ورود کاربر

 • فرآیند پرستاری - اجرا

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارمداخلات و مراقبت های پرستاری برای بهبود یا پیشبرد مفهوم از خود مثبت شامل کمک به مددجو در شناخت نکات قوت خویش است. به علاوه، در مددجویانی که دچار اختلال مفهوم از خود هستند، پرستاران بایستی رابطه درمانی با مددجو برقرار کرده و به وی در ارزیابی خودشان و ایجاد تغییرات رفتاری مورد نیاز کمک کنند.

  شناخت نکات قوت مددجو

  وبگاه پرستارانسان مشکلات و ضعف های خود را خیلی ساده تر از دارایی ها و نکات قوت خود درک می کند. افراد دچار اعتماد به نفس پایین بیشتر روی محدودیت های خود متمرکز هستند و کمتر از اندک نکات قوت خود آگاه بوده و بسیاری از مشکلات خود را می شناسند. زمانی که مددجو در شناخت دارایی ها و نکات قوت شخصیتی خویش مشکل دارد، پرستار دستورالعمل یا چارچوبی برایش فراهم میکند تا نکات قوت شخصی خویش را بشناسد.

  پرستاران می توانند راهبردهای خاص زیر را برای تقویت این نکات قوت بکار بگیرند:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ابراز تفکر مثبت بجای نفی خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توجه به نکات قوت مددجو و تقویت کلامی آنها
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به تدوین اهداف قابل دستیابی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ذکر اهدافی که به آنها دست یافته است
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ارائه بازخورد صادقانه و مثبت

  ارتقای اعتماد به نفس

  وبگاه پرستارپرستار باید به مددجویی که دچار اختلال مفهوم از خود یا اعتماد به نفس شده است از طریق برقراری رابطه درمانی کمک کند. برای اینکار پرستار بایستی دارای خود آگاهی و مهارت های اثربخش برقراری ارتباط باشد. تکنیک های پرستاری زیر ممکن است در تجزیه و تحلیل مشکل بیمار و بهبود اعتماد به نفس وی کمک کند:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به ارزیابی موقعیت و ابراز احساسات خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به پرسیدن سئوالات خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ارائه اطلاعات صحیح
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آگاه شدن از آشفتگی، عدم تناسب یا غیر واقع بینانه بودن استانداردها و برچسب های غلط در سخنان بیمار
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کاوش کیفیت های مثبت و نکات قوت مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به ابراز بیشتر خود ارزیابی مثبت تا خود ارزشیابی منفی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اجتناب از انتقاد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آموزش مددجو برای جایگزین کردن صحبت های منفی مثل جایگزینی «من دیگر نمی توانم تا فروشگاه بروم» با گفته مثبت «من هر روز صبح به اندازه یک ساختمان بیشتر راه می روم». حرف زدن منفی موجب تقویت مفهوم از خود منفی می شود.

  وبگاه پرستارراهبردهای خاص مورد استفاده با توجه به سن مددجو می تواند متفاوت باشد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری - ارزشیابی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاربرای تعیین اینکه آیا اهداف یا برآیندهای مورد انتظار مددجو لحاظ شده اند، پرستار بایستی از داده های زمان تعامل با مددجو و افراد مهم دیگر وی استفاده کند. اگر به برآیندهای مورد انتظار دست نیافتند، پرستار بایستی دلیل آن را بررسی کرده، سئوالاتی از قبیل زیر را در نظر بگیرد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا وضعیت گذشته عود کرده است، احساسات یا رفتارهای مرتبط با اعتماد به نفس پایین ماشه شده اند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا موقعیت استرس زای جدیدی رخ داده است که احساسات مددجو قادر به سازگاری با آن نیست، و نتیجه اش استمرار یا عود اعتماد به نفس پایین است؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا نقش های جدید یا اضافه شده موجب افزایش استرس هایی شده است که باید مددجو با آنها سازگار شود؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا افراد مهم و حامی مددجو در تلاش برای بهبود اعتماد به نفس وی، به اندازه کافی از وی حمایت می کنند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا مددجو به موسسات یا جلسات ارجاع شده می رود؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا موسسات یا جلسات ذیربط خدمات مورد انتظار را به وی ارائه می دهند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا توقعات مددجو نسبت به زمان مورد نیاز برای رفع موفقیت آمیز مشکلات اعتماد به نفس، خیلی بالا است؟

