ورود کاربر

فاز 2: تجزیه و تحلیل و شناخت مشکل

تفکر نقادانه در پرستاریدر طی فاز جمع آوری داده فرآیند پرستاری ، پرستار مقادیر زیادی اطلاعات در مورد بیمار جمع آوری می کند. این داده ها بایستی ابتدا اعتباربخشی شوند و با هنجارها مقایسه شوند تا داده ها دسته بندی شده و نشانگر مشکل بیمار یا یک الگوی خاص باشند. سپس داده ها خوشه بندی یا گروه بندی می شوند، بطوریکه بتوان مشکلات را از آنها استخراج کرد و علل آنها را تمیز داد. آگاهی حاصل از دانش پرستاری، بیولوژی، علوم اجتماعی پرستار را قادر می سازد که رابطه بین قطعات مختلف داده های بیمار را تشخیص و مشاهده کند. این فرآیند را تجزیه و تحلیل داده های بیمار می نامند و نتیجه اش شناسایی یک یا چند مشکل بیمار است که به مداخله پرستاری نیاز دارد. این مشکلات اغلب به صورت تشخیص های پرستاری (nursing diagnoses) بیان می شوند.

در این مقاله می خوانیم:

تمایز تشخیص پزشکی با تشخیص پرستاری

تشخیص پرستاری با تشخیص پزشکی فرق دارد و هرگز جایگزین همدیگر نیستند. تشخیص پرستاری بجای تمرکز بر آنچه که در بیمار از نظر بیماری مشکل دارد، مشکلاتی را شناسایی می کند که بیما در نتیجه فرآیند بیماری تجربه می کند، که همان پاسخ های انسانی به بیماری، جراحت یا تهدید است.

مهمترین تفاوت تشخیص پرستاری با تشخیص پزشکی در این است که تشخیص پرستاری به مشکلاتی از بیمار می پردازد که در حوزه عملکرد پرستاری بوده و می تواند به طور مستقل به آنها رسیدگی کند. طرفداران تشخیص پرستاری مدعی هستند که گنجاندن آپاندیسیت به عنوان تشخیص پرستاری خیلی به پرستاری بیمار کمک نمی کند زیرا یک مشکل طبی است و مستلزم جراحی است و پرستاران نمی توانند جراحی انجام دهند. تشخیص پرستاری بیمار پس از آپاندکتومی ممکن است «تخلیه ناموثر راه های هوایی در رابطه با درد ناحیه برش جراحی» باشد. این تشخیص در دامنه عملکرد پرستار است و پرستار می تواند اقدامات تسکینی برای رفع این مشکل بعمل آورد و به بیمار کمک کند سرفه کرده و تنفس عمیق انجام دهد، این یک تشخیص پرستاری مناسب و صحیح است که مستلزم مداخلات پرستاری است. تشخیص پزشکی سکویی است که تشخیص پرستاری براساس آن تدوین می شود: بیماری که اخیرا تشخیص دیابت داشته است دارای تشخیص های پرستاری کاملا خاص است و مداخلات پرستاری براساس ملزومات مشکل طبی خود (دیابت) نیاز دارد که موجب می شود بیمار به دنبال مراقبت بیاید. استفاده از تشخیص پرستاری در تمامی شغل ها و تخصص ها مورد حمایت نیست. منتقدان معتقدند که زبان تشخیص پرستاری موجب ماسکه شدن بجای تصریح مشکلات بیمار می شود. این موجب سردرگمی در بین تخصص هایی می شود که از بیمار مراقبت می کنند. برای نمونه، آقای استیونز مثال قبلی ممکن است دچار ایلئوس (فلج روده) ساده پس از عمل باشد. این یک تشخیص پزشکی است، اما درمان آن نیازمند مداخلات پرستاری زیادی است. تشخیص پرستاری «تحریک غیر کارکردی گوارشی در رابطه با کاهش فعالیت حرکتی ناشی از جراحی شکمی»، که با تشخیص پرستاری «اختلال آسایش در رابطه با عدم تحمل داروها» راه طولانی است که بگوییم آقای استیونز ایلئوس دارد، نمی تواند حرکت کند، درد دارد و داروهایش را تحمل نمی کند. این توصیف سرراست تری از شرایط بالینی آقای استیونز است که همه تخصص ها شغل هایی که با درمان وی سرکار دارند می توانند براحتی شناخته و درک کنند، اما درمان پرستاری وی همان درمان است. سال 2008، انجمن دانشکده های پرستاری آمریکا (AACN) یک خلاصه اجرایی منتشر کرد به نام اصول آموزش لیسانس برای عملکرد حرفه ای پرستاری. در این خلاصه روی مراقبت بیمار محور در تیم های بین شغلی تاکید شده است، که مستلزم برقراری ارتباط عالی بین تمامی شغل هایی است که از بیمار مراقبت می کنند. تاکید خاصی روی ترجمه و برگردان شواهد در عمل شده است. تشخیص پرستاری در بین همه 9 اساس کار قید نشده است. این خلاصه را می توانید با کلیک بر لینک های زیر دانلود کنید:

