ورود کاربر

اعصاب

مقدمه ای بر عملکرد سیستم عصبی (How the Nervous System Works)

How the Nervous System Works

سیستم عصبی بدن به دو بشخ سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب محیطی تقسیم می شود. سیستم اعصاب مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است. سیستم اعصاب محیطی شامل اعصاب نخاعی و اعصاب محیطی است.

بخش پایه سیستم عصبی را سلول های عصبی یا نورون ها تشکیل می دهند. یک نورون از یک هسته (در داخل بدنه سلول)، دندریت (دریافت کننده سیگنال های عصبی) و آکسون (زائده سلولی که می تواند سیگنال عصبی را به سلول بعدی منتقل کند) و ترمینال های آکسون (که می توانند سیگنال عصبی را به سلول های دیگر منتقل کنند) تشکیل شده است. پیام های عصبی از یک سلول عصبی به سلول بعدی منتقل می شود، از سیناپس (فضای) بین سلول ها عبور می کند. ناقل های عصبی مواد شیمیایی هستند که توسط نورون پیش سیناپسی ترشح می شوند تا ارتباط بین سلول های عصبی را ارتقاء دهد. هر ناقل عصبی دارای گیرنده خاصی در نورون پس سیناپسی است. یون های دارای بار الکتریکی سیگنال ها را از میان غشای سلولی سلول های عصبی منتقل می کنند. پوشش میلین سطح خارجی سلول های عصبی به سرعت انتقال سیگنال از سلول های عصبی کمک می کند. این پوشش میلینی سلول های عصبی را سفید رنگ می کند.

سیستم اعصاب انسان

بعضی از نورون ها سلول های عصبی آوران هستند. این سلول ها اطلاعات حسی را از مناطق محیطی بدن به سیستم اعصاب مرکزی منتقل می کنند. این نورون ها دندریت ندارند. نورون های حرکتی که اطلاعات را از سیستم اعصاب مرکزی به عضلات و غدد منتقل می کنند، نورون های وابران می گویند.

نخاع در انسان - ترجمه متون تخصصی پزشکی

مغز توسط جمجمه محافظت می شود. خارجی ترین لایه مغز را قشر مغزی می گویند، عمدتاً از پیکره سلول های عصبی تشکیل شده است، دارای ظاهر خاکستری رنگ است. کورتکس مغز به دو نیمه مغزی راست و چپ و لوب های فرونتال (پیشانی)، پریتال (آهیانه)، اکسی پیتال (پس سری) و تمپورال (گیجگاهی) تقسیم می شود. لوب فرونتال دارای نواحی موتوری و پیش موتوری و همچنین ناحیه بروکا (Broca’s area) است، که طرز بیان، رفتار و تصمیم گیری اخلاقی و طغیان های عاطفی را کنترل می کند. لوب پریتال محرک های حسی، درد و لمس را تفسیر می کند. لوب تمپورال پردازش شنوایی، تفسیر زبان (ناحیه ورنیکه (Wernicke’s area))، تشکیل حافظه و ذخیره را انجام می دهد. لوب پس سری خانه کورتکس بینایی است. مغز میانی (diencephalon) شامل تالاموس، هیپوتالاموس و گانگلیون های بازال است. تالاموس اطلاعات حسی را از بدن به بخش های مرتبط قشر مغز انتقال می دهد. پیام های پایین رونده از قشر مغزی از میان تالاموس گذشته و به بدن می رسند. هیپوتالاموس مسئول کنترل عملکرد عصبی آندوکرین و حفظ هموستاز یا ثبات داخلی بدن است. گانگلیون بازال حرکات فوق العاده ماهرانه بدن که مستلزم دقت بالا بدون تفکر عمدی و توجه هستند، را کنترل می کند. ساقه مغز از پل مغزی، پیاز مغز و میان مغز تشکیل شده است.

