ورود کاربر

قضاوت بالینی در پرستاری

تفکر نقادانه در پرستاریتبدیل شدن به یک پرستار اثرگذار تنها شامل تفکر نقادانه و توانایی استفاده از فرآیند پرستاری نیست. این مسئله بطور سنگینی به توانایی برتر و کمال در قضاوت بالینی (clinical judgment) بستگی دارد. قضاوت بالینی از نظرات آگاهانه و تصمیم گیری بر اساس دانش علمی و تجربی تشکیل می شود. پرستار به تدریج به قضاوت بالینی مجهز می شود، همانطور که پایه دانش وی وسیعتر و عمیق تر می شود و تجربه بالینی کسب می کند. تماس مستقیم زیاد با بیماران بهترین راه برای توسعه و کسب قضاوت بالینی است.

تفکر نقادانه و استدلال بالینی (clinical reasoning) مورد استفاده در فرآیند پرستاری هر دو جنبه های مهمی از قضاوت بالینی هستند. پرستاری که قضاوت بالینی دقیقی دارد، می داند که بایستی به دنبال چه باشد (برای نمونه؛ بالا رفتن درجه حرارت در بیمار جراحی)، نتیجه گیری صحیح و معتبری در مورد معانی بدیل بالقوه علائم و نشانه ها داشته باشد (برای نمونه؛ عفونت، آتلکتازی یا دهیدراسیون پس از جراحی)، و می داند که چه اقدامی انجام دهد (برای نمونه، گوش کردن صداهای تنفسی، بررسی و شناخت هیدراسیون، چک موضع برش از نظر قرمزی و ترشح، نظر خواستن از دیگران، مطلع کردن پزشک). رسیدن به قضاوت بالینی دقیق مستلزم یادآوری حقایق، تشخیص الگوها در رفتار بیمار، قرار دادن حقایق و مشاهدات به شکلی معنی دارد در کنار هم، اقدام بر اساس اطلاعات حاصله به شیوه ای مناسب و منظم؛ است.

کادر 7: مطالعه موردی فرآیند پرستاری یک تشخیص پرستاری اولویت بالا

شما تازه شیفت کاری را شروع کرده و گزارش مربوط به شیفت روز آقای بروک را دریافت کرده اید. به شما گفته می شود که وی با تشخیص سرطان زبان پذیرش شده است و دیروز جراحی رادیکال گردن داشته است. وی دارای تراکئوستومی بوده و به ساکشن مکرر ترشحات نیاز دارد. وی هوشیار بوده و با تکان سر یا نوشته های کوتاه ارتباط برقرار می کند.

وقتی وارد اتاق وی می شوید، متوجه می شوید که وی نگران است و تاکی پنه دارد و با ادا درآوردن از شما می خواهد که به اتاقش بروید. شما ریه های وی را سمع کرده و متوجه کراکل خشن و ویزینگ بازدمی می شوید. می توانید ترشحات غلیظ را ببینید که از تراکئوستومی وی بیرون می زند. رفلکس سرفه ضعیفی دارد.

براساس این داده ها، متوجه می شوید که تشخیص پرستاری پر اولویت وی «تخلیه ناموثر راه های هوایی» است. بلافاصله آماده ساکشن تراشه می شوید. همانطور که تراشه وی را ساکشن می کنید، متوجه پاسخ های غیر کلامی بیمار شده و متوجه می شوید که نگرانی وی با اتمام ساکشن کمتر می شود. همچنین ریه های وی را سمع کرده و متوجه می شوید که کراکل کاهش یافته و دیگر ویزینگ بازدمی ندارد. آقای بروک روی دفترچه یاداشت برایتان می نویسد: «حالا می تونم نفس بکشم».