علیرغم تمرکز جدید بر عملکرد مبتنی بر شواهد، نیاز به همکاری بین بخشی و کار تیمی بین شغلی موجب شده است که بسیاری از دانشکده ها به تدریس تشخیص های پرستاری ناندا بین الملل (NANDA-I) بپردازند و بسیاری از پرستاران عملکرد حرفه ای پیشرو از آن برای هدایت عملکرد خود استفاده می کنند. تشخیص های پرستاری تصویب شده توسط ناندا از پنج عنصر تشکیل شده اند (NANDA-I ، 2003، ص 263-264).

  1. برچسب (Label): اصطلاح یا عبارت مختصری که اسم تشخیص است
  2. تعریف (Definition): اصطلاح یا عبارتی که به وضوح معانی تشخیص را مشخص کرده و به تفکیک و تمایز تشخیص از تشخیص های مشابه دیگر کمک می کند.
  3. ویژگی های تعیین کننده (Defining characteristics): خوشه هایی از سرنخ ها یا استنتاج های قابل مشاهده
  4. ریسک فاکتورها (Risk factors): عواملی که موجب افزایش آسیب پذیری نسبت به یک واقع غیربهداشتی یا ناسالم می شود
  5. عوامل مرتبط (Related factors): عواملی که مقدم بر، مرتبط با یا مربوط به تشخیص هستند.

تمامی تشخیص های پرستاری بایستی با داده های مرتبط پشتیبانی شوند که ناندا بین الملل به آن ویژگی های تعیین کننده اطلاق می کند و همچنین علائم و نشانه ها نامیده می شود. در حالیکه نشانه عینی و قابل مشاهده است، علامت توسط بیمار گزارش شده و ذهنی است. راه ساده درک تفاوت بین داده های عینی و ذهنی بخاطر سپردن عبارت عمومی است که همگان تحت عنوان «تهوع و استفراغ» استفاده می کنند. در این عبارت تهوع یک گزارش ذهنی از یک احساس خاص توسط بیمار است اما مستقیما توسط پرستار قابل مشاهده و اندازه گیری نیست. از سوی دیگر استفراغ یک داده عینی، قابل تشخیص و تمایز و اندازه گیری است. استفراغ یک نشانه روشن است که تایید می کند ادعای بیمار مبنی بر تهوع (علامت) صحیح است. زیرا همیشه بین علائم و نشانه ها ارتباطی وجود دارد. هرچند بیمار ممکن است بدون تهوع استفراغ کند، که از نظر بالینی مهم بوده و بایستی به دقت بررسی شود.

