ورود کاربر

فاز 3: برنامه ریزی

مقدمه

تفکر نقادانه در پرستاریبرنامه ریزی مرحله سوم از فرآیند پرستاری است. برنامه ریزی با شناخت اهداف بیمار و تعیین راه های رسیدن به اهداف بیمار آغاز می شود. اهداف توسط بیمار و پرستار جهت هدایت انتخاب مداخلات پرستاری و ارزیابی پیشرفت بیمار استفاده می شوند. طبقه بندی بلوم (Bloom's taxonomy) که توسط اسپرینگ (2010) بسط داده شده است (کادر 6) شرح ساده ای از حیطه های یادگیری است که محرک تدوین اهداف بیمار است: اهداف روانی حرکتی، شناختی و عاطفی. در این طبقه بندی حیطه های فعالیت آموزشی را نیز تعیین کرده است که بخوبی برای پرستاری مناسب است.

رئوس مطالب مرحله سوم فرآیند پرستاری – برنامه ریزی:

همانطور که تشخیص های پرستاری با مشارکت بیمار نوشته می شودف اهداف نیز بایستی با توافق طرفین تعیین شود مگر اینکه همکاری غیر ممکن باشد، از قبیل بیماری که دچار اختلال وضعیت ذهنی و روانی است، بیمار خیلی جوان یا بیمارانی که به شکلی ظرفیت تصمیم گیری را ندارند یا زمانیکه بیمار و پرستار به زبان های متفاوتی صحبت کنند. در صورت وجود مشکل شناختی، اعضای خانواده یا شخص مهم دیگر بیمار می تواند با پرستار همکاری کند. در مواردی که بیمار و پرستار به زبان متفاوتی صحبت کنند، ممکن است مترجم پزشکی لازم باشد تا به پرستار و بیمار در مشارکت و همکاری کمک کند. اهداف به بیمار، خانواده، افراد مهم بیمار و پرستار جهت می دهد و آنها را به شرکای فعال مراقبت تبدیل می کند.

کادر 6: طبقه بندی بلوم

طبقه بندی یا تاکسونومی نوعی سیستم دسته بندی است. بلوم یک مدرس بود. وی انواع یادگیری را از نظر حیطه های فعالیت های آموزشی توصیف کرد. این طبقه بندی برای پرستاران مفید است:

  • bullet حیطه روانی حرکتی: شامل حرکات جسمی و حرکات پیچیده و فزاینده مرکب حوزه مهارت های حرکتی است. یادگیری این حیطه را می توان از طریق اندازه گیری بررسی کرد مثل فاصله، زمان و سرعت.
  • bullet هدف پرستاری: بیمار سه بار در روز بدون کمک از تخت خود خارج شده و روی صندلی می نشیند.
  • bullet حیطه شناختی: شامل مهارت های دانش و هوشی است. مهارت های شناختی در دامنه یادآوری ساده یا کارهای هوشی پیچیده از قبیل سنتز و ارزشیابی است.
  • bullet هدف پرستاری: بیمار پنج نشانه وجود بیماری در نوزاد خود را تا زمان ترخیص از بیمارستان لیست خواهد کرد.
  • bullet حیطه عاطفی: شامل عواطف است از قبیل احساسات، ارزش ها و نگرش ها.
  • bullet هدف پرستاری: بیمار احساسات خود در مورد پذیرش بهتر کولستومی جدید خود را در طی یک هفته پس از انجام خود مراقبتی کولوستومی ابراز خواهد کرد.

تدوین اهداف پرستاری با استفاده از طبقه بندی بلوم راه ساده ای برای تبیین سه حیطه مهم نیازهای بیماران است. یک بیمار منفرد ممکن است دارای اهدافی از هر سه حیطه باشد.

منبع:

Faciane PA: Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction.

