ورود کاربر

 • حکمت

 • حکمت در پرستاری

  شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  نویسنده: سوزان ای. ماتنی

  وبگاه پرستاربعنوان پرستار، ما به دنبال طریقه کسب حکمت پرستاری و اعمال این حکمت در عملکرد روزمره خود هستیم. اما هنوز مفهوم و تجربه «عقل و حکمت در حرفه پرستاری» بخوبی تعریف نشده است. در این مقاله حکمت در عمل در حرفه پرستاری بحث می شود. ابتدا نظریه های پرستاری بطور مختصر مرور شده، پیشینه و متون حکمت در رشته های مختلف بازنگری شده، ویژگی های مشخصه عقل و حکمت از طریق تحلیل مدل های مختلف حکمت دیگر رشته ها تعیین می شوند. همچنین چندین حکایت در مورد عقل و حکمت در حرفه پرستاری معرفی می شوند که در طی بازنگری پیشینه و متون مربوطه شناسایی شده اند. سپس این حکایات خلاصه و جمع بندی شده و درک ما از حکمت و عقل و حکمت پرستاری نتیجه گیری می شود، زیرا به پرستاران کمک می کند که عقل و حکمت خود را در انجام مراقبت پرستاری و در فرآیند آموزش پرستاران جدید بکار بگیرند و پرستاران جدید به افرادی عاقل در حرفه پرستاری تبدیل شوند.

  در این مطلب می خوانیم:

  واژه های کلیدی: حکمت، دانش، انفورماتیک، تحلیل مفهوم، حکایات حکمت، ویژگی های حکمت، حکمت در عمل

  منبع:

  Matney, S., Avant, K., Staggers, N., (October 30, 2015) "Toward an Understanding of Wisdom in Nursing" OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 21 No. 2.


  لینک مطالب مرتبط


 • مقدمه

  مقدمه

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  حکمت ما در کجای دانش گم شده است؟ (توماس استیرنس الیوت، 1969، ص147)

  وبگاه پرستارعده کمی پیشرفت های تکنولوژیک امروزه را در زمان سرودن شعر توماس الیوت در سال 1934 تصور می کردند، که حکمت را به دانش ربط داده و رابطه ای متمایز بین این دو مفهوم بیان کند. در سال 2008، انجمن پرستاری آمریکا (ANA) نسخه ویرایش شده انفورماتیک پرستاری: حوزه و استانداردهای حرفه ای را منتشر کرد و مفهوم حکمت را به چارچوب مفاهیم پذیرفته شده داده، اطلاعات و دانش در انفورماتیک پرستاری اضافه کرد. این چارچوب داده، اطلاعات، دانش و حکمت (DIKW) بسط یافته بطور وسیعی توسط جامعه بین الملل و جامعه انفورماتیک پرستاری به عنوان مدل بنیادین برای رشته پرستاری پذیرفته شد (نلسون، 2002).

  وبگاه پرستارحکمت در فرهنگ لغت مریام – وبستر (2014) بدین شکل تعریف شده است: «(الف) دانش کسب شده از طریق تجارب زندگی؛ (ب) توانایی ذاتی درک چیزهایی که دیگران نمی توانند بفهمند؛ (ج) قضاوت یا برداشت خوب». در حوزه عملکرد استاندارد انفورماتیک پرستاری حکمت چنین تعریف شده است: «... استفاده مناسب از دانش برای مدیریت و حل مشکلات بشری. حکمت دانستن زمان و چگونگی اعمال دانش جهت رفع مشکلات پیچیده یا لحاظ کردن نیازهای خاص انسانی است» (انجمن پرستاری آمریکا، 2008، ص5). گرچه مفهوم حکمت به حوزه و استاندارد عملکرد انفورماتیک پرستاری اضافه شده است؛ مفهوم و کاربرد آن ورای رشته انفورماتیک پرستاری بخوبی تعریف نشده است (ماتنی، بروستر، اسوارد، کلویز و استگر، 2011). از آنجایی که پرستاران تمایل دارند که حکمت را در عملکرد حرفه ای خود بکار ببندند و متخصصان انفورماتیک پرستاری لازم است چگونگی حمایت از بکارگیری حکمت در عمل را بخوبی بفهمند؛ درک روشن تر از این مفهوم لازم است. این مقاله به شرح یک مطالعه پرداخته است تا مشخصات و ویژگی های حکمت پرستاری را از طریق بررسی نظریه های سایر رشته ها تعیین و بیان کند.


  لینک مطالب مرتبط


 • نظریه پرستاری

  نظریه پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  نظریه در تمامی جوانب مراقبت پرستاری بکار رفته و به پرستاران شاغل در سازماندهی، درک و تجزیه و تحلیل داده های بیمار کمک می کند.