  وبگاه پرستارپرستار، مددجو و همراهان وی بایستی بدانند که تغییر عقاید، احساسات و رفتارهای موثر بر اعتماد به نفس مستلزم زمان و تلاش مستمر زیاد است. برخلاف مشکلات جسمی زیادی از قبیل زخم ها که بهبودی سریع رخ می دهد، بهبود مفهوم از خود می تواند یک نگرانی مداوم باشد و به سادگی قابل ارزشیابی نیست. بحران های جدید می تواند موجب شود که مددجو به خودش شک کند و احساسات مبنی بر ناکفایتی قبلی را برعکس یا بدتر کند. انسان می تواند از موقعیت های جدید یاد بگیرد و راهبردهای جدیدی پیدا کند که به وی احساس رضایت از خود بدهد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بهبود اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس از خود و دیگران مشتق می شود. در نوزادی، اعتماد به نفس به ارزشیابی و پذیرش مراقب بستگی دارد. در ادامه زندگی و دوران بچگی، اعتماد به نفس تحت تاثیر رقابت با دیگران است. شخصی که در بزرگسالی اعتماد به نفس بالایی دارد، دارای احساس مهم بودن، صلاحیت و قابلیت، توانایی سازگاری با زندگی، کنترل بر تقدیر خویش است.

  وبگاه پرستاربنیاد و پایه های اعتماد به نفس در طی تجارب اولیه زندگی شکل می گیرد که معمولا در درون ساختار خانواده پی ریزی می شود. هرچند، سطح کلی اعتماد به نفس یک فرد بزرگسال ممکن است روز به روز و لحظه به لحظه فرق کند. استرس شدید – مثل استرس ناشی از بیماری یا بیکاری بلند مدت – می تواند بطور اساسی اعتماد به نفس شخص را کاهش دهد.

  وبگاه پرستارپرستاران به قابلیت و صلاحیت خاصی برای کمک به تقویت اعتماد به نفس مددجویان خود مجهز هستند. تکنیک های تقویت اعتماد به نفس مددجو با توجه به سن و مرحله تکاملی مددجو متفاوت است و در چهار سطح بررسی می شود:

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تقویت اعتماد به نفس بچه ها

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بچه ها اعتماد به نفس قوی خواهند داشت، اگر پنج نگرش پایه در آنها ایجاد و کامل شود: (1) امنیت و اطمینان، (2) هویت، (3) تعلق، (4) هدف، (5) قابلیت فردی.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود امنیت و اعتماد در اوایل زندگی نوزادی شکل می گیرد. نوزاد بایستی یاد بگیرد که می تواند برای رفع نیازهای فوری خود به والدین خود تکیه کند و این تکیه گاه همیشه وجود دارد. اعتماد و امنیت در بچه های بزرگتر تقویت می شود اگر بالغین با آنها وقت بگذرانند، به آنها گوش دهند، بازی کنند یا بخوانند، یا فقط نزد آنها باشند. هم تماس عاطفی و هم جسمی از قبیل بغل کردن می تواند گرمی محبت و مراقبت را انتقال دهد.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود هویت زمانی شکل می گیرد و تکامل می یابد که به بچه ها اجازه داده شود دنیای اطراف خود را آزمایش و تجربه کنند و به شیوه ای منحصر به فرد دنیای خود را ابراز کنند. بایستی به بچه ها فرصتی دارد که بدانند که هستند، برای مثال یک بچه پیش دبستانی دوست دارد خودش لباس بپوشد و انتخاب کند. خردسال سعی می کند رنگ و فرم جدیدی به موهایش بدهد، بعضی ممکن است خلاف میل والدین باشد، در یک مرحله تکاملی حیاتی هستند).
  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  بررسی سبک های مختلف ظاهر یک گام نرمال و سالم در تکامل هویت بچه خردسال است
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تعلق داشتن برای همه انسان ها اهمیت حیاتی دارد، داشتن این احساس که اعضای دیگر شبکه اجتماعی افراد بچه به وی اهمیت می دهند، می خواهند که با آنها باشد، از همیاری وی سود می برند، برای داشتن اعتماد به نفس سالم ضروری است. بچه ها از طریق شرکت در فعالیت ها، تشویق و تمجید شدن بخاطر تلاش ها و دستاوردهایشان، ارزش قائل شدن والدین، برادر و خواهرها، سایر بالغین و مراقبین برای وی؛ احساس تعلق پیدا می کنند. همچنین بچه بایستی بشنود که خودش برای والدین مهم است و ارزش دارد، به همین شکل که هست.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود هدف و تعلق داشتن رابطه نزدیکی دارند. بچه ها به فرصتی برای مشارکت در خانواده و جامعه خود نیاز دارند تا متوجه بشوند که با توجه به نکات قوت و مهارت های آنها، در چه حیطه ای می توانند همیاری کنند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود صلاحیت و قابلیت فردی با شناخت بچه از مهارت های خود و بهبود این مهارت ها شکل می گیرد. بچه ها با مواجهه با مسائل و حل آنها، مقابله با چالش ها، بسط تفکر و انجام بیشتر از توان خود، توانایی ها و قابلیت خود را توسعه می دهند. بالغین بایستی در این مسیر حامی بچه ها بوده، آنها را هدایت کرده و کمک متناسب در اختیار آنها قرار دهند و به اعمال آنها بازخورد سازنده بدهند. هراس یا عدم اطمینان زیادی می تواند منجر به تمام نکردن کارها، اجتناب، دروغ، خشم و سایر رفتارهای ضد اجتماعی شود. اگر بالغین به بچه ها کمک کنند به اهداف خود دست یابند، بچه به احتمال بیشتی حس توانایی و قابلیت شخصی و استقلال پیدا می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود عناصر کلیدی کمک به بچه ها برای کسب اعتماد به نفس بالا عبارتند از: دوست داشتن، پذیرش، قاطع بودن، استمرار و یکنواختی، تدوین توقعات منطقی. این کیفیت ها به بچه دنیایی ایمن، دوست داشتنی، حمایتی و قابل پیش بینی می دهد که در آن دنیا زندگی کند.
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تقویت اعتماد به نفس نوجوانان

