاع از طرح پيشنهادي پايان نامه
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه مشهد)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 
ایجاد در 21 اسفند 1394
100. فرم شماره 5: فرم صورتجلسه تصویب عنوان پایان نامه
(فرم ها و آیین نامه های دانشگاه مشهد)
دانلود  فرم پروپوزال و طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 
ایجاد در 21 اسفند 1394

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com