ورود کاربر

کد اخلاق پرستاری برای پرستاران کارشناس بالینی

Code of Ethics for Licensed Practical Nurses

اخلاق در پرستاریاین مطلب ترجمه کدهای اخلاق پرستاری کانادا برای پرستاران کارشناس بالینی (LPN) است. این آیین نامه براساس همکاری قلمروهای قانونی مختلف کانادا تهیه شده است و ارزش های اخلاقی و مسئولیت هایی که LPNها بایستی حفظ کرده و اجرا کنند و نسبت به آنها پاسخگو هستند، را مشخص می کند. این آیین نامه اخلاقی راهنمای عملکرد و تصمیم گیری در عملکرد پرستاران بالینی بوده و عموم را در مورد ارزش های اخلاقی و مسئولیت های این پرستاران مطلع می سازد و تعهد این حرفه به جامعه را نشان می دهد. این سند همچنین راهنمایی است برای برنامه ریزی درسی و کارفرمایان، که بدانند چه انتظاری باید از این پرستاران داشته باشند.

چشم انداز، ماموریت، ارزش ها

ماموریت:

ظرفیت سازی در مقررات پرستاری بالینی برای بهینه سازی و کمال مقررات حرفه ای

چشم انداز:

فضیلت مقررات پرستاری بالینی

ارزش ها:

مشارکت  ⇐  کار با دیگران برای بهبود ظرفیت قانونی

کمال  ⇐  انجام کار درست برای دلیل درست

پاسخگویی  ⇐  قبول مسئولیت اعمال خود

فضیلت  ⇐  رسیدن به برترین برآیندها

شفافیت  ⇐  نمایش بی پرده بودن و وضوح جوابگویی

پیشگفتار

کد اخلاق از آیین و ارزش های اخلاقی و مسئولیت هایی تشکیل شده است که پرستاران کارشناس بالینی بایستی رعایت کرده و حمایت نمایند و نسبت به آنها مسئول و پاسخگو هستند. این کد به دو شیوه عمل می کند:

 • راهنمای پرستاران کارشناس بالینی در عملکرد حرفه و تصمیم گیری در تمامی سطوح و حوزه های فعالیتی این قشر
 • آگاه سازی عموم از ارزش های اخلاقی و تعهدات و مسئولیت های پرستاران کارشناس بالینی و اینکه چه تعهدی نسبت به جامعه دارند.

مسئولیت اولیه پرستاران کارشناس بالینی نسبت به مددجو در محیطی بین بخشی و مشارکتی است. تعریف مددجو: « در اینجا منظور از مددجو به یک فرد یا یک کلیت (یا نماینده قانونی وی، خانواده ها و گروه ها) است». این کلیت می تواند فرد، خانواده، گروه یا جامعه باشد.

تکریم به شان و حقوق ذاتی مددجویان، همکاران و سایر پرستاران کارشناس بالینی سنگ بنای پنج اصل قانونی است که در این کد یا آیین نامه گنجانده شده است. این اصول در عین متمایز و مجرا بودن، به هم مرتبط هستند و عبارتند از:

 1. مسئولیت نسبت به عموم
 2. مسئولیت نسبت به مددجویان
 3. مسئولین نسبت به حرفه
 4. مسئولیت نسبت به همکاران
 5. مسئولیت نسبت به خود

پرستاران کارشناس بالینی این آیین نامه اخلاقی را به همراه استانداردها و توانمندیهای حرفه ای خود، سیاست های محل کار و ملزومات قانونی حقوقی برای هدایت کار و رفتار خود استفاده می کنند. برای دستیابی به این ملزومات، بایستی تعهد خود به اجتماع برای عملکرد اخلاقی را لحاظ نمایند.

اصول و مسئولیت های اخلاقی در ادامه بحث می شود. اصول از پنج بیانیه اخلاقی تشکیل شده است که پرستاران کارشناس بالینی نسبت به آنها پاسخگو و مسئول هستند. اصول اخلاقی مرتبط با هر اصل به هم مرتبط بوده و آیین هایی است که به عنوان رفتار حرفه ای از پرستاران کارشناس بالینی در موقعیت های بالینی و کاری انتظار می رود. این اصول دارای اولویت و ارشدیت نبوده و همگی و به صورت تجمعی منعکس کننده تعهد کلی این قشر به جامعه است.

اصل 1: مسئولیت نسبت به عموم

پرستاران کارشناس بالینی به عنوان پرستاران حرفه ای شاغل در حیطه های بالینی متعهد هستند که مراقبت اخلاقی ایمن، موثر، دلسوزانه را به کلیه اقشار ملت و فرد فرد جامعه ارائه نمایند.