ستون فقرات در داخل ستون مهره ها محافظت شده است. رشته های عصبی حسی و حرکتی در ستون فقرات بافت می شود. اعصاب حرکتی در راستای شاخک های قدامی اعصاب حسی در راستای شاخک های خلفی ستون فقرات واقع شده اند. رشته های عصبی حرکتی نسبت به صدمه بیشتر محافظت شده هستند تا رشته های حسی. اگر به پشت بیمار ضربه ای وارد شود که به نخاع و ستون فقرات آسیب بزند، ناحیه ای که اول ضربه می خورد اعصاب حسی هستند، خوشبختانه عملکرد حرکتی حفظ می شود. اگر ضربه خیلی شدید باشد که هر دوی عملکرد حسی و حرکتی از بین می رود. رشته های عصبی محیطی از ستون فقرات خارج شده و در سراسر بدن پخش شده اند. ایمپالس های عصبی از سیستم اعصاب مرکزی تا رشته های عضلانی برای کنترل حرکات ارادی و غیر ارادی و عملکرد غیر ارادی ارگان ها منتقل می شوند. برونده از بدن به سیستم اعصاب مرکزی نیز منتقل می شود.

عملکرد لوب های مختلف مغز

اختلالات سیستم عصبی

ضربه مغزی (Head Injury)


Head Injury

مشکل چیست؟

ضربه مغزی وارد شدن صدمه به سر بیمار است. جراحت حاصله از ضربه مغزی می تواند یک خراش یا له شدگی ساده بر روی پوست سر باشد یا جراحت داخلی شدید با یا بدون شکستگی جمجمه رخ دهد. ممکن است خونریزی داخل جمجمه یا ادم مغزی ناشی از هیپوکسی رخ دهد که موجب کاهش توانایی های شناختی و کارکردی بیمار می شود. انواع مختلفی از صدمات و جراحات ممکن است رخ دهد. صدمات باز سر عمدتاً در اثر زخم پرتابه هایی از قبیل گلوله تفنگ یا ضربه با چاقو رخ می دهد. صدمات بسته سر عمدتاً در اثر جراحات ناشی از سقوط، تصادف وسایل نقلیه، صدمات ورزشی یا دعوا و جنگ رخ می دهد.
کوبیده شدن مغز (Concussion) در اثر وارد شدن ضربه به سر، زمانی رخ می دهد که جراحت شبه له شدگی بر روی مغز رخ دهد، که حاصل برخورد مغز با دیواره داخلی جمجمه است. نقطه وارد شدن جراحت که همان نقطه ای از مغز است که به دیواره داخلی جمجمه برخورد کرده است را آسیب کوبشی (coup injury) مغز می نامند. وقتی که مغز به یک سمت از دیواره داخلی جمجمه برخورد می کند، در برگشت به صورت انعکاسی سمت دیگر مغز به دیواره مقابل برخورد می کند که این نیز موجب صدمه به مغز می شود و آنرا صدمه کوبشی معکوس (countercoup injury) می نامند. بیماران مبتلا به صدمه کوبشی مغز ممکن است افت موقت هوشیاری را همراه با برادیکاردی یا کند شدن ضربان قلب، افت فشار خون، تنفس کند و سطحی، فراموشی ناشی از صدمه و فراموشی بلافاصله پس از واقعه، سردرد، افت موقت تمرکز ذهنی را تجربه کنند. کوفتگی (له شدگی) مغزی (Cerebral contusion) آسیب خیلی جدی تری از صدمه کوبشی مغز است. مغز آسیب بدتری دیده، ادم مغزی یا خونریزی مغزی ممکن است رخ دهد و موجب نکروز بافت مغز می شود. عموماً بیماران مبتلا به کوفتگی مغز هوشیاری خود را از دست می دهند.