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سطح مسئولیت نوجوانان را باید افزایش داد. لازم است که نوجوان موفقیت و شکست را تجربه کند و عواقب رفتار خود را ببیند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود وی را به بحث در مورد مسائل خود از جمله مشکلات و اشتباهات تشویق کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از تلاش و همیاری های وی تقدیر کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود روی فرآیند تاکید کنید نه تنها نتیجه.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از آنها نظر و پیشنهاد بخواهید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آنها را به مشارکت در تصمیم گیری در مورد مسائلی که روی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت، تشویق کنید. اطمینان به قضاوت نوجوان را نشان دهید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از مقایسه کردن یا مسخره کردن یا تنبیه در مقابل دیگران پرهیز کنید
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود در خلق اهداف و استانداردهای واقع بینانه به وی کمک کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود معمولا نوجوانان در فعالیت های داوطلبانه مدرسه یا جامعه مشارکت می کنند، به آنها کمک کنید نکات قوت و ضعف خود را بشناسند و معنی فعالیت های خود را بدانند. اینکه بچه بداند دارای هدفی است و اقدامات وی می تواند تغییری ایجاد کند، به وی اعتماد به نفس قوی می بخشد.
  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  تشویق پیشرفت نوجوان در جمع موجب تقویت اعتماد به نفس وی می شود
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تکنیک های ارتقای اعتماد به نفس بزرگسالان

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود معنی اعتماد به نفس از نظر مددجو، و تاثیر اعتماد به نفس بر رفتارها و اعمال گذشته وی (و می تواند روی تصمیمات جاری و بعدی وی تاثیر بگذارد) را بررسی کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود به مددجو در بررسی نیروهای درونی و بیرونی همیار با افزایش یا رکود اعتماد به نفس وی کمک کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود به شیوه ای برخورد کنید که نشان دهد باور دارید شخص می تواند با واقعیت ها و تقاضاهای زندگی اش کنار بیاید و فردی ارزشمند است که باید لذت و خوشبختی را تجربه کند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از مقایسه وی با دیگران اجتناب کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود مددجو را تشویق کنید از بیانات و جملات منفی در مورد خودش استفاده نکند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود استفاده از تایید را برای بهبود اعتماد به نفس تشویق کنید، از قبیل «من خودم را دوست دارم»، «من فرد ارزشمندی هستم».
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود برقراری ارتباط با افراد دارای اعتماد به نفس مثبت و روحیه حمایتی را تشویق کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود جملات مثبت در مورد موفقیت های گذشته مددجو بکار بگیرید (موفقیت های ریز و درشت)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود به شخص کمک کنند لیستی از کیفیت های مثبت خود ایجاد کرده و مکررا آن لیست را مرور کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شخص را تشویق کنید به دیگران کمک کند. همیاری با دیگران موجب ارتقای حس مثبت خود ارزشی می شود.
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تکنیک های بهبود اعتماد به نفس سالمندان