نوشتن اهداف و برآیندهای بیمار

اصطلاحات «هدف» و «مقصد» اغلب بجای همدیگر استفاده می شوند. توجه داشته باشید در اینجا کلمه «هدف یا objective» متفاوت از استفاده های قبلی آن بکار می رود، زمانیکه به عنوان صفت برای توصیف داده های قابل مشاهده و قابل اندازه گیری استفاده می شود. از لحاظ برآیند کلمه هدف یک اسم است و به معنی مقصد (goal) یا نتیجه خاصی است که از مداخله انتظار می رود. اهداف یا مقاصد بیانیه عملکرد هستند و از تشخیص های مشتق می شوند. از آنجایی که مشکل یا تشخیص به صورت مشکل بیمار نوشته می شود، هدف و مقصد نیز بایستی به صورت هدف و مقصد بیمار یا آنچه که بیمار انجام خواهد داد، نوشته شوند. مقصد یک مسیر عمومی را مشخص می کند که شامل اقدام است و بایستی برای بیمار قابل دستیابی و واقع بینانه باشد.

معیار برآیند (Outcome criteria) خاص بوده و هدف را قابل اندازه گیری می کند. معیار برآیند تعیین کننده شروطی است که تحت آن می توان گفت که به هدف و مقصد رسیده است، بصورت نسبی به هدف رسیده است یا به هدف نرسیده است. هر تشخیص پرستاری حداقل یک هدف بیمار دارد و هر هدف بیمار ممکن است دارای چندین معیار برآیند باشد. معیار برآیند اثربخش بیان می کند که تحت چه شرایطی، تا چه حدودی، در چه قالب زمانی، بیمار بایستی چکار کند. در یک بیمار پس از عمل که جراحی شکم داشته است، نمونه هدف بیمار به همراه معیار برآیند می تواند بدین شکل باشد: «بیمار دفع روده ای موثر را نشان خواهد داد که توسط دفع مدفوع نرم و شکل دار، یک روز در میان بدون استفاده از مسهل و ملین یا انما در طی دو هفته مشخص می گردد». به سادگی می توان دید که این هدف به صورت آنچه که بیمار انجام خواهد داد (دفع مدفوع یک روز در میان) است، قابل اندازه گیری است (یکبار دفع مدفوع نرم و شکل دار)، شرط دارد (بدون استفاده از مسهل یا انما)، قالب زمانی مشخص دارد (در طی 2 هفته).

تعیین قالب و مدت زمان برای رسیدن بیمار به هدف مهم است. اهداف کوتاه مدت ممکن است در طی چند ساعت یا چند روز قابل دسترسی باشند. این اهداف معمولا مشخص و قطعی بوده و چند مرحله کوچک منجر به دستیابی به اهداف وسیعتر و بلند مدت تر می شوند. برای مثال، «بیمار دو پوند وزن کم خواهد کرد» یک هدف کوتاه مدت است، و محدوده زمانی دستیابی به آن می تواند مختصر باشد، شاید یک هفته یا ده روز. هرچند اهداف بلند مدت معمولا نمایانگر تغییر بزرگ یا نوتوانی است. هدفی مثل «بیمار 75 پوند وزن کم خواهد کرد» ممکن است ماهها یا حتی سال ها طول بکشد، و قالب زمانی بایستی بر این منوال تعیین شود. تعیین اهداف واقع بینانه هم از نظر برآیندها و هم قالب زمانی بسیار مهم است. زمانی که بیمار به اهداف تدوین شده در قالب زمانی مشخص شده دست نیابد، ممکن است ناامیدی و دلسردی رخ دهد.

پرستار می تواند منبع خوبی برای کمک به بیمار در تعیین اهداف قابل دستیابی باشد. برای مثال، فرض کنید بیمار شما مرد جوانی است که در اثر تصادف اتومبیل شدیداً از ناحیه ران و زانو مجروح شده است. این جراحت مستلزم چندین عمل جراحی ارتوپدی است. مشکل وی در اثر عفونت بیمارستانی (nosocomial infection) موضع جراحی بدتر و پیچیده تر شده است. یک روز به شما می گوید که هدفش دویدن دوی ماراتون در طی یکسال است. دویدن ماراتن یک هدف ارزشمند است و نهایتا برای یک مرد جوان قابل دست یابی است. هرچند به عنوان پرستار وی، شما بایستی اهمیت تدوین چنین هدف کوتاه مدتی در چنین قالب زمانی را بدانید، که ممکن است سلامت وی را بهبود بخشیده و شانس بهتری برای دستیابی به هدف خود یعنی دویدن ماراتون را پیدا کند. طرح مراقبت شما بایستی منعکس کننده اهداف کوتاه مدت و قابل دست یابی باشد (مثل قدم زدن با واکر به طول راهرو دو بار در روز) که نیاز است در زمان حاضر به ان دست یابد و حرکتی است به سمت هدف بلند مدت و شخصی وی.

