ورود کاربر

آيین اخلاق پرستاري در جمهوری اسلامی ايران

اخلاق در پرستاریدر این مقاله می خوانیم:

مقدمه

پیشرفت هاي حوزه دانش و فناوري در مراقبت هاي بهداشتي، چالش هاي عمده اي را پیش روي پرستاران قرار داده است. تمامي پرستاران، صرف نظر از تخصص خود، در فعالیت های کاری خود با چالش هاي اخلاقي مواجه شده، براي تصمیم گیري در نقش هاي سنتي و جديد خود نیازمند دانش فردي و مشاوره گروهي هستند. همگان بر اين توافق هستند كه برخورداری از حساسیت هاي اخلاقي يكي از ملزومات عملكرد پرستاران است. مسؤلیت هاي اخلاقي پرستاران در عملكرد و مراقبت مستلزم اين است كه ايشان از باورهاي خود مطلع بوده، همچنین مباني و اصول تحلیل اخلاقي و تصمیم گیري به صورت منسجم؛ تدوين شده و در دسترس باشند. آيین ها (يا کدها)ی اخلاقي راهنماهاي نظام مندي براي شكل دهي رفتار اخلاقي است. از سوي ديگر، چالش هايي كه هر پرستار با آن روبه رو است از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت خواهد بود.آيین اخلاق در پرستاري به طور مستقیم بر عملكرد پرستار در مراقبت از بیمار تمركز دارد . واقعیت اين است كه در انجام هريک از وظائف پرستاری، ممکن است مقولات بحث برانگیز اخلاقی ايجاد شود.

در جامعه ما با فرهنگ والاي ايرانی اسلامي، پرستاري بیمار عبادت محسوب مي شود. آيات و احايث متعددي بر ارزش والاي مراقبت از بیماران تاکید دارند که تجلي آن در حرفه ي پرستاري است. نامگذاري روز ولادت حضرت زينب (س) به عنوان روز پرستار افتخاري بزرگ براي اين قشر ارزشمند است كه بر جايگاه والاي آنان صحّه مي گذارد. هرچند اصول کلي و ارزشهاي انساني حاکم بر حرفه پرستاري مورد تأيید اسلام است اما با توجه به ظرايف خاص اخلاقي و معنوي که در اخلاق اسلامي مشهود است، موارد ذيل به عنوان مباني ارزشي اسلامي- ايراني در حرفه پرستاري، قابل استناد است:

بنا به آيات کريمه قرآن مرض و شفاء در دست پروردگار متعال است و لذا پرستار در تمام شرايط وظايف محوله را با توکل و استعانت از ذات باريتعالي به انجام مي رساند.

همه انسانها از شأن و کرامت والاي انساني برخوردارند و لازم است در هر حالتي مورد احترام قرار گیرند ولي بیمار و يا فرد سالمي که نیازي در رابطه با سلامت خود دارد، شايسته توجه و احترام ويژه اي است. لذا تمامي بیماران، بدون درنظر گرفتن وضعیت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، توسط پرستار مورد احترام و حمايت روحي_رواني قرار مي گیرند.

حفظ حیات هر انسان در هر جايگاه و موقعیتي که باشد وظیفه هر مسلماني است ولي پرستار بواسطه تقبل مسئولیتي ويژه، در قبال نفس وجان بیمار مسئول خواهد بود. لازم است آيه شريفه (سوره مائده/32) همواره مدنظر باشد که نجات جان يک انسان را برابر با احیاء تمام انسانها دانسته است.

تقويت روحي و معنوي بیمار از منظر اسلام در بهبود او تأثیر گذار است. لذا وظیفه اخلاقي پرستار است که بیمار را دلداري داده و زمینه را براي پذيرش همراه با طیب نفس بیماري فراهم کند.

در زمان معاصر و در دوره هشت ساله جنگ تحمیلي، كشور ما شاهد ايثار و فداكاري عظیم پرستاران در دفاع از كیان میهن اسلامي بوده است كه الگوها و اسطوره هاي اين دوران می توانند الهام بخش ارزش های والای اخلاق پرستاری باشند.

