ورود کاربر

SPSS

تذکر: افراد مبتدی می توانند مقادیر از دست رفته (Missing Value) را نادیده بگیرند. زیرا نرم افزار به طور خودکار مقادیر از دست رفته را شناسایی و گزارش می کند.

SPSS در رسیدگی به مقادیر از دست رفته تسلط کافی دارد. می توان مقادیر از دست رفته را به دو شکل مشخص نمود:

ثبت سفارش

- مقادیر از دست رفته تعریف شده سیستم

مقدار تعریف شده توسط سیستم «.» است. زمانی که شما داده ها را از نرم افزار دیگری مثل اکسل به spss وارد می کنید، بجای خانه های خالی علامت دات «.» گذاشته می شود. می توان به طور دستی نیز برای خانه های خالی مقدار دات را گذاشت و برنامه آن را به عنوان مقدار از دست رفته محسوب کرده و در تجزیه و تحلیل اعمال نمی کند، مگر اینکه کاربر صریحاً استفاده از آنها در تجزیه و تحلیل را مشخص کرده باشد. در هر بار گرفتن خروجی آماری از برنامه، گزارش مربوط به مقادیر از دست رفته نیز در جدولی نمایش داده می شود (بطور پیش فرض).

اما ممکن است شما بخواهید مقادیر از دست رفته را نیز در تجزیه و تحلیل خود لحاظ کنید. و این خود عادت مناسب و آکادمیکی است که علت داشتن مقادیر از دست رفته را ثبت کنید. در این صورت بایستی از گزینه دوم استفاده کنید. البته می توان با دستور transform و record مقادیر از دست رفته پیش فرض سیستم را نیز در تجزیه و تحلیل داده ها گنجاند، که در ادامه مطالب توضیح داده می شود.

- مقادیر از دست رفته تعریف شده توسط کاربر

در اینجا کد مقادیر از دست رفته یک کاربر را آورده ایم که در مطالعه امکان سنجی بستری کردن در منزل بدست آورده است و افراد سالمند، بیمار شدید و ناتوان را به عنوان مقدار از دست رفته کد گذاری کرده است:

70 ناتوان در تکمیل پرسشنامه
80 گیج و بدون تمرکز شناختی
90 عدم تمایل به شرکت
99 سایر علل

این مقادیر از تجزیه و تحلیل داده ها کنار گذاشته می شوند، اما گزارش مشخصات توصیفی آنها در خروجی برنامه می آید. برای تعریف مقادیر از دست رفته، در ستون Missing Values در برگه تعریف متغیرها، روی علامت ... کلیک کرده و در پنجره ای که باز می شود کد گذاری را انجام دهید. مقادیر از دست رفته را می توان به صورت منفرد همانند کدهای بالا تعریف کرد یا یک دامنه از مقادیر را به عنوان مقدار از دست رفته تعریف کرد. مثلا دامنه سنی 70 سال به بالا را می توان به عنوان متغیر از دست رفته تعریف کرد.

به عنوان یک عادت خوب، بهتر است در هر بار تغییر داده ها یا تعریف متغیرها، کلید ctrl+s را بزنید یا از منوی فایل دستور save را بزنید تا تغییرات شما ذخیره گردد. اگر برای اولین بار دستور save را بزنید، برنامه آن را Save As محسوب کرده و از شما نام می خواهد. نام مناسبی برای پروژه تجزیه و تحلیل آماری داده های خود انتخاب کنید و سپس دکمه save را بزنید. من بعد دیگر نیازی برای مشخص کردن نام فایل نیست و کافی است ctrl+s را بزنید تا تغییرات شما در فایل برنامه ذخیره گردد.

گام اول در هر تجزیه و تحلیل آماری خلاصه کردن و نمایش داده ها است. یک خلاصه توصیفی یا نمودار ساده می تواند برداشت کلی از داده ها ارائه نماید. همچنین هر گونه اشتباه یا خطایی در داده های وارده را آشکار می کند. این کاوش و تصریح داده ها گام مهمی قبل از شروع تجزیه و تحلیل با تست های آماری و تحلیل استنباطی داده ها است.

قبل از معرفی تست های آماری موجب برای خلاصه کردن و نمایش داده ها، لازم است که انواع داده های کمّی را بشناسیم. داده های کمی در این برنامه به شکل اسمی، ترتیبی و درجه ای (مقیاسی) است (که شامل فاصله و نسبت هستند). دانستن نوع داده برای انجام تست های آماری و تجزیه و تحلیل مناسب حیاتی است.

