ورود کاربر

الکترولیت ها

وبگاه پرستارهمانطور که ذکر شد، الکترولیت ها ملکول های دارای بار الکتریکی یا یون هایی هستند که در داخل و خارج از سلول های بدن (داخل سلولی و خارج سلولی) یافت می شوند. این یون ها با غلظت محلول های بدن همیاری کرده و بین محیط های داخل سلولی و خارج سلولی در تبادل هستند. الکترولیت ها از طریق مایعات و غذا جذب می شوند و عمدتا توسط کلیه ها و همچنین مقداری از طریق کبد، پوست و ریه ها دفع می شوند. تنظیم الکترولیت های بدن در برگیرنده سیستم های متعددی از بدن بوده و برای حفظ سوخت و ساز بدن ضروری هستند.

وبگاه پرستارالکترولیت های بدن بر حسب واحد میلی اکی والان در لیتر اندازه گیری می شوند تا میلی گرم وزن، که بعلت خواص شیمیایی یون ها است. میلی اکی والان اندازه فعالیت الکتروشیمیایی یون نسبت به یک میلی گرم هیدروژن است. یکی دیگر از مقیاس هایی که ممکن است استفاده شود، میلی مول است، که وزن اتمی الکترولیت است. این مقیاس با میلی اکی والان مساوی است اما بعضی مواقع ممکن است کسری از مقیاس میلی اکی والان باشد. در زمان تفسیر مقدار الکترولیت ها بایستی دقت کرد که مقیاس درستی استفاده شده باشد و دامنه طبیعی الکترولیت به مقیاس رایجی بیان شده باشد. برای مثال؛ 3 mEq از یک الکترولیت را نمی توان با استفاده از دامنه طبیعی 3–5 mmol/L ارزیابی کرد، زیرا ممکن است یافته های آزمایش را اشتباه تفسیر کنید. برای تفسیر مناسب این مقدار، دامنه طبیعی آن نیز بایستی به میلی اکی والان بیان شود. در جدول 2 دامنه تقریبی الکترولیت ها هم به میلی اکی والان و هم میلی مول بیان شده است. این مقادیر ممکن است از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر اندکی تفاوت داشته باشد، بنابراین مقدار نرمال آن را باید برای موسسه خود مشخص نمود.

وبگاه پرستارکاتیون اصلی مایع خارج سلولی سدیم (Na+) است. از آنجایی که سدیم تاثیر قوی بر فشار اسمزی دارد، نقش مهمی در تنظیم مایعات ایفا می کند. همانطور که سدیم جذب می شود، آب نیز از طریق اسمزی به دنبال آن جذب می شود. در حقیقت، سطح سدیم بیشتر توسط حجم مایعات و اسمولاریته مایعات بدن تنظیم می شود تا مقدار سدیم موجود در بدن. همانطور که قبلا ذکر شد، ANH و آلدسترون سطح مایعات را مستقیما تحت تاثیر بازجذب یا دفع سدیم کنترل می کنند.

جدول 2: الکترولیت های اصلی، عملکرد و غلظت آنها در داخل و خارج از سلول
    مکان
یون های اصلی عملکرد داخل سلول خارج سلول
سدیم (+Na) عملکرد عصبی عضلانی و مدیریت مایعات 12 mEq/L 145 mEq/L
پتاسیم (+K) عملکرد عصبی عضلانی و قلبی 150 mEq/L 4 mEq/L
کلسیم (2+Ca) ساختار استخوانی، عملکرد عصبی عضلانی و لخته 5 mEq/L  <1 mEq/L
منیزیم (2+Mg) انتقال فعال سدیم و پتاسیم و عملکرد عصبی عضلانی 40 mEq/L 2 mEq/L
کلرید (-Cl) اسمولاریته و تعادل اسید – باز 103 mEq/L 4 mEq/L
فسفات (4-HPO) تشکیل (ATP) و تعادل اسید - باز 4 mEq/L 75 mEq/L

وبگاه پرستارکاتیون مهم دیگر پتاسیم (K+) است. پتاسیم بخاطر تاثیر بر پتانسیل استراحت غشاء نقش مهمی دارد، زیرا قویا روی تهییج پذیری الکتریکی سلول ها از جمله سلول های عصبی و عضلانی تاثیر دارد. افزایش یا کاهش یون پتاسیم موجب دپلاریزاسیون یا هیپرپلاریزاسیون سلول ها می شود که نتیجه آن بیش فعالی یا بی فعالیتی بافتهایی از قبیل عضلات است. سطح پتاسیم بایستی در دامنه باریک دقیقی حفظ شود تا از وقفه های الکتریکی ناشی از بالا بودن یا پایین بودن غلظت پتاسیم پیشگیری شود. این وقفه ها می توانند تهدید کننده زندگی باشند زمانی که در ارگان های حیاتی از قبیل قلب رخ می دهند. سطح پتاسیم عمدتاً از طریق بازجذب یا دفع کلیوی تنظیم می شود. آلدسترون نقش مهمی در کنترل سطح پتاسیم به عهده دارد. اگر سطح پتاسیم بالا باشد، آلدسترون ترشح شده و موجب دفع بیشتر پتاسیم از ادرار می شود.