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاروضعیت اعتماد به نفس سالمندان چگونه است؟ چطور اعتماد به نفس سالمندان را تقویت کنیم؟ سالمندان که به طور پیشرونده ای به دیگران وابسته می شوند، دچار افت اعتماد به نفس می شوند. سالمندی غالبا با کاهش درآمد، کاهش سلامت جسمی، از دست دادن خانواده و دوستان، بازنشستگی همراه است. علاوه بر اقدامات لیست شده برای بالغین، پرستار می تواند از تکنیک های زیر برای افزایش اعتماد به نفس سالمندان استفاده کند:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجوی سالمند به شرکت در برنامه ریزی مراقبت خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود گوش کردن با دقت به نگرانی های وی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کمک به مددجو به شناخت و استفاده از نکات قوت و توانایی هایش
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود انتقال احساس ارزشمندی به مددجو. مددجو را نام صدا زده و از وی توصیه بخواهید
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود یادآوری خاطرات خوب و تشویق وی به بازگو کردن و یادآوری خاطرات قدیمی خود. تشویق به نوشتن زندگینامه
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به انجام فعالیت های خلاقه مثل موسیقی، داستان گویی، عکاسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کار با مددجو برای تدوین اهداف کوچک و مناسب
  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  اشتراک خاطرات با دیگران موجب ارتقای اعتماد به نفس و احساس کلی بهزیستی می شود
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • مطالعه موردی: تفکر نقادانه

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارویلیام دانشجوی مذکر 20 ساله دانشگاه است که سه روز پیش در تصادف رانندگی دچار جراحت شدید پای چپ شده است که موجب قطع پای چپ وی شد. مادرش از زمان تصادف با وی مانده و خیلی از وی حمایت می کند. پدرش شدیداً سوگوار شده و به سختی می تواند با شرایط ویلیام کنار بیاید، زیرا وی کاپیتان تیم بسکتبال دانشگاه است و آینده خوبی برای تبدیل شدن به یک ورزشکار حرفه ای داشته است. شرایط ویلیام ثابت شده است و بلافاصله در برنامه نوتوانی گذاشته شده است. خیلی زود وی برای گذاشته پای مصنوعی آماده خواهد شد. ویلیام که معمولا فردی خوش مشرب و پر صحبت است، حالا چنباته زده و زیاد حرف نمی زند. وی در زمان تعویض پانسمان به پایش نگاه نمی کند و مایل نیست در مورد برنامه بازتوانی صحبت کند (نشانه های اعتماد به نفس پایین را بخوانید).

  • با توجه به سن ویلیام، آیا مفهوم از خود وی در خطر تاثیر مختل کننده ناشی از معلولیت است؟
  • چه داده ای دلالت بر این دارد که اعتماد به نفس وی تاثیر منفی از قطع پا گرفته است یا ریسک کاهش اعتماد به نفس در رابطه با از دست دادن پای چپ وجود دارد (تشخیص پرستاری اختلال تصویر از بدن
  • چه عواملی روی سازگاری ویلیام با قطع اندام و برنامه نوتوانی تاثیر دارد؟
  • مداخلات پرستاری ویلیام با یک مرد 70 ساله با همین وضعیت چه تفاوتی دارد؟
  • کدام گروه از بیماران غیر از مبتلایان به قطع عضو در خطر اختلال اعتماد به نفس یا تصویر از بدن هستند؟
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • نکات کلیدی مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
 • ستون های مفهوم از خود: اعتماد به نفس و خود کفایتی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارهمه انسان ها دارای برداشتی از خود هستند. مثبت یا منفی بودن این برداشت به تجارب زندگی، درک از خود و ارزیابی خود بستگی دارد. اگر خود ارزشیابی ما همیشه صحیح باشد، نیازی به این مطالب نبود. هرچند مشکل اینجاست که برداشت و درک ما از خودمان اغلب منحرف و ناصحیح است.

  وبگاه پرستارتجارب قبلی می توانند این برداشت را تحریف کنند. برای نمونه، شخصی که در یک خانواده کمال گرا (perfectionistic) به دنیا آمده است ممکن است همیشه نقص هایی در خودش نسبت به توقعاتی که خانواده از وی دارند، احساس کند. در نتیجه، مهم نیست که چقدر موفق باشد، همیشه فکر می کند که فردی شکست خورده است.