  وبگاه پرستارنظریه پرستاری ساخت و تکامل دانش پرستاری را تسهیل می کند و اصولی برای پشتیبانی از عملکرد حرفه ای پرستاران فراهم می سازد. نظریه به عمل شکل می دهد و روشی برای بیان ایده های کلیدی در مورد ماهیت و ضرورت حرفه پرستاری ابراز می دارد (واکر و آوانت، 2011). نظریه پرستاری از گروهی از مفاهیم تشکیل شده و به شرح روابط بین آن ها می پردازد، بنابراین نمایانگر نگرش نظامدار به وقایع مرتبط با پرستاری است. هدف از نظریه یا تئوری توصیف، تشریح، پیش بینی و یا تجویز است (چین و کرامر، 2011؛ رید و شیرر، 2007؛ ریسیرود، 2009؛ واکر و آوانت، 2011). نظریه در تمامی جوانب مراقبت پرستاری بکار رفته و به پرستاران شاغل در سازماندهی، درک و تجزیه و تحلیل داده های بیمار کمک می کند. اساساً نظریه فراهم کننده شیوه ای سیستماتیک و یکنواخت و مستمر برای تفکر در مورد مراقبت پرستاری و به هدف هدایت فرآیند تصمیم گیری است. عملکرد بالینی مبتنی بر نظریه زمانی انجام می شود که پرستار عمدا عملکرد خود را حول نظریه خاصی ساختار دهی می کند و از آن برای هدایت مراقبت از بیمار استفاده می کند.

  یکی از بزرگترین همیاری های نظریه های بزرگ ایجاد تمایز بین حرفه پرستاری و حرفه پزشکی است.

  وبگاه پرستارنظریه های پرستاری دارای سطوح مختلفی هستند، این سطوح شامل فرا نظریه (metatheory)، نظریه بزرگ (grand theory) و نظریه های میانه (mid­range theories) هستند. فرا نظریه ها روی نظریه در مورد نظریه ها متمرکز هستند. این نظریه ها از طریق پرسیدن سئوالات فلسفی و متدولوژیک برای شکل دهی به پایه و بنیاد پرستاری ایجاد می شوند. نظریه های بزرگ دیدگاه وسیع تری در مورد هدف و ساختار حرفه پرستاری فراهم می سازند (پترسون و بردو، 2008؛ واکر و آوانت، 2011). یکی از بزرگترین همیاری های نظریه های بزرگ که عمدتاً بین دهه 1960 تا 1980 ایجاد شدند، کمک به پرستاری در تمایز بین حرفه پرستاری و حرفه پزشکی بود. برعکس، نظریه های میانه حاوی مجموعه ای به هم مربوط از ایده ها و متغیرها هستند، دارای حوزه کوچکتر بوده و قابل تست کردن هستند (اسمیت و لیهر، 2008؛ واکر و آوانت، 2011). این نظریه ها اختصاصی بودن و متمایز بودن مورد نیاز برای مفید بودن تحقیقات و عملکرد حرفه ای را فراهم می سازند، معمولا روی یک موضوع یا حیطه مراقبتی خاص متمرکز هستند و اغلب با تحلیل مفهوم شروع شده و به ایجاد چارچوب مفهومی بزرگتری می انجامند (اغلب سازه نامیده می شوند).


  لینک مطالب مرتبط


 • مروری بر پیشینه حکمت

  مروری بر ادبیات و پیشینه حکمت

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  حکمت یک ایده آل انتزاعی است، نقطه پایان یا یک مشخصه و صفت است، چیزی است که در عمل استفاده می شود، اما از حرفه مجزا نیست.

  وبگاه پرستارامروزه پیکره وسیعی از دانش و ادبیات مربوط به حکمت در دسترس است، گرچه بیشتر آنها در مورد حکمت در حرفه پرستاری نیست. حکمت یک ایده آل انتزاعی است، نقطه پایان یا یک مشخصه و صفت است، چیزی است که در عمل استفاده می شود، اما از حرفه مجزا نیست. برای حمایت از این کاوش، تعاریف حکمت از اوان فلسفه کلاسیک تا ادبیات روانشناسی استفاده شده و راستای این تعاریف با پرستاری و همچنین تعاریف موجود در ادبیات پرستاری عرضه می شود.

  وبگاه پرستاردر ادامه مفهوم حکمت از دیدگاه رشته های زیر بررسی می شود:

  وبگاه پرستارهمچنین مدل های ارائه شده برای حکمت در رشته های علوم کامپیوتر، روانشناسی و پرستاری ارائه می شود.


  لینک مطالب مرتبط


 • فلسفه

  فلسفه

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارفلاسفه کلاسیک تعریف حکم را از اوایل سال های 400 قبل از میلاد شروع کردند. همانطور که افلاطون نوشت: «حکمت آگاهی از خوبی های بین تمامی موجودات است» (تروگلیو – لاندریگان، 2002)، در حالی که ارسطو می گوید: «حکمت دانش و آگاهی از اولین علل و اصول چیزها است» (رایس، 1958). ارسطو حکمت را در پنج وضعیت ذهنی متمایز دانسته است: اپیستم (episteme) یا دانش علمی، تئورتیکز (theoretikes) یا دانش نظری مربوط به حقایق؛ تکنی (techne) یا مهارت های فنی؛ فرونسیس (phronesis) یا حکمت عملی که متولی اقدامات اخلاقی همیار با منافع عمومی است، و سوفیا (sophia) که در رابطه حقایق دستیابی به نتیجه ای عملی است (مک کی و همکاران، 2012). تمامی این پنج حالت حکمت را می توان به صورت هنر و علم پرستاری تعریف کرد. شغل پرستاری براساس دانش علمی (episteme) و عملکرد پرستاری براساس نظریه (theoretikes) است (انجمن پرستاری آمریکا، 2004). پرستار بایستی فناوری جاری را فهمیده و بکار بگیرند (techne). یکی از استانداردهای حرفه ای پرستاری اخلاقیات یا آیین حرفه ای پرستاری است، از اینرو اخلاقیات (phronesis) را در حیطه های عملکرد خود تلفیق کرده اند. در نهایت هنر حرفه پرستاری براساس چارچوب مراقبت (sophia) است.


