ورود کاربر

اخلاق پرستاري

تهيه كننده : سوپروايزر آموزشي بيمارستان ساسان: فاطمه كردبچه

مقدمه:

اخلاق در پرستاریپرستاري مانند بسياري از مشاغل ديگر يك رشته ارائه دهنده خدمات و فعاليتهاي مخصوص است كه براي رفاه و آسايش مردم انجام مي گيرد .اين خدمات چون با زندگي و رفاه مردم بستگي دارد ناگزير بايد تابع قوانين و آداب و اصولي باشد تا هم حقوق مردم تامين شود وهم خود پرستاران در انجام دادن خدماتي كه بر عهده دارند خود را در پناه قانون بدانند. به همين مناسبت لازم است از قوانين و اصول اخلا قي كه بر كار و رفتار آنها حاكم است آگاهي كافي داشته باشند.

قوانين كار پرستاري حداقل تكاليفي را كه پرستار در اعمال و رفتار خود بايد رعايت كند معين مي سازد در صورتيكه اصول اخلاقي پرستاري وظائف بيشتر و نكات و آداب بسياري را به ميزان وسيعتر براي پرستار معين كرده است .بطوريكه يك پرستار با رعايت قوانين مربوط بكار خود مي تواند شخصي باشد كه جامعه از وي زيان نبيند ولي با رعايت آداب و اصول اخلاقي نه تنها خود بخود به وظائف قانوني خويش عمل ميكند بلكه موازين وضوابط بهتر و بيشتري را در سطحي بالاتر رعايت ميكند و بصورت يك فرد مفيد براي جامعه در ميايد.

ارزشها و اصول اخلاقي در پرستاري شامل:

 1. مهارتهاي شناختي (آگاهي در زمينه اصول اخلاقي و ضوابط اخلاق حرفه اي در پرستاري ميباشد)
 2. مهارتهاي تكنيكي (توانائي ارائه كمكهاي ضروري در زمينه فنون پرستاري در بخشهاي اورژانس و مراقبتهاي ويژه)
 3. مها رتهاي بين فردي (قابليت بر قراري ارتباط شغلي با همكاران و بيماران بر پايه اعتماد متقابل)
 4. مهارتهاي اخلاقي (توانائي پيشگيري و حل تضادهاي اخلاقي)
 5. مهارتهاي قانوني (قابليت شناسائي مسائل اخلاقي و قانوني وواكنش نسبت به آنها در عمل)

ارزشهاي شغلي :

اساس و بنيان اقدامات پرستاري را تشكيل داده و پرستار را در تعامل با بيماران و همكاران و عموم مردم راهنمائي ميكند. در راستاي تشويق ارائه دهندگان مراقبتهاي بهداشتي به احترام گذاشتن و پذيرش شخصيت بيماران در رابطه با ارزش ها مي بايست موضعي بي طرفانه اتخاذ گردد. در هر حال پرستار در قبال بيمار تعهد و مسئوليت دارد.

مراحل فرآيند ارزش گذاري:

نظريه پردازان ارزشها بيشتر اوقات در فرآيند ارزش گذاري به سه اقدام اصلي تاكيد مي كنند:

1. انتخاب :

الف :آزادانه، ب:از بين متغير ها، ج: با در نظر گرفتن دقيق پيامدهاي هر يك از متغيرها

2. ارج نهادن :

الف:با غرور و رضايت خاطر، ب: با تاكيد بر آن نزد عموم

3. عمل :

الف گنجاندن انتخاب در رفتار خود، ب : ثبات و نظم بخشيدن به ارزش

ضوابط اخلاقي يك حرفه، توسط گروه بر گزيده اي از اعضاء حرفه كه بصورت يك شورا يا انجمن فعاليت مي كنند تعيين و تدوين ميگردد و دستور كار يا راهنماي اخلاقي افراد آن حرفه قرار ميگيرد.

دستورهاي اخلاقي يك حرفه در حقيقت شعاري است كه شاغلين آن حرفه براي اعمال و رفتار و گفتار خود اتخاذ مي نمايند.

درزمينه پرستاري، شوراي بين ا لمللي پرستاران، شعارهايي بعنوان دستورهاي اخلاقي براي پرستاران تهيه و منتشر كرده و در كشورهاي مختلف جهان راهنماي پرستاران قرار گرفته است.

حفظ احترام شغل به اين معناست كه انسان درستكار و قابل اعتماد باشد و انجام دادن كارهايي را بپذيرد كه براي آنها آمادگي يافته است و از شركت در كارهاي خلاف اصول اخلاقي خودداري كند.

كارهاي خلاف اخلاق عبارتند: كمك غير مجاز به پزشك (سقط جنين)، استفاده از مواد مخدر، گزارش غلط در مورد بيمار و يا كارهايي كه براي او انجام مي گيرد.

همه بيماران در هر وضعيت و مقامي كه باشند استحقاق آن را دارند كه پرستاران بهترين نوع خدمت را براي آنان انجام دهند پرستار در مناسبات و روابط خود با ديگران و بيماران دستور زير را كه بنام" قاعده طلائي" از پيامبران به مردم توصيه شده است رعايت ميكنند: «روادار، براي مردم آنچه را كه بر خود مي پسندي».

اين توصيه قديميترين و جامعترين دستور اخلاقي براي انسانهاست و رعايت آن موجب تامين آسايش انسانها و در مورد پرستاران موجب سهولت كار و جلب همكاري صميمانه همكاران ميشود.

اخلاق شغلي:

پرستاران بر اساس استانداردهاي اخلاقي مربوط به شغل خود موظف و متعهد به ارائه مراقبت ها با كيفيت بالا مي باشند. بررسي و توجه به رفتارهاي اخلاقي شغلي از مدارس پرستاري آغاز مي شود. سپس زمانيكه پرستاران موظف مي شوند به عنوان الگوي ايفاي نقش رفتارهايي مطابق با استانداردهاي بالاي اخلاقي از خود نشان دهند به اوج مي رسد.

چگونه پرستاران قادر خواهند بود استانداردهاي مربوط به رفتارهاي اخلاقي شغلي را فرا گيرند؟

كمترين كاري كه مي توانند انجام دهند اينست كه نسبت به تئوريهاي اخلاقي تعيين كننده رفتارهاي شغلي آگاهي داشته باشند و با اصول و ضوابط اخلاقي شغلي و استانداردهاي عملي و قوانين مربوط به حقوق بيمار آشنا بوده و در استفاده از الگوئي مناسب جهت تصميم گيري هاي مربوط به رفع مشكلات اخلاقي از مهارت كافي برخوردار باشند.