  وبگاه پرستاربچه ای که برادر بزرگترش مرتب به وی می گوید: «چقدر تو احمقی!»، «خنگ بانو چکار می کنه»، باورش می شود که این برچسب ها برایش مناسب است و وی احمق و خنگ است. متاسفانه کسانی که به القاب و برچسب های خاصی باور می آورند، این برچسب را به حق دانسته و طبق آن زندگی می کنند، خواه برچسب مناسب و بزرگی باشد مثل بچه ای که از کودکی خانم دکتر صدا زده می شود یا منفی باشد مثل پسری که از کودکی سرراهی نامیده می شود. وقتی بچه به این القاب و برچسب ها ایمان آورد، در اکثریت مواقع تلاش نمی کند که خلاف آن را ثابت کند (فرانک ای. مونیکا، 2016).

  مفهوم از خود چیست؟

  وبگاه پرستارمفهوم از خود شرح حقیقی برداشت شخص از خودش است. اگر این برداشت تحریف شده باشد، این شرح ممکن است تصویری صحیح از شخص نباشد؛ اما تبیین صحیح و حقیقی باوری است که در مورد خود دارد.

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس و خود کفایتی دو ستون و پایه تشکیل دهنده مفهوم از خود هستند. اگر شخص اعتماد به نفس پایین داشته باشد، مفهوم از خود نیز کاهش یافته و شیب منفی طی می کند. بعضی از جنبه های مفهوم از خود حقیقت محض هستند از قبیل «من تحصیلات دانشگاهی دارم» یا «من رقص بلد نیستم» و هیچ گونه ارزشیابی در مورد خوب یا بد بودن آن نمی شود.

  وبگاه پرستاردر حقیقت افراد دارای اعتماد به نفس و خود کفایتی بالا اغلب قادر به شناخت محدودیت های خود بدون قضاوت و انتقاد از خود هستند. برای نمونه؛ شخصی می گوید: «من خیلی در آدرس و آدرس دهی خوب نیستم». این یک حقیقت را بیان نمی کند بدون اینکه بار ارزشی خوب یا بد بودن داشته باشد.

  اعتماد به نفس چیست؟

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self-­esteem) دیدگاه یا احترامی است که شخص برای خویش قائل است. فردی که نسبت به خودش احساس مثبتی دارد، گفته می شود که دارای اعتماد به نفس بالا است. هرچند اعتماد به نفس ممکن است به حیطه های خیلی خاص یا خیلی عمومی نسبت به خود اطلاق شود. برای مثال، شخص ممکن است اعتماد به نفس پایینی در مورد ظاهر فیزیکی خود داشته باشد اما اعتماد به نفس بالایی در انجام وظایف شغلی خود داشته باشد.

  خود کفایتی چیست؟

  وبگاه پرستارخود کفایتی (Self­e-fficacy) اعتقاد و باور شخص به توانایی های خود در انجام وظیفه خاص یا رسیدن به یک هدف خاص اطلاق می شود. بطور کلی خود کفایتی متناظر با سطح قابلیت و صلاحیتی است که فرد در خود احساس می کند. صلاحیت و توانایی می تواند از یک موقعیت به موقعیت دیگر متفاوت باشد. برای نمونه شخص ممکن است در ورزش خاصی توانمند و با قابلیت باشد و ممکن است در صحبت کردن برای یک گروه توانمند نباشد. در نتیجه ممکن است خود کفایتی کلی که شخص در خود احساس می کند، برداشت صحیحی باشد زیرا مجموع این توانایی ها و قابلیت ها است.

 • ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس پایین

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  1- احساس عدم خوشبختی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس پایین عموما خوشبخت نیستند. احساس رضایت و خشنودی از زندگی معمولا از احساس ما نسبت به خودمان مشتق می شود. در بعضی از افراد اعتماد به نفس ضعیف ممکن است با افسردگی و حتی ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره همیاری کند. هرچند بعضی از کسانی که خوشبختی خود را از منابع دیگر می گیرند از قبیل عقاید مذهبی، ممکن است درجه خوشبختی آنها خیلی تحت تاثیر اعتماد به نفس نباشد.

