ورود کاربر

طیف اختلالات اوتیسم (Autism Spectrum Disorders)

پرستاری کودکانپاتوفیزیولوژی طیف اختلالات اوتیسم

طیف اختلالات اوتیسم (ASDs) که تحت عنوان اختلالات تکاملی نافذ (pervasive developmental disorders) نیز شناخته می شود، از گروهی از معلولیت های عصبی روانی (neuropsychiatric disabilities) تشکیل شده است که در آن درجاتی از الگوهای محدودیت رفتاری، رفتار تکراری، تقلید رفتار و رفتار کلیشه ای و همچنین اختلال مهارت های برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی وجود دارد.تشخیص ASD شامل دامنه ای از اختلالات از بیماری خفیف آسپرگر (Asperger’s disorder) تا بیماری شدید اختلال اوتیسم است. دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ چهارم، نسخه متنی (DSM-IV-TR) عناصر رفتاری قابل مشاهده خاصی را مشخص کرده است که به تعاملات اجتماعی، برقراری ارتباط، رفتار تکراری و کلیشه ای و سایر نشانگرهای اختلال مربوط است، و برای اختلال آسپرگر این عناصر در کادر 7-1 و برای اختلال اوتیستیک در کادر 7-2 ارائه شده است. مهارت ای زبانی سالم (طبیعی) برای افتراق بیماری آسپرگر از اوتیسم استفاده می شود. اشکال نادر ASD شامل سندرم رت (Rett syndrome) (کادر 7-3) و اختلال درهم گسیختگی بچگی (CDD) (کادر 7-4) است. در هر دوی این اختلالات تکامل طبیعی وجود داشته و ناگهان با رکود شدید توانایی های شناختی مواجه می شود. سندرم رت فقط در دختران رخ می دهد و احتمالا دارای پایه ژنتیکی است. معیار DSM برای اختلالات تکاملی نافذ در کادر 7-5 لیست شده است، مگر اینکه اختصاصی نباشند.


کادر 7-1: معیارهای تشخیصی اختلال آسپرگر

الف. اختلال کیفی در تعاملات اجتماعی که توسط حداقل دو تا از موارد زیر مشخص می شود:
 1. اخلال چشمگیر در استفاده از چند تا از رفتارهای غیر کلامی از قبیل نگاه چشم تو چشم، تظاهرات و حالات چهره، قامت و حالت بدن، ژست های تعدیل کننده تعامل اجتماعی
 2. شکست در برقراری ارتباط مناسب سن تکاملی شخص با همسالان خود
 3. فقدان طلب خودبخودی لذت های مشترک، علائق یا پیشرفت و موفقیت به همراه دیگران (برای نمونه، قصور در نشان دادن، آوردن یا اشاره کردن به اشیایی که مورد علاقه و توجه دیگران است)
 4. فقدان تقابل اجتماعی یا عاطفی
ب. الگوهای رفتاری، علائق و فعالیت های محدود تکراری و کلیشه ای که توسط حداقل یکی از موارد زیر مشخص می شود:
 1. پیش اشتغالی عمیق با یک یا چند الگوی کلیشه ای و محدود علائق که از نظر شدت یا نوع تمرکز غیر طبیعی است.
 2. چسبیدن غیر طبیعی و بدون انعطاف واضح به یک روتین یا سنت خاص و غیر کارکردی
 3. عادات و اطوار کلیشه ای و تکراری حرکتی (برای نمونه؛ به هم زدن یا گره زدن انگشتان، حرکات پیچیده تکراری کل بدن)
 4. پیش اشتغالی پیوسته و مقاوم با بخش هایی از اشیاء
ج. آشفتگی هایی که منجر به اخلال معنادار کلینیکی در کارکردهای اجتماعی، شغلی یا سایر حیطه های مهم عملکرد شخص می شود.
د. تاخیر کلی و معنادار بالینی در زبان وجود ندارد (برای نمونه، کلمات مفرد مورد استفاده تا سن 2 سالگی، عبارات ارتباطی مورد استفاده در سن 3 سالگی)
ه. تاخیر کلی و معناداری در تکامل شناختی یا تکامل مهارت های خود یاوری و رفتارهای سازگار (غیر از تعامل اجتماعی) و کنجکاوی بچگی به محیط اطراف که متناسب سن باشد، وجود ندارد.
و. معیارها برای اختلال تکاملی نافذ خاص دیگری از اسکیزوفرونی لحاظ نشود.
منبع:

انجمن روانپزشکی آمریکا، دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ چهارم، نسخه متنی (DSM-IV-TR)، واشنگتن، 2000


کادر 7-2: معیارهای تشخیصی اختلال اوتیستیک

الف. شش مورد (یا بیشتر) از علائم بندهای (1)، (2) و (3) با حداقل دو مورد از علائم (1) و یکی از هر یک از بندهای (2) و (3)
 • (1) اخلال کیفی تعاملات اجتماعی، که توسط حداثل دو مورد از موارد زیر مشهود است:
  • اختلال چشمگیر در استفاده از چندین رفتار غیر کلامی از قبیل نگاه چشم تو چشم، حالت چهره، وضعیت قرار گیری بدن، ژست بدن در حین عامل اجتماعی
  • ناتوانی در ایجاد روابط متناسب سطح تکاملی فرد با همسالان و همکلاسی های خود
  • فقدان طلب خودبخودی لذت، علائق یا کامیابی با دیگران (برای نمونه، نشان ندادن، نیاوردن یا اشاره نکردن به اشیایی که برای دیگران نیز جالب است)
  • فقدان تبادل و تقابل اجتماعی یا عاطفی (توجه: در تعریف DSM نمونه زیر به عنوان مثال این علامت آمده است: عدم مشارکت فعالانه در بازی یا گیم های اجتماعی ساده، ترجیح دادن فعالیت های تنها، یا شرکت دادن دیگران در فعالیت به عنوان یک ابزار یا کمک «مکانیکی»)
 • (2) اخلال کیفی در برقراری ارتباط که توسط حداقل یکی از علائم زیر مشهود است:
  • تاخیر یا فقدان کامل تکامل زبان گفتاری (با تلاش برای جبران فقدان زبان به شیوه های بدیل ارتباطی مثل ژست بدن یا تقلید حرکات و زبان اشاره همراه نیست)
  • فرد دارای توانایی کلامی و سخنوری کافی است، اما در توانایی شروع یا حفظ مکالمه با دیگران مشکل چشمگیر دارد.
  • استفاده کلیشه ای و تکراری از زبان یا زبان خاص فرد
  • فقدان بازی مرسوم یا بازی های ابتکاری متنوع و خودبخودی قابل باور متناسب با سطح تکاملی فرد
 • (3) الگوی تکرار شونده و کلیشه ای محدود رفتاری، علائق، فعالیت ها که توسط حداقل دو مورد از علائم زیر مشهود است:
  • اشتغال ذهنی با یک یا چند الگوی کلیشه ای و محدود شده از علائم که از نظر شدت یا تمرکز غیر طبیعی است
  • تمایل بی انعطاف مشهود به روتین ها یا سنت های خاص و غیر کارکردی
  • منش حرکتی کلیشه ای و تکرار شونده (برای نمونه؛ به هم زدن یا گره زدن انگشتان یا دست ها، حرکات پیچیده یا مرکب کل بدن)
  • پیش اشتغالی مداوم با بخش هایی از اشیاء
ب. کارکرد تاخیری یا غیرطبیعی در حداقل یکی از حیطه های زیر، که قبل از سن 3 سالگی شروع شده باشد:
 1. تعامل اجتماعی
 2. زبان مورد استفاده در برقراری ارتباطات اجتماعی
 3. بازی های سمبولیک یا خیالی
ج. این اختلال را نمی توان ناشی از سندرم رت یا اختلال از هم گسیختگی کودکی دانست.
منبع:

انجمن روانپزشکی آمریکا، دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ چهارم، نسخه متنی (DSM-IV-TR)، واشنگتن، 2000