ضربه مغزی - نگارش پایان نامه پرستاریخونریزی ممکن است در سطوح مختلفی رخ دهد، بین جمجمه و پوشش خارجی (dura mater) مغز یا سخت شامه، بین لایه های پوششی مغز، یا داخل خود بافت مغز. خونریزی ممکن است به صورت حاد و در زمان صدمه رخ دهد یا ساعت ها تا هفته ها بعد رخ دهد. هماتوم اپیدورال در زمان وارد شدن صدمه مغزی از یک موضع شریانی رخ می دهد. خون بین جمجمه و سخت شامه، خارجی ترین لایه پوششی مغز، تجمع می یابد. معمولا موضع این خونریزی منطقه تمپورال مغزی است. بیمار معمولاً هوشیار است و بلافاصله پس از ضربه به مغز صحبت می کند. در طی زمان کوتاهی بیمار ناپایدار شده و سپس بی هوش می شود. جراحی اورژانس اعصاب برای رفع فشار بر مغز و قطع خونریزی ضروری است.
هماتوم ساب دورال معمولاً خونریزی ناشی از منبع وریدی در منطقه ای زیر پرده سخت شامه و بالای پرده عنکبوتی (arachnoid mater) است. این نوع هماتوم در بعضی از بیماران به صورت حاد رخ می دهد، اما ممکن است به صورت کند و مزمن رخ دهد، بخصوص در بیماران سالمند. بیماران سالمند دارای خونریزی مزمن ممکن است خون زیادی در موضع تجمع یابد، قبل از اینکه علائم ظاهر شود، که به علت تغییرات حجم بافت مغزی ناشی از سالمندی است. خونریزی تحت عنکبوتیه موجب تجمع خون در منطقه ای بین پرده عنکبوتیه و نرم شامه (pia mater) می شود. در این منطقه مایع مغزی نخاعی یافت می شود. خونریزی داخل مغزی شامل تجمع خون در داخل بافت مغز است. این ممکن است در اثر نیروهای برشی وارده بر بافت مغز رخ دهد که در اثر حرکت پیچشی بین بخش بالایی مغز (مغز پیشین) و ساقه مغز یا پاره شدن عروق کوچک در داخل مغز رخ می دهد. این حالت با ادم و بالا رفتن فشار داخل جمجمه همراه خواهد بود.
شکستگی ساده جمجمه بدون جابجایی بوده و نیاز به مداخله خاصی ندارد. شکستگی فرو رفته جمجمه دارای تکه های استخوانی جدا شده از شکستگی استخوان جمجه است که بر بافت مغزی فشار وارد می کند. این نوع شکستگی به تصحیح از طریق جراحی نیاز دارد. شکستگی بازیلار جمجمه (قاعده مغز) با نشانه های کلاسیک شکستگی همراه است که شامل کبودی حدقه چشم یا نشانه راکون (raccoon sign)، خونریزی پشت پرده گوش یا نشانه باتل(Battle’s sign) و نشت مایع مغزی نخاعی از بینی یا گوش (بررسی از طریق وجود گلوکز در ترشحات خارج شده از بینی) است.


