ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1930

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1930 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1930

جایزه نوبل فیزیک سال 1930

سر چاندراسخارا ونکاتا رامان (Sir Chandrasekhara Venkata Raman)

«بخاطر کار بر روی انتشار نور و کشف اثری که به نام خود وی ثبت شد»

جایزه نوبل شیمی سال 1930

هانس فیشر (Hans Fischer)

«برای تحقیقات وی در مورد ترکیب های همین (haemin) و کلروفیل (chlorophyll) و بخصوص سنتز همین (haemin)»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1930

کارل لندستینر (Karl Landsteiner)

«بخاطر کشف گروه های خونی انسان»

جایزه نوبل ادبیات سال 1930

سنکلیر لوئیس (Sinclair Lewis)

«بخاطر شرح هنری قوی گرافیکی وی و توانایی خلاقه وی، که با شوخی و طبع خنده همراه بود، نوعی جدید از شخصیت»

جایزه نوبل صلح سال 1930

لارس اولوف جاناتان (ناتان) سودربلوم (Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom)

«بخاطر خدمت به بشریت»


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1931 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1931

جایزه نوبل فیزیک سال 1931

سال 1931 جایزه نوبل فیزیک اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل شیمی سال 1931

کارل بوش (Carl Bosch) و فردریش برگیوس (Friedrich Bergius)

«در تقدیر از همیاری آنها با اختراع و توسعه روش های شیمیایی پر فشار»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1931

اوتو هینریش واربرگ (Otto Heinrich Warburg)

«بخاطر کشف ماهیت و طریقه عمل آنزیم تنفسی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1931

اریک اکسل کارلفلدت (Erik Axel Karlfeldt)

«بخاطر اشعارش»

جایزه نوبل صلح سال 1931

ژان آدامز (Jane Addams)
نیکلاس موری باتلر (Nicholas Murray Butler)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1932 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1932

جایزه نوبل فیزیک سال 1932

ورنر کارل هیزنبرگ (Werner Karl Heisenberg)

«بخاطر خلق مکانیک کوانتومف بکارگیری آن که منجر به کشف اشکال آلوتروفیک هیدروژن گردید»

جایزه نوبل شیمی سال 1932

ایروین لانگمویر (Irving Langmuir)

«بخاطر کشف و تحقیق شیمی سطح»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1932

سر چارلز اسکات شرینگتون (Sir Charles Scott Sherrington) و ادگار دوگلاس آدرین (Edgar Douglas Adrian)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد عملکرد نورون ها»

جایزه نوبل ادبیات سال 1932

جان گلسورثی (John Galsworthy)

«بخاطر هنر متمایز وی در روایت که در The Forsyte Saga به بالاترین حد خود رسیده است»

جایزه نوبل صلح سال 1932

سال 1932 جایزه صلح نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1933 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1933

جایزه نوبل فیزیک سال 1933

اروین شرودینگر (Erwin Schrödinger) و پل آدرین موریس دیراک (Paul Adrien Maurice Dirac)

«بخاطر کشف شکل مولد جدیدی از نظریه اتمی»

جایزه نوبل شیمی سال 1933

سال 1933 جایزه نوبل شیمی اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1933

توماس هانت مورگان (Thomas Hunt Morgan)

«بخاطر کشفیات وی در رابطه با نقش کروموزوم در وراثت»

جایزه نوبل ادبیات سال 1933

ایوان الکسیوویچ بونین (Ivan Alekseyevich Bunin)

«بخاطر هنرمندی قاطع و تداوم سنت های کلاسیک وروسیه در نوشته های نثر خود»

جایزه نوبل صلح سال 1933

سر نورمن آنجلا (رالف لین) (Sir Norman Angell (Ralph Lane))

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1934 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1934

جایزه نوبل فیزیک سال 1934

سال 1934 جایزه نوبل فیزیک اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل شیمی سال 1934

هارولد کلایتون اوری (Harold Clayton Urey)

«کشف هیدروژن سنگین»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1934

جورج هویت ویپل (George Hoyt Whipple)، جورج ریچارد مینوت (George Richards Minot)، ویلیام پری مورفی (William Parry Murphy)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد درمان کبدی در موارد آنمی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1934

لویجی پیراندلو (Luigi Pirandello)

«بخاطر تجدید شجاع و مبتکرانه هنر دراماتیک و صحنه ای»

جایزه نوبل صلح سال 1934

آرتور هندرسون (Arthur Henderson)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com