ورود کاربر

دیابت بی مزه (Diabetes Insipidus)

آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

وبگاه پرستارلوب خلفی غده هیپوفیز در پاسخ به اسمولاریته سرم هورمون ضد ادراری یا آنتی دیورتیک هورمون (ADH) را ترشح می کند. بالا رفتن اسمولاریته سرم موجب آزاد شدن ADH می شود، که به نوبه خود کلیه را به حفظ آب هدایت می کند تا تعادل غلظت مایعات را بازیافت کند. پایین بودن اسمولاریته سرم یا بالا بودن فشار خون می تواند موجب رفلکس عصبی درون ریز (neuroendocrine reflex) شود که آزاد شدن ADH را مهار می کند و موجب دفع آب و بازسازی حجم طبیعی مایعات و فشار خون شده، همچنین اسمولاریته سرم را به دامنه طبیعی بر می گرداند. کشیدگی عضله دهلیز قلب موجب تحریک آزاد شدن پپتید ناتریورتیک دهلیزی (ANP) می شود، که موجب مهار آزادی ADH شده و در نتیجه موجب دیورز و کاهش حجم مایعات می شود.

وبگاه پرستارهر اختلالی که موجب مهار آزاد شدن ADH یا پاسخ کلیوی به ADH شود، موجب افزایش دفع کلیوی آب می شود. آسیب هیپوتالاموس یا غده هیپوفیز می تواند تولید یا آزاد شدن ADH را مهار کند. این شرایط یا هر اختلالی که پاسخ کلیوی به ADH را مهار کند موجب وضعیت کمبود ADH می شود که به آن دیابت بی مزه (Diabetes Insipidus) یا دیابت اینسیپدوس (DI) اطلاق می شود.

وبگاه پرستارعلامت اصلی دیابت بی مزه (DI) تکرر ادرار یا پلی اوری است. انواع و علل شایع دیابت بی مزه عبارتند از:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیابت بی مزه (DI) مرکزی (Neurogenic DI) – تداخل با ساخت ADH یا آزاد شدن آن در اثر ضربه مغزی، تومور مغزی، جراحی مغز یا عفونت سیستم اعصاب مرکزی (CNS)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیابت بی مزه نفروژنیک (Nephrogenic DI) – پاسخ کلیوی ناکافی به ADH در اثر دارو درمانی (مثل لیتیوم)، آسیب کلیوی یا بیماری ژنتیک کلیه
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت شکل سوم DI که به ترشح ADH ربطی ندارد اما تکرر ادرار DIرا تقلید می کند عبارتست از:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیابت بی مزه سایکوژنیک (Psychogenic DI) – مصرف بیش از حد آب در اثر بیماری روانی یا ضایعات مرکز تشنگی

وبگاه پرستارتظاهرات اصلی دیابت بی مزه عبارتند از:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پر نوشی (Polydipsia) – تشنگی شدید و مصرف حجم زیادی آب
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پر ادراری (Polyuria) – دفع حجم مفرط ادرار
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بالا رفتن اسمولاریته سرم
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرناترمی (Hypernatremia)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادرار شبانه (Nocturia)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت الگوی سه مرحله ای
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز حاد – بروز ناگهانی پر ادراری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز میانه – حرکت برونده ادرار به سمت نرمال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز سوم – دائمی شدن DI (2 هفته پس از بروز)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دهیدراسیون (Dehydration)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش وزن، یبوست، تورگور ضعیف پوستی، افت فشار خون، تاکیکاردی
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت شوک هیپوولومیک
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تظاهرات سیستم اعصاب مرکزی از تحریک پذیری تا کما
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نتایج آزمایش محرومیت از آب – وزن، نبض، ادرار، اسمولاریته پلاسما، وزن مخصوص ادرار، فشار خون گرفته می شود، سپس بیمار به مدت 8-16 ساعت از مصرف مایعات محروم می شود، در حالی که هر ساعت فشار خون گرفته شده، توزین ساعتی انجام شده و آزمایش اسمولاریته ادرار انجام می شود تا زمانی که یافته های آزمایش تثبیت شده یا افت فشار خون وضعیتی (orthostatic hypotension) رخ دهد. سپس ADH برای بیمار تجویز می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر DIمرکزی باشد، اسمولاریته ادرار بیشتر از 9 درصد افزایش می یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر DIنفروژنیک باشد، تغییری مشاهده نخواهد شد.

وبگاه پرستاردرمان و تدابیر پرستاری بیمار روی اداره مایعات و الکترولیت ها و درمان جایگزینی هورمونی در DIمرکزی متمرکز است. اقدامات خاصی که ممکن است به عمل آید، عبارتند از:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیابت بی مزه مرکزی (Central DI):
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سالین هیپوتونیک یا دکستروز واتر 5% برای جایگزینی برونده ادراری (گلوکز پایش شود تا از دیورز اسموتیک هیپوگلیسمیک اجتناب شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت جایگزینی ADH
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دسموپرسین استات (DDAVP) – بیمار از نظر افزایش وزن، سردرد، بی قرار و نشانه های افت سدیم (hyponatremia) و همچنین مسمومیت آب به عنوان نشانه های درمان مفرط و همچنین تکرر ادرار با وزن مخصوص کم به عنوان نشانه های ناکافی بودن دوز دارو، پایش می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت وازوپرسین (پیترسین، دیاپید)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیابت بی مزه مرکزی نسبی:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کلرپروپامید (دیابینز) – اثر ADH را تقویت می کند و آزاد شدن ADH اگزوژن را تحریک می کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاربامازپین (تگرتول)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیابت بی مزه نفروژنیک:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اقدامات غذایی (رژیم کم سدیم، مثلا مصرف سدیم روزانه بایستی کمتر از 3 گرم در روز باشد)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیورتیک های تیازیدی – ریت فیلتراسیون گلومرولی را کاهش داده، آب بیشتری را بازجذب می کنند:
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیدروکلروتیازید (هیدرودیوریل)
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کلروتیازید (دیوریل)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت محدودیت سدیم مصرفی به کمتر از 3 گرم در روز
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ایندومتاسین (Indomethacin) یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی برای افزایش پاسخ دهی بدن به ADH (از لحاظ تحریک معده پایش شود)
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش و آموزش بیمار شامل
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت توزین روزانه
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کنترل و ثبت دفع و جذب
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی وزن مخصوص ادرار و انجام آزمایشات در صورت نیاز

وبگاه پرستاردرمان دیابت بی مزه روی حفظ سطح کافی هیدراسیون در غیاب مکانیسم کلیدی احتباس مایعات یعنی مکانیسم ADH متمرکز است. تدابیر پرستاری شامل تشخیص این مسئله است که درمان مفرط می تواند منجر به افزایش بار مایعات شود همانطور که در ترشح بیش از حد ADH دیده می شود.


لینک مطالب مرتبط


منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com