پیش آگهی

پیش آگهی پس از صدمه مغزی به طور زیادی به موضع صدمه، شدت آسیب واقعه، و درمان دریافتی بیمار بستگی دارد. بیمارانی که بیشتر از 2 دقیقه بی هوشی داشته اند ممکن است صدمه شدید دیده و بنابراین بدترین پیش آگهی را دارد. بیمارانی که حافظه خود را از دست می دهند، چه در زمان حادثه و بلافاصله پس از آن، نیز دارای صدمه شدید مغزی بوده و پیش آگهی بدی دارند. بعضی از بیماران به عنوان یک عارضه تاخیری ضربه مغزی دچار خونریزی می شوند، که ساعت ها و حتی در بعضی موارد روزها پس از ضربه مغزی خونریزی می دهند. اختلال تشنج پس از صدمه نیز از عوارض تاخیری ضربه مغزی است.


علائم و نشانه های تشخیصی

نگارش پروپوزال پرستاری - ضربه مغزی سردرد ناشی از صدمه مستقیم و یا ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه
عدم آگاهی به زمان و مکان یا تغییرات شناختی
تغییرات کلام
تغییرات حرکات فیزیکی
تهوع و استفراغ در اثر افزایش فشار داخل جمجمه
برابر نبودن سایز مردمک ها – در صورت وقوع تغییرات نورولوژیک تعیین سایز مردمک مهم است، تعدادی از بیماران به طور معمول دارای مردمک نابرابر هستند.
کاهش یا فقدان واکنش مردمک به نور در اثر صدمه نورولوژیک
کاهش سطح هوشیاری یا از دست دادن هوشیاری
فراموشی (Amnesia)


تست های تشخیصی

رادیوگرافی جمجمه نشانگر شکستگی است
تصویر MRI ادم و خونریزی را نشان می دهد
تصاویر CT-scan نشان دهنده خونریزی، ادم مغزی، جابجایی خط وسط ساختار مغزی است.
الکتروانسفالوگرام (EEG) یا نوار مغزی نشانگر فعالیت تشنجی کانونی است.


درمان

مداخله جراحی ممکن است ضروری باشد. باز کردن جمجمه (craniotomy) برای موارد زیر انجام می شود:
  » خارج کردن هماتوم
  » بستن عروق خونریزی دهنده
  » ایجاد سوراخ بور (سوراخ با دریل) برای رفع فشار بر مغز
  » خارج کردن مواد خارجی و سلول های مرده (دبریدمان)
ضربه مغزی - ترجمه متون پرستاری تجویز آنتی بیوتیک در صدمات باز مغزی جهت پیشگیری از عفونت
حمایت تهویه ای در صورت نیاز – لوله گذاری تراشه و تهویه مکانیکی
تجویز دوز کم مخدر برای بی قراری، آژیتاسیون و درد در بیماران وابسته به ونتیلاتور
  » مورفین سولفات
  » فنتانیل سیترات
تجویز داروهای اسموتیک برای افزایش دفع ادرار در جهت کاهش ادم مغزی
  » مانیتول
تجویز دیورتیک های لوپ برای کاهش ادم و حجم خون در گردش
  » فورزماید
تجویز مسکن
  » استامینوفن (تیلونول)
رژیم غذایی سرشار از پروتئین، کالری، ویتامین
تزریق پک سل (سلول قرمز بدون پلاسما) و پلاکت – در صورتی که شمارش سلول های خونی نشانگر نیاز به انتقال خون باشد.


تشخیص های پرستاری

ریسک صدمه
پرفیوژن ناموثر بافتی
کاهش ظرفیت سازشی داخل جمجمه ای
ریسک اختلال فرآیند های فکری


مداخلات پرستاری

اجتناب از بحث در مورد وضعیت بیمار در حضور خود بیمار – بخاطر داشته باشید که بیمار بی هوش هنوز می تواند صدای شما را بشنود و ممکن است مکالمات شما را پس هوشیاری بخاطر بیاورد.
پایش ثبات علائم حیاتی – افزایش یافتن فشار خون به همراه پهن شدن فشار نبض و نبض کند حاکی از افزایش فشار داخل جمجمه است.
پایش وضعیت نورولوژیک بیمار – معمولاً از مقیاس کمای گلسکو (Glasgow Coma Scale) یا ابزارهای مشابه برای رده بندی پاسخ بیمار به محرک ها استفاده می شود (بالاترین نمره: 15)
پایش بیمار از نظر نشانه های فشار داخل جمجمه – گزارش تغییرات
بررسی نشانه های عفونت در موضع زخم پس از جراحی بیمار
پایش نشانه های دیابت بی مزه (diabetes insipidus) – افزایش ریسک وقوع دیابت بی مزه بخاطر آسیب به غده هیپوفیز
پایش و ثبت مایعات مصرفی و دفعی
پایش وزن مخصوص ادرار، سرم و اسمولاریته ادرار
همکاری با متخصص تغذیه برای رژیم غذایی مناسب، اگر هر گونه مشکل بلع یا نگرانی حسی دهان وجود دارد
احتیاطات تشنج مطابق سیاست موسسه
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
  » محدودیت های رژیم غذایی
  » محدودیت های حرکتی و فعالیت
  » اثرات، عوارض جانبی و تداخل داروها
  » اقدامات لازم در صورت وقوع تشنج
  » طریقه محافظت بیمار از صدمه در صورت تشنج
  » پایش تنفس تا زمان رسیدن پزشک یا اورژانس
  » تماس با پزشک یا پرستار در صورت وقوع نشانه های تغییر سطح هوشیاری مثل خواب آلودگی، لتارژی، تغییر شخصیت