تجانس فرهنگی یکی از ملاحظات مهمی است که در زمان تدوین اهداف بیمار و انتخاب مداخلات بایستی در نظر داشت. مداخله ای که از نظر فرهنگی منطبق باشد، مداخله ای است که در زمینه های وسیع اجتماعیف فرهنگی و دموگرافیک زندگی بیمار تدوین شده باشد. بیمار از مداخله ای بیشتر سود می برد که مطابق با نیازها و علائق اجتماعی فرهنگی خاص خودش باشد. گرچه هماهنگی و تجانس فرهنگی یکی از عناصر مهم مداخلات موثر است، پرستار بایستی مواظب باشد که به بیماران به صورت کلیشه ای نگاه نکند که همه ...... (جای خالی با نام فرهنگ یا نژاد یا قومیت پر شود) چیزهای مشابهی دوست دارند، به یک شکل واکنش نشان خواهند داد یا مداخله یکسانی را می پسندند.

انتخاب مداخلات و نوشتن دستورات پرستاری

بعد از تعیین اهداف کوتاه و بلند همراه با بیمار، پرستار دستورات پرستاری را می نویسد. دستورات پرستاری (Nursing orders) اقداماتی است که برای کمک به بیمار در دستیابی به اهداف تعیین شده تدوین می شوند. هر هدفی دارای دستورات پرستاری خاصی است، ممکن است توسط یک پرستار کارشناس انجام شود یا به سایر اعضای تیم پرستاری تفویض شود.

دستورات پرستاری و دستورات پزشک فرق دارند. دستورات پرستاری به مداخلاتی اطلاق می شود که برای درمان پاسخ بیمار به بیماری یا درمان طبی طراحی می شوند، در حالیکه دستورات پزشک برای درمان بیماری یا ناخوشی اصلی بیمار داده می شوند. یک نمونه از دستور پرستاری عبارتست از: «آموزش غلتیدن، سرفه کردن، تمرینات تنفسی قبل از جراحی». این فعالیت ها برای پیشگیری از مشکلات تنفسی پس از جراحی ناشی از بی حرکتی انجام می شوند. اینها دستورات پرستاری صحیحی هستند زیرا پیشگیری از عوارض ناشی از بی حرکتی از مسئولیت های پرستاری است. دستورات پرستاری ممکن است شامل دستورالعمل مشاوره با سایر مراقبین بهداشتی باشد، از قبیل متخصص تغذیه، متخصص کار درمانی یا داروساز.

انواع مداخلات پرستاری

مداخلات پرستاری به سه دسته پایه تقسیم می شوند: مستقل، وابسته یا میانه. مداخلات مستقل (Independent interventions) آندسته از مداخلات پرستاری هستند که به نظارت یا هدایت توسط دیگران نیاز ندارند. انتظار می رود که پرستاران واجد دانش و مهارت لازم برای انجام ایمن مداخلات مستقل پرستاری باشند. نمونه ای از مداخلات پرستاری مستقل آموزش به بیمار در مورد طریقه شیردهی به نوزاد است. قوانین پرستاری هر ایالتی انواع خاصی از مداخلات پرستاری مستقل را تعیین کرده است.

مداخلات پرستاری وابسته (Dependent interventions) مستلزم آموزش، دستور کتبی یا نظارت یکی دیگر از متخصصان مراقبت بهداشتی است که دارای صلاحیت قانونی تجویز است. این اقدامات مستلزم دانش و مهارت لازم برای پرستار است اما بدون دسور صریح نمی تواند آنها را انجام دهد. مثال این نوع مداخلات پرستاری تجویز دارو است. گرچه پرستاران پیشرو می توانند داروهای خاصی را در محیط های بستری تجویز کنند، مسئولیت پرستار است که طریقه تجویز ایمن این داروها و پایش اثربخشی آنها را بداند. همچنین پرستار می تواند نسبت به دستوراتی که احساس می کند با وضعیت بیمار یا مراقبت ایمن هماهنگ نیست و یا خارج از استاندارد مراقبتی پذیرفته شده است، مخالفت کند.