  2- احساس اضطراب

  وبگاه پرستاربسیاری از اشخاص دارای اعتماد به نفس پایین دچار اضطراب و بخصوص اضطراب اجتماعی هستند. غالبا این از عواقب دیدگاه ارزیابی کننده اجتماع از اعتماد به نفس است. به عبارت دیگر، ما تمایل داریم که خودمان را براساس مقایسه با دیگران ارزیابی کنیم. به علاوه، بسیاری از مردم راجع به قضاوت دیگران نسبت به آنها نگران هستند و تصور می کنند که دیگران همان نقص و ناتوانی هایی را در آنها می بینند که خودشان درون خود می بینند. چنین نگرانی هایی منجر به اضطراب می شود.

  3- احساس حقارت یا ارشدیت

  وبگاه پرستارکسانی که اعتماد به نفس پایین دارند احساس کوچکی و حقارت می کنند. آنها تصور می کنند که طبق استانداردهایی ارزیابی می شوند که دیگران به آنها دست یافته اند. غالبا احساس نقص درون موجب می شود که احساس بی ارزشی کنند. معمولا این نقص ها از دید دیگران مخفی و بی اهمیت است، اما شخص دارای اعتماد به نفس پایین آنها را خیلی بزرگ می بیند. عده ای از افراد دارای اعتماد به نفس پایین خود را با باد ارشدیت جلوه می کنند. هرچند این ممکن است نگرانی آنها را پوشش دهد، اما احساس واقعی آنها نسبت به خود را رفع نمی کند. مثلا فردی که بخاطر منابع اقتصادی کم اعتماد به نفس پایین دارد، در جمع در مورد املاک و مستغلات خود دروغ گویی می کند. البته این بدین معنی نیست که افراد دارای اعتماد به نفس بالا احساس ارشدیت بر دیگران دارند.

  4- بی صبری یا تحریک پذیری

  وبگاه پرستاریکی دیگر از ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس پایین تمایل آنها به بی صبری است یا تحریک شدن آسان در اثر اشتباه، نقص یا نارسایی ها. بیشتر اوقات این بی صبری و تحریک پذیری به خودشان هدایت می شود اما ممکن است سر دیگران نیز خالی شود.

  5- اهداف بیرون مدار

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس پایین اغلب اهداف و مسیر زندگی خود بر اساس آنچه که دیگران می خواهند یا نیاز دارند، تدوین می کنند. اغلب تصور می کنند که نیازها و امیال خودشان بی اهمیت است. چنین نگرشی موجب پشیمانی می شود، زیرا همیشه از دیگران مراقبت می کنند در حالی که نیازهای خودشان رفع نمی شود.

  6- منفی بافی

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس پایین منجر به منفی بافی می شود. این منفی بافی ممکن است همیشه جلوه بیرونی نداشته باشد و دیده نشود بلکه به صورت گفتمان داخلی با خود با جملات منفی باشد. جلوه خارجی آن انتقاد از خود، عذر خواهی زیاد یا گفتن نکات منفی در دیگران است. متاسفانه مردم از کسانی که فوق العاده منفی باف هستند اجتناب می کنند که خود موجب افت بیشتر اعتماد به نفس آنها می شود.

 • ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس بالا چیست؟

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاربرای بیان روشن ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس بالا بایستی بین کسانی که بطور مصنوعی اعتماد به نفس متورم دارند و کسانی که اعتماد به نفس بالای واقعی دارند تمایز قائل شد. کسی که اعتماد به نفس متورم مصنوعی دارد، کسی است که تلاش می کند در ظاهر خود را با اعتماد به نفس بالا نشان دهد. هرچند این افراد عموما ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس بالا را ندارند. افراد دارای اعتماد به نفس پایین نیز ممکن است مشخصات زیر را داشته باشند، اما افراد دارای اعتماد به نفس بالا این ویژگی ها را همیشه و بطور فراوان دارند.

  1- مسئولیت پذیری

  وبگاه پرستاراز آنجایی که افراد دارای اعتماد به نفس بالا خودشان را بطور کامل قبول دارند، می توانند مسئولیت خودشان و عواقب اعمال خود را بپذیرند، بدون اینکه زیاد خود را به باد انتقاد بگیرند. بنابراین آنها به راحتی اشتباه خود را پذیرفته و محدودیت های خود را شناخته و می پذیرند.

  2- تعهد به اهداف

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا حس هدفمندی و تعهد به اهداف قوی در زندگی دارند. به علاوه، در دستیابی به اهداف خود پافشاری می کنند و تلاش می کنند و تعهد آنها بر پایه موفقیت یا شکست نوسان ندارد. به عنوان فرد فعال در زندگی، به دنبال ترقی هستند نه کمال.