تدوين راهنماي کشوری اخلاق در پژوهش (کدهای 26 گانه) در سال 1378 و راهنماهاي اختصاصي اخلاق در پژوهش (1384) و منشور جامع حقوق بیمار (1388) نمونه هايي از اسناد اخلاقي مبتني بر فرهنگ ايرانی و اسلامي هستند.اين آيین در راستای تکمیل مجموعه ی آيین ها و راهنماهای اخلاقی مرتبط با حوزه ی سلامت در جمهوری اسلامی ايران تدوين شده است.

مخاطبان اين آيین عبارت از تمامی شاغلین حرفه ی پرستاری در حوزه های خدمات آموزشی، پژوهشی، مديرتی، بهداشتی و بالینی، در تمامی رده ها، می باشد.

اين آيین در فواصل زمانی مقتضی، مورد تجديدنظر و به روز رسانی قرار خواهد گرفت. همچنین بايد در برنامه های آموزشی و بازآموزی پرستاران – در تمامی رده های تحصیلی و آموزشی – گنجانده شود. .

ارزش ها

پرستاران مسوولیت دارند در حیطه شغلي خود بر مبناي ارزش هاي حرفه اي تصمیم گیري و فعالیت كنند. ارزش ها مفاهیمي هستند که ذاتأ ارزشمندند و توسط فرد يا جامعه مبنا و ملاک درستي و نادرستي اعمال قرار مي گیرند. در حرفه پرستاري نیز، با توجه به جايگاه والاي آن، ارزش هاي حرفه اي توسط انجمن ها و سازمان هاي حرفه ای معین شده اند. در كشور ما تعالیم دين مبین اسلام، و نیز قانون اساسي در بسیاري از موارد، حدود و مرزهاي عمل را معین مي نمايند. ارزش های اخلاقی در عین انطباق با مباني ديني، فراملّي و جهان شمول هستند. مهم ترين ارزش هايي که در حرفه پرستاري بايد مورد لحاظ قرار گیرد عبارتند از:

 1. احترام به مددجو/ بیمار و حفظ شأن و کرامت انساني
 2. نوعدوستي و همدلي
 3. پايبندي به تعهدات حرفه اي
 4. پاسخگويي ، مسوولیت پذيري و وجدان کاري
 5. عدالت در خدمت رساني
 6. تعهد به صداقت و وفاداري
 7. حفظ حريم خصوصي بیماران و تعهد به رازداري و امانتداري
 8. ارتقاء صلاحیت علمي و عملي به طور مداوم
 9. ارتقا آگاهی از مقررات حرفه اي و دستورالعمل هاي اخلاقي و رعايت آن ها
 10. احترام متقابل با ساير ارائه دهندگان مراقبت سلامت و برقراري ارتباط مناسب با آنان
 11. احترام به استقلال فردي مددجو/بیمار
 12. شفقت و مهرباني

راهنماهای اخلاقی

1- پرستار و جامعه

پرستار بايد:

 1. در جهت ارتقاي سلامت جامعه، پیشگیري از بیماري ها، اعاده سلامت و کاهش درد و رنج، کوشش کند و آن را رسالت اصلي خود بداند.
 2. مراقبت پرستاري را صرفنظر از نژاد، ملیت، مذهب، فرهنگ، جنس، سن، وضعیت اقتصادي- اجتماعي، مسائل سیاسي، بیماري جسمي يا روحي-رواني يا هر عامل ديگري ارائه دهد و در جهت حذف بي عدالتي و نابرابري در جامعه بکوشد.
 3. مراقبت هاي پرستاري را با رعايت احترام به حقوق انساني و تا حد امكان با در نظر گرفتن ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعي، فرهنگي و اعتقادات ديني مددجو/بیمار ارايه دهد.
 4. به جامعه در زمینه هاي ارتقاي سلامتي و پیشگیري از بیماري ها آموزش دهد و اين را از مهم ترين مسوولیت هاي خود بداند. مراقبت پرستاري و آموزش استاندارد بايد متناسب با فرهنگ، باورها، ارزش ها و نیازهاي افراد ارايه شود.
 5. به چالش ها و مسايل اخلاقي در محیط جامعه و محیط کار که قداست حرفه پرستاري را مخدوش مي كند توجه و حساسیت داشته، در مواقع لازم راه حل و پاسخ مناسب را پیشنهاد دهد.
 6. ضمن همکاري و هماهنگی با ساير افراد، گروه ها و نهادهاي اجتماعي جهت برطرف کردن نیازهاي اجتماعي و رفع مسايل اخلاقي مطرح در حیطه مراقبت هاي سلامت تلاش كند.
 7. به گروه ها و افراد آسیب پذير از قبیل کودکان، سالمندان، افراد دچار ناتواني و معلولیت هاي جسمي، بیماران رواني و مانند آن ها توجه ويژه کند.
 8. ضمن توجه به سلامت در سطح محلي، در راستاي حصول اهداف سلامت در سطح ملی و جهانی نیز تلاش و همکاري كند.
 9. در بحران ها و حوادث طبیعي همچون جنگ، زلزله، سیل، همه گیري بیماري ها و مانند آن ها مسوولیت ها و وظايف خود را با درنظر گرفتن احتیاطات لازم انجام دهد.