رشته پرستاري داراي ارزشهاي متفاوتي مي باشد. علاقه به كمك به ديگران، علاقه به پول، داشتن شغلي كه از طريق آن بتوان در هر كجا و در هر زمان كاركرد، تعهد جهت تامين تندرستي فرزندان، علاقه به علوم و فن آوري و احترام به خواسته والدين، همگي جزء ارزشهايي هستند كه فرد راجهت انتخاب رشته پرستاري به عنوان يك شغل هدايت مي كند.

رفتار پرستار با بيمار:

بايد به خاطر داشت كه يك بيمار علاوه بر نيازها و مسائل روزانه زندگي با مشكل "بيماري" نيز روبرو است و پرستار موظف است علاوه بر مراقبتي كه به بهترين روش از وي به عمل مي آورد در تسكين نگراني و فشار روحي او نيز بكوشد. بيماري، استقلال و نيروي اتكاء به نفس انسان را ضعيف مي كند و بيمار تمايل و نياز بيشتري حس مي كند به اينكه افراد ديگر پشتيبان او باشند و او را تنها نگذارند. در چنين وضعي وظيفه و نوع كار پرستار را مجاب مي كند كه اينگونه پشتيباني از مريض را به بهترين و بيشترين درجه به عهده گيرد و براي اين منظور بايد طبيعت انسان را آنگونه كه هست، نه آنگونه كه بهتر است باشد، بشناسد و قبول كند كه شخصيت و خصوصيات انسانها و خواسته ها و عكس العمل آنها هنگام بيماري مانند موقع سلامتي با همديگر متفاوت است.

براي خيلي ها انتقال از محيط مانوس و راحت خانواده به بيمارستان كه آن را محل درد كشيدن و خرج كردن پول مي دانند نگراني زا و ترس انگيز است. در اين مورد بايد سعي شود كه بيمار احساس آرامش و تامين كند و براي اينكه بتوانيد در ايجاد چنين احساسي مريض را ياري كنيد خود را با وضع عمومي و سابقه او كمي آشنا كنيد.

كلا "بيماري" شخصيت انسان را موقتا و گاهي براي هميشه عوض مي كند.

بيمار از اينكه شخصا همه كارهاي خود را نمي تواند انجام دهد و احتياج به كمك ديگران دارد خشنود نيست. و نسبت به وقايع جاري و اوضاع محيط خود بيش از معمول احساس نگراني مي نمايد و از انتقاد و بي اعتنايي كساني كه از او مراقبت مي كنند زود خشمگين مي شود. نگرانيهاي او نيز خصوصا درباره وضع مالي خويش در اين مواقع تشديد مي گردد. براي كمك به آرامش او سعي كنيد شنونده خوبي باشيد در اين صورت هم مشاهدات شما از وضع مريض مي تواند دقيق باشد و هم اعتماد بيمار نسبت به شما تقويت مي شود. بدون اينكه خيلي خودماني رفتار كنيد رويه دوستانه اي پيش بگيريد.

 • با بيماران خوشرو باشيد. به ياد داشته كه همه انسانها و از جمله بيماران افراد خنده رو را بيشتر دوست دارند.
 • در مكالمه با بيماران به سادگي حرف بزنيد و از گفتن لغات و عبارات علمي و يا كلمات دشوار خودداري كنيد.
 • در هنگام همدردي با بيمار آرامش و متانت و بردباري از خودنشان دهيد.
 • با قضاوت صحيح هر كاري را كه لازم باشد انجام دهيد بيمار را راهنمايي كنيد.
 • پرستار بايد نشان دهد كه با علاقه براي بيمار كار مي كند و در مقابل انجام وظيفه پاداشي از وي انتظار ندارد.
 • با ملاقات كنندگان بيمار با ادب و خوشرو بايد رفتار كرد و گاهي مواقع سختگيري توام با تواضع و ادب بايد رفتار كرد.
 • درباره نوع بيماري مريض به بستگان او توضيح مفصل ندهيد و فقط اطلاعات مختصري در اختيار آنان بگ ذاريد و از آنها بخواهيد سئوالات بيشتر را از پزشك مربوطه بخواهند.

توجه به وضع بيمار:

اولين برخورد بيمار با پرستار هنگام بستري شدن در بيمارستان بسيار مهم است در اين موقع پرستار بايد اطلاعات مختصري درباره بيمارستان و قوانين بخش در اختيار وي بگذارد.

رفتار پرستار بايد طوري باشد كه اعتماد بيمار نسبت به محيط جديد و خود پرستار جلب گردد.

پرستار بايد خوشرو بوده ولي رفتار خودماني با بيمار را در پيش نگيرد.

مسئوليت پرستار نسبت به مريض از لحظه اي آغاز مي شود كه بيمار به بخش پذيرفته مي شود.

موضوع مهم اين است كه بستري شدن بيمار نبايد موجب شود كه وي براي مراقبت از خويشتن بكلي متكي به ديگران گردد و استقلال خود را از دست بدهد.

بيمار بستري در بيمارستان از يك طرف به علت محروميت كه بيماري براي او ايجاد مي كند و از طرف ديگر به علت اينكه خدماتي كه توسط ديگران براي وي انجام مي گيرد يا به دليل ترس و نگراني از تشديد بيماري ممكن حركات خود را خيلي محدود سازد و برخي از كارهاي هميشگي را ترك كند. براي اينكه چنين وضعي پيش نيايد پرستار ضمن مراقبت از بيمار و مخصوصا در مورد آنها كه نقص اندام يا محدوديتهاي مانند فلج و بريدگي پا و نابينايي دارند، بايد بكوشند كه به تناسب توانايي جسمي و رواني بيماران آنها را تشويق كنيد كه حتي الامكان كارهاي شخصي ماند شستشوي تن و دهان و شانه زدن موها و پوشيدن لباس و راه رفتن با چوبدستي و غذا خوردن را به تدريج خودشان انجام دهند و كارهايي را كه بيمار پس از مرخص شدن از بيمارستان بايد شخصا انجام دهد به وي بياموزد. و اين موضوع يعني كمك به بازتواني مريض از وظايف مهم پرستار است. به ياد داشته باشيد كه پرستار هم آهنگ كننده خدماتي است كه متخصصين قسمتهاي مختلف بيمارستان براي بيمار انجام مي دهند.