اختلالات سیستم عصبی

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Amyotrophic Lateral Sclerosis)


Amyotrophic Lateral Sclerosis

مشکل چیست؟

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) عموما بیماری لو گرینگ (Lou Gehrig) نامیده می شود، یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده (دژنراتیو) است که نورون های حرکتی بالا و پایین را درگیر می کند. این بیماری موجب فلج سیستم حرکتی به استثنای حرکات چشم می شود. همانطور که بیماری پیشرفته تر می شود، خانواده ها اغلب از طریق چشم می توانند با بیمار ارتباط برقرار کنند. این بیماری در مردان از زنان شایعتر است. بیماری ممکن است در هر سنی رخ دهد، اما معمولا سن بروز آن بین 40 سالگی تا اواخر دهه 60 عمر است. شکل خانوادگی بیماری نیز وجود دارد که به ناهنجاری کروموزوم 21 نسبت داده می شود.


پیش آگهی

نگارش پایان نامه پرستاری - اسکلروز جانبی آمیوتروفیکاین بیماری به سرعت پیشرفت می کند و در حال حاضر علاج شناخته شده ای ندارد. همانطور که عضلات ضعیف و آتروفی می شوند، فلج ایجاد می شود. با گذر زمان عضلات تنفسی درگیر می شوند. در ابتدا این مسئله موجب ضعف تبادل گازی و افزایش ریسک عفونت های تنفسی مثل پنومونی می شود. اما نهایتا عملکرد تنفسی را به مخاطره انداخته و به نارسایی تنفسی و مرگ منجر می شود.


علائم و نشانه های تشخیصی

ترجمه متون پرستاری خستگی، بخصوص با فعالیت
آتروفی عضلات در نتیجه ضعف
دیسفاژی (مشکل بلع) در نتیجه ضعف عضلانی
ضعف عضلانی اندام ها
تکان های عضلانی (fasciculation) ناشی از تغییرات داخل عضله
صحبت بریده بریده و نامفهوم بخاطر ضعف عضلات


تست های تشخیصی

الکترومیوگرام یا نوار عضله (EMG) نشانگر فیبریلاسیون و فسیکولاسیون است، سرعت هدایت حرکتی نرمال یا اندکی کند است.
کراتین کیناز بخاطر تغییرات عضلات بالا است
بیوپسی عضله نشانگر دژنراسیون نورون های تحتانی است
تست های عملکرد ریوی نشانگر کاهش ظرفیت حیاتی است.


نگارش پروپوزال پرستاریدرمان

حفظ تغذیه کافی
مشاوره با پاتولوژیست کلام برای مشکلات بالقوه بلعی
تجویز داروهای ضد سمپاتیک مخصوص اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، که موجب کاهش انتقال گلوتامین در بین سیناپس عصبی می شود. استفاده از این داروها موجب کند شدن پیشرفت بیماری می شود: ریلوزول (riluzole)
تجویز دارو برای کنترل علائم
فشار مثبت دو سطحی راه هوایی (BIPAP) برای کمک به تنفس بیمار بخصوص شب ها یا کل روز
رجوع به مراکز مراقبت تسکینی برای مراقبت پایان زندگی


