ورود کاربر

مایعات

وبگاه پرستارآب یک واسط حیاتی در بدن انسان است. واکنش های شیمیایی که سوخت بدن را تامین می کنند در مایعات بدن رخ می دهند. اصلی ترین عنصر پلاسمای خون انسان آب است که برای حمل و نقل مواد غذایی، اکسیژن و الکترولیت ها در سراسر بدن استفاده می شود. با توجه به اینکه 50 درصد (فرد مونث بالغ) تا 60 درصد (فرد مذکر بالغ) تا 75 درصد (نوزادان) بدن انسان از مایع تشکیل شده است، درک اهمیت و نقشی که مایعات در حفظ حیات انسان بازی می کنند، آسان است. میزان مایعات دریافتی روزانه بایستی تقریبا مساوی مایعات دفعی باشد تا تعادل کلی مایعات بدن حفظ شود.

وبگاه پرستارتقریبا 90% مایعات بدن از طریق مایعات و غذای مصرفی تامین می شود. متابولیسم سلولی نیز موجب تولید ترکیب هیدروژن و اکسیژن (H2O) می شود که مسئول تامین 10% باقیمانده مایعات یا آب بدن است. مایعات ورودی بدن از طرق زیر وارد می شوند (درصدها تقریبی است):

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات مصرفی (50%)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت غذای مصرفی (40%)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت متابولیسم بدن (10%)

وبگاه پرستارغذاهای جامد در واقع حاوی آب زیادی هستند، برای مثال:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گوشت بی چربی – 70%
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت میوه و سبزیجات – 95% یا بیشتر

وبگاه پرستارمصرف بیش از حد مایعات می تواند موجب افزایش بار قلب و ریه شود و مایعات اضافی در بافت ها و فضای خارج عروقی تجمع یابد.

وبگاه پرستارکمبود مایعات در نتیجه مصرف ناکافی مایعات یا دفع مفرط مایعات از بدن رخ می دهد که بیشتر دفع مایعات بدن از طریق کلیه ها است. دفع مایعات بدن از طرق زیر رخ می دهد:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع محسوس
  • ادرار (85%)
  • مدفوع (7.5 %)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع نامحسوس
  • ریه ها (11.5 %)
  • پوست – تعریق و تبخیر (23%)

وبگاه پرستاردفع زیادی از طریق تبخیر و تعریق یا استفراغ و اسهال ممکن است شدیدا حجم مایعات در گردش را کاهش دهد و تهدید عمده ای برای گردش خون بافتی باشد.

وبگاه پرستارمایعات بدن در چندین فضا یا کمپارتمان مجزا نگهداری می شوند که توسط غشاهای نیمه تراوا از هم جدا شده اند. فضاهای اصلی بدن عبارتند از:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فضای داخل سلولی (Intracellular): فضای داخل غشای سلول است که حاوی 65% از کل مایعات بدن است.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فضای خارج سلولی (Extracellular): فضای خارجی سلولی حاوی 35% مایعات بدن است.
  • فضای بین بافتی (interstitial): حاوی 25% مایعات خارج سلولی بدن است
  • پلاسمای خون و لنف: هشت درصد مایعات بدن محسوب می شود. پلاسمای خون که در فضاهای درون رگی (intravascular spaces) حفظ می شود
  • مایعات ترانس سلولار (Transcellular fluid): شامل تمامی مایعات دیگری که است که در بالا نمی گنجد و تقریبا نمایانگر 2 درصد کل مایعات بدن است (مثل مایع زجاجیه چشم، مایع نخاعی، مایع مفصلی، مایعات درون صفاقی، مایع پریکاردیال یا مایع پلورال و سایر مایعات بدن)

وبگاه پرستاربنابراین بیشتر مایعات بدن در فضای داخل سلولی قرار دارند و در رتبه بعد، مایعاتی است که در فضاها و بافت های خارج از عروق خونی قرار گرفته اند (مثل فضای بین بافتی) و مقدار کمی از مایعات بدن در خارج از سلول های بدن و در عروق خونی قرار گرفته است (مثل پلاسما).

وبگاه پرستارتعادل مایعات داخل سلولی عمدتا از طریق تراوایی و نفوذ پذیری غشای سلولی تنظیم و اداره می شود. غشای سلول دارای تراوایی انتخابی است، بدین معنی که به یون ها و ملکول های کوچک اجازه عبور می دهد در حالی که ملکول های بزرگ را در داخل نگه می دارد مثل پروتئین هایی که در داخل سلول ساخته می شوند.