مسئولیت های اخلاقی

پرستاران کارشناس بالینی:

 • 1-1 استاندارد حرفه ای، قابلیت و رفتار حرفه ای خود را رعایت و حفظ می کنند.
 • 2-1 از کسانی مراقبت می کنند که مطابق با تحصیلات و تجربه خود صلاحیت مراقبت از آنها را دارند
 • 3-1 درک خود از اینکه جامعه، اجتماع و محیط از عوامل مهم موثر در سلامت هر فرد مددجو است را نشان می دهند
 • 4-1 به حقوق تمامی مردم صرفنظر از تنوع و تفاوت ارزش ها، عقاید و فرهنگ ها احترام می گذارند
 • 5-1 مراقبت را با هدف قرار دادن سلامت و رفاه و بهزیستی شخص، خانواده و جامعه ارائه می کنند
 • 6-1 با مددجویان و خانواده ها (تا حد مناسب و با رعایت حق مددجو به محرمانه ماندن اطلاعات) و همکاران مراقبت بهداشتی در راستای ارتقاء سلامت و بهزیستی افراد، خانواده ها و عموم تشریک مساعی و همکاری* می کنند.

* تعریف تشریک مساعی (همکاری): همکاری با اعضای تیم بین بخشی مراقبت بهداشتی در عین حفظ استقلال و تمامیت حوزه عملکرد حرفه ای شخصی خود

اصل 2: مسئولیت نسبت به مددجویان

پرستاران کارشناس بالینی با استفاده از قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای خود به مددجویان مراقبت ایمن و شایسته ای ارائه می کنند.

مسئولیت های اخلاقی

پرستاران کارشناس بالینی:

 • 1-2 به حقوق مددجویان و مسئولیت خویش نسبت به مددجویان در رابطه با آگاه سازی و گرفتن تصمیمات آگاهانه نسبت به مراقبت بهداشتی و سلامتی خود احترام می گذارند.
  • 1-1-2 به انتخاب های مددجو احترام گذاشته و حمایت می کنند.
  • 2-1-2 به مددجو در تصمیم گیری در مورد سلامت و بهزیستی خویش کمک کرده و همیاری می کنند، زمانیکه عواملی مطابق با قوانین و مقررات حقوقی موجب کاهش توانایی آنها برای تصمیم گیری می شود.
  • 3-1-2 برای بررسی و شناخت ظرفیت مددجو و تعیین جانشین وی برای تصمیم گیری در زمان دادن رضایت نامه آگاهانه برای مراقبت به قوانین حقوقی کشوری و محلی احترام گذاشته و تبعیت می کنند؛ زمانیکه مددجو قادر به دادن رضایت نامه آگاهانه نیست.
  • 4-1-2 با همکاری سایر متخصصان مراقبت بهداشتی و جانشین مددجو در تصمیم گیری بالاترین منافع را برای مددجو در نظر گرفته و هر گونه خواست و وصیت مشخص مددجو که در موقعیت قابل اعمال است را لحاظ می کنند؛ زمانیکه مددجو قادر به دادن رضایت نامه آگاهانه نیست.
 • 2-2 وکیل مددجو برای دسترسی منصفانه و متکی بر قاعده به خدمات و منابع مراقبت بهداشتی مورد نیاز و منطقی هستند.
 • 2-2 به حریم و خلوت مددجو حرمت گذاشته و حفظ می کنند، اطلاعات محرمانه را فاش نکرده مگر استثنایی وجود داشته باشد که در آیین نامه و قوانین حقوقی رشته کاری خود جزء استثناهای تعیین شده باشد.
  • 1-2-2 در جمع آوری، ذخیره، استفاده و افشاء بهداشتی و شخصی مددجو مراقب بوده و از قوانین حقوقی مربوطه و سیاست های موسسه کاری خود تبعیت می کند.
  • 2-2-2 هر گونه موقعیتی که در آن اطلاعات خصوصی یا محرمانه بدون رضایت شایسته یا دستور حقوقی مورد استفاده قرار گرفته یا افشا شده است، چه عمدی یا از سر قصور را مطابق قوانین موسسه کاری خود گزارش می کند.
  • 3-2-2 اطمینان حاصل می کنند که هر گونه بحث یا تبادل اطلاعات مددجو (کلامی، مکتوب یا الکترونیک) با احترام بوده و مشخصات مددجو افشا نشود مگر اینکه صلاحیت و تناسب وجود داشته باشد.
  • 4-2-2 مرزها و حدود حرفه ای خود را در استفاده از رسانه های الکترونیک حفظ می کنند.
 • 3-2 در واکنش به موقعیت ها و شرایط زیانبار از جمله افشای مسائل ایمنی به مسئولین مربوطه با فوریت و متناسب عمل می کنند.
 • 4-2 برای اطمینان از ایمنی مددجو و کیفیت مراقبت دریافت شده وی، اگر به مراقبت غیر اخلاقی یا بدون قابلیت و توانایی مشکوک باشد؛ به مسئولین ذیربط گزارش داده و به موقع وارد عمل می شود**.
 • 5-2 از تمامی مددجویان با تکریم و رعایت فردیت آنها و رعایت حق انتخاب آنها مراقبت می کنند.
 • 6-2 ارتباط بر حسب اعتماد و درمانی با مددجویان برقرار می کنند در حالیکه مرزها و حدود حرفه ای خود را رعایت می کنند.
 • 7-2 برای هدایت تصمیمات پرستاری خود از شواهد و قضاوت استفاده می کنند
 • 8-2 ریسک های موجود برای مددجویان را شناسایی و کمینه می کنند.
 • 9-2 دانش، فناوری و پیشرفت های علمی جدید را با ترویج و رعایت ایمنی، رضایت و بهزیستی و رفاه مددجویان استفاده و اعمال می کنند.