2- پرستار و تعهد حرفه اي

پرستار بايد:

 1. هنگام اجرای مداخلات پرستاري و تصمیم گیري هاي بالیني، مسوولیت هاي اخلاقي را همانند مسوولیت هاي حقوقي و حرفه اي در نظر بگیرد.
 2. در حد وظايف و اختیارات خود، در جهت فراهم آوردن محیطي امن و سالم براي مددجو/بیمار کوشا باشد.
 3. با حضور به موقع، انجام وظايف حرفه اي به نحو احسن، و ثبت دقیق و کامل مراقبت هاي انجام شده، امنیت مددجو/بیمار را تأمین کند.
 4. براساس استانداردهاي حرفه اي حاصل از نتايج تحقیقات معتبر و شواهد موجود، بهترين مراقبت را به مددجو/بیمار ارايه دهد.
 5. تمامي مداخلات پرستاري را با حفظ عزت و احترام مددجو/ بیمار و خانواده ی او انجام دهد.
 6. حداکثر کوشش خود را برای حفظ اسرار بیمار، رعايت حريم خصوصي او، احترام به استقلال فردي و کسب رضايت آگاهانه، به عمل آورد.
 7. با شناسايي و گزارش خطاهاي حرفه اي همکاران تیم درماني از بروز صدمات احتمالي به مددجو/ بیمار پیش گیري کند.
 8. در صورت خطا در مداخلات پرستاري، صادقانه به مددجو/ بیمار توضیح داده، در هر شرايطي راستگويي و انصاف را سر لوحه کارخود قرار دهد.
 9. توانايي هاي جسمي، روانی، اجتماعی و معنوی خود را حفظ كند و ارتقا دهد.
 10. در جهت حفظ صلاحیت حرفه اي، دانش و مهارت هاي خود را به روز نگه دارد.
 11. توانمندي و دانش كافي براي مراقبت مؤثر و ايمن، بدون نظارت مستقیم را داشته، در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.
 12. به گونه اي عمل كند كه اعتبار و حیثیت حرفه اش زير سؤال نرود.
 13. توجه داشته باشد كه از نام و موقعیت وي جهت تبلیغ تجاري محصولات استفاده نشود.
 14. از پذيرش هرگونه هديه يا امتیازي از مددجو/بیمار يا بستگان وي، كه ممكن است موجب معذوراتي در حال يا آينده شود پرهیز كند.

3- پرستار و ارائه خدمات بالیني

پرستار بايد:

 1. خود را با ذكر نام، عنوان و نقش حرفه اي به مددجو/ بیمار معرفي كند.
 2. ارايه مداخلات پرستاري را با احترام کامل به مددجو/بیمار و حفظ شان وي انجام دهد.
 3. خواسته هاي مددجو/بیمار را صرفنظر از سن، جنس، نژاد، موقعیت، وضعیت اقتصادي، سبك زندگي، فرهنگ، مذهب، باورهاي سیاسي و توانايي جسمي او، مورد توجه و ملاحظه قرار دهد.
 4. مراقبت ها را مبتنی بر دانش روز و قضاوت صحیح پرستاری انجام دهد.
 5. ارتباطي همراه با ملاطفت در رفتار و کلام داشته باشد، به نحوي که با جلب اعتماد مددجو/ بیمار بتواند نیازها و نگراني هاي بیمار را دريابد.
 6. قبل از انجام هرگونه مداخلات پرستاري، رضايت آگاهانه ی بیمار يا سرپرست قانوني وي را جلب كند. در همین راستا اطلاعات كافي در مورد اقدامات پرستاري را در اختیار بیمار قرار دهد تا بیمار امكان قبول يا رد آگاهانه خدمات مراقبتي را داشته باشد.
 7. هنگام ارايه يك محصول جديد يا بكارگیري آن در بالین، آگاهی كامل از خطرات احتمالي آن وسیله داشته باشد و همچنین اطلاعات لازم در مورد فوايد و مضرات استفاده از آن محصول را در اختیار مددجو/بیمار بگذارد تا امکان انتخاب آگاهانه براي وی فراهم شود.
 8. آگاه باشد هیچ كس حق ندارد به جاي يك فرد بالغ صلاحیت دار، رضايت دهد و در مورد كودكان، حق رضايت جزء مسوولیت هاي قیم قانوني است.
 9. جهت توانمند سازي مددجو/بیمار با توجه به طرح مراقبتي و برنامه ترخیص، به مددجو/بیمار و خانواده وي آموزش دهد.
 10. به طور استثناء، در مواقع اورژانس كه اقدام درماني در اسرع وقت براي حفظ زندگي مددجو/بیمار ضروري است، بدون رضايت بیمار اقدامات لازم را شروع كند.