وبگاه پرستارکلسیم (Ca2+) سوم کاتیون است که در تعادل الکترولیت های بدن نقش مهمی دارد. همانند پتاسیم، سطح کلسیم هم روی تهییج پذیری الکتریکی بافت هایی از قبیل عضلات و اعصاب تاثیر دارد. سطح کلسیم بدن نیز در دامنه باریکی حفظ می شود. پایین بودن سطح کلسیم بدن موجب افزایش نفوذ پذیری غشای پلاسما نسبت به سدیم می شود، که منجر به پتانسیل عمل خودبخودی در بافت عصبی و عضلانی و بیش فعالی آنها می گردد. علائم حاصله از این عمل شامل اسپاسم عضلانی، کانفیوژن و کرامپ روده است. از سوی دیگر، بالا بودن سطح کلسیم می تواند از دپلاریزاسیون طبیعی سلول های عصبی و عضلانی از طریق کاهش نفوذ پذیری غشاء نسبت به سدیم گردد؛ که نتیجه اش کاهش تهییج پذیری و علائمی از قبیل خستگی، ضعف و یبوست است. به علاوه، سطوح بالای کلسیم می تواند منجر به رسوب نمک های کربنات کلسیم در بافت های نرم بدن گردد، که نتیجه اش تحریک بافتی و التهاب است. کلسیم از طریق استخوان ها تنظیم می شود که حاوی تقریباً 99% کل کلسیم بدن هستند و همچنین بازجذب یا دفع کلیوی و بازجذب از مجاری گوارشی دیگر مکانیسم های تنظیمی سطح کلسیم است. هورمون پاراتیروئید سطح کلسیم را در پاسخ به سطح کلسیم مایع خارج سلولی، افزایش یا کاهش می دهد. هورمون پاراتیروئید بازجذب کلسیم از کلیه ها و آزاد شدن کلسیم از استخوان ها را افزایش داده و سطح ویتامین D فعال بدن را افزایش می دهد، که نتیجه اش افزایش جذب کلسیم از مجاری گوارشی است. یون های کلسیم و فسفر به هم مرتبط هستند، سطوح بالای فسفات موجب کاهش یون های کلسیم دردسترس می شود. بنابراین فسفات اغلب برای افزایش یون کلسیم در دسترس دفع می شود. کلسی تونین یکی دیگر از هورمون هایی است که سطح کلسیم را تنظیم می کند. کلسی تونین از طریق تحریک استخوان برای ذخیره کلسیم بیشتر، سطح کلسیم بدن را کاهش می دهد.

وبگاه پرستارمنیزیم (Mg2+) یکی دیگر از کاتیون هایی است که در بدن یافت می شود. همانند کلسیم، بیشتر منیزیم بدن در استخوان های ذخیره شده است. باقیمانده منیزیم در مایع داخل سلولی است و کمتر از 1% آن در مایع خارج سلولی یافت می شود. منیزیم روی انتقال فعال سدیم و کلسیم از عرض غشای سلول تاثیر دارد، که روی تهییج پذیری عضله و اعصاب موثر است. از این مقدار کم منیزیم بدن، نیمی به پروتئین متصل است و غیر فعال است و نیم دیگر آزاد است. سطح منیزیم بطور دقیقی توسط بازجذب یا دفع کلیوی تنظیم می شود.

وبگاه پرستاریکی از آنیون های اصلی مایع خارج سلولی کلرید (Cl-) است. کلرید قویاً به کاتیون هایی مثل سدیم، پتاسیم و کلسیم جذب می شود و سطوح بالای کلرید در بدن روی تنظیم کاتیون ها در مایع خارج سلولی تاثیر دارد.

وبگاه پرستارفسفر که در بدن به شکل فسفات یافت می شود، یکی دیگر از آنیون های بدن است. فسفر عمدتا در استخوان و دندان ها (85%) یافت می شود و به کلسیم باند است. باقیمانده فسفات در داخل سلول ها یافت می شود. فسفات اغلب به چربی، پروتئین و کربوهیدرات باند است و از عناصر اصلی DNA، RNA و (ATP) است. فسفات برای تنظیم فعالیت آنزیمی مهم بوده و در تعادل اسید و باز بدن به عنوان بافر عمل می کند. رایجترین شکل یون فسفات HPO2– است. سطح فسفات توسط بازجذب یا دفع از کلیه ها تنظیم می شود. هورمون پاراتیروئید بازجذب کلسیم در استخوان را کاهش داده و یون های کلسیم و فسفات را به داخل مایع خارج سلولی آزاد می کند. هورمون پاراتیروئید همچنین موجب کاهش فسفات از طریق دفع کلیوی می شود، که موجب شکستن باند یون کلسیم و در دسترس قرار گرفتن آن می شود. پایین بودن سطح فسفات می تواند موجب کاهش فعالیت آنزیم ها و علائمی از قبیل کاهش متابولیسم، انتقال اکسیژن و ساخت سلول های سفید خون و عوامل انعقادی خون شود. سطوح بالای فسفات موجب باند شدن هر چه بیشتر کلسیم با فسفا می شود و موجب رسوب فسفات کلسیم در بافت های نرم می شود.

