ورود کاربر

تشخیص های پرستاری ناندا ریسک برنامه ریزی ناموثر فعالیت

طبقه بندی II: سازگاری/تحمل استرس – کلاس 2 پاسخ های سازشی (0026)

تعریف: مددجو در خطر ناتوانی آماده کردن خود برای یک مجموعه اقدامات در فاصله زمانی معین و تحت شرایط خاص است.

عوامل خطرزا

 • درک غیر واقع بینانه از وقایع یا توانمندی ها و شایستگی های فردی خود
 • سیستم حمایتی ناموثر یا ناکافی
 • بمخاطره افتادن توانایی پردازش اطلاعات
 • رفتارهای پرشی تدافعی زمان مواجهه با راه حل های پیشنهادی
 • سابقه تعویق و طفره رفتن
 • هدونیسم (لذت طلبی)

نمونه کاربردهای بالینی: :

برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی


نمونه NOC مرتبط

 • انگیزش: میل درونی که موجب انگیزش یا تشویق فرد برای انجام اقدامات مثبت می شود.
 • تصمیم گیری: توانایی قضاوت کردن و انتخاب بین دو یا چند گزینه بدیل

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 

 • آگاهی خود از عوامل یا اقدامات منفی که می توانند با برنامه ریزی موثر تداخل داشته باشند، بیان کند.
 • برای کاهش اضطراب خود به تمرینات آمادگی ذهنی و ریلکسیشن روی آورد
 • طرحی با قالب زمانی مشخص برای انجام وظیفه محول شده تهیه کند.

 


مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • تسهیل خود – مسئولیتی: تشویق بیمار به پذیرش بیشتر مسئولیت رفتار خود
 • کمک به خود اصلاح کنندگی: تقویت مجدد تغییر خود هدایتی شروع شده توسط بیمار برای دستیابی به اهداف مهم فردی
 • تدوین دو سره اهداف: همکاری با بیمار در جهت شناسایی و اولویت بندی اهداف مراقبتی، سپس ایجاد طرحی برای دستیابی به اهداف تدوین شده

اولویت پرستاری شماره 1: شناسایی عوامل سببی / تشدید کننده مرتبط با ریسک:

 • تعیین شرایط موقعیت مددجو که ممکن است روی مشارکت وی در فعالیت های منتخب موثر باشند. شناخت حیطه هایی از رفتار مددجو که نیاز به تغییر دارند
 • توجه به توانایی پردازش اطلاعات مددجو. مخاطره توانایی ذهنی و فکر، اعتماد به نفس پایین، اضطراب و ترس می توانند با توانایی مددجو در کنار آمدن با اقدامات برنامه ریزی فعالیت های زندگی تداخل داشته باشند [15] .
 • بازنگری تاریخچه طبی و دارویی مددجو. مشکلات جسمی زمینه ای از قبیل خستگی یا عوارض جانبی داروها می تواند روی توانایی مددجو برای شرکت در وظایف خود تاثیر بگذارد [3، 11، 18] .
 • ارزیابی وضعیت روانی مددجو، استفاده از مقیاس افسردگی بک (Beck’s Depression scale) در صورت وجود اندیکاسیون. افسردگی، اضطراب و یا بیماری روانی می تواند بطور بالقوه در توانایی مددجو برای برنامه ریزی فعالیت های مطلوب مورد نظر تداخل داشته باشد [16] .
 • ارزش های مذهبی/فرهنگی و شخصی و درک از خود بیمار را مورد بحث قرار دهید، که شامل نکات قوت و ضعف هر یک از این حیطه ها باشد. این عوامل روی تمامی جنبه های زندگی اجتماعی مددجو تاثیر دارند، که شامل نگاه و نگرش وی به توانایی هایش در انتخاب گزینه ها یا مدیریت زندگی اش می باشد [9، 15] .
 • اطمینان حاصل کنید که به کنترل نیاز نداشته باشد، ترس از وابستگی به دیگران، اعتقاد به اینکه قادر به انجام کاری نیست، موجب می شود مددجو نتواند برنامه کارهای خود را تدوین کند. گرچه مددجو ممکن است به کمک نیاز داشته باشد، ممکن است کانون کنترل خود را بیرونی کرده و دیگران را به عنوان کنترل کننده زندگی خود ببیند و یا دیگران کارهای وی را انجام دهند زیرا او قادر به انجام آنها نیست [17] .
 • درک و آگاهی مددجو را از طفره رفتن، نیاز به تعالی یا ترس از شکست مورد بررسی قرار دهید. این مسائل ممکن است با توانایی مددجو در انتخاب یا مدیریت فعالیت های زندگی خود تداخل داشته باشند [8] .
 • مسئله اجتناب از درد در طلب لذت (هدونیسم) را بحث کنید. بعضی از مردم با انتخاب فعالیت هایی که برای آنها لذت بخش است از درد پرهیز می کنند اما به انجام فعالیت های و وظایف ضروری نمی پردازند [7] .
 • به در دسترس بودن و استفاده از منابع و حمایت موجود بیمار توجه کنید. فقدان منابع یا حمایت ناکافی می تواند موجب محدودیت توانایی مددجو برای شرکت در فعالیت ها شود.

