ورود کاربر

کلیات

آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

وبگاه پرستارفسفر (Phosphorous) یکی از عناصر اساسی در تمامی اشکال حیات است. در انسان، فسفر عمدتاً به شکل فسفات یافت می شود. فسفات ششمین رتبه را از نظر فراوانی مواد معدنی بدن دارد و فراوان ترین آنیون داخل سلولی بدن است. فسفات باندهای سرشار از انرژی آدنوزین تری فسفات (ATP) مورد استفاده فرآیندهای مختلف بدن را فراهم می سازد، از جمله:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عضلات
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انتقال هدایت عصبی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انتقال الکترولیت ها

وبگاه پرستارفسفات در فرآیندهای زیر نقش کلیدی دارد:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انرژی متابولیسم کلیه واکنش های شیمیایی بدن (برای نمونه؛ متابولیسم کربوهیدارت، پروتئین و چربی)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفاده از ویتامین B- کمپلکس
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ساختار سلولی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت رمز گذاری ژنتیکی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سلول های خونی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تعادل اسید باز

وبگاه پرستارفسفات در تمامی قسمت های بدن یافت می شود اما بیشتر در استخوان و دندان ها به وفور یافت می شود (85 درصد فسفات بدن در دندان ها و استخوان است). فسفات به شکل باند شده با پروتیئن (12%)، به شکل ترکیب (33%) و به شکل یونیزه (55%) که شکل فعال فیزیولوژیک فسفات است؛ در بدن انسان در گردش می باشد. هرچند در آزمایشات سطح فسفات تام اندازه گیری می شود. سطح فسفات در طول روز و بر اساس فعالیت های فیزیولوژیک بدن نوسان دارد و بستگی به میزان فعالیت دارد و ممکن است فعالیت سلولی در ساعاتی از روز افزایش یابد. سطح گزارش شده ممکن است پایین باشد زیرا فسفات بیشتری نسبت به حالت معمول در داخل سلول است با ممکن است بالا گزارش شود زیرا فسفات بیشتری از داخل سلول به بیرون حرکت کرده است و پاسخ به یک موقعیت موقتی است. بنابراین بررسی و شناخت کامل برای اطمینان از عرضه درمان مناسب حیاتی است. برای مثال؛ اگر سطح فسفات بالا باشد، سطح کلسیم بایستی بررسی شود تا مشخص گردد که آیا بالا رفتن سطح فسفات بخاطر آزاد شدن کلسیم و فسفات از استخوان است. درمان سپس برای تبیین علت اصلی عدم تعادل تعیین می شود. متابولیسم فسفر توسط مکانیسم های زیر کنترل و تنظیم می شود:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت جذب از مجاری گوارشی (GI)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع کلیوی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنظیم سلولی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنظیم هورمونی

وبگاه پرستاربیشتر غذاهای حاوی فسفر هستند، بنابراین مشکلی در رابطه با کفایت فسفر مصرفی وجود ندارد. به علاوه، سیستم گوارشی در جذب این ماده معدنی کارآمد است و معمولا دو سوم فسفر خورده شده جذب می شود. همچنین ویتامین D موجب افزایش جذب فسفر از روده کوچک می شود. غذاهای سرشار از فسفر عبارتند از:

وبگاه پرستارمصرف معمول روزانه فسفر بین 800 تا 1200 میلی گرم در روز است. جذب فسفات ممکن است توسط بعضی از داروها (برای نمونه، آنتی اسیدهای با پایه آلومینیم و منیزیم که با فسفر باند می شوند) یا سندرم سوء جذب مختل شود. سوء تغذیه ممکن است موجب کم شدن سطح فسفات شود که بخاطر کاهش مصرف غذا و کاهش سطح ویتامین D است.

وبگاه پرستاردفع فسفر را کلیه ها تنظیم می کنند و اغلب بیشتر از 90 درصد فسفر خورده شده دفع می شود تا از تجمع فسفر جلوگیری شود. در حضور نقص یا نارسایی کلیوی، فسفات خورده شده زیاد ممکن است بیمار را در خطر هیپرفسفاتمی (hyperphosphatemia) قرار دهد. برعکس، استفاده از دیورتیک ها یا پیوند کلیه پس از نارسایی کلیه ممکن است موجب فسفاتوری (phosphaturia) یا دفع فسفات توسط ادرار شود.