کادر 7-3: معیارهای تشخیصی سندرم رت (فقط زنان)

الف. تمامی موارد زیر:
 1. ظاهراً تکامل طبیعی قبل و پس از تولد
 2. ظاهراً تکامل روانی حرکتی نرمال
 3. دور سر نرمال در زمان تولد
ب. بروز تمامی موارد زیر پس از دوره ای از تکامل طبیعی:
 1. کند شدن رشد سر در سنین 5 تا 48 ماهگی
 2. از دست دادن مهارت های یدی کسب شده قبلی بین سنین 5 تا 30 ماهگی به همراه تکامل حرکات کلیشه ای دست در پی آن (برای نمونه دست خط یا شستن دست)
 3. از دست دادن توان مشارکت اجتماعی در اوایل دوره بیماری (گرچه تعامل اجتماعی اغلب بعدا کامل می شود)
 4. ظهور گام های بدون هماهنگی یا حرکات ناهماهنگ تنه
 5. تخریب شدید تکامل زبان تجسمی و ابرازی به همراه افت رشد روانی حرکتی شدید
منبع:

انجمن روانپزشکی آمریکا، دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ چهارم، نسخه متنی (DSM-IV-TR)، واشنگتن، 2000


کادر 7-4: معیارهای تشخیصی اختلال از هم گسیختگی کودکی (CDC) *

الف. ظاهرا تکامل نرمال در طی حداقل 2 سال اول پس از تولد که توسط وجود مهارت های برقراری ارتباط کلامی و غیر کلامی نرمال، روابط اجتماعی، بازی و رفتارهای سازگار مشخص می شود.
ب. افت معنادار بالینی مهارت های اکتسابی قبلی (قبل از سن 10 سالگی و حداقل در دو تا از حیطه های زیر):
 1. زبانی ابرازی (بیانگر) یا دریافتی (پذیرا)
 2. مهارت های اجتماعی یا رفتارهای سازگار
 3. کنترل روده یا مثانه
 4. بازی
 5. مهارت های حرکتی
ج. ناهنجاری عملکردی در حداقل دو تا از حیطه های زیر:
 1. اخلال کیفی در تعاملات اجتماعی (برای نمونه؛ اختلال رفتارهای غیرکلامی، ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان، فقدان پذیرندگی اجتماعی یا عاطفی)
 2. اخلال کیفی در ارتباطات (برای نمونه؛ تاخیر یا فقدان تکامل زبان گفتاری، ناتوانی در شروع یا حفظ مکالمه، استفاده تکراری و کلیشه ای از زبان، فقدان بازی کلامی قابل باور
 3. الگوی محدود تکراری و کلیشه ای رفتاری، علائق، فعالیت ها از جمله حرکات کلیشه ای و طرز رفتار قالبی
د. این ناهنجاری و اخلال را نمی توان به اختلال تکاملی نافذ دیگر یا اسکیزوفرنی ربط داد.

* اختلال از هم گسیختگی کودکی نادرتر از اوتیسم است.

منبع:

انجمن روانپزشکی آمریکا، دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ چهارم، نسخه متنی (DSM-IV-TR)، واشنگتن، 2000

علت حقیقی اوتیسم ناشناخته است. در تعدادی از مطالعات قبلی شروع رشد و تکامل غیر طبیعی مغز در اولین ماه جنینی نشان داده شده است. علیرغم باورهای رایج، شواهد علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد واکسیناسیون (مصون سازی) موجب اوتیسم شود (برای نمونه، واکسن سرخک، سرخجه، اوریون). همزمانی وقوع اختلالات تشنجی و درجاتی از رکود و عقب ماندگی ذهنی رایج است.