  لینک مطالب مرتبط


 • روانشناسی

  روانشناسی

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  حکمت شخصی زمانی ظاهر می شود که پرستاران مجرب بازتاب عملکرد خود و حرفه خود را تجربه کرده و از تجارب خود می آموزند، بدینوسیله دانش شخصی خود را افزایش می دهند.

  وبگاه پرستاردو نوع حکمت در ادبیات روانشناسی توصیف شده است که اسما حکمت عمومی و حکمت شخصی نامیده می شوند (استادینگر و گلوک، 2011). حکمت عمومی از دیدگاه شخص ثالث به سمت افراد دیگر اعمال می شود. این یک خصیصه فردی است که از طریق مراقبت و مهربانی با دیگران تجلی می یابد. برعکس، حکمت شخصی فردی است، بر نصایح و قضاوتی متمرکز است که براساس بینش کسب شده از تجارب شخصی شکل می گیرد (میکلر و استادینگر، 2008). حکمت شخصی در مورد زندگی و مشکلات فرد متمرکز است که از دیدگاه خود شخص دیده می شوند. درک هر دوی این حکمت ها اهمیت دارد زیرا پرستاری شامل هر دوی حکمت فردی و حکمت عمومی است. در ابتدا، حکمت عمومی در زمان مراقبت از رفاه و بهزیستی دیگران در طی عملکرد حرفه ای استفاده می شود (استادینگر و گلوک، 2011). پس از آن، با یادگیری از تجربه مراقبت کردن می توان آن را به طور شخصی بکار گرفت. حکمت فردی زمانی وارد صحنه می شود که پرستاران مجرب بر عملکرد خود مجسم شده، از تجارب دیگران یاد گرفته، بدینوسیله دانش شخصی خود را می افزایند.

  وبگاه پرستارمفهوم حکمت به طور وسیعی در رشته روانشناسی تحقیق شده است (استادینگر و گلوک، 2011). بلوک و گلوک (2004) در مطالعه ای کیفی به تجزیه و تحلیل حکایات اتوبیوگرافیک افراد تمامی سنین در رابطه با اوقاتی پرداخته اند که احساس کرده اند چیز عاقلانه ای گفته اند یا عمل حکیمانه ای انجام داده اند. نتایج نشان داد که تمامی گروه های سنی قادر به تغییر تجارب منفی زندگی به تجارب مثبت هستند، زمانیکه حکمت استفاده شود. بلوک و گلوک حکمت را به عنوان شکل سازشی از قضاوت تعریف کرده اند که شامل طرز فکر شخص است. در مطالعه کیفی دیگری، گلوک و بالتز (2006) از نمونه ها خواستند که فرد حکیم و عاقل را توصیف کنند. الگوهای حاصل از این پژوهش شامل اخلاقیات، کمال، فائق آمدن بر ریسک تفاوت، جستجوی بینش و بصیرت، تلاش به سمت خود شکوفایی بودند.

  وبگاه پرستارتصور بر این است که حکمت به طور ذاتی و ماهیتاً با سن و تجربه در ارتباط است. گرچه سالمندان تجارب بیشتری دارند، اما سن تنها ویژگی مرتبط با حکمت نیست. پاسوپاتی (2001) مدعی است کسانی که «تجارب جدید را می پذیرند، خلاق هستند، در مورد چگونگی و چرایی وقایع فکر می کنند بجای اینکه به سادگی خوب یا بد بودن آن را بپذیرند، کسانی که هوش اجتماعی بالاتری دارند، کسانی که به دنبال تعالی و رشد فردی خود هستند؛ دارای سطوح بالاتری از دانش و آگاهی و قضاوت مرتبط با عقل و حکمت هستند» (ص403). این مسئله برای پرستاری اهمیت دارد زیرا سن ضرورتاً پرستار را به پرستاری حکیم تبدیل نمی کند.

  تصور بر این است که حکمت ماهیتاً با سن و تجربه در ارتباط است.... [اما] سن ضرورتاً پرستار را با گذر زمان به پرستاری حکیم تبدیل نمی کند.

  وبگاه پرستاراسترنبرگ (2007) و تیمش فرضیه دادند که عناصر کلیدی حکمت رهبر شامل هوش، خلاقیت، دانش و همچنین توانایی استفاده از این ویژگی ها در گرفتن تصمیمات خوب است. تیم وی برای مطالعه شرکت کنندگان، تصاویر موقعیت های مشکل زندگی همراه با راه حل های ممکن این موقعیت ها را به شرکت کنندگان عرضه کردند. سپس شرکت کنندگان به عیار بندی راه حل ها پرداختند. راه حل های آنها با همدیگر و با راه حل پیشنهادی متخصصان روانشناسی مقایسه گردید. یافته های آنها نشان داد که افراد دارای حکمت عمومی این حکمت را در مورد داستان ها نمایش می دهند، اما ممکن است ضرورتاً حکمت یکسانی برای خودشان بکار بگیرند یا نگیرند (استادینگر و گلوک، 2011).