  3- صداقت

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس با خودشان و دیگران هم از نظر عاطفی و هم روانی صادق هستند. چون نگران نیستند دیگران آنها را بشناسند، در تعامل خود با دیگران با صداقت و صراحت برخورد می کنند.

  4- بخشندگی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا دارای تحمل زیاد بوده و محدودیت های خود را می پذیرند. در نتیجه، این افراد خود و دیگران را راحت تر می بخشند.

  5- ارزش های درونی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا دارای ارزش های باطنی هستند نه ظاهری. به عبارت دیگر، دارای هویت قوی براساس ارزش های منتخب هستند نه براساس ارزش هایی که تصور می کنند لازم است یا براساس توقعات دیگران. این نوع هویت معمولا یک هویت اکتسابی (achieved identity) در نظر گرفته می شود که در آن شخص باروها و ارزش های خود را تجزیه و تحلیل کرده و مجموعه اصول درونی و باطنی خود را انتخاب و براساس آنها عمل می کند.

  6- مثبت گرایی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا مثبت گرا هستند و نگرش آنها به زندگی همراه با شکر و تشکر است. آنها به راحتی خودشان را تمجید می کنند و بیشتر به جنبه های مثبت زندگی می اندیشند و روی موارد منفی اصرار نمی ورزند.

  7- خود ارتقایی

  وبگاه پرستارعموما میل قوی به تلاش برای بهبود خویش در بین افراد دارای اعتماد به نفس بالا وجود دارد. از آنجا که نیاز به ارتقا و بهبود خویش را یک نوع کیفیت منفی نمی دانند، براحتی خود را بدون انتقاد ارزیابی کرده و به دنبال تقویت و تصحیح جوانب مختلف خود هستند.

 • چه کسانی خود کفایتی پایین دارند؟

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  1- ترس از ریسک

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی پایین فکر می کنند که نمی توانند موفق باشند. در نتیجه اغلب خواهان ریسک کردن یا امتحان چیزهای جدید نیستند، زیرا باور دارند که نتیجه اش شکست خواهد بود. این مسئله اهمیت خاصی دارد زیرا راه اصلی تقویت و افزایش خود کفایتی تمرین و تجربه، و آزمون و خطا است.

  2- ترس از عدم اطمینان

  وبگاه پرستاراغلب خود کفایتی پایین با شک به خود (self­-doubt) و عدم اطمینان همراه است. این افراد هرگز بدون تضمین موفقیت چیز جدیدی را شروع نمی کنند یا کاری را قبول نمی کنند. در نتیجه ممکن است هرگز نتوانند توانایی های بالقوه خود را کشف کنند.

  3- احساس شکست خورده

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی پایین غالبا احساس می کنند که شکست خورده هستند. همانطور که در بالا ذکر شد از انجام کارهای جدید که ریسک داشته باشد، طفره می روند. یا ممکن است کار را با تمام وجود شروع نکنند. در نتیجه، به احتمال کمتری موفقیت را تجربه می کنند و به احتمال زیاد خود را مفلوک و شکسته خورده می بینند.

  4- مدیریت حالات خود

  وبگاه پرستارمدیریت حالات (Impression management) یا ظاهر به تلاش برای کنترل درک دیگران از شخص اطلاق می شود، که در آن شخص تلاش می کند خود را مثبت جلوه دهد. افراد دارای خود کفایتی پایین افراد توانمندی نیستند اما خود را به ظاهر موفق و توانمند جلوه می دهند و تصویر فردی موفق به خود می گیرند. ممکن است انرژی زیاد برای خوب جلوه کردن و دریافت تایید دیگران صرف کنند.

 • ویژگی های افراد دارای خود کفایتی بالا چیست؟

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  1- خود اطمینانی

  وبگاه پرستاریکی از مشهودترین ویژگی های افراد دارای خود کفایتی بالا داشتن خود اطمینانی بالا است. این افراد به وظایف یا موقعیت ها حس توانایی و موفق بودن برخورد می کنند. این اطمینان به خود (self­-confidence) منجر به تجربه ای می شود که موجب افزایش توانایی آنها و در نتیجه خود اطمینانی بالاتر می شود. این چرخه مثبت خودش موجب افزایش هر چه بیشتر خود کفایتی آنها می شود.