 1. بررسی و شناخت
  • الف) داده های ذهنی
   • (1) ندارد (زیرا نمی تواند صحبت کند)
  • ب) داده های عینی
   • (1) تراکئوستومی با ترشحات فراوان و غلیظ
   • (2) تاکی پنه
   • (3) درخواست کمک با اشاره
   • (4) کراکل خشن و ویزینگ بازدمی
   • (5) رفلکس سرفه ضعیف
 2. تجزیه و تحلیل
  • الف) تخلیه ناموثر راه هوایی در رابطه با ترشحات فراوان و غلیظ
 3. طرح مراقبت
  • الف) هدف کوتاه مدت: بیمار راه هوایی خود را باز نگه می دارد که با غیاب ویزینگ بازدمی و کراکل، کاهش نشانه های اضطراب و گرسنگی هوا مشخص می شود.
  • ب) هدف بلند مدت: بیمار دارای راه هوایی باز خواهد بود، همانطور که از توانایی وی در تخلیه راه هوایی خود بدون استفاده از ساکشن در زمان ترخیص از بیمارستان مشخص می شود.
 4. اجرا
  • الف) بررسی و شناخت صداهای تنفسی هر یکساعت یکبار از نظر کراکل و ویزینگ
  • ب) ساکشن راه هوایی در زمان نیاز
  • ج) بالا بردن سر تخت به میزان 45 درجه
  • د) آموزش تکنیک های تنفس شکمی به بیمار
  • ه) تشویق بیمار به سرفه و خارج کردن ترشحات
 5. ارزشیابی
  • الف) هدف کوتاه مدت: دست یافته است که توسط کاهش کراکل، غیاب ویزینگ در سمع ریه مشهود است، بیمار اضطراب ندارد که از نوشته وی مبنی بر حالا می توانم نفس بکشم، آشکار است.
  • ب) بلند مدت: قبل از ترخیص بیمار ارزیابی خواهد شد.
منبع: Black, B.P. (2014), Professional nursing: concepts & challenges, 7th ed., St. Louis: Saunders

شناخت محدودیت های تخصصی خود یکی از جنبه های مهم قضاوت بالینی است. بیشتر پرستاران دارای یک آگاهی و هوشیاری غریزی هستند، زمانی که به محدوده تخصص خود می رسند و در این مرحله در صورت نیاز کمک می گیرند. تصمیم گیری در مورد اقدامات پرستاری در حوزه عمل پرستار مطابق با قوانین حرفه ای پرستاری، سیاست های موسسات، سیاست های دانشکده ها، استانداردهای حرفه ای و اخلاق حرفه ای صورت می گیرد. دانشجویان پرستاری چه تازه وارد باشند یا مشغول تحصیل در کارشناسی پرستاری باشند، بایستی سیاست ها و استانداردهای حرفه ای خود را در تعیین حوزه عملکرد خود در هر موقعیت بالینی لحاظ نمایند.

در کادر 8 نه سئوال کلیدی آمده است که بایستی در تلاش برای بهبود قضاوت بالینی بایستی پرسیده شوند. از آنجایی که هدف از پرستاری ارائه بهترین مراقبت ممکن به بیماران براساس تحقیقات و شوهد بالینی است، به کمال رساندن قضاوت بالینی یکی از مسئولیت های حرفه ای پرستاران است. همانطور که مشغول کار و کسب تجربه و بهبود قضاوت بالینی خویش هستید، این سئوالات می توانند به شما در تمرکز افکار خود کمک کنند.

پرستاران مسئول هستند که قضاوت بالینی دقیقی داشته باشند و در مورد تصمیمات و اقدامات پرستاری خود که از این تصمیمات منشاء می گیرند، مسئول و پاسخگو هستند. سطح جاری قضاوت بالینی همیشه در حال بهبود می تواند باشد. عاقلانه است که طرح شخصی برای بهبود قضاوت بالینی داشته باشید. در کادر 9 ابزار خود ارزیابی آمده است که می تواند برای شروع کمک کننده باشد.

