ورود کاربر

واژه نامه مدیریت بحران

اعلان خطر (Early warning)

سیستمهای اعلام خطر زودرس اسما شامل زنجیره: شناخت و نقشه برداری تهدید؛ پایش و پیش بینی وقایع مشرف به وقوع؛ پردازش و انتشار اخطار قابل درک و فهم برای مسئولین سیاسی و عوام؛ اقدامات مناسب و به موقع در پاسخ به اخطار زودرس یا اولیه است.

آسیب پذیری (Vulnerability)

شرایطی که توسط عوامل یا فرآیندهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی تعیین می شود و آسیب پذیری جامعه درمقابل اثرات تهدیدات را افزایش می دهد. برای مطالعه فاکتورهای مثبت که موجب افزایش توانایی افراد برای سازگاری با تهدیدها و نتایج آن می شود، تعریف ظرفیت را بخوانید.

آمادگی (Preparedness)

مجموعه اقداماتی است که برای به حداقل رساندن مرگ و میر و خسارات؛ سازماندهی تخلیه موقت مردم و اموال آنها از مکان تحت تهدید؛ تسهیل امداد و نجات به موقع و موثر؛ بازتوانی و تسکین آلام طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر پیشگیری را هم بخوانید.

آمادگی برای تمامی تهدیدهای سوانح (All-hazards disaster preparedness)

آمادگی همه جانبه برای سوانح داخلی و خارجی است که شامل یک طرح انعطاف پذیر و مقیاس پذیر برای هر نوع سانحه یا ترکیبی از سوانح است (TJC، 2008).

بازیافت (بهبودی) (Recovery)

تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده پس از وقوع سانحه با نگرش بازیافت یا بهبود شرایط زندگی به قبل از اصابت سانحه به جامعه اطلاق می شود؛ در حالیکه اصلاحات ضروری برای کاهش ریسک سانحه تبلیغ و تسهیل می شود. بازیافت (بازتوانی و مرمت) شانسی فراهم می سازد که اقدامات کاهش ریسک مناسب تدوین و اعمال شود.

بررسی و شناخت (Assessment)

پیمایش سانحه حقیقی یا بالقوه برای برآورد خسارات حقیقی یا مورد انتظار و تدوین توصیه هایی برای پیشگیری، آمادگی و پاسخ به سانحه است.

پاسخ (Response)

اقداماتی است که جهت تبیین آثار کوتاه مدت و فوری یک اورژانس و حادثه انجام می شود. پاسخ شامل اقدامات سریع جهت نجات زندگی ، حفظ دارایی ها و رفع نیاز های پایه انسانی است. بر اساس ملزومات موقعیت، کمک به پاسخ در مناطق آسیب دیده براساس طرح واکنش اورژانسی ارائه می شود. اقدامات پاسخ در طی دوره بلافاصله پس از وقوع یک سانحه شامل رفع نیازهای اورژانسی و بازیافت خدمات اجتماعی است. بعنوان نمونه؛ مراقبتهای توده ای صلیب سرخ، امداد و نجات خودبخودی و حرفه ای، بررسی و شناخت آسیبهای وارده نمونه ای از پاسخ اورژانسی است و برقراری ارتباط راهی است که مردم و سازمان ها به سانحه پاسخ می دهند.

پاسخ اورژانسی (Emergency Response)

اقداماتی است که در پاسخ به اخطار یا خبر رسانی سانحه انجام می شود تا اثرات منفی نهایی آن کمینه شده یا حذف شود؛ اقداماتی که برای نجات و حفظ مردم و ارائه خدمات اولیه در صحنه اصلی تحت تاثیر سانحه و تا زمانی که حالت اورژانس مستولی است، انجام می شود، پاسخ اورژانسی اطلاق می شود. این پاسخ شامل (مکان یا زمان نیاز) این موارد است: تخلیه (قبل یا بعد از وقوع حادثه) و سایر اقدامات احتیاطی، اقدامات مبارزه با آتش و سیل، جستجو امداد، تسکین و تخفیف، برقراری خطوط ضروری ارتباطی و حمل نقل. اقدامات احتیاطی (قبل از وقوع) براساس طرح آمادگی مدون انجام می شود. پاسخ های اورژانس پس از وقوع براساس بررسی و شناخت (پس از وقوع) برنامه ریزی و اجرا می شود.

پیشگیری (Prevention)

اقدامات بعمل آمده برای اجتناب بیدرنگ از نتایج زیانبار تهدیدات است و راهی برای کمینه سازی تاثیر سوانح محیطی، تکنولوژیک و بیولوژیک است. با توجه به امکانات اجتماعی و فنی و با لحاظ کردن هزینه/فواید، سرمایه گذاری در اقدامات پیشگیری در نواحی که مکررا تحت تاثیر سوانح قرار می گیرند، توجیه پذیر و منطقی است. در زمینه آگاهی دادن و آموزش عوام در رابطه با کاهش ریسک سوانح، تغییر نگرش و رفتار مردم به همیاری آنها در پیشبرد فرهنگ پیشگیری کمک می کند.

تجزیه و تحلیل میزان آسیب پذیری در مقابل تهدید (Hazard vulnerability analysis)

تمرینی است که پتانسیل ها و توانایی های سازمان، میزان احتمال وقوع حوادث، تاثیر حوادث بر سازمان را شناسایی می کند (انجمن بیمارستان های کالیفرنیا، 2009).

تریاژ (Triage)

نوعی فرایند غربالگری بیماران جهت تعیین اولویت درمان براساس درجه فوریت بیماری است.