چورتکه

داده های اسمی:

داده هایی در این گروه قرار می گیرند که دارای ماهیت متفاوت بوده و قابل اندازه گیری یا رده بندی نیستند. برای مثال، جنس، رنگ چشم، گروه خونی داده اسمی هستند. تکنیک های آماری مناسب این گروه معدود هستند اما شامل جداول توزیع فراوانی و جداول متقاطع است.

داده های ترتیبی:

شامل مشاهداتی است که قابل طبقه بندی هستند و می توان آنها را به صورت نزولی یا صعودی مرتب کرد. برای مثال، شدت بیماری را می توان به صورت خفیف، متوسط و شدید دسته بندی کرد. تکنیک ها و آماره های مناسب این گروه می تواند شامل میانه، چارک ها، صدک ها و تست های بدون توزیع باشد.

داده های درجه ای (فاصله و نسبت):

مشاهدات این گروه به صورت نمره بندی در یک مقیاس است و تفاوت بین نمرات از نظر عددی مساوی است. برای مثال قدر و وزن. آماره ها و تکنیک های آماری فراوانی برای کار با این گروه از داده ها در دسترس است از چمله می توان میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تی، فواصل اطمینان را نام برد.

ثبت سفارش

آماره های خلاصه کردن داده ها شامل اندازه های مکانی (برای نمونه، میانگین، مد، میانه) و اندازه های پراکندگی (برای نمونه، دامنه، دامنه میان چارکی و انحراف استاندارد) می باشند.

- اندازه های مکانی:

این اندازه ها وضعیت مقادیر میانگین را برای متغیرهای خاص نشان می دهند. میانگین برابر مجموع تمامی داده ها (مشاهدات یا موردها) تقسیم بر تعداد آنها می باشد: برای نمونه میانگین مقادیر 7، 3، 11، 12، 9، 14 برابر مجموع آنها (56) تقسیم بر تعداد آنها (6) است که برابر 9.3 است.

میانه مقدار وسط یک مجموعه از مشاهدات است که به صورت رتبه ای محاسبه می شود (یا میانگین دو عدد وسط تمامی مقادیر است). برای مثال، مقادیر 14، 9، 17، 21، 7، 18، 16، 22 را می توان به صورت 7، 9، 14، 16، 17، 18، 21، 22 مرتب و رتبه بندی کرد و چون تعداد آنها زوج و 8 عدد است، میانه برابر میانگین دو عدد وسط یعنی میانگین 16 و 17 است که برابر 16.5 می شود. با محاسبه میانه، می دانیم که نیمی از مقادیر داده ها کوچکتر از 16.5 و نیمی دیگر از آن بزرگتر هستند. می توان مقادیر دیگری نیز برای دو نیمه کردن داده ها محاسبه کرد.برای مثال می توان صدک ها یا چارک ها را می توان محاسبه نمود. می توان مقداری را محاسبه کرد که 25% مشاهدات کوچکتر از آن هستند. بنابراین 75% مشاهدات یا موردها بزرگتر از آن هستند.

- اندازه های پراکندگی

راه های متعددی برای توصیف تغییر پذیری و پراکندگی داده ها وجود دارد. این روش ها شامل دامنه، دامنه بین چارکی و انحراف استاندارد است.

دامنه تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین مشاهده است. اگر مشاهدات شامل 19، 21، 22، 22، 25، 27، 28، 42 باشد؛ دامنه آن تفاوت بین 42 و 19 یعنی 23 است. اگر مقدار دامنه بزرگ باشد، نشانگر پراکندگی بالای مشاهدات است. مقدار دامنه می تواند تحت تاثیر یک مشاهده با مقدار خیلی بزرگ یا خیلی کوچک قرار گیرد، برای حل این مشکل دامنه بین چارکی (IQR) محاسبه می شود. این مقدار تفاوت بین 75 امین و 25امین صدک است و معمولاً به صورت دامنه ای از مقادیر بیان می شود. در مجموعه مشاهدات فوق، چارک پایین 21.5 و چارک بالا 27.5 است بنابراین دامنه بین چارکی آنها به صورت 21.5-27.5 گزارش می شود.

یکی دیگر از اندازه های پراکندگی و تغییر پذیری مشاهدات انحراف استاندارد است. این مقدار نشانگر میزان انحراف داده ها از میانگین داده است. به صورت ریشه دوم مجذور تفاوت مقادیر از میانگین بیان می شود.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com