  وبگاه پرستاریافته های متون روانشناسی که از نظر پیش درآمدهای صفت حکمت مهم هستند شامل وجدان، کمال، خلاقیت، هوش، دانش و بصیرت و همچنین مفاهیم مورد استفاده در زمان اعمال حکمت است از قبیل قضاوت و فکر کردن به دیگران. تمامی این مفاهیم با حرفه پرستاری هم راستا است.


  لینک مطالب مرتبط


 • پرستاری

  پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستاردر زمینه پرستاری، مفهوم عقل و حکمت خیلی کم بررسی و کاوش شده است. بنر (2000) نوشته است که حکمت پرستاری براساس قضاوت بالینی و رویکرد تفکر در عمل است که در برگیرنده درک شهودی، عواطف، و احساسات است. بنر و همکاران (1999) پرستار حکیم بالینی را به عنوان یک پرستار مسلط و خبره تعریف کرده اند. ماتنی و همکاران (2011) حکمت را به عنوان بکارگیری تجربه، هوش، خلاقیت، دانش تعریف کرده اند که بواسطه ارزش ها و تلاش برای دستیابی به منافع مشترک تقویت می شود. این تعاریف حکمت را به عملکرد یا حرفه پرستاری وصل کرده اند، موجب شده اند که تصور شود که حکمت بایستی با عمل گره بخورد، عملکردی که با مهارت و دانش باشد.

  وبگاه پرستارهاگرتی و گریس (2008) ادبیات روانشناسی و فلسفه را در مورد حکمت بررسی کردند و عناصر کلیدی حکمت بالینی را تعیین کردند. آنها سه الگوی زیر را مشخص کردند: «تعادل و تفکر به منافع دیگران و منافع عمومی، استفاده از هوش و عاطفه در حل مسئله، و نمایش تاکتیک مبتنی بر تجربه برای موقعیت های مشکل و مسئله دار معلوم» (ص235). کریستلی و همکاران (2012) «حکمت عملی» را مورد تحلیل مفهومی قرار دادند و سه حکایت (که پیش درآمد هم نامیده می شود) و سه خصیصه برای حکمت عملی به همراه سایر کاربردهای آن در پرستاری مشخص کردند. سه حکایت شامل تجربه و تجسم به همراه مراقبت، شفقت و همدلی بودند. سه خصیصه حکمت شامل دانش تجربی، قضاوت و تعادل، عمل بودند.

  دو مفهوم از رشته فلسفه یعنی پراکسیس (praxis) و فرونسیس (phronesis) با حکمت در پرستاری در ارتباط هستند.

  وبگاه پرستاردو مفهوم از رشته فلسفه، پراکسیس و فرونسیس با حکمت در حرفه پرستاری در ارتباط هستند. پراکسیس به عنوان به بوته عمل کشیدن تئوری تعریف شده است (رولف، 2006). پراکسیس از موقعیت های وجدانی، معنوی، تجربی و عملی تشکیل می شود و در طول زمان تغییر کرده و با تجربه افزایش می یابد (کونر، 2004). لیتشفیلد (1999) یک چارچوب پراکسیس پرستاری ترسیم کرده است که تجلی نظریه، عمل و تحقیق است.

  وبگاه پرستارفرونسیس (Phronesis) در ادبیات و متون پرستاری به عنوان حکمت عملی تعریف شده است که مستلزم لحاظ زمینه و وضعیت موقعیت قبل از اقدام است (کونر، 2004؛ فلمینگ، 2011؛ جیمز، آندرشد، گوستاوسون و ترنستدت، 2010؛ لیتارد و کوک، 2009). فرونسیس نشانگر اخلاقیات و وجدان کاری است که پرستاران به آن نیاز دارند تا بتوانند مناسب ترین پاسخ در هر موقعیت خاص را بدهند (چن، 2011). فرونسیس توسط پرهیزکاری هوشی و میل به کار درست حرفه ای با پراکسیس (praxis) جفت می شود (نیوهام، کورزیو، کار و تری، 2014).

  وبگاه پرستارویژگی های حکمت که پراکسیس و فرونسیس یافت می شود (مثل به بوته عمل کشیدن تئوری و اخلاقیات) را می توان در حرفه پرستاری اعمال نمود، اما اینکه چطور این خصیصه ها را عملی کنیم، هنوز روشن نیست. درک روشن تر از مفهوم حکمت برای درک چگونگی تبدیل دانش به عمل یا عمل براساس حکمت در حرفه خود نیاز است. پرستاری بالینی فرآیندی است که مستلزم نظریه های مبتنی بر عمل حکمت است که ریشه در اقدامات پرستاری داشته باشد. درک حکمت در زمینه پرستاری توانایی پرستاران حرفه ای و پرستاران انفورماتیک را قادر می سازد که توسعه و استفاده از حکمت و عقل حرفه ای را تسهیل کنند. این مقاله روی شناسایی مفاهیم حکمت مرتبط با حرفه پرستاری بالینی می پردازد که از نظریه های حکمت رشته های دیگر مشتق شده است.