دستور درمان و مراقبت از بيمار توسط پزشك صادر مي گردد. ولي واحدها و قسمتهاي مختلف بيمارستان فقط در اثر هماهنگي كار خود مي توانند خدمات مورد نياز را به موقع و به بهترين وجهه براي بيمار انجام دهند مانند راديولوژي، حسابداري، تاسيسات، اتوكلاو، كارگزيني.

حمايت از بيمار:

از ديرباز تعهدات اوليه پرستاري به بيمار مربوط مي شده است. و اظهارات اخير حاكي از آن است كه حمايت و طرفداري از بيمار به عنوان نقش مشروع قانوني پرستار مي باشد.

حمايت از بيمار به عنوان يك قانون اخلاقي متفاوت و شغلي مي تواند مسائل اخلاقي پرستاري را هم در شيوه مبتني بر اصول اخلاقي و هم در شيوه ميتني بر مراقبت توجيه نمايد. پرستاراني كه مايلند به اين روش عمل كنند:

 1. بايد اطمينان حاصل نمايند كه وفاداريشان نسبت به همكاران يا موسسه اي كه در آن كار مي نمايند به تعهدات اوليه اي كه در رابطه با بيمار دارند لطمه اي وارد نمي كند.
 2. بايد مصلحت فردي بيمار را بر مصلحت كل جامعه ارجح بدانند.
 3. بايد تضاد ميان حق آزادي عمل بيمار (خودمختاري) و حق تندرستي بيمار را ارزيابي كنند.

با احترام گذاشتن به اصل آزادي عمل، پرستار براي حقوق بيمار در امر تصميم گيري نيز احترام قائل بوده و از آن حمايت مي كند.

نظامنامه اخلاق در پرستاري:

يك نظامنامه اخلاقي حرفه اي، چارچوبي را براي تصميم گيري اخلاقي تعيين مي كند. و انتظارات شغلي را پيش رو قرار مي دهد. نظامنامه اخلاق پرستاري هم پرستاران و هم جامعه را از اهداف اوليه و ارزشهاي اين حرفه آگاه مي سازد كه تمامي آنها بايد نظام اخلاقي شخصي پرستار و اصول اخلاقي كه وي به آنها معتقد است سازگار باشد.

ساير عملكردهاي نظامنامه عبارتند از:

 1. نشان مي دهد كه پرستار مسئوليتي را كه به عهده اش گذاشته شده مي پذيردو به آن چيزي كه توسط جامعه تعيين شده اعتقاد دارد.
 2. راهنمائي است جهت هدايت عمل و نحوه برقراري ارتباط حين انجام مسئوليتهاي پرستاري كه مطابق قوانين اخلاقي و ارائه مراقبت با كيفيت بالا صورت مي گيرد.
 3. روشهايي را ارائه مي دهد كه از طريق آن پرستاران خود مي توانند مسائل حرفه اي را كنترل و اداره نمايند.

(انجمن پرستاری آمریکا، 1985)

در نظامنامه پرستاري شوراي بين المللي پرستاران مسئوليت اساسي هر پرستار شامل چهار ركن است:

 1. ارتقاء سلامتي (تقويت نيروي سلامت انسانها)
 2. پيشگيري از بيماري
 3. حفظ سلامتي
 4. تسكين دردها

نياز به پرستاري امري جامع و كامل است. احترام به زندگي، شان و حقوق انسانها جزء لاينفك رشته پرستاري به شمار مي آيد. كه با مسائلي چون مليت، نژاد، آيين ،سن ،جنس، سياست و وضعيت اجتماعي محدود مي شود.

پرستاران، خدمات بهداشتي را براي فرد، خانواده ارائه داده و يا خدمات خود را با خدمات عرضه شده توسط گروههاي مربوطه هماهنگ مي نمايند.

نظامنامه ها زماني در اجراي اهداف خود موفق خواهند بود كه توسط افراد شاغل در آن حرفه، مورد تاييد قرار گيرند. نيازهاي مطرح شده در نظامنامه ها، تقاضاهاي قانوني را نيز افزايش مي دهد.

تخطي از قوانين پرستاري پرستار را مشمول جرائم مدني و جنايي مي كند و تخط ي از نظامنامه اخلاقي ممكن است موجب توبيخ ، انتقاد، انفصال از خدمت و يا اخراج گردد.

نظامنامه هاي اخلاق در پرستاري عبارتند از:

 1. نظامنامه بين المللي پرستاران (ICN) كه در سال 1953 تنظيم شد و در سالهاي 1965 و 1973 مورد اصلاح قرار گرفت.
 2. نظامنامه پرستاري (CNA) انجمن پرستاران كانادا است كه در سال 1980 تنظيم و در سال 1991 اصلاح گرديد.
 3. نظامنامه پرستاري (ANA) انجمن پرستاری آمریکا همراه با تفسير مطالب ارائه شده در سال 1950 تنظيم و در سالهاي 1967 و 1968 و 1985 اصلاح شد.

پنجمين استاندارد اصول اخلاقي:

تصميم گيري ها و اقدامات پرستاري در رابطه با بيمار بايد به شيوه اي اخلاقي صورت پذيرد.