اولویت پرستاری شماره 2: کمک به بیمار در شناسایی و رفع ریسک فاکتورهایی که با فعالیت مناسب وی تداخل دارند:

 • شناخت احساسات مرتبط با موضوعاتی که از برنامه ریزی فعالیت های مطلوب پیشگیری می کنند، را تشویق کنید. آگاهی از ترس ها و یا اضطراب و نگرانی ها به مددجو کمک می کند که انرژی خود را در جهت فعالیت های بهره ور تر هدایت کند [5، 10] .
 • کمک به مددجو در تبدیل افکار منفی در مورد خود به نگرشی مثبت به خود که به وی را در دستیابی به اهداف توانمند سازد. این اعتقاد که شخص فکر کند بی ارزش است یا مستحق موفقیت و خوشحالی نیست در بین افراد مضطرب شایع است و منجر به این اعتقاد می شود که هر کاری بکنند شکست خواهند خورد [2، 5، 6، 14] .
 • تشویق مددجو به شناخت رفتارهای طفره رفتن و تصمیم گیری به تغییر خود. اغلب این یک رفتار اکتسابی است که ریشه در خانواده فرد دارد. تصمیم گیری به تغییر مستلزم درمان است تا عادات اکتسابی و آموخته شده قبلی تغییر کنند [5، 11، 13] .
 • طراحی برنامه ای به همراه مددجو در جهت رسیدگی به فعالیت ها و وظایف به صورت مراحل کوچک. یادگیری خورد کردن یک کار به مراحل کوچکتر موجب می شود که مددجو احساس نظم و سازماندهی کند و موفقیت در انجام یک مرحله کوچک انگیزه ای برای تکمیل وظیفه بعدی و نهایتا انجام کار خواهد شد [4، 5، 12] .
 • تشویق مددجو به شرکت در فعالیت های منتخب به همراه دوستان و خانواده. حمایت و پشتیبانی دیگران ممکن است مددجو را تشویق کند که فعالیت هایی را پیگیری کرده و در تکمیل آنها موفق باشند [1] .
 • با مشارکت مددجو احتمال لذت جویی (هدونیسم) را بررسی کنید که ممکن است با دستیابی به اهداف زندگی فرد تداخل داشته باشد. فرد ممکن است معتقد باشد که لذت تنها چیز خوب است و از فعالیت هایی که سرگرم کننده یا لذت بخش نیستند اجتناب کند و بدینوسیله با پیشرفت وی تداخل داشته باشد [7] .

اولویت پرستاری شماره 3: بهبود رفاه و بهزیستی مددجو (ملاحظات آموزش بیمار/ترخیص):

 • تعیین اهداف و اولویت های زندگی. اگر فرد هرگز نسبت به تدوین اهداف خود فکر نکرده است، ممکن است نسبت به احتمال موفقیت خود فکر کند [12] .
 • بحث در مورد استفاده از روش های آرام سازی و حضور ذهنی برای کنار آمدن با اضطراب و استرسورها. مددجو را قادر می سازد با مشکلات زندگی به شیوه ای موثرتر برخورد کند و مددجو احساس خود ارزشمندی یافته و تشویق می شود به سمت اهداف خود کار کند [3، 6] .
 • شناخت منابع جامعه از قبیل خدمات اجتماعی، سرویس های سالمندان یا کلاس های آموزشی. شانسی برای درگیر شدن در فعالیت های مختلف و موفق شدن در امتحان فعالیت های جدید فراهم می سازد.
 • ارجاع به شناخت درمانی در صورت نیاز. ممکن است به مددجو کمک کند که پیش فرض های پایه و اعتقادات غیر کارکردی خود را رها کند و به سمت موفقیت پیش رود [5، 13] .