نوع سوم مداخلات پرستاری هم بسته (interdependent interventions) است که در آن اقدام پرستار مستلزم همکاری یا مشاوره با یکی دیگر از کارکنان مراقبت بهداشتی است، قبل از اینکه اقدام انجام شود. نمونه این مداخلات دستوراتی است که توسط پزشک به صورت پروتکل نوشته شده است. در پروتکل (protocol) مشخص می شود که پرستار تحت چه شرایطی مجاز به درمان بیمار است، و همچنین چه درمان هایی مجاز است. پروتکل ها در موقعیت هایی استفاده می شوند که پرستار مجبور به اقدام فوری بدون مشاوره با پزشک است از قبیل بخش اورژانس یا بخش مراقبت های ویژه یا در محیط مراقبت در منزل.

نوشتن طرح مراقبت

زمانیکه مداخلات انتخاب شدند، طرح مکتوب مراقبت تدوین می شود. بعضی از واحدهای مراقبت بهداشتی برای هر بیماری طرح مراقبتی مخصوص وی را تدوین می کنند. پرستار طرح مراقبتی هر بیمار را ایجاد و توسعه می دهد. بعضی از طرح های استاندارد مراقبت استفاده می کنند که براساس مشکلات رایج و تکراری است. سپس پرستار این طرح های مراقبتی را براساس وضعیت بیمار اصلاح و تعدیل می کند. یکی از مزایای استفاده از طرح های استاندارد این است که زمان صرف شده برای ایجاد یک طرح جدید در هر بار ملاقات بیمار کاهش می یابد. این طرح ها به سادگی توسط کامپیوتر کپی می شوند، پرستار گزینه ها را از منوی برنامه انتخاب کرده و طرح مراقبتی بیمار خاص را انتخاب می کند. مقدار زمان مورد نیاز برای به روز رسانی و ثبت این طرح ها معمولا بطور زیادی کاهش یافته است. استفاده از کامپیوتر همچنین جمع آوری داده برای تحقیقات را آسانتر و تسهیل کرده است.

بخاطر کاهش متوسط اقامت بیمار در تسهیلات مراقبت بهداشتی، بطور فزاینده ای روی دستیابی به برآیندهای به موقع بیمار در قالب زمانی خاص که سیستم های بیمه اجازه می دهند، تمرکز می شود و روی پیکره تیم های بین بخشی تاکید می شود، بسیاری از موسسات استفاده از طرح های بین شغلی را برگزیده اند که به آن مسیرهای حیاتی (critical paths)، شاهراه مراقبت (care tracks) یا نقشه مراقبت (care maps) اطلاق می شود. بعضی از محیط های سیستم مراقبت بهداشتی انواع دیگری از طرح های مراقبتی بین شغلی را جایگزین مسیرهای حیاتی کرده اند. طرح های مراقبت بین شغلی با همکاری پزشک و سایر ارائه کنندگان مراقبت بهداشتی تدوین می شود و به صورت برآیندهای روزمره کوتاه مدت تدوین می شود که به سادگی قابل اندازه گیری است. این نوع برنامه ریزی مراقبت موجب تسهیل ارتباط و همکاری بین تمامی اعضای تیم مراقبت بهداشتی می شود. همچنین امکان مقایسه طرح های مراقبتی و برآیندهای مختلف آنها در بین تسهیلات مراقبت بهداشتی وجود دارد.

تدوین طرح مراقبت مناسب بستگی به توانایی پرستار در استفاده از تفکر نقادانه دارد. پرستاران بایستی قادر باشند اطلاعات و برهان ها را تجزیه و تحلیل کرده، تصمیمات منطقی گرفته، نقطه نظرات متنوع و فراوان را سازماندهی و شناسایی کرده، پرسیده و بطور مداوم به دنبال پاسخ باشند. همزمان پرستاران بایستی منطقی، انعطاف پذیر، خلاق و مبتکر باشند، در حالی که ماهیت کلی نگر پرستاری از هر بیمار را حفظ می کنند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com