 1. فعاليت هاي پرستار بايد از طريق نظامنامه پرستاري هدايت شود.
 2. پرستار بايد اسرار بيمار را حفظ نمايد.
 3. پرستار همواره عالي ترين شرائط را در خدمات و رفتار خود مراعات مي كند.
 4. پرستار براي انجام دادن خدمات خود نه تنها آمادگي كافي دارد بلكه همواه معلومات و مهارت خود را در سطحي بالا نگاه مي دارد.
 5. پرستار بايد از مسئوليت ها و محدوديت كار خود مطلع بوده و بدون تجويز پزشك كسي را درمان نكند مگر در موارد فوري و در اينگونه موارد نيز گزارش كار خود را در اولين فرصت به پزشك مي دهد.
 6. ارائه مراقبت ها از سوي پرستار براي بيماران مختلف بايد غير مغرضانه بوده و فاقد هر گونه تبعيض باشد.
 7. ارائه مراقبت ها از سوي پرستار بايد به گونه اي باشد كه در آن آزادي عمل، ارزش و حقوق بيمار حفظ شود و يا مورد حمايت قرار بگيرد.
 8. پرستار در مقابل كار خود مسئول بوده و حقوقي را كه براي وي معين گرديده دريافت مي دارد.
 9. پرستار از اسم و عنوان خود براي تبليغات و آگهي هاي تجارتي استفاده نمي كند.
 10. پرستار درباره زندگي خصوصي خويش و ناملايمات و ناراحتيهاي خود با بيمار گفتگو نمي كند.
 11. پرستار براي اونيفورمي كه در مواقع كار مي پوشند ارزش قائل است و آن را در مجامع عمومي به تن نمي كنند.
 12. پوشيدن اونيفورم براي مواقع خدمت و انجام وظيفه است نه براي نمايش.
 13. رعايت پاكيزگي روپوش پرستاري و استفاده بجا و به موقع از آن موجب جلب احترام مي شود.
 14. پرستار از اسم و عنوان خود براي تبليغات و آگهي هاي تجارتي استفاده نمي كند.

مشكلات اخلاقي پرستار با پرستاران ديگر:

دشوارترين مسائل اخلاقي كه پرستاران با آنها مواجهه مي شوند از روابط ميان پرستار با پرستاران ديگر نشات مي گيرد. در اين گونه وضعيت ها، روابط دوستانه مسئله را پيچيده تر مي سازد و مشكلات پديد آمده شامل: اظهار وفاداري نسبت به همديگر، بي كفايتي بعضي از پرستاران مي باشد.

پرستاري و كميته هاي پيگيري مشكلات اخلاقي:

با افزايش تعداد مراكز مراقبت هاي بهداشتي، كميته هاي پيگيري مشكلات اخلاقي نيز شكل گرفتند كه وظايف اصلي آنها آموزش، تعيين خط مشي، بازبيني پرونده و مشاوره مي باشد.

بعضي كميته ها مشكلات اخلاقي باليني را بررسي مي كنند و برخي ديگر به حل مشكلات اخلاقي سازماني مي پردازند. نظرات پرستاران در اين كميته از اهميت خاصي برخوردار است.

پيشينه قوي پرستاران در برقراري روابط بين فردي اين مكان را فراهم مي آورد تا آنها بتوانند اطلاعات منحصر به فرد خود را در رابطه با بيمار و خانواده در اختيار جلسات كميته قرار دهند و پويايي گروه را در كميته پيگيري اصول اخلاقي موجب شوند.

پرستاران و مردم:

اولين مسئوليت پرستار در رابطه با افرادي است كه نيازمند مراقبت هاي پرستاري هستند. پرستار حين ارائه مراقبت ها محيطي را پرورش مي دهد كه در آن به ارزشها، آداب و رسوم و اعتقادات معنوي افراد احترام گذاشته مي شود. پرستار اطلاعات كسب شده از بيمار را به طور محرمانه حفظ كرده و بنا به قضاوت و تشخيص خود اقدام به در ميان گذاشتن اين اطلاعات مي نمايد.

پرستاران و فعاليت هاي آنها:

پرستار مسئوليت هاي فردي را حين انجام اقدامات پرستاري در نظر مي گيرد و با تداوم يادگيري و كسب آموخته هاي بيشتر در حفظ شايستگي و توانايي خود مي كوشد. پرستار زمانيكه با عنوان شغلي خود به انجام فعاليت مي پردازد.بايد تمام مدت معيارهاي اخلاق و رفتار فردي راكه منعكس كننده حقيقت رشته پرستاري است حفظ نمايد.

پرستاران و همكاران:

پرستار روابط همكاري خود را با همكاران در ساير رشته هاي پزشكي، همچنين ديگر پرستاران ادامه داده و حفظ مي كند. زمانيكه مراقبت هاي ارائه شده توسط پرستار، بوسيله يكي از همكاران يا هر شخصي ديگر منجر به ايجاد خطر گردد. وي بايد اقدامات مناسب را جهت حفاظت از فرد بيمار به عمل آورد.

پرستاران و حرفه پرستاري:

پرستاران نقش مهمي را در تعيين مهمي را در تعيين و به كارگيري استانداردهاي مطلوب در كار پرستاري و آموزش پرستاري ايفاء مي نمايند. پرستار عضوي فعال در سازمانهاي پرستاري به شمار مي آيد.

نظامنامه اخلاقي پرستاري انجمن پرستاران كانادا:

1- بهداشت و تندرستي:

پرستاران براي بهداشت و تندرستي ارزش قائل شده و به بيماران كمك مي كنند تا در شرايط طبيعي از نظر سلامتي و در شرايط بيماري آسيب ديدگي و يا در هنگام مرگ به حد مطلوبي از سلامت دست يابند.

2- شان انساني:

پرستاران از حرمت نفس و شان هر انسان دفاع كرده و براي آن ارزش قائلند.

3- حفظ اسرار:

پرستار سعي مي نمايد اعتماد بيمار نسبت به خود را حفظ كند و تنها با اجازه بيمار يا در صورت نياز و به شكلي قانوني، اطلاعات بدست آمده از وي را خارج از تيم مراقبت بهداشتي مطرح نمايد.

4- عدالت:

پرستار بايد از اصل برابري و انصاف براي كمك به بيماران استفاده نمايد و در جهت پيشبرد اين اصل گام بردارد تا بتواند به آنها جهت دريافت درماني خارج از تعصبات و پيش داوري هاي شخصي كمك كند و متناسب با نيازهايشان به ارائه منابع و سرويس هاي خدماتي بهداشتي بپردازد.

5- مسئوليت پذيري:

پرستار به گونه اي هماهنگ با مسئوليت هاي شغلي و استانداردهاي عملي رشته پرستاري، فعاليت مي كند. فعاليت در محيطي مناسب از نظر ايمني، شايستگي و مراقبت هاي مطابق با اصول اخلاقي.