کادر 8: قضاوت بالینی: 9 سئوال کلیدی

 • چه برآیندهای اصلی (نتایج سودمند قابل مشاهده) در این بیمار، خانواده یا گروه خاص بایستی انتظار داشته باشم، زمانی که طرح مراقبت تمام می شود؟ برای مثال، بیمار سه روز پس از جراحی بدون عوارض ترخیص می شود، قادر است از خودش مراقبت کند. برآیندها ممکن است در طرح استاندارد مراقبت بیان شده باشند یا ممکن است خودتان آنها را تدوین کنید. اطمینان حاصل کنید که برآیندهای از پیش تعیین شده در طرح های استاندارد برای موقعیت خاص بیمار شما مناسب باشند.
 • چه مشکلات یا مسائلی بایستی رفع شوند تا به برآیندهای اصلی دست یافت؟ پاسخ به این سئوال به اولویت بندی اقدامات کمک می کند. ممکن است لیست بلندی از مشکلات واقعی یا بالقوه تهیه کرده باشید که نیازمند ساختاردهی و تدوین اولویت ها باشد.
 • شرایط چیست؟ چه کسی درگیر است (برای نمونه؛ بچه، بالغ، گروه)؟ مشکل چقدر فوریت دارد (برای نمونه تهدید کننده زندگی یا مزمن)؟ فاکتورهای موثر بر بروز مشکل چیست (برای نمونه؛ چه موقع، کجا، چگونه مشکل رخ داده است)؟ ارزش ها، عقاید، فرهنگ غالب بیمار چیست؟
 • چه دانشی لازم است؟ بایستی حقایق خاص مشکل (برای نمونه؛ معمولا مشکل به چه صورتی است، چگونه تشخیص داده می شود، علل رایج و ریسک فاکتورهای آن کدامند، عوارض رایج مشکل چیست، این عوارض چگونه پیشگیری و درمان می شوند)، فرآیند پرستاریو آگاهی و مهارت های مرتبط (برای نمونه؛ اخلاقیات، تحقیق، بررسی و شناخت سلامتی، برقراری ارتباط، تدوین اولویت ها) و علوم مربوطه (برای نمونه؛ آناتومی، فیزیولوژی، پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی، شیمی، فیزیک، روانشناسی، علوم اجتماعی) را بدانید. همچنین به طور کامل از موقعیت آگاهی داشته باشید و سئوال 3 را پاسخ داده باشید.
 • چقدر احتمال خطا وجود دارد؟ در محیط های بالینی، معمولا احتمال اندکی برای خطا وجود دارد و نباید خطا کرد. هرچند به وضعیت سلامت شخص و ریسک مداخلات بستگی دارد. بیمار سالم و جوان پس از عمل که هیچگونه بیماری مزمنی ندارد تحرک زودرس پس از جراحی را بهتر از شخص سالمند با سابقه بیماری های همزمان تحمل می کند که مستلزم داروهای زیادی است. گرچه ممکن است دستور تحرک پس از عمل هر دو یکسان باشد و شما متعهد هستید که مراقبت ایمن ارائه دهید، قضاوت بالینی برتر براساس یافته های بررسی و شناخت به شما این امکان را می دهد که نتیجه گیری بهتری در مورد تحرک زودرس ایمن بیمار جوان داشته و تمام راهرو را راه برود در حالی که در فرد سالمند لازم است که با کمک حرکت کند و در طول تحرک هدایت و حمایت شود.
 • چقدر وقت دارید؟ قالب زمانی تصمیم گیری به (1) فوریت مشکلات (برای نمونه؛ زمان کمتر در مشکلات تهدید کننده حیات از قبیل ایست قلبی) و (2) طول مدت تماس (مثلا اگر بیمار قرار است 2 روز بستری باشد، مشخص است که تصمیمات کلیدی بایستی منطقی و مطابق این زمان باشد) بستگی دارد.
 • چه منابعی برای کمک در دسترس است؟ منابع انسانی شامل مربی پرستاری بالینی، مدرسان پرستاری، پرستاران مجرب، پرستار پیشرو، کتابدار کتابخانه و سایر متخصصان مراقبت بهداشتی است. بیمار و خانواده نیز منابع ارزشمندی برای کمک هستند (معمولا آنها مشکل خود را بهتر می شناسند). سایر منابع شامل کتاب هاف مقالات، منابع خواندنی، بانک های اطلاعاتی و حمایت تصمیم گیری توسط دستورالعمل اجرایی رشته، اسناد بیمارستانی (برای نمونه، دستورالعمل ها، سیاست ها، رویه ها، فرم های بررسی و شناخت) هستند.
 • دیدگاه چه کسی بایستی در نظر گرفته شود؟ مهمترین دیدگاه که بایستی لحاظ شود دیدگاه بیمار به مراقبت است. سایر دیدگاه های مهم شامل خانواده و سایر مراقبین، گروه های ثالث درگیر (برای نمونه، بیمه گذار) هستند.
 • چه چیزی بر تفکر من تاثیر دارد؟ شناخت شخصیت هایی که موجب سوگیری و تعصب شما می شوند و سایر عواملی که ممکن است روی تفکر نقادانه و بنابراین قضاوت بالینی شما تاثیر بگذارند، مهم است.
منبع:

Alfaro-LeFevre R: Critical Thinking in Nursing: A Practical Approach. ed. 2, Philadelphia, 1999, Saunders.