  لینک مطالب مرتبط


 • شناخت ویژگی های حکمت

  شناخت ویژگی های حکمت

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارفرآیند استخراج ویژگی های تعریف شده واکر و آوانت (2011) برای شناخت ویژگی های حکمت استفاده گردید. استخراج بدین معنی است که مفاهیم از منابع دیگر بدست آمد. این روش شامل بررسی مدل ها یا نظریه های موجود، انتخاب مدل یا مدل های مرکزی است که براساس آنها نظریه جدید را خلق کرد و مشخص نمود که این مدل ها چگونه اتخاذ می شوند. این فرآیند استخراج دارای سه مرحله است:

  • الف) شناسایی نظریه های بالقوه ای که ممکن است با حکمت در حرفه پرستاری همیاری یا همپوشی داشته باشند
  • ب) انتخاب نظریه هایی که ویژگی ها را می توان از آنها استخراج نمود
  • ج) تجزیه و تحلیل ویژگی های نظریه های والد که برای نظریه جدید پرستاری لازم هستند.

  وبگاه پرستاراز این فرآیند پیروی کرده و لیستی از حکایات و ویژگی های حکمت استخراج کردیم که عقل و حکمت در حرفه پرستاری را توصیف و حمایت می کنند.

  وبگاه پرستارمدل های حکمت متعددی از رشته های دیگر با استفاده از تحلیل تئوری رسمی جهت تعیین مستخرج های احتمالی بررسی و تحلیل شده است (واکر و آوانت، 2011). در اینجا چهار تا از این مدل ها معرفی می شود:

  1. چارچوب DIKW از رشته علوم کامپیوتر و رشته پرستاری انفورماتیک
  2. الگوی حکمت برلین (BWP) از رشته روانشناسی
  3. مدل حکمت MORE از رشته روانشناسی
  4. مدل توسعه حکمت (MWD) از رشته آموزش و پرورش

  وبگاه پرستاراین مدل ها به این دلیل انتخاب شدند که روی دانش به عنوان هسته و محور حکمت متمرکز هستند، عنصر مرکزی که حکمت را در هر عملی بکار می بندد.


  لینک مطالب مرتبط


 • چارچوب DIKW

  چارچوب داده، اطلاعات، دانش، حکمت (DIKW)

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارعناصر تشکیل دهنده مدل چارچوب داده، اطلاعات، دانش، حکمت (DIKW)چهار مفهوم همپوش است: داده، اطلاعات، دانش، حکمت. داده ها نمادهایی هستند که نمایانگر خواص اشیاء، وقایع و محیط خود هستند و به تنهایی معنی ندارند. اطلاعات ساختاردهی به داده است. دانش از کشف الگوها و ورابط بین انواع اطلاعات مشتق می شود. حکمت استفاده صحیح از دانش برای رفع یا تشریح مشکلات انسانی است. همانطور که انجمن پرستاری آمریکا (ANA) می گوید: حکمت توانایی ارزیابی اطلاعات و دانش در زمینه مراقبت و استفاده از قضاوت بالینی برای گرفتن تصمیمات صحیح است.

  حکمت در پرستاری
  چارچوب DIKW
  حکمت بکارگیری صحیح دانش برای رفع و رجوع یا تشریح مشکلات بشری است.

  لینک مطالب مرتبط


 • الگوی حکمت برلین

  الگوی حکمت برلین (BWP)

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارمدل BWP در موسسه ماکس پلانک برای هدایت تحقیقات حکمت مدار سیستم های دانش و فرآیندهای قضاوت ایجاد شد. آنها حکمت را به عنوان «تئوری عملگرا (pragmatic) یا فرا ابتکاری (metaheuristic) شناختی و انگیزشی تعریف کرده اند که دانش را به سمت تعالی ذهنی و پرهیزکاری بشر سازماندهی و هدایت می کنند، هم شکوفایی فردی و هم جمعی».

  وبگاه پرستارنظریه های عملی بنیادین زندگی (پراگماتیک) به بینش و بصیرت عمیق و قضاوت دقیق در مورد شرایط بشری و راه های برنامه ریزی، اداره و درک زندگی اشاره دارند. نظریه های فرا ابتکاری (متا هیورستیک) راهبردهای رده بالایی هستند که قواعد رده پایین را در بین افراد سازماندهی می کنند، تا به آنها در برنامه ریزی، اداره و ارزشیابی مسائل زندگی کمک کند.

  حکمت در پرستاری
  پارادایم حکمت برلین

  وبگاه پرستارمدل حکمت برلین (BWP) از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

  • bullet عوامل مرتبط با شخص
  • bullet زمینه زندگی افراد
  • bullet مشکل گشایی

  وبگاه پرستارهر یک از این بخش ها شامل پیش درآمدهای حکمت و مفاهیم فرآیند حکمت هستند. از جمله این مفاهیم و پیش درآمدها می توان به توسعه حکمت، حکمت در زندگی واقعی، تعاملات خانوادگی، نوشته ها، روابط فردی اشاره کرد. در بخش سوم این مدل به توقعات و معیارهای کیفی مشکل گشایی می پردازد.


  لینک مطالب مرتبط


 • مدل حکمت MORE

  مدل حکمت MORE

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارمدل MORE سر حرف مفاهیم زیر است: چیرگی و تسلط (M)، باز بودن و پذیرش (O)، تجسم (R) و تنظیم یا تسلط عاطفی (E). این مدل از نظر مفهومی از BWP استخراج شده است و هدف ایجاد چارچوبی خاص برای درک چگونگی و چرایی تکامل حکمت در عده ای و عدم تکامل آن در دیگران بوده است.

