ورود کاربر

اولویت های پژوهشی انجمن پرستاری ویژه آمریکا 2016

روش تحقیق در پرستاریاولویت های کلی

مسائل جاری در عملکرد بالینی

 • روش تحقیق در پرستاریتدوین ها، بسط ها، پیشرفت ها یا به روز رسانی اخیر مراقبت های پرستاری، درمان ها یا رویه ها
 • روش تحقیق در پرستاریدرمان های طبی یا جراحی پیشرفته
 • روش تحقیق در پرستاریکمبود پرستار
 • روش تحقیق در پرستاریرویکرد تقسیم پرسنل بیمار محور
 • روش تحقیق در پرستاریعملکرد مبتنی بر شواهد
 • روش تحقیق در پرستاریعملکرد برتر برای وضعیت های حاد و مراقبت ویژه
 • روش تحقیق در پرستاریفارماکولوژی مراقبت ویژه
 • روش تحقیق در پرستاریتست های تشخیصی جدید
 • روش تحقیق در پرستاریپیشرفت های هر گونه امکانات و اقدامات مانیتورینگ بیمار
 • روش تحقیق در پرستاریمراقبت پرستاری بیماران مبتلا به مشکلات خاص نیازمند مراقبت ویژه
 • روش تحقیق در پرستاریارائه خدمات مراقب پرستاری ویژه به بخش های غیر سنتی مثل مراقبت سرپایی، جامعه، خدمات مراقبت منزل
 • روش تحقیق در پرستاریهمکاری تیمی و بین بخشی برای مدیریت مراقبت از بیمار
 • روش تحقیق در پرستاریطرح های مراقبتی، مجراهای بحرانی و پروتکل های مراقبت از بیمار در بخش های ویژه
 • روش تحقیق در پرستاریتست مراقبت های اجرایی

آموزش

 • آماده سازی و پشتیبانی پرسنل بخش ویژه برای عمل به عنوان مربی دانشجویان
 • منابع آموزشی پرستاران بخش ویژه برای ادامه تحصیل

عملکرد برتر (پیشرو)

 • تشخیص افتراقی وضعیت های حاد و مراقبت ویژه
 • اقدامات درمانی و تفاوت آنها برای شرایط مراقبت حاد مختلف
 • همکاری پرستاران پیشرو با پرسنل، متخصصان پرستاری بالینی، مدیران پرستاری، پرسنل پزشکی و پیراپزشکی
 • طریقه استفاده اثربخش از پرستاران پیشرو در بخش های ویژه
 • مسائل اجرایی، آموزشی، مدرک دهی و بیمه و پاداش پرستاران درمانگر بخش مراقبت های ویژه

ایدز

 • پیشرفت های درک و درمان مبتلایان به ایدز

قلب و عروق

 • پایش همودینامیک؛ پایش فشار خون شریانی، فشار خون غیر تهاجمی، برونده قلبی، فشار شریان ریوی
 • تله متری و جنبه های مراقبت پیشرفته
 • پمپ بالون درون آئورتی (Intra-aortic balloon pump) و وسایل کمکی بطن چپ (left ventricular-assist devices)
 • پیشرفت های درمان انفارکتوس حاد میوکارد
 • مراقبت های پرستاری و درمانی نارسایی حاد و مزمن قلبی
 • استفاده از قطرات وازو اکتیو، اینوتروپ و درمان ترومبولیتیک

جراحی قلب و عروق

 • چست تیوب و درن ها
 • غلاف های فمورال (Femoral sheaths)
 • پیشرفت ها و به روز رسانی های رویه های جراحی

درمان های مکمل

 • معنویت در بخش ویژه
 • ایجاد محیط بهبود دهنده و نجات بخش
 • درمان های مکمل قابل استفاده در بیماران بخش ویژه

تنوع فرهنگی

 • پاسخ موثر به جوانب فرهنگی مراقبت از بیمار و خانواده
 • کمینه سازی مانع های زبانی
 • رسیدگی به تنوع فرهنگی و قومی پرسنل

الکتروکاردیوگرافی و پیس میکر

 • تفسیر پیشرفته الکتروکاردیوگرام
 • ریتم های پیشرفته پیس میکر

اخلاق حرفه ای

 • وکالت و قیمومیت عاطفی
 • دستورالعمل های پیشرفته
 • آیین نامه اخلاق و رفتار حرفه ای
 • تنوع فرهنگی
 • مراقبت پایان زندگی
 • مراقبت خانواده محور
 • رضایت نامه آگاهانه
 • دیسترس عاطفی و وجدانی
 • حقوق بیماران
 • مراقبت تسکینی
 • معنویت و مذهب

سالمندان

 • نیازهای خاص و طراحی مراقبت برای بیماران سالمند
 • سیاست ها و رویه های رسترنت کردن بیماران بخش ویژه

ایمونولوژی

 • سرکوب ایمنی
 • پیشرفت های درک و شناخت اختلالات سیستم ایمنی
 • درمان واکنش های آنافیلاکتیک و اورژانس های ایمونولوژیک