در شرايطی که مددجو/بیمار قادر به اعلام رضايت نبوده، اطلاع از خواسته وي نیز امكان پذير نباشد، بر اساس استانداردهاي موجود و با درنظر گرفتن مصلحت مددجو/بیمار ، مناسب ترين اقدام را براي او انجام دهد.

 • براي بي خطر بودن مداخلات پرستاري احتیاطات لازم را بکار بندد و در موارد لازم اين موضوع را با ساير اعضاي تیم سلامت به مشورت گذارد.
 • كلیه اطلاعاتي كه در حین فرايند مراقبتي به دست آورده يا در اختیار او قرار مي گیرد، را سرّ حرفه اي تلقي کند و مگر در موارد مجاز، بدون رضايت مددجو/بیمار در اختیار ديگران قرار ندهد.
 • اطلاعات درماني مددجو/بیمار را تنها براي اهداف مرتبط با سلامت (درمان، پژوهش) و در جهت منافع بیمار مورد استفاده قرار دهد. همچنین مددجو/بیمار را مطلع کند كه ممكن است بخشي از اطلاعات پرونده با ساير اعضاء تیم درمان جهت مشاوره درماني در میان گذاشته شود.
 • در مواردي که از اطلاعات مددجو/بیمار در زمینه هاي تحقیقاتي و آموزشي استفاده مي شود بايد با کسب رضايت وي بوده و انتشار اطلاعات بدون درج نام يا هر نشاني منجر به شناسايي، صورت گیرد.
 • هنگام انجام هر مداخله پرستاري، به حريم خصوصي مددجو/بیمار احترام بگذارد.
 • در موارد عدم امکان خدمت رساني ايده آل تا زمان برقراري برنامه جديد درماني ارايه مراقبت را در بهترين سطح از توانايي ادامه دهد.
 • در شرايط اورژانس خارج از محیط كار نیز به ارايه مراقبت از بیمار يا مصدوم بپردازد.
 • در صورت نارضايتي مددجو/بیمار يا بروز مشکل، حق وی براي تغییر پرستار مسوول يا ساير مراقبان و درمانگران را محترم شمرده ، در حد امکان در جلب رضايت مددجو/بیمار تلاش كند.
 • در صورت اطلاع از موارد عدم رعايت استانداردهای مراقبتي، به مقام مسوولي كه اختیار كافي براي اصلاح شرايط داشته باشد اطلاع دهد.
 • هرگونه اعتراض و مشكل بیمار را به مسوول بخش گزارش دهد.
 • از انجام اقداماتي که مستلزم زيرپا گذاردن اصول اخلاقي، قانوني و شرعي باشد حتي در صورت درخواست بیمار پرهیز كند.
 • در بیماراني که روزهاي پاياني حیات را سپري مي کنند، براي پذيرش واقعیت و برنامه ريزي مناسب براي برآوردن خواسته هاي بیمار، از جمله انجام اعمال مذهبي يا ثبت وصیت، کمک و همکاری کند.