  حکمت در پرستاری
  مدل حکمت مور (MORE)

  وبگاه پرستارمفهوم اول یعنی تسلط و چیرگی (Mastery) براساس این باور است که هر واقعه و چالشی در زندگی قابل رفع و رجوع است، اما بایستی آگاه بود که همه چیز را نمی توان کنترل کرد. چالش ها رو در رو اداره شده یا با آنها سازگار می شویم، افراد احساس قربانی شدن نمی کنند زمانی که وقایع فرای کنترل آنها است، این عمل به فرد احساس تسلط و چیرگی می دهد.

  وبگاه پرستارمفهوم دوم باز و پذیرا (Openness) بودن است. مردم بایستی به تجارب و ایده های جدید علاقمند و مشتاق باشند تا دانش کافی کسب کرده و از آن عاقلانه استفاده کنند. بالا بودن سطح پذیرش به فرد کمک می کند که به دنبال موقعیت هایی باشد که حکمت و عقل وی را تقویت می کند.

  وبگاه پرستارمفهوم سوم نگرش تجسمی (Reflective Attitude) است. افراد حکیم دارای نگرش تجسمی بوده و انگیزه تفکر عمیق دارند. آنها کنار ایستاده و ابتدا به بررسی موقعیت می پردازند تا درک بهتری از وضعیت پیدا کرده و بعد عمل کنند. نسبت به رفتار گذشته خود هوشیار بوده و آن را بررسی می کنند تا به معانی و مسیرهای جدید دست یابند. زمانی که از تجربه و تجسم به دانش و آگاهی رسیدند، در موقعیت های آینده از آن استفاده می کنند.

  افراد حکیم خونسرد هستند و روی خودشان کنترل دارند.

  وبگاه پرستارچهارمین و آخرین مفهوم نظم عاطفی (Emotional Regulation) یا کنترل بر عواطف و وانایی حساس بودن نسبت به عواطف دیگران است. افراد حکیم و عاقل خونسرد و خود کنترل هستند. عواطف خود را درست فهمیده و درست اداره می کنند، چه در موقعیت های مثبت باشند و چه در موقعیت های منفی.


  لینک مطالب مرتبط


 • مدل توسعه حکمت

  مدل توسعه حکمت (MWD)

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارعنصر مرکزی و محور مدل MWD یادگیری از زندگی است. این عنصر شامل مفاهیم تجسم، تلفیق و بکارگیری است. افراد بایستی اطلاعات را دریافت کنند، بررسی، تجزیه و تحلیل، پردازش، سبک و سنگین کنند و در اقدامات خودآگاه و نا خود آگاه خود تلفیق کنند. زمانیکه به این نقطه برسد، یادگیری رخ می دهد و دانش جدید را می توان در عمل بکار گرفت. اگر دانش کسب شده در عمل استفاده نشود، منجر به رشد یا تغییر نخواهد نشد.

  وبگاه پرستارسه شرط در این مدل وجود دارد که همگی به شرایطی هستند که روی ایجاد حکمت تاثیر داشته و به عنصر محوری یادگیری از زندگی متصل هستند. این سه شرط عبارتند از:

  • الف) تمایل به یادگیری
  • ب) تجربه کردن
  • ج) تعامل با دیگران
  حکمت در پرستاری
  مدل توسعه حکمت

  وبگاه پرستاردر نهایت این مدل، حکمت قرار دارد که فرد با استفاده از تجارب زندگی به حکمت می رسد. همانطور که براون (2004) شش ویژگی به هم مرتبط برای حکمت در نظر می گیرد: آگاهی از خود یا خود شناسی، درک دیگران، قضاوت، دانش زندگی، مهارت های زندگی، تمایل به یادگیری.


  لینک مطالب مرتبط


 • پیشایندهای حکمت

  پیشایندها و ویژگی های حکمت در پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستاراز این مدل ها می توان پیشایندها و خصیصه هایی را استخراج کرد که برای توسعه حکمت پرستاری مفید هستند. در لیست زیر این پیشایندها و خصیصه ها بر اساس مدل والد لیست شده است:

  پیشایند یا پیش درآمدهای حکمت

  وبگاه پرستارداده (DIKW)، اطلاعات (DIKW)، سن (DIKW-BWP)، تحصیل (BWP-MWD)، تعامل اجتماعی (BWP)، ارزش ها، نسبیت و تحمل (BWP-MWD)، شناخت (BWP)، پذیرش یادگیری (BWP-MORE-MWD)، مربی و الگو (BWP)، تجارب زندگی (MWD)

  ویژگی های حکمت

  وبگاه پرستاردانش حقیقی غنی (BWP)، دانش رویه ای غنی (BWP)، زمینه گرایی عمر (BWP-MWD)، تسلط بر دانش (DIKW-MORE-MWD)، موقعیت استرس زا یا مدیریت عدم اطمینان (BWP)، قضاوت (MORE-MWD)، تصمیم گیری (MWD)، اعمال و بکارگیری (MWD)، تجسم (MORE-MWD)، یادگیری (MWD)

  خصیه های مستلزم تعریف پرستاری

  وبگاه پرستارخصیصه ها و ویژگی های ذکر شده حکمت در زیر لازم است که از دیدگاه و برای حرفه پرستاری تعریف شوند:

  وبگاه پرستاراطلاعات، تحصیلات، ارزش ها، نسبیت و تحمل، شناخت، مربی / الگو، تجارب زندگی، دانش حقیقی غنی، دانش رویه ای غنی، زمینه گرایی عمر، تسلط بر دانش، موقعیت استرس زا یا مدیریت عدم اطمینان، قضاوت، تصمیم گیری، اعمال و بکارگیری، تجسم، یادگیری

  در تمامی مدل ها دانش به عنوان پیش درآمد و پیشایند حکمت ذکر شده است.