کادر 9: خود ارزشیابی: ایجاد قضاوت بالینی دقیق

به سئوالات زیر صادقانه پاسخ دهید. زمانی که پاسخ دادید، لیستی از اقلامی که به کار بیشتری برای توسعه و کمال قضاوت بالینی نیاز دارند، تهیه کنید. لیست را با خود نگهداشته و مکررا آن را مرور کنید. به دنبال فرصت هایی برای تمرین باشید.

 • از منابع استفاده کنید
  • آیا وقتی با اصطلاح جدیدی مواجه می شوم، به دنبال معنی آن می گردم؟
  • آیا خود را با یافته های طبیعی آشنا کرده ام بطوریکه بتوانم مقادیر خارج از دامنه طبیعی را تشخیص دهم؟
  • آیا از یافته های پژوهش ها استفاده می کنم و عملکرد من بر اساس شواهد علمی است؟
  • آیا علائم و نشانه های شرایط مختلف را می شناسم، می دانم علت آنها چیست و چطور باید درمان شوند؟
 • از فرآیند پرستاری استفاده کنید
  • آیا همیشه قبل از اقدام بررسی می کنم، روی برآیندها متمرکز هستم، در صورت نیاز آنها را تغییر می دهم؟
  • آیا همیشه بر اساس حقایق و نه تنها عواطف و احساسات و حس ششم تصمیم گیری می کنم؟
 • به طور نظامدار بررسی و شناخت انجام دهید
  • آیا رویکرد نظامدار و منظمی برای بررسی و شناخت بیمار دارم تا احتمال نادیده گرفتن اطلاعات مهم به حداقل برسد؟
 • اولویت ها را به صورت نظامدار تدوین کنید
  • آیا قبل از اقدام، مشکل و علت احتمالی آن را ارزیابی می کنم؟
  • آیا خواهان گرفتن کمک از منابع آگاه تر در صورت نیاز هستم؟
 • هرگز بدون آگاهی و دانش عمل نکنید
  • آیا بدون داشتن اطلاعات کافی از عمل کردم خوداری می کنم، وقتی علت مشکل، ریسک های موجود و صدمات احتمالی را نمی شناسم؟
 • از منابع عاقلانه استفاده کنید
  • آیا بدنبال فرصت هایی برای یادگیری از دیگران هستم، از قبیل مربی، همکار مجرب یا حتی هم رده ها؟
  • آیا در صورت نیاز از دیگران کمک می گیرم، نسبت به حریم و اطلاعات خصوصی بیمار با فکر و حساس هستم؟
 • استانداردهای مراقبت را بشناسید
  • آیا تلاش می کنم که دلیل و منطق سیاست ها و رویه های کاری را بشناسم؟
  • آیا بدقت از سیاست ها و رویه های محل کار تبعیت می کنم که برای کمک به قضاوت بهتر من طراحی شده اند؟
 • تکنولوژی و تجهیزات موجود را بشناسید
  • آیا بطور روتین طرز استفاده از تکنولوژی هایی از قبیل پمپ تزریق داخل وریدی، مانیتور بیمار، کامپیوتر را فرا می گیرم؟
  • آیا طریقه چک کردن تجهیزات از نظر عملکرد مناسب را می دانم؟
 • مراقبت بیمار محور ارائه دهید
  • آیا همیشه نیازها و احساسات بیمار، خانواده و افراد مهم دیگر وی را در نظر دارم؟
  • آیا می دانم که عقاید بهداشتی و ارزش های فرهنگی بیمار و خودم چیست؟
  • آیا برای بیمارانم همه کاری که در توانم است را انجام می دهم؟
  • آیا این عقیده را نشان می دهد که هر بیماری مستحق بهترین تلاش و مراقبت است؟
منبع:

Alfaro-LeFevre R: Critical Thinking in Nursing: A Practical Approach, ed. 2, Philadelphia, 1999, Saunders. pp. 88-92.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com