تشخیص صحیح پاسخ های انسانی بسیار مهم است. تمامی اقدامات پرستاری از تشخیص منشا می گیرد، و تشیخص ناصحیح می تواند موجب هدر رفتن زمان و منابع شود و ممکن است بیمار را به خطر بیاندازد. صحت تشخیص پرستاری یک رفتار حرفه ای است، که یکی از مسئولیت های پرستار است و بایستی نسبت به آن پاسخگو باشد (لانی، 2001) (اصول آیین رفتار حرفه ای پرستاران را بخوانید). لانی (2008) فرجامی نوشت که در آن از پرستاران بالینی و آموزشی درخواست که این مسئله صحت تشخیصی را براساس یافته های تحقیقات به دقت بیان کنند، که لازم است برای یکنواختی و هماهنگی تشخیص ها در بین پرستاران انجام شود و مسئله صحت تشخیص همیشه وجود دارد زیرا پرستاری شغلی پیچیده است و پرونده های پزشکی الکترونیک مسئله صحت تشخیص ها را خیلی راحت تر اما وسیع تر کرده است. پانز و همکاران (2011) چهار حیطه از عوامل را شناسایی کردند که روی ثبت صحیح تشخیص های پرستاری تاثیر دارند. این چهار حیطه شامل خود پرستاران به عنوان تشخیص دهنده اصلی، طریقه آموزش تشخیص های پرستاری به پرستاران، میزان پیچیدگی موقعیت بیمار، و درجه حمایت سیاست بیمارستان و محیط از تشخیص های پرستاری است.

نوشتن تشخیص پرستاری ناندا-بین الملل

قالب مورد استفاده برای نوشتن بیانیه تشخیصی را قالب PES می نامند (کادر 5) که توسط گوردون (1987) تدوین شده است. در این قالب، P نشانگر توصیف مختصر مشکل است، به عنوان برچسب تشخیصی در ناندا بین الملل استفاده می شود، برای مثال: «الگوی تنفسی ناموثر».

کادر 5: نوشتن تشخیص پرستاری (الگوی PES)

  • P = مشکل (برچسب تشخیصی در ناندا بین الملل)
  • E = اتیولوژی (علل ایجاد کننده)
  • S = علائم و نشانه ها (ویژگی های تعیین کننده)
منبع: Black, B.P. (2014), Professional nursing: concepts & challenges, 7th ed., St. Louis: Saunders

حرف E نشانگر اتیولوژی، یا علت مشکل است و با کلمه «در رابطه با» شروع می شود. این عوامل مرتبط شرایط یا موقعیت هایی هستند که می توانند موجب مشکل شده یا با وقوع مشکل همیار یکنند. در بسط مثال قبلی می توان گفت: ««الگوی تنفسی ناموثر در رابطه با اضطراب »، که توضیح می دهد علت الگوی تنفسی ناموثر بیمار سطح بالای اضطراب وی است. بخش اتیولوژی بیانیه تشخیص های پرستاری مهم است، زیرا اگر علت کاهش انرژی، بی حالی یا خستگی بجای اضطراب باشد، حل مشکل مستلزم مداخلات پرستاری متفاوتی است. تشخیص ممکن است از نظر تکنیکی صحیح باشد، اما اگر اتیولوژی صحیح نباشد، مداخلات ناموثر خواهند بود. در ناندا بین الملل (2008 و 2016) یک بیانیه وضعیت صادر شده است که در آن «در رابطه با» در تشخیص پرستاری یک راهبرد تدریس موثر است اما ممکن است در عمل برای عملکرد بالینی خیلی پیچیده باشد. از اینرو، پوزیشن جدیدی به برچسب تشخیصی اضافه شده است که ممکن است قابل قبول تر باشد. همچنین ناندا بین الملل در بیانیه خود متذکر شده است که بعضی از سیستم های طرح مراقبت الکترونیک ممکن است دارای بخشی برای گنجاندن فاکتورهای «در رابطه با» نباشد.