نظامنامه پرستاري انجمن پرستاران آمريكا:

 1. پرستار خدماتي را ارائه مي دهد كه در آن به شان انساني و منحصر به فرد بودن بيماران، بدون در نظر گرفتن وضعيت اجتماعي يا اقتصادي، ويژگيهاي فردي يا ريشه مشكلات بهداشتي، احترام گذاشته مي شود.
 2. پرستار با محرمانه نگهداشتن اطلاعات به دست آمده از بيمار به گونه اي معقول، حق وي را در رابطه با مسائل خصوصي حفظ مي نمايد.
 3. وقتي عدم شايستگي فرد ديگر و انجام اقدامات غير قانوني و غير اخلاقي از سوي وي، بر وضعيت سلامتي و مراقبت هاي بهداشتي بيمار تاثير گذارد، پرستار بايد به عنوان محافظ بيمار عمل نمايد.
 4. پرستار مسئول و پاسخگوي اعمال و قضاوت هاي پرستاري است، كه در رابطه با افراد صورت مي گيرد.
 5. پرستار بايد شايستگي خود را در حرفه پرستاري حفظ نمايد.
 6. پرستار بايد تشخيص هاي پرستاري اعلام شده را بكار گيرد و ازمهارتها و قابليت هاي افراد استفاده نموده و آنها را
 7. جهت انجام مشاوره، پذيرش مسئوليت و محول نمودن اجراي برخي فعاليتهاي پرستاري به ديگران، ملاك قرار دهد.
 8. پرستار در فعاليتهايي شركت مي كند كه به گسترش مداوم دانش و اطلاعات مورد نياز در رشته پرستاري كمك مي نمايد.
 9. پرستار در كليه تلاش هاي به عمل آمده جهت ايجاد و حفظ شرايطي كه در آن شيوه استخدام با هدف انجام مراقبت هاي پرستاري با كيفيت بالا هدايت مي شود، شركت مي نمايد.
 10. پرستار با شركت در فعاليتهاي حرفه اي، سعي مي كند تا افكار عمومي را از اطلاعات غلط و تصورات نادرست پاك گرداند و اصالت و تماميت رشته پرستاري را حفظ نمايد.
 11. پرستار با اعضاي تيم بهداشتي و ساير شهروندان، در جهت توسعه تلاشهاي اجتماعي و ملي به منظور تامين نيازهاي بهداشتي عموم، همكاري مي كند.

رضايت آگاهانه:

در كليه مراكز مراقبت بهداشتي رضايت آگاهانه و اختياري بيمار براي پذيرش(براي درمانهاي متداول) بكار مي رود. كه در هر تشخيص اختصاصي درمان داخلي و جراحي و اجراي هر گونه روشها و درمانهاي تجربي، ضرورت دارد.

رضايت آگاهانه بايد:

 1. به صورت كتبي و امضاء شده توسط بيمار يا مسئول قانوني بيمار باشد.
 2. در صورتيكه زندگي و سلامت بيماربا تاييد متخصص، در شرايط اورژانس مورد تهديد قرار گرفته باشد ودر صورت عدم توانايي بيمار يا عدم حضور مسئول قانوني وي كسب رضايت امضاء شده، ضرورت ندارد.
 3. كسب رضايت آگاهانه جهت حمايت پرسنل در دعواي حقوقي ارزشمند است.
 4. كسب رضايت آگاهانه به عهده فردي است كه روش تشخيصي يا درماني يا پژوهشي را اجرا مي نمايد.
 5. موارد ثبت فرآيند رضايت در فرم چاپ شده نبايد با توضيحات ارائه شده به وي و فرم رضايت او در تضاد باشد.
 6. در زمان ثبت رضايت، پرستار بايد آگاهي بيمار را از محتواي امضاء بررسي نموده و مشكلات را به پزشك گزارش نمايد.
 7. امتناع بيمار از امضاء رضايت نامه بايد ثبت شود و بيمار بايد از عواقب احتمالي آن آگاه گردد.

آموزش به بيمار:

دادگاههاي ايالات متحده قانون آگاهي بيمار را وضع كرده اند، آموزش به بيمار را به عنوان وظيفه قانوني پرستار قرار داده اند. معيارهاي آموزش به بيمار از معيارهاي حرفهاي ملي و قوانين كشوري حرفه پرستاري، معيار توصيف شده در سياست ها، روشها و توصيف شغلي مركز مراقبت بهداشتي مشتق مي گيرد.

اجراي دستورات پزشك:

پرستاران مسئول قانوني اجراي دستورات پزشك جهت بيمار هستند مگر آنكه اجراي دستوري موجب بروز صدمه در بيمار گردد.

دستورالعمل اجراي دستورات پزشک به شرح زير مي باشد:

 • 1- كليه دستورات پزشك را كتبا دريافت كنيد.
 • 2- دستورات شفاهي و تلفني بايد در عرض 24 ساعت به امضاء رسانيده شود.
 • هنگام دستورات تلفني رعايت نكات زير موجب كاهش خطا مي شود:
  • الف) محدوديت دستورات تلفني مگر در مواقع اورژانس كه چاره اي ديگر وجود ندارد.
  • ب) تعيين پرستار دريافت كننده دستورات تلفني(مثل فردي كه سابقه آموزشي و تجربي بيشتر دارد)
  • ج) تكرار دستور تلفني براي پزشك به منظور تاييد.مجدد.
  • د) دستور، تاريخ و ساعت آن، شرايط نيازمند دستور.
  • ه) زمانيكه دستور سئوال برانگيز باشد دستور توسط دو پرستار شنيده شود و به امضاء هر دو رسانده شود.
 • 3- موارد زير را از پزشك سئوال كنيد:
  • الف) دستورات مبهم
  • ب) متناقض با اقدامات معمول (مثل افزايش غير طبيعي دوز دارويي)
  • ج) متناقض با شرايط موجود بيمار (مثل، بهبود شرايط بيمار و عدم نيازبه درمانهاي شديد)
 • 4- كنترل مجدد هر دستور مورد سئوال بيمار، از اقدامات مفيد پرستار است.
 • 5- گزارش نويسي دقيق يك محافظ سرنوشت ساز قانوني براي پرستار است. گزارش بايد به صورت واقعي، دقيق، صحيح، كامل و به موقع ثبت شود. فرض قانون آن است كه اگر مواردي ثبت نشده باشد پس انجام داده نشده است. اين موارد حتي فعاليت هاي معمول، مثل كنترل علائم حياتي تا تغيير وضعيت بيمار و تضمين ايمني بيمار را نيز در بر مي گيرد و پرستار بايد گزارشي جامع از هر مشكل بيمار كه در نوبت كاري خود با آن برخورد نموده بنويسيد.