نرخ شیوع اوتیسم

 1. از هر 500 بچه یکی دچار شکلی از اختلال نافذ تکاملی (PDD) است.
 2. نرخ شیوع اختلال اوتیستیک تقریبا 2 تا 5 مورد در هر 10 هزار تولد است
 3. اختلال آسپرگر بیشتر در جنس مذکر شایع است
 4. نرخ شیوع سندرم رت بین 1 در 10000 تا 15000 تولد است
 5. نرخ شیوع (CDD) پایین بوده و 2 مورد از هر 100 هزار تولد است

کادر 7-5: معیار تشخیصی اختلال نافذ تکاملی، که به شکل دیگری مشخص نباشد (از جمله اوتیسم آتیپیک(Atypical Autism))

این طبقه بایستی زمانی استفاده شود که اخلال شدید و نافذ در تکامل مهارت های تعامل اجتماعی متقابل یا ارتباط کلامی و غیر کلامی وجود داشته باشد یا زمانی که رفتار، علائق و فعالیت های کلیشه ای وجود داشته باشد؛ اما معیارهای لازم برای اختلال نافذ تکاملی، اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت اسکیزوفرنیک، یا اختلال شخصیت اجتنابی را نداشته باشد. برای مثال، این طبقه شامل «اوتیسم آتیپیک» - تظاهراتی که معیارهای اختلال اوتیستیک را لحاظ نمی کند زیرا در سنین بالاتر رخ می دهد، علامت شناسی آتیپیک دارد، یا علائم زیر آستانه است (کمتر از شش ماه وجود دارند)، یا بخاطر هر سه دلیل نمی تواند معیارهای اختلال اوتیستیک را لحاظ کند.

منبع:

انجمن روانپزشکی آمریکا، دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ چهارم، نسخه متنی (DSM-IV-TR)، واشنگتن، 2000

تظاهرات بالینی اوتیسم

تشخیص ASD براساس علائم رفتاری انجام می شود. نشانگرهای بالقوه اختلال طیف اوتیسم (ASD) عبارتند از:

برقراری ارتباط

 1. قبل از سن یکسالگی کلمات نامفهوم (شلوغ کاری) ادا نمی کند، اشاره نمی کند، ژست های معنی دار نمی گیرد.
 2. تا سن 16 ماهگی حتی یک کلمه هم صحبت نمی کند
 3. تا سن دو سالگی توان ترکیب دو کلمه را ندارد
 4. وقتی اسم وی صدا زده می شود پاسخ نمی دهد
 5. مهارتهای زبانی یا اجتماعی ندارد
 6. ممکن است در سراسر زندگی خود خاموش و لال بماند
 7. ممکن است به شیوه ای غیر معمول از زبان استفاده کند.
 8. عبارت خاصی را مکررا تکرار کند
 9. با کلمات منفرد صحبت کند
 10. ممکن است کلمات زیادی را بداند (واژگان وسیعی داشته باشد) اما نتواند مکالمه را حفظ کند
 11. در درک و فهم زبان بدن و تن صدا مشکل دارد
 12. تن صدا و زبان بدون وی بیانگر چیزی که می گوید یا می شنود نیست
 13. دارای صدای بلند یا با ادا است

علائم اجتماعی

 1. نسبت به دیگران بی توجه بوده و ترجیح می دهد تنها باشد
 2. ممکن است در مقابل بغل شدن یا نوازش شدن مقاومت نشان دهد یا انفعالی برخورد کند
 3. به ندرت به دنبال نوازش و آرام شدن است (در سنین بالاتر)
 4. در یادگیری تفسیر تفکر و احساسات دیگران کند است
 5. سرنخ های اجتماعی نهفته و غیر کلامی را نمی فهمد (برای نمونه؛ اخم کردن یا چشمک زدن)
 6. در تعدیل عواطف خود مشکل دارد (برای نمونه؛ ممکن است مزاحم و تهاجمی باشد، به سادگی گریه کند یا در مواقع نامناسب گریه کند، خشونت کلامی نشان دهد.