**برای تعیین شرایط و موقعیت هایی که گزارش کردن لازم است و مسئولیت قانونی برای کارشناس پرستاری بالینی به همراه دارد، بایستی از قوانین حاکم بر موضوع و سیاست های کارفرما آگاه باشند.

اصل 3: مسئولیت نسبت به حرفه

پرستاران کارشناس بالینی نسبت به حرفه خود و کسب و تقویت احترام و اعتماد مددجویان، همکاران مراقبت بهداشتی و عموم نسبت به حرفه خود مسئول هستند.

مسئولیت های اخلاقی

پرستاران کارشناس بالینی:

 • 1-3 استانداردهای حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای را به شیوه ای حفظ و رعایت می کنند که تمامیت و اعتبار حرفه ای خود را حفظ و تقویت می کنند
 • 2-3 در فعالیت هایی شرکت می کنند که امکان تجلی و کمال حرفه خود را فراهم کرده و نیازهای مراقبت بهداشتی نو ظهور را نیاز لحاظ می کند
 • 3-3 به شیوه ای کار می کنند که با امتیازات و مسئولیت های نظارت بر خود و خودگردانی هماهنگی دارد
 • 4-3 اقدامات و سیاست های محل کار که تسهیل کننده فعالیت حرفه ای آنها مطابق با اصول، استانداردها، قوانین و مقرراتی که نسبت به آنها پاسخگو هستند، است را اجرا و ترویج می کنند.

اصل 4: مسئولیت نسبت به همکاران

پرستاران کارشناس بالینی رابطه مثبت و تشریک مساعی با همکاران پرستار و سایر رشته های مراقبت بهداشتی برقرار و حفظ می کنند.

مسئولیت های اخلاقی

پرستاران کارشناس بالینی:

 • 1-4 اقدام لازم برای تبیین رفتار غیر حرفه ای سایر اعضای تیم بین بخشی را بعمل می آورند
 • 2-4 با همکاران به شیوه ای مشارکتی، سازنده و محترمانه با هدف فراهم کردن مراقبت ایمن، توانمند، اخلاقی و شایسته به افراد، خانواده ها و جوامع تشریک مساعی می کنند.
 • 3-4 از فرصت های پیش آمده برای معرفی و تثبیت نقش و قابلیت های کارشناس پرستاری بالینی استفاده می کنند.
 • 4-4 به نقش همکاران و همیاری منحصری که می توانند با تیم مراقبتی بین بخشی داشته باشند، احترام و تقدیر می کنند
 • 5-4 تخصص همکاران را محترم شمرده و تخصص و دانش خود را به اشتراک می گذارند.

اصل 5: مسئولیت نسبت به خود

پرستاران کارشناس بالینی در حیطه توانمندیها و قابلیت ها و سیستم ارزشی شخصی و حرفه ای تعیین و کار می کنند.

مسئولیت های اخلاقی

پرستاران کارشناس بالینی:

 • 1-5 صداقت، کمال و قابل اعتماد بودن خود را در تمامی تعاملات به نمایش می گذارند
 • 2-5 قابلیت ها و محدودیت های خود را شناخته و تنها در حیطه ای از حرفه پرستاری کار می کنند که جزء شرح وظایف حرفه ای آنها است و دانش، مهارت و قضاوت لازم را کسب کرده اند.
 • 3-5 مسئولیت دانستن و عمل کردن مطابق با اصول، استانداردها، قوانین و مقررات حرفه ای خود که نسبت به آنها مسئول هستند، را می پذیرند.
 • 4-5 هر گونه تضاد بالقوه یا موجود شخصی یا حقوقی که ممکن است مشارکت در یک مداخله خاص را مشکل کند، به ناظر یا کارفرمای خود اطلاع می دهند.
 • 5-5 در صورتی که قادر به فعالیت به شیوه ای ایمن، توانمند یا اخلاقی نباشند به مسئولین ذیربط گزارش می دهند.
 • 6-5 در فرصت های یادگیری عمرانه برای توسعه حرفه ای قابلیت های لازم برای لحاظ ملزومات حقوقی و اخلاقی رشته خود مشارکت می کنند
 • 7-5 موقعیت های تضاد منافع را پیشگیری یا مدیریت می کنند
 • 8-5 سلامت جسمی و روانی خود که برای ایفای مسئولیت های نقش خود لازم است را ایجاد و حفظ و نگهداری می کنند.
منبع:

اصول اخلاق حرفه ای پرستاران کارشناس بالینی، کمیته مقررات پرستاری بالینی کانادا، استخراج در 15 مرداد 1395

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com