  لینک مطالب مرتبط


 • خلاصه

  خلاصه

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارارزیابی چهار مدل مجموعه ای از پیشایندها و ویژگی ها و همچنین بینش جدیدی در مورد حکمت در حرفه پرستاری فراهم ساخت. دانش در تمامی مدل ها به عنوان پیش درآمد حکمت بیان شده است. سایر پیش درآمدها شامل داده، اطلاعات، سن، تحصیل، ارزش ها، شناخت، پذیرش یادگیری، مربی و تجارب زندگی بودند. در دو مدل توسعه و بلوغ حکمت را حاصل اعمال و بکارگیری دانش کسب شده در موقعیت های استرس زا یا کار کردن با عدم اطمینان دانسته اند.

  وبگاه پرستاردو نوع حکمت در رشته روانشناسی بیان شده است: حکمت عمومی و حکمت شخصی که هر دو در پرستاری بالینی نیز کاربرد دارند. حکمت عمومی از طریق مراقبت و مهربانی در عمل مراقبت از فرد بیمار یا خانواده وی مشهود می شود. فرد دارای حکمت عمومی تمایل دارد که بهترین مراقبت را ارائه کند و از تخصص حرفه ای خود برای قضاوت بالینی و فرآیندهای تصمیم گیری استفاده می کند. حکمت شخصی زمانی ظاهر شود که شخص در موقعیت قرار می گیرد، صبر می کند، موقعیت را بررسی می کند، بر مسئله تجسم می کند، مطالعه می کند، یاد می گیرد، ارزش ها و اخلاقیات را سبک و سنگین می کند و پس از رسیدن به درک و آگاهی لازم اقدام می کند. ویژگی دانش در هر دو حکمت همپوش است. فرد متخصص و ماهر در کار خود از عمل از دانش کسب شده استفاده می کند. حکمت شخصی در پرستاران پس از کسب دانش از بررسی موقعیت توسعه می یابد.

  وبگاه پرستارحکمت در حرفه پرستاری یک پدیده مرکب و پیچیده است که به طور کامل درک نشده است و نمی توان از طریق یک لیست منفرد از پیشایندها و مشخصات آن را درک کرد. بنابراین این مشخصات و پیشایندها لازم است که برای حرفه پرستاری تعریف شوند.

  حکمت در حرفه پرستاری یک پدیده پیچیده است و نمی توان از طریق یک لیست منفرد از پیشایندها و ویژگی ها، آن را به طور کامل درک کرد.

  وبگاه پرستاردر مجموع ده ویژگی بالقوه و ده پیشایند بالقوه حکمت شناسایی شد. درک بهتر حکمت در حرفه پرستاری می تواند به پرستاران کمک کند که فرآیند حکیم شدن را آموزش داده و در حرفه و کار خود به حکمت مطلوب دست یابند.