وبگاه پرستاربعضی از الکترولیت ها به طور فعال از میان غشای سلولی انتقال داده می شوند تا تفاوت شارژ الکتریکی خاصی در دو طرف غشای سلولی ایجاد شود و واکنش صورت گیرد. آب از طریق اسمزی به داخل یا خارج سلول منتقل می شود، در این روش آب از طرفی که غلظت کمتری دارد به طرفی که غلظت مواد محلول بیشتر است، جریان می یابد. اگر مایع خارج سلولی دارای غلظت مواد محلول بیشتری باشد، آب از داخل سلول به خارج سلول جریان می یابد و برعکس، اگر غلظت مواد محلول مایع داخل سلولی بیشتر باشد، آب به داخل سلول حرکت می کند. توانایی محلول در تاثیر بر جریان مایعات داخل سلولی را قدرت کشش یا تونسیته (tonicity) می گویند.

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات ایزوتونیک (Isotonic fluids) دارای غلظت مواد محلول مشابه مایع داخل سلولی است، بنابراین هیچ مایعی به داخل یا خارج از سلول حرکت نمی کند.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات هیپرتونیک (Hypertonic fluids) دارای غلظت مواد محلول بیشتر از مایع داخل سلولی هستند، و موجب می شوند که مایع از داخل سلول به خارج از سلول جریان و به فضاهای خارج سلولی جریان یابد. این عمل موجب چروکیده شدن سلول ها می شود. مایعات هیپرتونیک هیپراسمولار (hyperosmolality) هستند.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات هیپوتونیک (Hypotonic fluids) دارای غلظت مواد محلول کمتر از مایع داخل سلولی هستند که موجب می شود مایع به داخل سلول و خارج از فضای خارج سلولی جریان یابد. این حالت موجب تورم و پارگی سلول می شود. مایعات هیپوتونیک هیپواسمولار (hypo-osmolality) هستند.

وبگاه پرستاراگر آب کافی برای حفظ مایعات داخل سلولی وجود نداشته باشد سلول نمی تواند به طور نرمال عمل کند و اگر مایعات داخل سلولی زیاد باشد موجب تورم و وقفه عملکرد سلولی می شود و حتی ممکن است به پارگی سلول بیانجامد.

وبگاه پرستارتعادل مایعات خارج سلولی از طریق مکانیسم های دفع و احتباس دقیقا کنترل شده ای حفظ می شود تا اطمینان حاصل شود که سطح کلی مایعات بدن ثابت بماند. مکانیسم هایی برای تنظیم دفع آب وجود دارد از قبیل ترشح هورمون ضد ادراری (ADH) برای تحریک احتباس آب از کلیه ها و پیشگیری از دفع مفرط مایعات. مکانیسم تشنگی (توسط ADH و همچنین فشار خون تحریک می شود) نیز برای تحریک نوشیدن آب و خوردن غذاهای آب دار استفاده می شود.

وبگاه پرستارتنظیم مایعات به اسمولاریته حس شده یا غلظت مواد محلول در خون بستگی دارد. همانطور که آب بیشتری در محلول های بدن نگهداری می شود، اسمولاریته محلول های بدن کاهش می یابد و می تواند موجب هیپواسمولار شدن مایعات شود که در آن مقدار مواد محلول در مایع کمتر از آب است. وقتی بدن آب دفع کند، اسمولاریته مایعات بدن افزایش می یابد و منجر به هیپراسمولار شدن مایعات می گردد که در آن مقدار مواد محلول در مایع از آب آن بیشتر است. بدن به افزایش اسمولاریته توسط آزاد سازی (ADH)پاسخ می دهد و این هورمون نیز موجب احتباس مایعات و کاهش اسمولاریته مایعات بدن می شود.