4- پرستار و همكاران تیم درماني

پرستار بايد:

 1. با اعضاي تیم سلامت، مددجو/بیمار و خانواده وي، در راستاي ارائه مؤثرتر و بهتر مداخلات پرستاري، همكاري و مشارکت کند.
 2. مددجو/بیمار يا تصمیم گیرنده جايگزين را در اتخاذ تصمیمات در مورد مداخلات پرستاري مشارکت دهد.
 3. دانش و تجربه حرفه اي خود را با ساير همكاران در میان گذارد.
 4. با تیم درمان ارتباط متقابل مبتني بر اعتماد برقرار کند.
 5. با ساير پرستاران، اساتید و دانشجويان برخورد و رفتاري توأم با احترام داشته باشد.
 6. در صورت بروز هرگونه تعارض منافع در هنگام مراقبت از مددجو/بیمار ، با اولويت حفظ حقوق مددجو/ بیمار، آن را با همکاران ارشد و مسوولین خود مطرح و چاره جويي کند.
 7. با سطوح مختلف حرفه ای، از جمله سرپرستار، سرپرستار ناظر، مدير پرستاري و روساي بخش، ارتباط حرفه اي توام با احترام متقابل برقرار کند.
 8. در صورت مواجهه با هر نوع چالش اخلاقي براي تصمیم گیري با كمیته اخلاق بیمارستان مشورت كند.

مدير پرستاری بايد:

 1. در تمامي ابعاد حرفه اي براي ساير پرستاران به عنوان الگو عمل کند.
 2. حداكثر تلاش خود را در جهت كسب اطمینان از انتقال اطلاعات لازم قانوني و اخلاقي به همكاران پرستار انجام دهد.
 3. شرايط لازم براي شركت پرستاران در دوره هاي آموزش مداوم را فراهم كند.
 4. به منظور حل معضلات اخلاقي حین مداخلات پرستاري در صورت نیاز از مشورت افراد متخصص در زمینه اخلاق حرفه اي استفاده كند.
 5. بر اساس سلسله مراتب در راستاي منافع مددجو/بیمار همپاي ديگر همكاران تلاش كند
 6. با هدف ارتقاي كیفیت خدمات، حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ فضاي مناسب كاري و افزايش انگیزه حرفه اي پرستاران به انجام رساند.
 7. در فرايند ارزشیابي و ارتقاي حرفه اي پرستاران، ضمن رعايت استانداردهاي حرفه اي و اصول اخلاق پرستاري، در مجموعه خود منصفانه عمل كند.

5- پرستار، آموزش و پژوهش

 1. مدرس پرستاری بايد بیشترين تلاش خود را در جهت آگاه بودن از دانش روز و ارتقاء دانش و عملکرد اخلاقی خود به عمل آورد.
 2. رابطه استاد و دانشجو در محیط هاي علمي، آموزشي و تحقیقاتي،بايد مبتني بر شان و اخلاق حرفه اي توام با احترام باشد.
 3. مدرس پرستاري بايد در راستاي ارتقاء دانش و مهارت دانشجويان و ارتقاء عملکرد اخلاقي و حرفه اي آنان تلاش کند.
 4. در موارد استفاده از بیمار در آموزش دانشجويان، حقوق بیمار و ملاحظات اخلاقي مرتبط، بايدبه طور دقیق وكامل رعايت شود.
 5. در صورت عدم همکاري مددجو/بیمار يا خانواده وي در آموزش دانشجو، نبايد روند ارايه خدمات به او تحت تاثیر قرار گیرد.
 6. در راستاي ارتقاء خدمات سلامت، کیفیت دوره هاي آموزشي پرستاران،راهنماها و استانداردهاي موجود، بايد به طور مستمر مورد بررسي وبازنگري قرار گیرد.
 7. در صورت فعالیت در حوزه پژوهش، پرستار بايد ضمن گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، از اصول و قواعد پژوهش مطلع و با راهنماهاي اخلاق در پژوهش عمومي و اختصاصي كشوري آشنا و به آن ها ملتزم باشد.
 8. پرستار نبايد از جايگاه حرفه اي خود براي متقاعد کردن مددجو/ بیمار براي شرکت در تحقیق استفاده کند.
 9. عدم پذيرش مشارکت در تحقیق از سوي بیمار يا خانواده او نبايد روند ارايه مداخلات پرستاري را تحت تاثیر قرار دهد.
 10. پرستار بالینی بايد براي ارتقاي مهارت ها و ظرفیت هاي بالیني دانشجويان پرستاري و مامايي تلاش كند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com