رفتار تکراری و کلیشه ای

 1. حرکات تکراری غیر معمول نشان می دهد (برای نمونه، به هم زدن ساعدها یا راه رفتن بر روی انگشتان پا)
 2. ایست ناگهانی در موضع خود
 3. صرف ساعت ها در صف کردن اسباب بازی ها
 4. نیازمند یکنواختی مطلق است
 5. تغییر روتین وی را ناراحت می کند (برای نمونه؛ زمان لباس پوشیدن، حمام کردن، مدرسه رفتن)
 6. ممکن است با توجه و حواس کامل روی یک چیز متمرکز شود (برای نمونه؛ یادگیری جاروبرقی، زمان حرکت قطار، شماره ها، سمبول ها، یا موضوعات علمی)

سایر نشانگرها

 1. تماس چشمی ضعیف
 2. به نظر می رسد بازی کردن با اسباب بازی را بلد نیست
 3. تعلق شدید به یک اسباب بازی یا شی خاص
 4. لبخند نزدن
 5. گاهی به نظر می رسد مشکل شنوایی دارد
 6. بازی خیالی و خیالپردازی بلد نیست
 7. حواس فوق حساس دارد (برای نمونه؛ صوت، قوام، مزه، بو؛ با صداهای خاص مثل صدای تلفن گوش های خود را بسته و جیغ می زند)

عوارض اوتیسم

اوتیسم عارضه ای ندارد، هرچند بچه مبتلا به اوتیسم ممکن است تشخیص های ثانویه مثل افسردگی، اختلال وسواسی-اجباری و اختلالات اضطرابی داشته باشد.

تست های تشخیصی و آزمایشگاهی اوتیسم

 1. بررسی و شناخت تکاملی – پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ)، چارت رشد اجتماعی-عاطفی گرین اسپن (Greenspan Social-Emotional Growth Chart)، مقیاس اخلاق و رفتار غیر معمول (TABS)
  • ابزارهای غربالگری مخصوص اوتیسم
  • مصاحبه تشخیصی اوتیسم – نسخه اصلاح شده (ADI-R) یک مصاحبه نیمه ساختاردهی شده است که همراه با والدین یا مراقب بچه انجام می شود و اطلاعاتی در مورد رفتارهای بچه در حوزه تعاملات اجتماعی، روابط، رفتارهای تکراری و کلیشه ای فراهم می سازد.
  • تست II غربالگری اختلالات نافذ تکاملی (PDDST-II) برای غربالگری ASD (اوتیسم، تاخیر تکاملی فراگیر، اختلال آسپرگر) در بچه های 18 ماهه و بالاتر استفاده می شود.
  • چک لیست اصلاح شده اوتیسم نوپایان (M-CHAT) برای غربالگری بچه های مبتلا به اوتیسم استفاده می شود.
  • مقیاس سنجش اوتیسم کودکان (CARS) یک ابزار مشاهده ای است که برای بررسی و شناخت بچه ها (2 ساله و بالاتر) از نظر تعاملات اجتماعی، عملکرد هوشی، واکنش پذیری دیداری و شنیداری، سازگاری محیطی، اضطراب و سطح فعالیت استفاده می شود.
  • برنامه مشاهده تشخیصی اوتیسم (ADOS) یک ابزار مشاهده ای است که برای بررسی و شناخت تعاملات اجتماعی، روابط، رفتارهای بازی بچه های 3 ساله یا بزرگتر از نظر وجود اوتیسم یا PDD استفاده می شود.
  • پرسشنامه برقراری روابط اجتماعی (SCQ) یک ابزار غربالگری کوتاه است که روی بچه و والدین یا مراقب اجرا شده و به بررسی و شناخت عملکرد اجتماعی، روابط و برقراری ارتباط بچه های 4 ساله و بالاتر (با سن روانی 2 سال) می پردازد.
 2. مصاحبه با والدین یا مراقبین بچه که ممکن است دارای قالب نیمه ساختاردهی شده یا قالب ساختاردهی شده باشد از قبیل (ADI-R).
 3. مشاهده بچه در محیط ها و زمان های مختلف که در منزل، مدرسه یا مکان های اجتماعی آشنا برای بچه انجام می شود (ADOS)
 4. بررسی و شناخت طبی
  • تاریخچه بهداشتی و طبی
  • معاینات فیزیکی
  • بررسی و شناخت تکاملی و نورولوژیک (تست های بررسی و شناخت تکاملی در بخش تست های تشخیصی و آزمایشگاهی را ببینید)
 5. بررسی و شناخت عملکرد سازشی
  • مقیاس های رفتار سازگار وینلند (Vineland Adaptive Behavior Scales) برای اندازه گیری میزان سازگاری فرد و مهارت های اجتماعی وی (برای نمونه؛ برقراری ارتباط، مهارت های زندگی روزمره، اجتماعی شدن، مهارت های حرکتی) از زمان تولد تا بلوغ با استفاده از مصاحبه (با والدین یا مراقب) و مشاهدات کلاس درس (معلم)؛ استفاده می شود.
 6. بررسی و شناخت عملکرد شناختی
 7. بررسی و شناخت مهارت های ارتباطی زبان کلامی و غیر کلامی – SCQ، نسخه اصلاح شده آزمون واژگان تصویری پی بادی (PPVT-R)