وبگاه پرستارمایعات روی غشاء ها فشار وارد می کنند (برای نمونه؛ فشار هیدرواستاتیک) و این فشار به عنوان نیروی خارج کننده مایعات و بعضی از ذرات از میان غشاء عمل کند و بعضی از مواد را در داخل حفظ می کند. مواد محلول در مایع نیز فشاری اعمال می کنند (برای نمونه؛ فشار آنکوتیک (oncotic pressure) یا فشار اسمزی کلوئید) که مایعات را به سمت خود می کشد. در داخل عروق خونی در سیستم شریانی سطح مایعات بالا است و فشار هیدرواستاتیک مایعات را به داخل فضاهای بین بافتی می راند (همراه با اکسیژن و مواد مغذی). از سوی دیگر در سیستم وریدی فشار هیدرواستاتیک پایین است و فشار اسمزی بالا است زیرا مواد محلول در خون (از جمله سلول های خونی و ملکول های پروتئین) غلیظ است، بنابراین مایعات داخل فضای بین بافتی را به همراه دی اکسید کربن و ضایعات متابولیسم را به داخل ورید می کشد (شکل 2). فشار حجم و مواد محلول در خون در عروق خونی فراهم کننده فشار خونی است که برای گردش خون در بدن و پرفیوژن بافتی لازم است.

وبگاه پرستارحجم مایعات نیز در تنظیم سطح مایعات بدن نقش دارد. علاوه بر سیستم آنتی دیورتیک هورمون (ADH)، سیستم های دیگری وجود دارد که به پایین بودن یا بالا بودن حجم و اسمولاریته مایعات پاسخ می دهند. مکانیسم های عصبی از طریق گیرنده حسی عمل کرده، کم بودن حجم خود در عروق خونی را حس کرده و پاسخ سمپاتیکی را تحریک می کنند که موجب انقباض شریانچه ها می شود و این به نوبه خود موجب کاهش خون در جریان به کلیه ها و کاهش برونده ادراری می شود، که حاصل آن احتباس مایعات است. پاسخ برعکس نیز در زمان بالا بودن حجم خون دیده می شود.

آکادمی آب و الکترولیت
شکل 2. رابطه بین فشار هیدرواستاتیک و فشار اسمزی در سیستم شریانی و سیستم وریدی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اتساع شریانچه ها موجب افزایش جریان خون به کلیه ها می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این موجب افزایش برونده ادرار و دفع مایعات از بدن می شود.

وبگاه پرستارمکانیسم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون (renin–angiotensin–aldosterone mechanism) نیز به تغییرات حجم مایعات پاسخ می دهد:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت از حجم خون کم باشد، موجب کاهش فشار خون می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سلول های کلیوی آزاد شدن رنین را تحریک می کنند.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این موجب تبدیل آنژیوتنسینوژن (angiotensinogen) به آنژیوتنسین II می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این موجب تحریک بازجذب سدیم و در نتیجه بازجذب آب می شود.

وبگاه پرستارمکانیسم دیگری که روی بازجذب سدیم تاثیر دارد مکانیسم پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP) است:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر افزایش حجم مایعات در دهلیز قلب مشاهده شود، ANP ترشح می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این عمل موجب کاهش جذب سدیم می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش جذب سدیم توسط این مکانیسم موجب دفع سدیم و آب از طریق ادرار می شود.

وبگاه پرستاراگر کاهش حجم دهلیز قلب وجود داشته باشد، ترشح ANP مهار می شود. در جدول 1 رابطه بین حجم مایعات و گردش خون کلیوی دیده می شود.

وبگاه پرستارتنظیم حجم مایعات برای حفظ حیات ضروری است. کاهش مایعات و ناکافی بودن حجم مایعات (برای نمونه؛ هیپوولومی) موجب کاهش جریان مایعات و پرفیوژن بافتی می شود. افزایش حجم مایعات (برای نمونه؛ هیپرولومی) می تواند روی قلب فشار وارد کرده و موجب عدم تعادل الکترولیت ها شود. روشن است که سیستم کلیوی نقش حیاتی در مدیریت مایعات بدن بعهده دارد. اگر کلیه ها بطور کامل عمل نکنند، دفع و احتباس مایعات در پاسخ به نیاز به تنظیم مایعات صورت نمی گیرد.

جدول 1: رابطه بین حجم مایعات و گردش خون کلیوی
کم بودن حجم مایعات ← کاهش گردش خون کلیوی بالا بودن حجم مایعات ← افزایش گردش خون کلیوی
♥   تحریک سیستم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون
♥  آزاد شدن ADH
♥  پاسخ سمپاتیکی انقباض عروقی
♥  مهار آزاد شدن ANP
♥  تحریک ترشح ANP
♥  اتساع عروق
♥  مهار ترشح ADH
♥  مهار سیستم رنین – آنژیوتنسین - آلدسترون
منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com