تسکین (تخفیف) (Mitigation)

اقداماتی است که قبل از وقوع سانحه و حوادث و با هدف کاهش یا حذف تاثیر آن بر جامعه و محیط انجام می شود.

تغییر استانداردهای مراقبت (Altered standard of care)

تعریف واژه "استانداردهای تغییر یافته" هنوز به توافق ملی نرسیده است اما عموما به عنوان روش انحراف عرضه مراقبت و تخصیص منابع و تجهیزات و پرسنل کم به شیوه ای که بیشترین تعداد جان ها را نجات دهد اطلاق می شود؛ که برعکس تعریف سنتی آن یعنی تمرکز بر نجات افراد است (موسسه تحقیقات و کیفیت مراقبت بهداشتی [AHRQ]؛ 2005الف).

تمامی تهدیدات (All-hazards)

اصطلاح کلی است که توصیف کننده تمامی حوادث و سوانح طبیعی یا وقایع دست بشر است.

تهدید (Hazard)

حادثه تهدید کننده یا احتمال وقوع پدیده آسیب زننده در یک بازه زمانی و مکانی مشخص.

جمعیت در خطر (Population at risk)

جمعیتی است که به طور صحیح برآورد شده و حیات، اموال و معاش آنها توسط تهدید مورد نظر در خطر است. برای مخرج کسر محاسبه ریسک استفاده می شود

دفاع مدنی (Civil defense)

دفاع مدنی یا دفاع غیر نظامی، مجموعه اقداماتی است که برای محافظت شهروندان در زمان جنگ و در پاسخ به سوانح، و برای پیشگیری و تخفیف عواقب اورژانس های بزرگ زمان صلح؛ و معمولا توسط موسسات دولتی اعمال می شود. اصطلاح دفاع مدنی امروزه به طور فزاینده ای استفاده می شود.

ریسک (Risk)

احتمال بروز عواقب مضر، شامل ضررهای احتمالی از قبیل مرگ ، جراحات ، آسیب به اموال، معاش، وقفه در فعالیت اقتصادی یا آسیب های محیطی ناشی از تعاملات بین تهدیدهای طبیعی یا دست بشر و شرایط آسیب پذیر. بطور قراردادی ریسک به صورت نماد بیان می شود.

سانحه(Disaster)

وقفه جدی عملکرد جامعه یا اجتماع است که موجب ضررهای گسترده انسانی، مادی، اقتصادی یا محیطی می شود و فراتر از توانایی جامعه یا اجتماع برای سازگاری با آن از طریق منابع خویش است (سازمان بهداشت جهانی، 2007). از دیدگاه مراقبت بهداشتی سانحه یک واقعه پیش بینی نشده و اغلب ناگهانی با دامنه کافی است که منجر به تخریب، رنج بشری می شود و اغلب مستلزم کمک از بیرون است (سازمان بهداشت جهانی، 2005).

سانحه بیولوژیک (biologic disaster)

واقعه ای است که در نتیجه آزاد شدن عمدی یا سهوی مواد بیولوژیک رخ می دهد که ممکن است عوارض ناخواسته بدی بر سلامت کسانی بجای بگذارد که در معرض آن قرار می گیرند (وزارت دفاع آمریکا، 2007).

سانحه رادیولوژیک (Radiological disaster)

فوریت رادیولوژیک یا هسته ای است که ممکن است حاصل اتفاقات تصادفی داخل یک موسسه باشد (برای نمونه؛ واحد پزشکی هسته ای و اشعه درمانی آنکولوژی) یا از منبع خارجی باشد که شامل ماشین های حمل و نقل مواد رادیواکتیو (RAM) باشد یا یک واقعه تروریستی باشد (وزارت دفاع آمریکا، 2007).

سانحه سایبری (Cyber disaster)

واقعه خرابکارانه ای است که در اثر استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات برای کنترل یا به هم زدن سیستم های فراساختاری حیاتی رخ می دهد (وزارت امور داخله آمریکا، 2005).

سانحه شیمیایی (chemical disaster)

واقعه ای است که در اثر آزاد شدن عمدی یا سهوی مواد شیمیایی سمی رخ می دهد و ممکن است سلامت کسانی که در معرض آن قرار می گیرند را به مخاطره بیاندازد (وزارت دفاع آمریکا، 2007).

سانحه نظامی معمول (conventional disaster)

واقعه فاجعه باری است که در اثر استفاده از سلاح هایی از قبیل تفنگ، بمب یا موشک و نارنجک رخ می دهد.

ظرفیت (Capacity)

مجموعه تمامی توان و منابع در دسترس جامعه، اجتماع یا سازمان است که می تواند سطح ریسک را کاسته، یا اثرات بحران را کاهش دهد.

مجروح (Casualty)

به شخص مجروح و نیازمند درمان طبی یا کشته شده در اثر سوانح و بلایای طبیعی یا دست بشر اطلاق می شود.

مرکز عملیات اورژانس (معا) (Emergency Operations Center (EOC))

تسهیلاتی است که رسما جهت هدایت و هماهنگی یا کلیه فعالیت ها در طی فاز واکنش و پاسخ به سانحه تخصیص یافته است.

واقعه کشتار جمعی (Mass Causality Event)

واقعه ویرانگر بهداشت همگانی یا مرتبط با تروریسم است که در آن نیازها و تقاضاهای قربانیان فراتر از توانایی و ظرفیت سیستم مراقبت بهداشتی جامعه است (AHRQ، 2005الف). کشتار جمعی را می توان به دو طبقه دسته بندی کرد: (1) تاثیر فوری یا ناگهانی و (2) وقایعی که منجر به تاثیر پیوسته یا پایدار می شوند (AHRQ ، 2007).

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com