پيشگيري از تخلف در پرستاري:

اتهامات شایع عليه پرستاران و راهنمای پيشگيري ازآن:

 • 1- اختلال در ايمني بيمار
  • بيمار را طبق برنامه زمان بندي شده كنترل كنيد.
  • موارد موجود صدمه را بررسي و ثبت نماييد.
  • نيازهاي ايمني را در برنامه مراقبتي بگنجانيد (سهل انگاري يا غفلت)
 • 2- اجراي نامناسب اقدامات درماني:
  • جهت اجراي موارد درماني از تكنيكهاي مناسب استفاده نماييد وسياستهاي مركز درماني خود را دنبال كنيد.
  • در صورت عدم اطمينان از يك روش جديد، كمك بگيريد.
  • مهارتهاي باليني خود را از طريق كلاسهاي آموزشي، كنفرانس ها و بازآموزي ها تقويت نماييد.
 • 3- نارسائي در كنترل و گزارش:
  • بر اساس دستورات پزشك بيمار را كنترل كنيد مگر آنكه تغييري در وضعيت بيمار نياز به تغيير در تكرار دستورات ايجاد نمايد.
  • نياز به تغيير را به پزشك گزارش دهيد (در هيچ موقع و هيچ شرايطي پرستار نمي تواند دستور دكتر را تغيير دهد يا مشابه آن را به كار برد به جز در موارد خلاف مقررات)
  • هر گونه اطلاعات درخواستي يا تغييرات مهم در وضعيت بيمار را گزارش دهيد.
  • از كافي بودن نسبت پرستار – بيمار اطمينان حاصل كنيد.
 • 4- اشتباهات و عوارض دارو درماني
  • درمورد صحت نام بيمار قبل از اجراي دارو درماني تحقيق كنيد.
  • به اعتراض بيمار عليه دارو درماني گوش فرا دهيد.
  • از سياست مركز خود در مورد دستورات شفاهي يا كتبي دارويي و اجراي دارو درماني آگاه شويد. (چنانچه كساني از شما براي درمان و ناراحتي هاي خود چاره جويي كنند با آنها يادآوري كنيد كه به پزشك مراجعه كنند و هرگز دارويي كه در خانه داريد به ديگران ندهيد يا توصيه نكنيد)
  • اطلاعات دارودرماني خود و پروتكل هاي جديد اجراي دارودرماني را به روز كنيد.
 • 5- نارسائي در تبعيت از روش كار مركز:
  • از روش كار مركز آگاه شويد مطمئن شويد كه آشنايي شما با وظايف جديدتان با سياست ها و شيوه هاي كار سازمان هماهنگي دارد .
  • بستن دست و پاي بيمار بدون رضايت بيمار جهت محدود كردن آزادي و نگه داشتن او در بيمارستان بر خلاف قانون است.
  • در صورت نياز به اصلاح از افراد مناسب جهت انجام كار استفاده نماييد.
 • 6- گزارش نويسی:
  • اطلاعات مهم درباره بيمارتان را به صورت عيني و واقعي ثبت كنيد.
  • از روش گزارش نويسي مركزتان آگاه شده و ازآن تبعيت كنيد.
  • اطلاعات را از نظر زماني مشخص كنيد از قبيل زمان اجراء فعاليت ها، تهيه شرح حال، يا اجراي بررسي بيمار.
  • گزارش به صورت خوانا نوشته، به طور صحيح هجي شود. و فقط اصطلاحات مخفف مورد تاييد مركز استفاده شود (مانند FBS، UA).
  • كيفيت گزارش را به طور مرتب ارزيابي نموده و دانش خود را در زمينه روش گزارش نويسي جديد به روز كنيد.
 • 7- كاربرد تجهيزات:
  • روش صحيح و ايمني كاربرد تجهيزات را فرا گيريد.
  • از كاربرد تجهيزات جديد يا تعديل شده آگاه شويد.
 • 8- وقايع نامطلوب:
  • زمانيكه وقايعي نامطلوب رخ مي دهد براساس سياست موسسه گزارش کنید.
  • گزارش كامل بوده و به امضاء همه افراد ذیربط برسانيد.
  • تقصير يا گناه واقعه را بر گردن كسي نياندازيد (مانند مفقود شدن وسايل بخش و يا بيمار)
 • 9- تهديد بيمار جهت انجام دادن عملي براي درمان و مراقبت وي بدون رضايت جرم است و هرگز نبايد بدون اجازه بيمار حتي كاري را كه براي وي ضروري است انجام دهيد. (فقط در مورد درمان و پرستاري بيماران رواني)
 • 10- فاش كردن راز بيمار:
  • هر گونه اطلاعاتي كه درباره بيمار در اختيار افراد ديگر گذاشته مي شود يا با اجازه بيمار و چنانچه بيهوش باشد با اجازه نزديكترين اقدام او بايد صورت گيرد.
  • در تصادفها و موارد مشابه كه پليس اطلاعاتي درباره بيمار بخواهد پرستار بدون كسب اجازه از بيمار فقط موضوعات ذيل را مي تواند بگويد.:– مرد يا زن – متاهل يا مجرد – سن بيمار – شغل – سازمان محل خدمت – نام و نشاني نزديكترين اقوام او.
  • درباره وضعيت بيماري فقط با كلمات خوب – متوسط – بحراني يا مرده گفته شود.
  • درباره چگونه تصادف و يا زخم يا محل ضربه و علت آن نبايد چيزي گفته شود.
  • از گفتن نام پزشك كه مسئوليت درمان بيمار را به عهده دارد خودداري كنيد.
  • عكس گرفتن از بيمار بايد با اجازه مقامات ذيصلاح باشد.
 • 11- سقط جنين: همكاري با پزشكي كه سقط جنين غيرمجاز انجام ميدهد شركت در ارتكاب جرم است و مجازات دارد.
 • 12- پايان دادن به زندگي يك انسان:
  • از وظايف اصلي هر پزشك و پرستار حفظ زندگي و جلوگيري از مرگ انسانهاست. حتي اگر اين انسانها در وضعي وخيم و نزديك به مرگ باشند.
  • آنچه مسلم است اينست كه پايان دادن به زندگي يك انسان زنده به هر دليلي و هدفي كه باشد جرم بزرگي است (افراد با نقص عضو و كودكان ناقص به دنيا آمده) و اديان مختلف و اخلاق و قوانين آن را منع كرده اند.
 • 13- به كار بردن داروهاي مخدر و مسكن و مشابه آنها:
  • استفاده از اين داروها در همه جا مقررات مخصوص دارد.
  • همه فرآورده هاي شيميايي و طبيعي بايد با نسخه پزشك مصرف شوند. كوتاهي
  • در نگهداري و مصرف از اين داروها خلاف قانون مي باشد. دستور استفاده از آنها به قرار ذيل مي باشد.
  • نام دارو مقدار – تاريخ – ساعت و نام پزشك تجويز كننده دارو – نام مريض و نام پرستار و امضاء پرستار ثبت شود.
  • مهمترين نكته اين كه اين داروها بايد در قفسه مخصوص نگه داري و داراي قفل و كليد مخصوص باشد.
 • 14- پرونده بيمار:
  • پرونده يك سند قانوني محسوب مي شود.
  • براي احقاق حق بيمار و براي جلوگيري از اتهام و رفع اتهاماتي كه در مورد درمان و مراقبت او ممكن است به پزشك و پرستار وارد آيد مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • همه مطالب بايد خوانا و دقيق نوشته شود و كليه اطلاعات مربوط به بيمار از زمان پذيرش او به بيمارستان تا هنگام مرخص شدن وي بايد به دقت و به درستي در پرونده نوشته شود.
  • مهمتر از همه تاريخ و ساعت مشاهدات و كارهاي را كه براي درمان و مراقبت بيمار انجام مي دهيد و نام بيمار حتما در تمام صفحات پرونده قيد گردد.