وبگاه پرستارالکترولیت ها از طریق بازجذب و دفع تنظیم می شوند تا سطح آنها در حدی نگهداری شود که عملکرد مطلوب بدن امکانپذیر باشد. همانطور که در مورد تعادل مایعات گفته می شود، گرچه بعضی الکترولیت ها با جزئیات بحث نمی شوند، الکترولیت ها از طریق مکانیسم بازخورد تنظیم می شود (شکل 3). در بعضی از موارد مثل سدیم، مکانیسم بازخورد شامل ترشح هورمون (آلدسترون) در پاسخ به اسمولاریته سرم و سطح سدیم است. بطور مشابه، در مورد کلسیم، هورمون پاراتورمون و کلسی تونین ترشح می شود تا ذخیره یا آزاد شدن کلسیم از استخوان را موجب شده و سطح کلسیم خون را تنظیم کند. سایر الکترولیت ها از طریق غذا و به مقدار کم یا زیاد جذب می شوند، در بدن حفظ شده یا توسط کلیه ها یا روده دفع می شوند زمانیکه کاهش سطح آنها لازم باشد. مکانیسم های تنظیمی الکترولیت ها برای حفظ تعادل مایعات و الکترولیت های بدن در جهت عملکرد مطلوب بخش های بدن عمل می کنند.

آکادمی آب و الکترولیت
شکل 3: نمونه ای از مکانیسم بازخورد برای تنظیم سطح الکترولیت ها

وبگاه پرستاربرای اینکه مکانیسم بازخورد موثر باشد، ارگان ها یا سیستم های مسئول جذب و دفع (گوارشی) یا بازجذب و دفع (کلیه ها) بایستی عملکرد طبیعی کافی داشته باشند. اگر مجرای گوارشی آسیب دیده یا بیمار باشد مثل اسهال یا استفراغ، جذب و دفع الکترولیت ها تحت تاثیر قرار می گیرد و مکانیسم بازخورد نیز معیوب می شود. برای مثال، در سندرم سوء جذب (malabsorption syndrome)، الکترولیت ها از طریق بافت های روده ای به درجه مورد نیاز جذب نمی شوند، گرچه سطح الکترولیت در بدن پایین است.

وبگاه پرستاربطور مشابه، اگر عملکرد سیستم کلیوی نارسا یا ناکافی باشد، بازجذب و دفع الکترولیت ها ممکن است بدون پاسخ مکانیسم بازخورد رخ دهد و یا بازجذب و دفع الکترولیت با سطح جاری الکترولیت بدن هماهنگ نباشد. برای مثال؛ در نارسایی کلیوی پتاسیم ممکن است دفع نشود و حتی ممکن است بازجذب شود، گرچه سطح پتاسیم از قبل بالا هست، زیرا قصور مکانیسم بازخورد معمولی وجود دارد. در جدول 3 مکانیسم های تنظیمی الکترولیت های ارائه شده آمده است.

جدول 3: مکانیسم های تنظیم الکترولیت ها

الکترولیت مکانیسم تنظیم
سدیم (+Na) ♦  آلدسترون
♦  هورمون ضد ادراری (ADH) – تنظیم آب
♦  پپتید ناتریوریک شریانی (ANP)
♦  بازجذب کلیوی
♦  دفع کلیوی
پتاسیم (+K) ♦  جذب روده ای
♦  آلدسترون
♦  گلوکوکورتیکوئیدها (به درجات کمتر)
♦  بازجذب کلیوی
♦  دفع کلیوی
کلسیم (2+Ca) ♦  هورمون پاراتیروئید
♦  کلسی تونین
♦  منیزیم (به متابولیسم و جذب روده ای کلسیم کمک می کند)
♦  جذب روده ای
♦  بازجذب کلیوی
♦  دفع کلیوی
منیزیم (2+Mg) ♦  جذب روده ای
♦  بازجذب کلیوی
♦  دفع کلیوی
کلرید (-Cl) جذب روده ای
♦  بازجذب کلیوی
♦  دفع کلیوی

وبگاه پرستارتنظیم و حفظ تعادل الکترولیت ها برای حفظ سوخت و ساز بدن اهمیت دارد. زمانیکه مکانیسم های تنظیم کننده معیوب شده یا تحت بار شدید باشند، عدم تعادل الکترولیت ها رخ می دهد. آگاهی از این مکانیسم های تنظیمی و شرایطی که روی آنها تاثیر داشته و روی تعادل الکترولیت ها موثرند، اهمیت دارد.

منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com