ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1960

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1960 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1960

جایزه نوبل فیزیک سال 1960

دونالد آرتور گلیزر (Donald Arthur Glaser)

«برای اختراع اتاق حباب»

جایزه نوبل شیمی سال 1960

ویلارد فرانک لیبی (Willard Frank Libby)

«بخاطر روش وی در استفاده از کربن – 14 برای تعیین سن در باستان شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک و سایر شاخه های علوم»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1960

سر فرانک مکفارلین بورنت (Sir Frank Macfarlane Burnet) و پیتر برایان میداوار (Peter Brian Medawar)

«برای کشف مقاومت ایمنی اکتسابی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1960

سنت جان پرز (Saint-John Perse)

«برای پرواز مغرورانه و خیالپردازی تحریک امیز اشعار وی که به شیوه ای رویایی منعکس کننده اوضاع زمانه ما است»

جایزه نوبل صلح سال 1960

آلبرت جان لیتیولی (Albert John Lutuli)

«بخاطر خدمت به بشریت»

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1961 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1961

جایزه نوبل فیزیک سال 1961

روبرت هوفستادتر (Robert Hofstadter)

«بخاطر مطالعات پیشگام وی بر روی انتشار الکترون در هسته اتم و دستیابی به کشفیاتی در رابطه با ساختار نوکلئون ها»

رادولف لودویگ موبایر (Rudolf Ludwig Mössbauer)

«بخاطر تحقیقاتش در مورد جذب تشدید پرتوی گاما و کشف وی در این رابطه که حامل نام وی است»

جایزه نوبل شیمی سال 1961

ملوین کالوین (Melvin Calvin)

«بخاطر تحقیقاتش بر روی جذب دی اکسید کربن توسط گیاهان»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1961

جورج فون بکسی (Georg von Békésy)

«بخاطر کشفیات وی در مورد مکانیسم فیزیکی شبیه سازی درون حلزون گوش»

جایزه نوبل ادبیات سال 1961

ایو آندریک (Ivo Andric)

«بخاطر نیروی حماسی که وی الگوها را با آن ردگیری کرده و تقدیر بشری را از تاریخ کشور خویش ترسیم کرده است»

جایزه نوبل صلح سال 1961

داج هامار آگن کارل همرسکولد (Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1962 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1962

جایزه نوبل فیزیک سال 1962

لو داویدویچ لاندا (Lev Davidovich Landau)

«بخاطر نظریه پیشگام وی در مورد مواد متراکم، بخصوص هلیوم مایع»

جایزه نوبل شیمی سال 1962

مکس فردیناند پروتز (Max Ferdinand Perutz) و جان کودری کندرو (John Cowdery Kendrew)

«بخاطر مطالعاتشان بر روی ساختارهای پروتئین گلوبولی»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1962

فرانسیس هری کومپتون کریک (Francis Harry Compton Crick)، جیمز دیویی واتسون (James Dewey Watson)، موریس ها فردریک ویلکینز (Maurice Hugh Frederick Wilkins)

«بخاطر کشفیات آنها در رابطه با ساختار ملکولی اسیدهای نوکلوئیک و اهمیت آن در انتقال اطلاعات مواد زنده»

جایزه نوبل ادبیات سال 1962

جان اشتینبک (John Steinbeck)

«بخاطر نوشته های واقع گرا و رویایی وی، که ترکیبی از شوخی سمپاتیک و پذیرش گرم اجتماعی است»

جایزه نوبل صلح سال 1962

لینوس کارل پالینگ (Linus Carl Pauling)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1963 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1963

جایزه نوبل فیزیک سال 1963

یوجین پل ویگنر (Eugene Paul Wigner)

«بخاطر همیاری اش با نظریه هسته اتمی و ذرات بنیادین، بخصوص از طریق کشف و بکارگیری اصول تقارن بنیادین»

ماریا ژئوپرت مایر (Maria Goeppert Mayer) و جی. هانس. دی. جنسن (J. Hans D. Jensen)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد ساختار پوسته هسته ای»

جایزه نوبل شیمی سال 1963

کارل زیگلر (Karl Ziegler) و جولیو ناتا (Giulio Natta)
«بخاطر کشفیات آنها در رشته شیمی و تکنولوژی پلیمرهای عالی»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1963

سر جان کاریو اکسلز (Sir John Carew Eccles)، آلان لوید هوچکین (Alan Lloyd Hodgkin)، اندرو فیلدینگ هاکسلی (Andrew Fielding Huxley)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد مکانیسم های یونی درگیر در تهییج و مهار بخش های محیطی و مرکزی غشای سلول عصبی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1963

جیورگوس سفریس (Giorgos Seferis)

«بخاطر نوشته ها و ترانه های ابدی وی، الهام گرفته از احساس عمیق وی برای دنیای هلنیک فرهنگ»

جایزه نوبل صلح سال 1963

کمیته بین المللی صلیب سرخ (International Committee of the Red Cross)
لیگ جوامع صلیب سرخ (League of Red Cross Societies)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1964 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1964

جایزه نوبل فیزیک سال 1964

چارلز هارد تونز (Charles Hard Townes)، نیکولای جنادیوویچ (Nicolay Gennadiyevich Basov)، اکساندر میخائیلوویچ پروخاروف (Aleksandr Mikhailovich Prokhorov)

«بخاطر کار بنیادین در رشته کوانتوم الکترونی، که منجر به ساخت اسیلاتورها و آمپلی فایرهایی براساس اصل میزر-لیزر (maser-laser principle) گردید»

جایزه نوبل شیمی سال 1964

دروتی کروفوت هوچکین (Dorothy Crowfoot Hodgkin)

«بخاطر تعیین ساختار مواد بیوشیمیایی مهم از طریق تکنیک پرتونگاری اشعه ایکس»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1964

کونراد بلاک (Konrad Bloch) و فئودور لاینن (Feodor Lynen)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد مکانیسم و تنظیم متابولیسم کلسترول و اسیدهای چرب»

جایزه نوبل ادبیات سال 1964

ژان – پل سارتر (Jean-Paul Sartre)

«بخاطر کارهایش، که سرشار از ایده و پر از روحیه آزادی و نبرد برای حقیقت بود، که نفوذ بیش از حدی بر زمانه ما داشت»

جایزه نوبل صلح سال 1964

مارتین لوتر کینگ جونیور (Martin Luther King Jr.)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com