  لینک مطالب مرتبط


 • منابع

  منابع

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  1. American Nurses Association (ANA). (2004). Nursing: Scope and standards of practice. Silver Spring, MD: nursesbooks.org.
  2. ANA. (2008). Nursing informatics: Scope and standards of practice. Silver Spring, MD: nursesbooks.org.
  3. Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (1993). The search for a psychology of wisdom. Current Directions in Psychological Science, 2(3), 75­81.
  4. Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000a). Wisdom. A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. The American Psychologist, 55(1), 122­136.
  5. Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000b). Wisdom. American Psychologist, 55(1), 122.
  6. Benner, P. (2000). The wisdom of our practice. American Journal of Nursing, 100(10), 99­105.
  7. Benner, P., Hooper­Hyriakidid, P., & Stannard, D. (1999). Clinical wisdom and interventions in critical care: A thinking­in­action approach. Philadelphia: W.B. Saunders.
  8. Bluck, S., & Glück, J. (2004). Making things better and learning a lesson: Experiencing wisdom across the lifespan. Journal of Personality, 72(3), 543­572.
  9. Blum, B. (1986). Clinical information systems. New York: Springer­Verlag.
  10. Brown, S. C. (2004). Learning across the campus: How college facilitates the development of wisdom. Journal of College Student Development, 45(2), 134­148.
  11. Chen, R. P. (2011). Moral imagination in simulation­based communication skills training. Nursing ethics, 18(1), 102­111.
  12. Chinn, P. L., & Kramer, M. K. (2011). Integrated theory and knowledge development in nursing (Eighth ed.). St. Louis, MO: Elsevier Mosby.
  13. Christley, Y., McMillan, L., McCallum, L., & O’Neill, A. (2012). Practical wisdom in nursing practice: A concept analysis. Retrieved from https://www.rcn.org.uk/ data/assets/pdf_file/0010/445816/Research2012Mo15.pdf
  14. Connor, M. J. (2004). The practical discourse in philosophy and nursing: An exploration of linkages and shifts in the evolution of praxis. Nursing Philosophy, 5(1), 54­66.
  15. Eliot, T. (1969). The complete poems and plays of T.S. Eliot. London: Faber and Faber.
  16. Flaming, D. (2001). Using phronesis instead of 'research­based practice' as the guiding light for nursing practice. Nursing Philosophy, 2(3), 251­258.
  17. Glück, J. (2010). There is not bitterness when she looks back: Wisdom as a developmental opposite of embitterment. Embitterment: Societal, Psychological, and Clinical Perspectives (pp. 70­82). Vienna/New York: Springer Verlag.
  18. Glück, J., & Baltes, P. B. (2006). Using the concept of wisdom to enhance the expression of wisdom knowledge: Not the philosopher's dream but differential effects of developmental preparedness. Psychology and Aging, 21(4), 679­690.
  19. Glück, J., & Bluck, S. (2013). More wisdom: A developmental theory of personal wisdom: From contemplative traditions to neuroscience. In N. Ferrari & N. Weststrate (Eds.), The Scientific Study of Personal Wisdom (pp. 75­98). New York, NY: Springer.
  20. Graves, J., & Corcoran, S. (1989). The study of nursing informatics. Image: Journal of Nursing Scholarship, 21(4), 227­231.
  21. Haggerty, L. A., & Grace, P. (2008). Clinical wisdom: The essential foundation of “good” nursing care. Journal of Professional Nursing, 24(4), 235­240.
  22. James, I., Andershed, B., Gustavsson, B., & Ternestedt, B. M. (2010). Knowledge constructions in nursing practice: Understanding and integrating different forms of knowledge. Qualitative Health Research, 20(11), 1500­1518.
  23. Leathard, H. L., & Cook, M. J. (2009). Learning for holistic care: Addressing practical wisdom (phronesis) and the spiritual sphere. Journal of Advanced Nursing, 65(6), 1318­1327.
  24. Litchfield, M. (1999). Practice wisdom. ANS. Advances in Nursing Science, 22(2), 62­73.
  25. Matney, S. A., Avant, K., & Staggers, N. (2013). The construct of wisdom in action for clinical nursing©. Paper presented at the American Nursing Informatics Association, San Antonio, TX.
  26. Matney, S. A., Brewster, P. J., Sward, K. A., Cloyes, K. G., & Staggers, N. (2011). Philosophical approaches to the nursing informatics data­information­knowledge­wisdom framework. Advances in Nursing Science, 34(1), 6­ 18.
  27. McKie, A., Baguley, F., Guthrie, C., Jackson, et al. (2012). Exploring clinical wisdom in nursing education. Nursing Ethics, 19(2), 252­267.
  28. Merriam­Webster. (2014). Retrieved from http://www.merriam­webster.com/dictionary/wisdom
  29. Mickler, C., & Staudinger, U. M. (2008). Personal wisdom: Validation and age­related differences of a performance measure. Psychology and Aging, 23(4), 787­799.
  30. Nelson, R. (2002). Major theories supporting health care informatics. In S. Englebardt & R. Nelson (Eds.), Health Care Informatics: An Interdisciplinary Approach (pp. 3­27). St. Louis, MO: Mosby.
  31. Newham, R., Curzio, J., Carr, G., & Terry, L. (2014). Contemporary nursing wisdom in the UK and ethical knowing: Difficulties in conceptualising the ethics of nursing. Nursing Philosophy, 15(1), 50­56.
  32. Peterson, S. J., & Bredow, T. S. (2008). Middle range theories: Application to nursing research. Lippincott Williams & Wilkins.
  33. Reed, P. G., & Shearer, N. C. (2007). Perspectives on Nursing Theory (Fifth ed.): Lippincott Williams & Wilkins.
  34. Rice, E. F. (1958). The renaissance idea of wisdom. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
  35. Risjord, M. W. (2009). Nursing knowledge: Science, practice, and philosophy. West Sussex, UK: Wiley­Blackwell.
  36. Rolfe, G. (2006). Nursing praxis and the science of the unique. Nursing Science Quarterly, 19(1), 39­43.
  37. Schleyer, R., & Beaudry, S. (2009). Data to wisdom: Informatics in telephone triage nursing practice. AACN Viewpoint, 31(5), 1­13.
  38. Smith, J., Dixon, R. A., & Baltes, P. B. (1989). Expertise in life planning: A new research approach to investigating aspects of wisdom. In M. L. Commons, J. D. Sinnott, F. A. Richards, & C. Armon (Eds.), Beyond formal operations II (Vol. 1, pp. 307–331). New York: Praeger.
  39. Smith, M. J., & Liehr, P. R. (2008). Middle range theory for nursing. New York, NY: Springer Publishing Company.
  40. Staudinger, U. M., & Glück, J. (2011). Psychological wisdom research: Commonalities and differences in a growing field. Annual Review of Psychology, 62, 215­241.
  41. Sternberg, R. J. (2007). A systems model of leadership: WICS. The American Psychologist, 62(1), 34­42; discussion 43­37.
  42. Truglio­Londrigan, M. (2002). An analysis of wisdom: An experience in nursing practice. The Journal of the New York State Nurses' Association, 33.
  43. Walker, L. O., & Avant, K. C. (2011). Strategies for theory construction in nursing (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

  لینک مطالب مرتبط


 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com