مراقبت از خويشتن (پرستار):

از جمله وظايفي كه هر كس نسبت به خود دارد اينست كه شرايطي را در خود ايجاد كند تا انساني سالم و محترم و محبوب در اجتماع باشد. پرستاران نيز به پيروي از اين قاعده در محيط كار و زندگي شخصي بايد نكاتي را كه براي برازندگي يك انسان در اجتماع لازم و مفيد است به كار گيرند.

يكي از شرايط خدمت به همنوعان اينست كه خود پرستار بايد فردي سالم – آراسته و واجد عادات پسنديده باشد كه شامل موارد ذيل مي باشد:

آراستگي:

مهمترين شرايط آراستگي پاكيزه نگه داشتن تن و لباس و حفظ ظاهر مي باشد. بوي عرق با به كار بردن عطر از بين نمي رود بلكه با شستشوي و تعويض لباس.

شستشوي دستها:

تميز نگه داشتن و كوتاهي ناخن ها، نداشتن لاك يا آرايش – لباسهاي خيلي تنگ و كوتاه مناسب لباس پرستاري نيست.

اونيفورم پرستاري:

روپوش پرستاري امروز اقتباسي است از راهبه هاي زمانهاي گذشته و سالهايي كه زنان عضو گروههاي مذهبي وقت خود را صرف مراقبت از بيماران مي كردند. به تدريج گروههاي مختلف مذهبي هر يك از اونيفورم هاي مختص اعضاء خود اختيار كردند و مدارس پرستاري نيز روپوشهايي براي دانشجويان و فارغ التحصيلان خويش معين ساختند. امروزه دانشگاهها و مدارس عالي به صورت يك قرارداد اخلاقي توسط رهبران و مديران پرستاري اونيفورم مخصوص پرستاري را وضع نموده تا همه بتوانند در محيط كار در آن استفاده نمايند.

استفاده از اونيفورم پرستاري، جهت متحدالشكل كردن لباس افراد مختلفي است كه مامور انجام دادن خدمات معيني هستند مانند (كمك بهياران، بهياران، پرستاران و نيروهاي خدماتي)

سلامت و بهداشت فردي:

بررسي اينكه پرستار بتواند مراقب سلامت ديگران و عامل موثر در پيشرفت بهداشت جامعه باشد خود او بايد سالم باشد. معاينه پزشكي ساليانه و مشاوره با پزشك در موارد لزوم فراموش نشود. نكشيدن سيگار و رعايت بهداشت فردي بسيار مهم است. درست قرار گرفتن بدن در هنگام حركت و كار و استراحت هم در سلامت و هم در آسايش و آراستگي و برازندگي اثر مثبت دارد.

در توصيفي كه توسط اتحاديه ملي پرستاري ايالات متحده آمريكا از حقوق يك بيمار به عمل آمده، قيد شده است كه هر بيمار حق دارد انتظارات زير را داشته باشد:

 1. مراقبتهايي كه كمك به بازگشت سلامت وي كند يا سلامت او را در بالاترين سطح مقدور حفظ كند.
 2. افرادي كه خدمات پرستاري او را به عهده دارند از لحاظ تحصيلات و تجربه و شخصيت واجد شرائط براي مسئوليتي باشد كه به عهده گرفته اند.
 3. كساني كه پرستاري از او را به عهده دارند نست به نيازها و احساس او آشنايي و عكس العمل نشان دهند.
 4. در محدوده تشخيص و دستورهاي پزشكي تعليماتي درباره بيماري و درمان و مراقبت بيمار به خود او و بستگانش داده
 5. شود تا براي درمان و بهبود وي خود مريض و كسان او از اين تعليمات استفاده كنند.
 6. برنامه اي تهيه شود و ترتيبي فراهم آيد كه خدمات درماني و پرستاري تا هنگامي كه اين خدمات مورد نياز بيمار است با استفاده از افراد و منابع لازم انجام گيرد.
 7. پرستاران و كاركنان كمكي مدارك و گزارشهاي لازم را درباره بيمار تهيه و تنظيم كننده و اطلاعات خصوصي مربوط به بيمار را محرمانه نگه دارند.
 8. پرستاران و گروههاي كمكي در فراهم ساختن محيطي كه كمك به بهبود و حفظ سلامت بيمار كند كوشش به عمل آورند.

