ورود کاربر

روش تحقیق در پرستاریخلاصه نکات کلیدی

 • روش تحقیق در پرستاریدر تحقیقات کمی کسانی که به محقق (researchers) یا پژوهشگر (investigators) یک مطالعه اطلاعات می دهند را نمونه (subjects)، واحد پژوهش (study participants) یا پاسخ دهنده (respondents) اطلاق می شود. در تحقیقات کیفی شرکت کننده یا مطلع (informants) اطلاق می شود و در مجموع نمونه (sample) مطالعه را تشکیل می دهند.
 • روش تحقیق در پرستاریمحیط پژوهش (site) مکانی است که تحقیق در آنجا انجام می شود؛ محققان گاهی اوقات مطالعات چند محیطی (multisite studies) انجام می هند. محیط پژوهش مکان خاصی است که در آن جمع آوری داده رخ می دهد. محیط پژوهش در تحقیقات پرستاری می تواند در دامنه محیط های کاملا طبیعی تا آزمایشگاه های رسمی باشد.
 • روش تحقیق در پرستاریمحققان به بررسی مفاهیم (concepts) و پدیده ها (phenomena) یا سازه ها (constructs) می پردازند که تجرید یا بازنمایی ذهنی استنتاج شده از رفتار یا ویژگی های نمونه ها است.
 • روش تحقیق در پرستاریمفاهیم بلوک ساختمانی و سنگ بنای نظریه ها (theories) است، که شرح نظامدار جوانبی از دنیای واقعی است.
 • روش تحقیق در پرستاریدر مطالعات کمی مفاهیم را متغیر می نامند. یک متغیر (variable) کیفیت یا ویژگی است که مقادیر متفاوتی به خود می گیرد (از یک شخص یا شی به شخص یا شی دیگر فرق دارد).
 • روش تحقیق در پرستاریمتغیر وابسته (dependent variable) یا متغیر برآیند (outcome variable) رفتار یا برآیندی است که محقق به بررسی، شرح، درک، پیش بینی یا اثرات آن علاقمند است. متغیر مستقل (independent variable) متغیر علّی یا عامل علت مفروض، عامل مقدم یا علت موثر بر متغیر وابسته است.
 • روش تحقیق در پرستاریمحقق در تعریف مفهومی (conceptual definition) به صورت انتزاعی یا نظری به تعریف مفاهیم تحت مطالعه می پردازد. در تعریف عملیاتی (operational definition) یا تعریف عملی محقق رویه های لازم برای اندازه گیری متغیر را مشخص می کند.
 • روش تحقیق در پرستاریداده (Data) اطلاعات خامی است که در طی دوره مطالعه جمع آوری می شود و ممکن است به شکل اطلاعات روایتی و بیانی یا داده کیفی (qualitative data) باشد و ممکن است به شکل مقادیر عددی یا کمّی (quantitative data) باشد.
 • روش تحقیق در پرستاریرابطه (relationship) شامل ارتباط یا اتصال (یا الگوی تداعی) است که بین دو متغیر وجود دارد. در تحقیقات کمی به بررسی و تست رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود.
 • روش تحقیق در پرستاریزمانی که متغیر مستقل علت یا عامل موثر بر متغیر وابسته باشد، به این رابطه علت و معلولی (cause-and-effect relationship) یا علّی (causal) اطلاق می شود. در رابطه کارکردی یا عملیاتی (functional relationship) و رابطه شرکت پذیری (associative relationship) و تداعی، متغیرها به شیوه ای غیر علت و معلولی به هم مرتبط هستند.
 • روش تحقیق در پرستاریتمایز اصلی بین مطالعات کمی در تحقیق تجربی (experimental research) که محقق فعالانه مداخله می کند و تحقیق غیر تجربی (nonexperimental research) یا مشاهده ای (observational research) است که در آن محقق به مشاهده پدیده های موجود بدون دستکاری می پردازد.
 • روش تحقیق در پرستاریتحقیقات کیفی اغلب ریشه در سنت های پژوهشی دارد که از سایر رشته ها منشاء گرفته است. سه سنت اصلی از این قبیل شامل گراندد تئوری، فنومنولوژی و اتنوگرافی است.
 • روش تحقیق در پرستاریگراندد تئوری (Grounded theory) یا نظریه زمینه ای به دنبال شرح و درک فرآیندهای اجتماعی روانشناختی و ساختارهای اجتماعی روانشناختی است که در محیط های اجتماعی و در جامعه رخ می دهند.