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • هریک از ریسک فاکتورهای شناسایی شده
 • نگرانی ها یا مشکلات مددجو در برنامه ریزی و تبعیت از طرح برنامه ریزی شده

برنامه ریزی

 • برنامه ریزی مراقبت و کسانی که در امر مراقبت مددجو درگیر هستند
 • طرح آموزش بیمار

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ به مداخلات، آموزش ها و اقدامات انجام شده
 • دستیابی یا پیشرفت به سمت برآیندهای مورد انتظار
 • طرح و نقشه مددجو برای آینده

برنامه ترخیص

 • ارجاع به منابع دیگر
 • نیازهای بلند مدت مددجو و کسی که مسئول آنها است

منابع مورد استفاده

1. Davis, J. L. (2005, reviewed 2009). Coping with Anxiety. Retrieved November 2012 from http:// www.webmd.com/anxiety-panic/guide/coping-with-anxiety.

2. Blanicka, P. (2002). Reframing: The essence of me- diation. Retrieved November 2012 from http://www.mediate.com/articles//blanciak.cfm.

3. Stress relievers: Top 10 picks to tame stress. (2010).Mayo Clinic Staff. Retrieved November 2012 from http://www.mayoclinic.com/health/stress-relievers/ MY01373.

4. Marano, H. E. (2003, revised 2009). Ending pro- crastination. Psychology Today. Retrieved Novem- ber 2012 from http://www.psychologytoday.com/ articles/200310/ending-procrastination.

5. Butler, A. C., Beck, A. T. (1995). Cognitive therapy for depression. Clin Psychol, 48(3), 3– 5.

6. Hopper, J. (revised 2012). Mindfulness and kind- ness: Inner sources of freedom and happiness. Re- trieved November 2012 from http://www.jimhopper.com/mindfulness/.

7. Moore, A. (2004). Hedonism. The Stanford Encyclope- dia of Philosophy. Retrieved November 2012 from http://plato.stanford.edu/entries/hedonism/.

8. Gura, T. (2009). “I’ll Do It Tomorrow” Scientific American Mind, December/January, 32– 39.

9. The Arizona Direct Care Curriculum Project. (2011). Activity Planning. Principles of Caregiving: Aging and Physical Disabilities, Chapter 7. Re- trieved November 2012 from http://www.azdirectcare.org/uploads/APDChap7-ActivityPlanningJan11.pdf.

10. Reblin, M., Uchino, B. N. (2008). Social and emo- tional support and its implication for health. Curr Opin Psychiatry, 21(2), 201– 205.

11. Marano, H. E. (2003, revised 2010). Procrastination: Ten things to know. Psychology Today. Retrieved November 2012 from http://www.psychologytoday.com/articles/200308/procrastination-ten-things-know.

12. No author listed. (1996– 2012). Personal goal set- ting— Planning to live your life your way. Mind- Tools. Retrieved November 2012 from http://www.mindtools.com/page6.html.

13. Pucci, A. R. (2010). The Client’s Guide to Cognitive-Behavioral Therapy. Weirton, WV: Na- tional Association of Cognitive-Behavioral Therapists.

14. Townsend, M. T. (2010). Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice. 5th ed., 143– 146.

15. Das, J. P., Naglieri, J. A., Murphy, D. B. (1995). In- dividual differences in cognitive processes of plan- ning: A personality variable? The Psychological Record. Digital book. Retrieved November 2012 from http://www.thefreelibrary.com/Individual+differences+in+cognitive+processes+of+planning%3A+a...-a017150075.

16. Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. (No date listed). Professional Tools & Resources: Patient assessment tools. Retrieved November 2012 from http://www.beckinstitute.org/beck-inventory-and-scales/.

17. No author. Stress, definition of stress, stressor, What is stress? What is eustress? Retrieved November 2012 from http://www.morgancc.edu/abm/curric/SG/Cert9/ABM 153/U4/Stress,%20Definition%20of%20Stress,%20Stressor,%20What%20is%20Stress,%20Eustress.PDF.

18. Scott, E. (2012). Top 10 Things To Know About The Effects of Stress. About.com. Retrieved No- vember 2012 from http://stress.about.com/od/ understandingstress/tp/effects stress.htm.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com