افراد تحصيل كرده و با استعداد و صاحبان فنون و هنر خدمات ارزنده تري مي توانند انجام دهند و به همين دليل جامعه از اينگونه افراد انتظارات بيشتري دارد. در حقيقت ثروت ملي يك كشور را افراد دانشمند و كاردان و هنرمند آن تشكيل مي دهند. پرستاران نيز كه تحصيلات تخصصي و كارهاي فني دارند نمي توانندو نبايد تنها به انجام دادن خدمات پرستاري قانع باشند بلكه بايد كوشش كنند كه

وظايف اجتماعي خود را به خوبي انجام دهند. اجتماعي بودن با تكروي و گوشه گيري مغايرت دارد. شركت پرستاران در فعاليتها و خدمات اجتماعي موجب تحرك بيشتر آنها مي گردد. و علاقه به كارهاي تعاوني را در آنان تقويت مي كند و تعاون نيز در پيشرفت جوامع مختلف و در بهزيستي و شادماني افراد جامعه بسيار موثر است.

يكي از مسئوليتهاي اجتماعي و شغلي پرستاران عضو شدن در انجمن هاي پرستاري مي باشد. زيرا بدين ترتيب يك عده از افراد متخصص نيروهاي خود را به هم پيوسته و هدفهاي خود را دنبال مي كنند.

بنابراين هر پرستار به منظور اينكه هم خدمات بهتري انجام دهد و هم حرفه خود را تقويت كند لازم است عضو فعال انجمن پرستاران باشد.

حقوق بيمار

حقوق بيمار به مفهوم خدماتي است كه يك انسان در دوره بيماري خود استحقاق دريافت آنرا دارد. اين حقوق شامل حق انتخاب و تصميم گيري شامل قبول درمان يا رضايت آگاهانه حق رازداري وحق ارزش به افراد ارزش به افراد شامل تحق مردن با احترام، حق اعتراض، حق محافظت، حق دريافت درمان و مراقبت دقيق عليرغم وضعيت هاي سياسي، جغرافيايي، نژادي و مذهبي است .

منشور حقوق بيمار در ايران

منشور حقوق بيماران در ايران در سال 1380 توسط وزارت بهداشت ،درمان، آموزش پزشكي تدوين گرديده كه به صورت زير مي باشد:

 1. بيمار حق دارد مراقبت دقيق همراه با احترام دريافت كند.
 2. بيمار حق دارد ازپزشك خود اطلاعات كامل و جديد درباره تشخيص، درمان وپيشرفت بيماري خود دريافت داردو اطلاعات بايد به زباني گفته شود كه براي وي قابل درك باشد. در مواردي كه از نظر پزشكي صلاح نيست به بيمار اطلاعاتي داده شود، اين امر ازطريق خانواده و يكي از بستگان صورت مي پذيرد و بيمار حق دارد پرستار مسئول خود را بشناسد.
 3. بيمار حق دارد به استثناء فوريت ها از پزشك خود اطلاعات لازم را قبل از دادن رضايت جهت عمل براي هر روش درماني دريافت دارد.چنين اطلاعاتي جهت گرفتن اجازه عمل نبايد محدود به رد ياقبول درمان خاص باشد و ضروري است بروز خطرهاي مهم و مدت زمان احتمالي معلوليت به بيمار گفته شود.هنگامي كه روش ديگري براي درمان يا مراقبت وجود دارد، وي حق دارد اطلاعات كافي راديافت كند و بيمار حق دارد نام افرادي كه مسئول انجام درمان هستند را بداند
 4. بيمار حق دارد تا حدي كه قانون اجازه مي دهد از درمان امتناع ورزد و از نتايج پزشكي كه مربوط به تشخيص وي است مطلع گردد.
 5. بيمار حق دارد به حريم برنامه مراقبت پزشكي خود توجه داشته باشد. بحث و مذاكره درباره بيمار، مشاوره، معاينات و درمان بايد محرمانه باشد وبه طور احترام آميز انجام گيرد. كساني كه بطور مستقيم در مراقبت از بيمار شركت ندارند براي حضور بر بالين وي از بيمار بايد اجازه بگيرند.
 6. بيمار حق دارد انتظار داشته باشد كه تمام اطلاعات و مدارك پزشكي كه درارتباط با مراقبت وي به طور محرمانه نگه داشته شود.
 7. بيمار حق دارد انتظار داشته باشد كه بيمارستان در حداقل زمان ممكن با درخواست وي جهت درمان، واكنش نشان دهد. اگر وضعيت پزشكي بيماراجازه د هد بيمار ممكن است به موسسه ديگر منتقل شود و قبل از آن بايد اطلاعات وتوضيحاتي براي نياز انتقال به بيمارستان ديگر به وي داده شود و موسسه اي كه بيمار به آن انتقال مي يابد بيمار را در اسرع وقت بپذيرد .
 8. بيمار حق دارد ا طلاعاتي را درباره ارتباط بيمارستان با ساير موسسات آموزشي، بهداشتي درما ني كه مراقبت وي در آن صورت مي گيرد كسب كند. بيمار حق دارد ا طلاعاتي درباره هرگونه ارتباط حرفه اي ميان گروه درما ني خود با ساير مراكز درماني بدست آورد.
 9. بيمار حق دارد مراقبت مستمر معقول را دريافت كند. او بايد بداند پزشكان چه زمان و در كجا در دسترس هستند. بيمار خق دارد انتظار داشته باشد كه بيمارستان داراي روش مناسبي باشد. اگر از طرف پزشك يا نماينده وي مراقبت بهداشتي درماني پس از ترخيص نياز بود با وي هماهنگي لازم صورت پذيرد .

برخي از سهل انگاريهايي كه پرستاران به اتهام آنها مورد تعقيب قانوني قرار گرفته اند عبارتند از :

 1. بالا نزدن نرده كنار تخت وافتادن بيمار از تخت
 2. سوختن قسمتي از بدن بيمار با كيف آبگرم وتنقيه بخور ومحلولهاي گرم
 3. دادن داروي عوضي يا به مقدار كم وزياد ويا با تكنيك نادرست.
 4. استفاده از ابزارهايي كه خرابي ونقائصي مشهور داشته اند.
 5. جا گذاشتن گرماسنج در روده بيمار(از طريق ركتال)
 6. نشمردن يا غلط شمردن قطعات (گاز) مصرف شده در جراحي .
 7. ترك كردن يا تنها گذاشتن بيمار در موقعيكه حضور پرستار در پيش وي ضروري بوده است.

بايد توجه داشته باشيد كه پرستار مسئول كارهاي خويش است و اين حق را دارد كه اگر دستور پزشك مغاير باقوانين بيمارستان يا خلاف اصول پزشكي وپرستاري باشد يا رفاه و سلامت بيمار را به خطر اندازد از اجراي آن خودداري كند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com