تشخیص های پرستاری

اختلال تحرک جسمی
تخلیه ناکافی راه هوایی


مداخلات پرستاری

راهی برای برقراری ارتباط با بیمار متناسب با توانایی های وی پیدا کنید – برقراری ارتباط کلامی ممکن است امکانپذیر نباشد، بیمار ممکن است نتواند از سیستم زنگ اخبار برای درخواست کمک استفاده کند.
پایش علائم حیاتی – پایش عملکرد تنفسی و وضعیت قلبی عروقی، چرا که کاهش عملکرد عضلانی روی عضلات تنفسی نیز تاثیر می گذارد.
پایش مایعات مصرفی و دفعی
ارزیابی رفلکس بلع (gag reflex)- با وقوع تغییرات عضلانی، رفلکس محافظ گاگ کاهش می یابد.
طریقه ساکشن حلق و حنجره برای خروج ترشحات یا ذرات غذا به بیمار و همراهان آموزش داده شود. رفلکس سرفه در این بیماران برای تخلیه ترشحات تنفسی کافی نیست.
طریقه بالا بردن چانه حین نوشیدن و خوردن برای کاهش شانس آسپیراسیون آموزش داده شود.

اختلالات سیستم عصبی

فلج بل (Bell’s Palsy)

Bells Palsy

مشکل چیست؟

فلج بل، فلج حاد ایدیوپاتیک صورت ناشی از فلج عصب هفتم جمجمه ای است که یک طرف صورت را درگیر می کند. اغلب به دلیل التهاب رخ می دهد و این اختلال در بیماران دیابتی شایع تر است. در این بیماری یک طرف صورت بیمار فلج می شود، موجب می شود بیمار نتواند پلک خود را بسته یا ابروی خود را بالا ببرد، یا با سمت درگیر صورت لبخند بزند. بعضی از بیماران درد اطراف گوش سمت درگیر را تجربه می کنند. بیمار ممکن است تغییرات چشایی را تجربه کند.


نگارش پایان نامه پرستاری

پیش آگهی

هر چه شدت علائم در زمان وقوع بیماری بیشتر باشد، پیش آگهی ضعیف تر است. بعضی از بیماران بطور بلند مدت علائم را خواهند داشت، از قبیل به هم ریختگی صورت. اکثریت بیماران رفع کامل علائم را تجربه می کنند.


علائم و نشانه های تشخیصی


فلج بل - ترجمه متون پرستاری
فلج یک طرفه صورت – ناتوانی در بستن چشم، چشمک زدن، بالا کشیدن چانه، یا لبخند زدن
درد نزدیک گوش و فک
اختلال چشایی


تست های تشخیصی

الکترومیوگرام (EMG) برای نشان داده زمان بهبودی استفاده می شود، می تواند پیش آگهی بیماری را تعیین کند.


نگارش پروپوزال پرستاریدرمان

تجویز کورتیکواستروئید ها برای کاهش التهاب (مزایای قطعی این داروها مشخص نیست)
پردنیزون (prednisone) در دوز های منقسم در طی چند روز اول، سپس دوز کاهش داده می شود.
تجویز اشک مصنوعی برای حفظ رطوبت چشم


تشخیص های پرستاری

اختلال درک حسی
اختلال تصویر از بدن


مداخلات پرستاری

نگارش پایان نامه پرستاری پایش و کنترل درد
پایش تغییرات بینایی – خشکی چشم می تواند موجب تحریک قرنیه شود
بیمار از نظر واکنش به دارو پایش شود
غذا دادن به صورت خصوصی – بیمار ممکن است در نگهداشتن غذا در دهان مشکل داشته باشد و من است متوجه نشت غذا یا مایعات از دهان به بیرون و آبریزش دهان خود نباشد.
طریقه ریختن اشک مصنوعی به بیماری آموزش داده شود.
طریقه استفاده از پچ های چشمی ها به بیمار آموزش داده شود.

اختلالات سیستم عصبی

آبسه مغزی (Brain Abscess)