درمان اوتیسم

برنامه های رفتار درمانی زیادی برای درمان ASDها موجود است و تجزیه و تحلیل عملی رفتار (ABA) پذیرفته ترین این برنامه ها است. هدف هر برنامه درمانی خوبی این است که رفتارهای نامناسب بچه را کاسته و توانایی برقراری ارتباط و رفتارهای اجتماعی مناسب وی را افزایش دهد. طرح برنامه های رفتاری بایستی ساختاردهی شده و فردی باشد. درگیری والدین حیاتی است. در بعضی از موارد، دارو برای درمان این اختلالات استفاده می شود. داروهای ضد سایکوز برای مشکلات رفتاری شدید تجویز می شود. همچنین ممکن است از دارو درمانی برای رفع علائم هم وقوع با این اختلال مثل اضطراب، افسردگی، اختلال وسواسی – اجباری استفاده شود. اخیراً داروهای تصویب نشده زیادی (داروهایی که مورد تایید مدیریت دارو و غذای آمریکا [FDA] برای مصرف در بچه ها نیست) استفاده می شود، اما مطالعات روان دارویی در حال انجام است.

فرآیند پرستاری طیف اختلالات اوتیسم

در این بخش فرآیند پرستاری اختلال اوتیستیک، اختلالات نافذ کودکان، فرآیند پرستاری اختلال آسپرگر، فرآیند پرستاری سندرم رت و فرآیند پرستاری اختلال درهم گسیختگی کودکان ارائه می شود. توضیحات زیر برای این دسته از اختلالات بطور مشترک ارائه شده است.

بررسی و شناخت پرستاری اوتیسم

 1. بررسی و شناخت رفتارهای اجتماعی کودک شامل تعامل با دیگران، مهارت های ارتباطی، رفتارهای تکراری و کلیشه ای، بازی و عاطفه بچه
 2. بررسی و شناخت سازگاری و سازش خانواده

تشخیص های پرستاری اوتیسم

 • تنش نقش مراقب
 • ریسک تاخیر تکاملی
 • وقفه در فرآیندهای خانوادگی
 • تاخیر رشد و تکامل
 • اختلال والدی
 • نارسایی مراقبت از خود: حمام کردن / بهداشت فردی
 • نارسایی مراقبت از خود: لباس پوشیدن / آرایش
 • نارسایی مراقبت از خود: تغذیه و غذا خوردن
 • نارسایی مراقبت از خود: دفع و توالت رفتن
 • اختلال تعامل اجتماعی
 • مدیریت ناموثر رژیم درمانی توسط خانواده