کنترل عفونت

 • ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک

مدیریت

 • مراقبت موردی و مجراهای بحرانی برای جمعیت های خاص بیماران
 • برنامه های پایش و کنترل
 • تقسیم پرسنل، سیستم دسته بندی و تعیین وضعیت بیماران، استفاده از پرسنل کمکی، نسبت مطلوب پرسنل به بیماران، ترکیب مهارت های پرسنل، سیاست های تدوین پرسنل، برنامه کار و شیفت بندی
 • برنامه های اطمینان از تداوم توالی مراقبت از بیمار
 • سازگاری با ادغام ها، طراحی مجدد و تعدیل نیرو
 • معیارهای پذیرش و ترخیص بیماران، بخصوص برای مراقبت های تحت حاد تله متری و پیشرو
 • دستورالعمل نظارت و تفویض وظایف به پرسنل کمکی غیر ویژه، رفع مشکلات تفویض
 • جنبه های قانونی تفویض، نظارت، تخصیص و پذیرش
 • برنامه های توانمند سازی پرسنل برای کار بیشتر با منابع کمتر (راه های خلاقه و مبتکرانه کار هوشمند)
 • سازگاری با افزایش حوزه مسئولیت مدیریت بخش ویژه
 • برآیندهای مدیریت و تحقیقات

نوزادان

 • نیازهای خاص نوزادان
 • مدیریت اورژانس های نوزادان
 • منابع پرستاران کودکان در جمعیت های خاص بیماران
 • انتقال نوزادان
 • حمایت از والدین و اعضای خانواده نوزاد

نورولوژی

 • آرامبخشی و درمان درد، دامنه استفاده از سداتیوها
 • نوروتروما (صدمه عصبی)
 • مراقبت حاد بیماران سکته مغزی
 • پایش و درمان افزایش فشار داخل جمجه

تغذیه

 • مشکلات تغذیه بیماران بحرانی بخش های ویژه

کودکان

 • نیازهای خاص بیماران کودک بخش مراقبت ویژه
 • مدیریت اورژانس های کودکان
 • منابع مورد استفاده پرستاران مراقبت ویژه کودکان
 • حمایت از والدین و اعضای خانواده کودک بیمار

ریکاوری پس از بیهوشی

 • ریکاوری بیماران بحرانی بخش ویژه پس از بیهوشی
 • مدیریت اورژانس های ریکاوری پس از بیهوشی

مسائل روانی

 • تشخیص و درمان مشکلات روانی بیماران بخش ویژه
 • مدیریت بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد
 • عوارض روانی اقامت در بخش ویژه
 • روش های کنار آمدن با مشکلات خانواده های غیرکارکردی و ناسازگار

ریوی

 • پیشرفت های مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)، آسم، پنومونی، سندرم دیسترس حاد تنفسی (ARDS)
 • مدیریت بیماران تحت اشکال مختلف تهویه مکانیکی
 • پروتکل ها و رویه های ساکشن

توسعه پرسنل

 • استانداردها و محیط کار سالم
 • بررسی و شناخت و آموزش پرسنل توانمند
 • برنامه های آشناسازی موثر و کافی
 • برنامه های آشناسازی مبتنی بر صلاحیت پرسنل
 • برنامه های آموزش بیمار و خانواده
 • تاثیر آموزشی ادغام و ساختاردهی مجدد بیمارستان

سم شناسی

 • درک و آگاهی از پاتوفیزیولوژی خوردن سموم
 • پروتکل ها و الگوریتم های مدریت بیمارانی که سم خورده اند

پیوند

 • پیشرفت های پیوند عضو و پیوند بافت
 • درمان های دارویی جدید برای بیماران تحت پیوند اعضا، پیوند ارگان یا پیوند بافت

تروما

 • ترومای مولتی سیستم
 • نوروتروما
 • مراقب اورژانس از بیماران تروما
 • انتقال درون تسهیلاتی بیماران تروما
منبع:

http://www.aacn.org/wd/publishing/content/pressroom/areasofexpertise.pcms?menu=publications

همکار گرامی:

معمولا برای تعیین اولویت های پژوهشی حیطه ها و حوزه های مختلف شغلی از تکنیک دلفی سه مرحله ای استفاده می شود. پرستار قصد دارد در این راستا مطالعه ای انجام دهد. لطفا به سئوال زیر پاسخ دهید:

اگر می خواستید پژوهشی انجام دهید، مهمترین چیزی که بررسی می کردید، چه بود؟(از دید شما کدام مطلب، عنوان، موضوع، تکنیک، برخورد، نیاز، مهارت، تجربه، درک، برداشت، مفهوم و غیره بیشترین اهمیت را برای بررسی و تحقیق دارد)

Cancel
حمیدرضا

بررسی نقش آلودگی میکروبی داروهای خوراکی مایع در وقوع عفونت های بیمارستانی

05/03/1396 - 10:45
حامد

بررسی فنمونولوژیک اعتیاد و انگیزه ترک در اعضای انجمن معتادان گم نام (NA)

23/02/1396 - 17:17
غلامی

بررسی تاثیر مسیرهای بالینی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب

28/01/1396 - 18:57
اسمائیلی

ضرورت مراقبت تسکینی در سیستم مراقبت بهداشتی امروزی

10/01/1396 - 00:44
فراهانی

مقایسه پوزیشن های طاقباز و نیمه نشسته در بیماران سکته مغزی

13/12/1395 - 22:55

توجه: ارسال پیام نیاز به ثبت نام ندارد. در صورتی که بخواهید پیام خود را حذف یا ویرایش کنید، لازم است ابتدا ثبت نام کرده یا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید. امکان حذف و ویرایش پیام فقط برای کاربران عضو سایت امکانپذیر است. بعد از ارسال پیام دکمه F5 صفحه کلید یا گزینه Reload منوی کلیک راست را بزنید تا پیام خود را در کادر نظرات مشاهده نمایید. با زدن دکمه History می توانید پیام های قبلی را مطالعه کنید. بزودی انجمن پرستار راه اندازی می شود و موضوعات پیشنهادی برای بحث بیشتر عرضه خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزاریم.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com