بخش آخر بیانیه تشخیص پرستاری حرف S است، که به معنی علائم و نشانه ها است و در ناندا بین الملل به آن ویژگی های تعیین کننده اطلاق شده است. بنابراین بیانیه کامل تشخیص پرستاری مثال ما بدین شکل می شود: «الگوی تنفسی ناموثر در رابطه اضطراب که توسط تنگی نفس، پرش پره های بینی، استفاده از عضلات فرعی برای تنفس، ریت تنفسی 24 تا در دقیقه مشخص می گردد». بعضی از پرستاران بجای توسط از مشهود است توسط استفاده می کنند و لیستی از ویژگی های تعیین کننده را در پی مشهود است با قرار می دهند. بنابراین مثال ما در اینصورت چنین می شود: «الگوی تنفسی ناموثر در رابطه اضطراب، مشهود است با: توسط تنگی نفس، پرش پره های بینی، استفاده از عضلات فرعی برای تنفس، ریت تنفسی 24 تا در دقیقه».

اولویت بندی تشخیص های پرستاری

پس از اینکه تشخیص های پرستاری مشخص گردید، پرستار بایستی آنها را برحسب اولویت مرتب کند. دو چارچوب عمومی برای تعیین اولویت تشخیص های پرستاری وجود دارد. یکی در نظر گرفتن خطر نسبی تشخیص ها برای بیمار است. با استفاده از این چارچوب، تشخیص هایی که تهدید کننده زندگی هستند در اولویت اول پرستاری قرار دارند. سپس تشخیص هایی قرار می گیرند که بطور بالقوه موجب صدمه یا جراحت می شوند. کم اولویت ترین تشخیص ها آندسته از تشخیص هایی هستند که در رابطه با سلامت عمومی بیمار هستند. بنابراین تشخیص پرستاری ««تخلیه ناموثر راه هوایی» » بایستی قبل از «تشخیص پرستاری اضطراب» و «تشخیص پرستاری اضطراب» بایستی جلوتر از «تشخیص پرستاری ریسک برنامه ریزی ناموثر فعالیت» رسیدگی شوند.

چارچوب رایج دیگر برای اولویت بندی تشخیص های پرستاری سلسله مراتب نیازهای مازلو (1970) است. زمانیکه از این چارچوب استفاده می شود، رابطه معکوس بین تشخیص پرستاری با بالاترین اولویت و نیازهای رده بالا وجود دارد. به عبارت دیگر، اولویت بالاتر به تشخیص های پرستاری داده می شود که با نیزهای فیزیولوژیک پایه در ارتباط است. تشخیص های مربوط به نیازهای رده بالا از قبیل عشق و دوست داشتن و تعلق داشتن یا اعتماد به نفس گرچه مهم هستند اما اولویت کمتری نسبت به تشخیص های پرستاری مربوط به نیازهای فیزیولوژیک دارند.

غیر از شرایط تهدید کننده زندگی یا اورژانس ها، پرستار بایستی مراقب باشد که بیماران را در اولویت بندی تشخیص های پرستاری مشارکت دهد. بخاطر اینکه عوامل اجتماعی فرهنگی مختلف تاثیر مهمی بر شیوه اولویت بندی مشکلات بیمار دارد، پرستار بایستی از این عوامل آگاه باشد و در زمان اولویت بندی مراقبت های پرستاری آنها را لحاظ نماید. دیدگاه و ارزش های فرهنگی خود پرستار نباید در اولویت بندی انجام شده توسط بیمار تاثیر بگذارد. برای مثال، بسیاری از پرستاران مادران و نوزادان از طرفداران دو آتشه تغذیه نوزاد با شیر مادر هستند و آن را به عنوان اولویت اول در کمک به مادران جدید می دانند و سعی می کنند الگوهای موثر تغذیه با شیر پستان را برای مادر برقرار کنند. هرچند بعضی از زنان ممکن است شیردهی به نوزاد را از نظر فرهنگ خودشان هنجار ندانند یا نخواهند این کار را انجام دهند. گرچه ممکن است درک این مسئله از نظر پرستار کودکان و نوزادان مشکل باشد، که بیشتر برای منافع مددجوی خود کار می کنند که همان تغذیه با شیر مادر است، اما تحمیل عقاید و دیدگاه فرهنگی و حرفه ای خود بر بیمار غیر قابل قبول است و می تواند منجر به کاهش اثربخشی مراقبت پرستاری در حیطه های دیگری شود که تازه مادر به آن نیاز دارد.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com