آبسه مغزی

مشکل چیست؟

آبسه مغزی شامل ایجاد کیسه های پر از چرک در مغز است. علائم بیماری شبیه به هر ضایعه فضا گیر دیگر مغزی است. عفونت ممکن است به صورت اولیه و در مغز رخ داده باشد یا ممکن است از موضع ها مجاور مثل گوش یا سینوس ها از طریق خوردگی استخوان وارد مغز شده باشد. همچنین ممکن است عفونت از طریق گردش خون عمومی و از هر موضعی از بدن وارد مغز شود از قبیل ریه ها بخاطر برونشکتازی. ارگانیسم موجب واکنش التهابی موضعی می شود، چرک و مایع سازی بافتی وجود خواهد داشت. ادم مغزی در بافت های اطراف موضع رخ می دهد. در طی 10-14 روز از بروز عفونت، کپسول تشکیل می شود. عامل این عفونت ها عمدتاً استرپتوکوک، استافیلوکوک، بی هوازی ها یا عفونت های مختلط است. ممکن است در آبسه مغزی بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی قارچ یا مخمر نیز وجود داشته باشد. بیشتر از 20% این بیماران بیشتر از یک آبسه دارند.


 ترجمه متون تخصصی گروه پزشکی

پیش آگهی

شناسایی ارگانیسم و درمان مناسب برای رفع عفونت حیاتی است. نرخ مرگ و میر این بیماران چشمگیر است.


علائم و نشانه های تشخیصی

نگارش پایان نامه پرستاری خواب آلودگی در اثر افزایش فشار داخل جمجمه
سردرد ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه
گیجی یا بی توجهی
تشنج ناشی از تحریک بافت مغزی
افزایش فشار داخل جمجمه
پهن شدن فشار نبض و برادیکاردی ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه
نارسایی عصبی کانونی، با توجه به موضع قرار گرفتن آبسه
نیستاگموس ناشی از آبسه مغزی
آفازی (بی کلامی) ناشی از آبسه لوب فرونتال
آتاکسی (عدم تعادل) در آبسه مخچه ای


تست های تشخیصی

افزایش شمارش سلول های سفید خون در CBC ناشی از وجود باکتری
موضع آبسه در CT اسکن مشهود بوده و از بافت های مجاور قابل تمایز است.
در MRI موضع آبسه دیده می شود، تقریباً زودتر از سی تی اسکن آبسه را تشخیص می دهد.
بیوپسی از نظر شناسایی ارگانیسم مثبت است.


درمان

تخلیه آبسه از طریق جراحی (آسپیراسیون یا جراحی باز) برای رفع فشار داخل جمجمه
تجویز داخل وریدی آنتی بیوتیک ها با توجه به ارگانیسم:
  » نفسیلین سدیم (nafcillin sodium) (پنی سیلین مقاوم به پنی سیلیناز)
  » پنی سیلین جی بنزاتین (penicillin G benzathine)
  » کلرامفنیکل (chloramphenicol)
  » مترونیدازول (metronidazole)
  » وانکومایسین (vancomycin)
تجویز کورتیکو استروئیدها در دوزهای منقسم برای کاهش التهاب
  » دکسامتازون (dexamethasone) – قطع تدریجی دارو
تجویز داروهای ضد تشنج برای کاهش ریسک تشنج، مراقبت تداخل دارویی باشید
  » فنی توئین (Phenytoin)
  » فنوباربیتال (Phenobarbital)
تجویز دیورتیک های اسموتیک برای کاهش ادم مغزی
  » مانیتول (Mannitol)


تشخیص های پرستاری

ریسک اختلال فرآیند فکری
ریسک سقوط


مداخلات پرستاری

خدمات دانشجویی بررسی و شناخت توانایی تفکر، استدلال و منطق و حافظه بیمار
بررسی و شناخت توانایی های کلامی بیمار
بررسی و شناخت حرکت و حواس بیمار
بررسی و شناخت عملکرد اعصاب جمجمه ای
پایش علائم حیاتی
پایش مایعات جذبی و دفعی
پایش نشانه های عفونت در بیماران پس از جراحی
پایش عوارض جانبی داروها
آموزش موارد زیر به بیمار:
  » نیاز به ادامه آنتی بیوتیک ها
  » طریقه تجویز وریدی دارو در منزل
  » طریقه بررسی و مراقبت از خط وریدی
  » تماس با پرستار در صورت مشکل خط وریدی یا تجویز آنتی بیوتیک
  » نیاز به انجام CT یا MRI برای پیگیری و پایش نتیجه درمان

اختلالات سیستم عصبی

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com