 • روش تحقیق در پرستاریدر تحقیق فنومنولوژی (Phenomenology) روی تجارب قبلی انسان ها تمرکز می شود و رویکردی است برای کسب بینش و بصیرت در مورد تجارب زندگی مردم و معنی این تجارب برای آنها.
 • روش تحقیق در پرستاریتحقیق اتنوگرافی (Ethnography) فراهم کننده چارچوبی است برای مطالعه معانی، الگوها و شیوه زندگی فرهنگ ها به شیوه ای کلی نگر.
 • روش تحقیق در پرستاریپیشرفت تحقیق کمی معمولا به صورت خطی است و از پرسیدن سئوال تحقیق شروع شده و با پاسخ به این پرسش خاتمه می یابد. فازهای اصلی مطالعه کمی شامل مراحل مفهومی، برنامه ریزی، عملی، تحلیلی و انتشار است.
 • روش تحقیق در پرستاریفاز استنباطی یا مفهومی (conceptual phase) شامل (1) بیان مسئله، (2) بازنگری متون و پیشینه تحقیق (literature review)، (3) انجام کار میدانی بالینی (clinical fieldwork) در مطالعات بالینی، (4) ارائه تعاریف مفهومی یا نظری و عملیاتی و (5) تدوین و تنظی فرضیه هایی (hypotheses) است که قرار است تست شوند.
 • روش تحقیق در پرستاریفاز برنامه ریزی (planning phase) از مراحل زیر تشکیل شده است: (6) انتخاب طرح تحقیق (research design)، (7) تدوین پروتکل مداخله (intervention protocol) اگر مطالعه تجربی باشد، (8) مشخص کردن جامعه پژوهش (population)، (9) تدوین طرح نمونه گیری (sampling plan)، (10) تعیین روش های اندازه گیری متغیرهای تحقیق، (11) ایجاد راهبردهایی برای محافظت از جان و حقوق نمونه های پژوهش یا ملاحظات اخلاقی، (12) نهایی سازی طرح تحقیق (برای نمونه، مشاوره با همکاران، پیش آزمون ابزارها)
 • روش تحقیق در پرستاریفاز عملی (empirical phase) شامل (13) جمع آوری داده ها و (14) آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل (از قبیل کد گذاری داده ها) است.
 • روش تحقیق در پرستاریفاز تحلیلی (analytic phase) شامل (15) تجزیه و تحلیل داده ها توسط تجزیه و تحلیل آماری (statistical analysis) و (16) تفسیر نتایج است.
 • روش تحقیق در پرستاریفاز انتشار (dissemination phase) شامل (17) تبادل یافته ها و (18) تلاش برای تبلیغ استفاده از شواهد حاصل از مطالعه در عملکرد پرستاری است.
 • روش تحقیق در پرستاریجریان اقدامات در تحقیق کیفی انعطاف پذیرتر و کمتر خطی است. مطالعات کیفی عمدتا در برگیرنده طرح تحقیق پیدایشی (emergent design) است که در طی کار میدانی (fieldwork) پدیدار می شود.
 • روش تحقیق در پرستاریمحققان کیفی با پرسیدن یک سئوال وسیع در مورد یک پدیده شروع کرده، اغلب روی جنبه کوچکی از آن متمرکز می شوند. در فاز اولیه مطالعه کیفی، محقق سایت مطالعه را انتخاب کرده و مجوز ورود (gain entrée) به سایت را کسب می کند. که عمدتا شمال مشارکت با مسئول محیط (gatekeepers) در سایت است.
 • روش تحقیق در پرستاریزمانی که محقق کیفی وارد میدان شد، مطلعین را انتخاب، داده ها را جمع آوری و به شیوه ای تکراری آنها را تجزیه و تحلیل می کند؛ تجربه میدانی به شکل گیری طرح مطالعه به شیوه ای مستمر کمک می کند.
 • روش تحقیق در پرستاریتجزیه و تحلیل زودرس در مطالعه کیفی برای پالایش نمونه ها و جمع آوری داده است، تا زمانی که اشباع (saturation) داده ها (فراوانی اطلاعات) رخ دهد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی غالبا شامل جداسازی الگوهای (themes) حیاتی است.
 • روش تحقیق در پرستاریچه تحقیقات کمی و چه کیفی، لازم است که محقق یافته های خود را به تبادل گذاشته، و گزارشی از تحقیق خود در ژورنال های حرفه ای منتشر کند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com