وبگاه پرستاربرداشت سلولی فسفات با توجه به شرایط بدن متغیر است:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرگلیسمی (Hyperglycemia) – انسولین برداشت سلولی فسفات را افزایش می دهد زیرا فسفات با خود گلوکز را به داخل سلول می کشد.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلکالوز (Alkalosis) – در آلکالوز برداشت سلولی فسفات افزایش می یابد.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گرم شدن مجدد پس از هیپوترمی (hypothermia) – هیپوترمی یا کاهش دمای بدن موجب افزایش دفع سلولی فسفات می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استرس – افزایش آزاد شدن کاته کولامین ها موجب افزایش برداشت سلولی فسفات میشود.

وبگاه پرستارتخلیه سلول از فسفات می تواند سطح سرمی آن را بطور چشمگیری بالا ببرد و سطح فسفات به محدوده نرمال برسد، اما برگشت مجدد فسفات به داخل سلول (برای نمونه؛ زمان مصرف انسولین در هیپرگلیسمی) موجب آشکار شدن کمبود سطح شده و موجب کاهش غلظت فسفات سرم می شود.

وبگاه پرستارهورمون های غدد پاراتیروئید مثل هورمون پاراتیروئید(PTH) و غدد تیروئید مثل کلسی تونین (calcitonin) سطح فسفات مایعات بدن را تنظیم می کنند. همیشه بین سطح فسفات و سطح کلسیم رابطه معکوس وجود دارد، جایی که سطح فسفات بالا باشد، سطح کلسیم پایین خواهد بود و بالعکس. این احتمالا در اثر خاصیت باند فسفات به کلسیم می باشد که کلسیم را به داخل سلول رانده و سطح کلسیم آزاد سرم کاهش می یابد. در حالیکه این مکانیسم های تنظیمی به طور جداگانه بحث می شوند، تنظیم حقیقی این الکترولیتها به صورت فرآیندی متحد است.

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون پاراتیروئید (PTH) – دفع فسفات را افزایش داده و از دفع کلسیم جلوگیری می کند در حالی که همزمان بازجذب کلسیم از روده ها را افزایش می دهد.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کلسی تونین (Calcitonin) – آنتاگونیست (معکوس کننده) تاثیر PTH است، بنابراین دفع فسفات را کاهش می دهد.

وبگاه پرستارسطح کلسیم و فسفات روی همدیگر تاثیر دارد. سایر الکترولیت ها از قبیل منیزیم و پتاسیم نیز در سطح فسفات نقش دارند (برای نمونه؛ هیپومنیزیمی می تواند موجب دفع فسفات از ادرار شود و هیپوکالمی بخاطر ارتباط با آلکالوز می تواند مصرف فسفات سلول ها را افزایش دهد.

وبگاه پرستاردامنه طبیعی فسفات سرم 2.5 تا 4.5 میلی گرم در دسی لیتر (0.81 تا 145 میلی مول در لیتر) است. مقدار فسفات خون در نوزادان و بچه ها بین 30% در بچه ها تا 50% در نوزادان بالاتر از سطح فسفات بالغین است. این عمدتا بخاطر فعالیت هورمون رشد در بچه ها و نوزادان است. نتایج آزمایش سطح فسفات بایستی با احتیاط تفسیر شود زیرا سطح بدن در زمان نمونه گیری ممکن است موقتا تحت تاثیر شیفت مواد معدنی داخل سلولی باشد. جمع آوری ادرار 24 ساعته ممکن است برای اطمینان از فقدان مشکلات مربوط به دفع فسفر توسط کلیه لازم باشد. در هر صورت، آزمایش فسفر معمولا همراه با سایر آزمایشات سطح الکترولیت ها انجام می شود، از جمله:

وبگاه پرستاراین تست ها موجب تشخیص قطعی تر و صحیح تر سطح فسفات می شود. تصویر کلی از سایر عدم تعادل ها می تواند نشانگر احتمال کمبود فسفات داخل سلولی باشد.


لینک مطالب مرتبط


منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com