مراقبت های پرستاری اوتیسم

مداخلات درمان های بستری، بستری شدن، یا ویزیت های سرپایی

 1. فراهم کردن محیطی آرام و ساختاردهی شده
 2. گرفتن علائم حیاتی با حس خونسردی، با کمترین حواس پرتی ممکن
 3. دادن یک آموزش در هر بار
 4. اطلاع به بچه یا نوجوان در مورد اینکه چه اتفاقی قرار است بیافتد، استفاده از توضیحات ساده
 5. صحبت کردن با صدای آرام و خونسرد
 6. معرفی بچه یا نوجوان به درمانگر یکسان در هر بار ویزیت سرپایی
 7. استفاده از روتین یکسان در هر ویزیت
 8. حفظ خونسردی و یکپارچگی خود، حتی زمانی که بچه یا نوجوان فریاد می زند
 9. تشویق والدین به حضور در جلسات
 10. اجتناب از لمس مددجویانی که به لمس حساس هستند
 11. اجتناب از سعی در تماس چشمی

نوزادان، نوپایان، پیش دبستانی ها

 1. ارجاع برای برنامه مداخله زودرس در جهت ایجاد برنامه خدمات خانوادگی فردی (IFSP) و طرح درمان بین شغلی، یا اگر بچه بزرگتر است ارجاع به برنامه پیش دبستانی برای تدوین طرح آموزش فردی اختصاصی (IEP ) که برای بچه فرصت های یادگیری تکاملی ایجاد می کند:
  • تکامل اجتماعی
  • تکامل حرکات ظریف
  • تکامل حرکات درشت
  • تکامل تلفیق و یکپارچگی حسی
  • تکامل ارتباطی و زبانی
 2. ارجاع والدین و مراقبین به مراکز منابع خانوادگی و یا مراکز اطلاعات والدین تا خدمات مداخله زودرس برای والدین نوزادان و نوپایان دارای معلولیت و ناتوانی دریافت کرده و در رابطه با نیازهای اطلاعاتی و خدمات ضروری پشتیبانی و حمایت دریافت کنند.
 3. همکاری با سایر متخصصان تیم بین شغلی جهت تنظیم و تدوین IFSP و یا IEP که براساس نیازهای فردی بیمار بوده، خانواده محور بوده، دارای اهداف قابل اندازه گیری بوده و شامل ارزشیابی های دوره ای باشد.
 4. فعالیت به عنوان مشاور مراقبت بهداشتی منبع برای هماهنگ کننده خدمات اجتماعی
 5. کمک به خانواده در جستجوی سیستم های خدماتی برای بدست آوردن خدمات مورد نیاز بچه و خانواده
 6. به بخش برنامه ریزی ترخیص و مراقبت در منزل در ادامه مطلب رجوع کنید.

بچه های دبستانی

 1. مشارکت و همکاری با سایر متخصصان تیم بین شغلی در جهت تدوین و تنظیم IEP که مبتنی بر نیازهای فرد، خانواده و فرد محور، دارای اهداف قابل اندازه گیری و شامل ارزشیابی های دوره ای منظم باشد.
 2. مشارکت و همکاری با تیم IEP در شناسایی نیازهای مرتبط با سلامیت و بهداشت فرد و تدوین اهداف IEP
 3. کمک به خانواده در جستجو و بررسی سیستم های خدماتی در جهت بدست آوردن خدمات مورد نیاز بچه و خانواده
 4. به بخش برنامه ریزی ترخیص و مراقبت در منزل در ادامه مطلب رجوع کنید.

نوجوانان

 1. مشارکت و همکاری با سایر متخصصان تیم بین شغلی در جهت تدوین و تنظیم IEP که مبتنی بر نیازهای فرد، خانواده و فرد محور، دارای اهداف قابل اندازه گیری و شامل ارزشیابی های دوره ای منظم باشد.
 2. مشارکت و همکاری با تیم IEP در شناسایی نیازهای مرتبط با سلامیت و بهداشت فرد و تدوین اهداف IEP
 3. در مورد طرح انتقالی مرتبط با نیازهای سلامتی بیمار نظر بدهید.
  • دسترسی به ارائه کنندگان خدمات مراقبت بهداشتی اولیه و اختصاصی بالغین را تسهیل کنید
  • ایجاد اتکای به خود مددجو در مدیریت نیازهای خود مراقبتی و سلامتی خویش را تقویت کنید
  • در کسب بیمه سلامتی و آمادگی برای ختم امتیازات مربوط به بیماری های کودکان و شروع خدمات بزرگسالی به بیمار کمک کنید.
 4. کمک به خانواده در جستجو و بررسی سیستم های خدماتی در جهت بدست آوردن خدمات مورد نیاز بچه و خانواده
 5. به بخش برنامه ریزی ترخیص و مراقبت در منزل در ادامه مطلب رجوع کنید.

