ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1940

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1940 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1940

جایزه نوبل فیزیک سال 1940

در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل شیمی سال 1940

در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1940

در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل ادبیات سال 1940

در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

جایزه نوبل صلح سال 1940

در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1941 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1941

جایزه نوبل فیزیک سال 1941

سال 1941 جایزه نوبل فیزیک اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل فیزیک به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل فیزیک تخصیص یافته است.

جایزه نوبل شیمی سال 1941

سال 1941 جایزه نوبل شیمی اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل شیمی به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل شیمی تخصیص یافته است.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1941

سال 1941 جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی تخصیص یافته است.

جایزه نوبل ادبیات سال 1941

سال 1941 جایزه نوبل ادبیات اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل ادبیات به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل ادبیات تخصیص یافته است.

جایزه نوبل صلح سال 1941

سال 1941 جایزه نوبل صلح اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه صلح نوبل به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل صلح تخصیص یافته است.


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1942 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1942

جایزه نوبل فیزیک سال 1942

سال 1942 جایزه نوبل فیزیک اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل فیزیک به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل فیزیک تخصیص یافته است.

جایزه نوبل شیمی سال 1942

سال 1942 جایزه نوبل شیمی اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل شیمی به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل شیمی تخصیص یافته است.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1942

سال 1942 جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی تخصیص یافته است.

جایزه نوبل ادبیات سال 1942

سال 1942 جایزه نوبل ادبیات اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه نوبل ادبیات به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل ادبیات تخصیص یافته است.

جایزه نوبل صلح سال 1942

سال 1942 جایزه نوبل صلح اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه صلح نوبل به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل صلح تخصیص یافته است.


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1943 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1943

جایزه نوبل فیزیک سال 1943

اوتو استرن (Otto Stern)

بخاطر همیاری اش با توسعه روش پرتو ملکولی () و کشف گشتاور مغناطیسی پروتون»

جایزه نوبل شیمی سال 1943

جورج دی هیوسی (George de Hevesy)

«بخاطر کار بر استفاده از ایروتوپ ها در مطالعه فرآیندهای شیمیایی»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1943

هنریک کارل پیتر دم (Henrik Carl Peter Dam)

«بخاطر کشف ویتامین کا»

ادوارد ادلبرت دویسی (Edward Adelbert Doisy)

«بخاطر کشف ماهیت شیمیایی ویتامین کا»

جایزه نوبل ادبیات سال 1943

سال 1943 جایزه نوبل ادبیات اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل ادبیات تخصیص یافته است.

جایزه نوبل صلح سال 1943

سال 1943 جایزه نوبل صلح اعطا نشده است. یک سوم پول جایزه صلح نوبل به بودجه اصلی و دو سوم به بودجه شاخه جایزه نوبل صلح تخصیص یافته است.


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1944 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1944

جایزه نوبل فیزیک سال 1944

ایسیدور ایساک رابی (Isidor Isaac Rabi)

«بخاطر روش رزونانس وی برای ثبت خواص مغناطیسی هسته اتم»

جایزه نوبل شیمی سال 1944

اوتو هان (Otto Hahn)

«بخاطر کشف شکاف هسته سنگین (fission of heavy nuclei)»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1944

جوزف ارلنگر (Joseph Erlanger) و هربرت اسپنسر گیسر (Herbert Spencer Gasser)

«بخاطر کشفیات مربوط به عملکرد فوق العاده متمایز رشته های منفرد عصبی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1944

جوناس ویلهلم جنسن (Johannes Vilhelm Jensen)

«بخاطر قدرت نادر و باروری چشمگیر در خیالپردازی شعر وی که کنجکاوی هوشی را با دامنه وسیعی از سبک های تازه خلاق ترکیب کرده است»

جایزه نوبل صلح سال 1944

کمیته بین المللی صلیب سرخ (International Committee of the Red Cross)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com