برنامه ریزی ترخیص و مراقبت در منزل

 1. آموزش والدین، اعضای خانواده، بچه و یا نوجوان و تقویت مجدد اطلاعات ارائه شده در مورد تظاهرات رفتاری، کلامی و زبانی مددجو (مشکلات اجتماعی، محدودیت های کلامی و زبانی، رفتارهای تکراری و کلیشه ای مشخص)، و برآیندهای بلند مدت و پیش آگهی تشخیص اوتیسم
 2. آموزش والدین، اعضای خانواده و بچه یا نوجوان در مورد راهبردهای درمانی بلند مدت و منابع اجتماعی مورد نیاز برای دسترسی به خدمات لازم
  • مداخلات اولیه
  • برنامه آموزشی اختصاصی (IEP)
  • خدمات طبی و درمانی تخصصی
  • خدمات حمایتی اجتماعی (برای نمونه، بازتوانی، رفاهی، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی)
  • بازتوانی فنی و حرفه ای (برنامه های الحاقی مشترک مدارس فنی در زمان رفتن به دبیرستان)
  • حمل و نقل
  • مسکن
 3. ارجاع خانواده ها به برنامه های مداخله زودرس جه تبیین نیازهای بچه برای خدمات درمانی
 4. مشارکت به عنوان عضوی از تیم چند شغلی در تدوین طرح خدمات در جهت تبیین اهداف و مقاصد خانواده محور براساس نیازهای فردی بچه

برآیندهای مددجو

 1. بیماری بچه سریع تشخیص داده شده، قادر خواهد بود در درمان زودرس و مداخلات سریع شرکت کند
 2. بچه یا نوجوان به بالاترین پتانسیل عملکرد زیستی روانی اجتماعی خود دست خواهد یافت
 3. بچه یا نوجوان به بالاترین سطح ممکن خودکفایی دست خواهد یافت
 4. بچه یا نوجوان بالاترین سطح قابل قبول استقلال، عزم و اراده، و وکالت خود را نشان خواهد داد
 5. خانواده توانایی سازگاری با رفتارهای بچه یا نوجوان و نیازهای وی و طریقه دسترسی به خدمات مورد نیاز را نشان خواهد داد
 6. والدین تعلق خاطر خود به بچه و رفتارهای والدی مسئولانه را نشان خواهند داد
 7. والدین توانایی پذیرش محدودیت های بچه را نشان داده و نکات قوت بچه خود را خواهند شناخت.

منابع

 1. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, ed 4, text revision (DSM-IV-TR), Washington, DC, 2000, The Association.
 2. Chez MG, Chin K, Hung PC: Immunizations, immunology and autism, Semin Pediatr Neurol 11(3):214, 2004.
 3. Masi G: Pharmacotherapy of pervasive developmental disorders in children and adolescents, CNS Drugs 18(14):1031, 2004.
 4. National Institute of Mental Health: Autism spectrum disorders (pervasive devel- opmental disorders) (website): www.nimh.nih.gov/publicat/autism.cfm. Accessed December 15, 2006.
 5. Souders MC et al: Caring for children and adolescents with autism who require challenging procedures, Pediatr Nurs 28(6):555, 2002.
 6. Sparks SM, Taylor CM: Nursing diagnosis reference manual, ed 6, Philadelphia, 2005, Lippincott, Williams & Wilkins.
 7. Spence SJ, Sharifi P, Wiznitzer M: Autism spectrum disorder: Screening, diagno- sis, and medical evaluation, Semin Pediatr Neurol 11(3):186, 2004.
 8. Vastag B: Autism interventions come of age, JAMA 291(23):2807, 2004.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com