  2- ارزیابی صحیح خود

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی بالا قادر هستند که بطور صحیح عملکرد خود را ارزیابی کنند. آنها نه خیلی از خود انتقاد می کنند و نه خیلی مثبت گرا هستند بلکه خود را به صورت منطقی و واقع بینانه ارزیابی می کنند تا بتوانند خود ارتقایی (self­ -improvement) خویش را دنبال کنند.

  3- تمایل به ریسک کردن

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی بالا خواهان ریسک کردن هستند، زیرا می دانند که چطور محاسبه ریسک ها می تواند شانس موفقیت را افزایش دهد. ازآنجایی که از شکست یا اشتباه نمی ترسند، می توانند ریسک منطقی بکنند که خود موجب افزایش خود کفایتی آنها می شود.

  4- احساس کامیابی

  وبگاه پرستاراغلب کسانی که خود کفایتی بالایی دارند، احساس کامیابی می کنند زیرا اغلب در کارهای خود به خاطر تمایل به ریسک و پیگیری علائق و نفع خود، موفق هستند. حتی اگر شکست بخورند یا اشتباه کنند، احساس کامیابی می کنند زیرا هر اشتباه فرصتی است برای بهبود خودشان.

 • بالا بودن خود کفایتی و پایین بودن اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارخود کفایتی و اعتماد به نفس مفاهیم مشابهی هستند، اما یک چیز نیستند. آنها متناظر هم هستند، شخصی که در یک جنبه ضعیف باشد، احتمالا در جنبه دیگر نیز ضعیف است. اما این امکان وجود دارد که کسی دارای اعتماد به نفس پایین باشد اما خود کفایتی بالایی داشته باشد. در حقیقت، ترکیب این دو غالبا دیده می شود. بنابراین ممکن است با شخصی مواجه شوید که خیلی از خود انتقاد می کند و نسبت به خود بدبین است اما مثلا یک معمار فوق العاده مجرب است و دارای توانایی های خاصی در این حیطه است.

  راه های ارتقای اعتماد به نفس

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود حذف صحبت با خود منفی و منفی بافی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شناخت نکات قوت و توانایی های خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شناخت ارزش خود و اولویت دادن به خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود پذیرش اشتباهات
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود پذیرش رد شدن

  راه های ارتقای خود کفایتی

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود یاد گرفتن مهارت
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ایجاد مدلی برای خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تمرکز بر یک مهارت خاص
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تقویت مجدد توانایی های خود

  روش مثبت اندیشی

  وبگاه پرستاربین تفکر مثبت و تغییر مثبت تفکر فرق وجود دارد. اینکه من مرتب بگویم من خوب هستم، من عالی هستم، من ماهر هستم؛ همگی تفکر مثبت است اما منجر به تغییر مثبت و در نتیجه افزایش خود کفایتی یا اعتماد به نفس نمی شود. زیرا شخصی که این جملات قشنگ را تکرار می کند، خودش به واقعی بودن آنها باور ندارد. برای اینکه بتوانید مثبت بیاندیشید و تغییر مثبتی در خود ایجاد کنید، بایستی بتوانید جملاتی را تکرار کنید که برای خودتان و اطرافیان شما قابل باور باشد. برای نوشتن جملات قابل باور مراحل زیر را پیگیری کنید:

  • جملات منفی که در مورد خودتان می گویید را به دقت و با جزئیات بنویسید.
  • آندسته از جملات و بیاناتی که صحیح هستند و غلط هستند را مشخص کنید.
  • حال جملات خود را مجددا بر اساس حقایق بنویسید.
  • جملات را ارزیابی کنید و قسمت هایی که حقیقت ندارد را حذف کرده و با حقایق تکمیل کنید.
  • جملات صحیح که واقعا در مورد شما مصداق دارد را تکرار کنید.
 • واژه های کلیدی

  ابهام نقش role ambiguity احساس از خود sense of self
  ارزیابی اجتماعی Social evaluation اعتماد به نفس Self-esteem
  اعتماد به نفس خاص specific self-esteem اعتماد به نفس فراگیر Global self-esteem
  اعتماد به نفس همگانی global self-esteem اعتماد به نفس ویژه Specific self-esteem
  تسلط در نقش Role mastery تصویر از بدن body image
  تضاد نقش Role conflicts تکامل شناختی پیاژه Piaget’s cognitive developmental phases
  تکامل نقش role development تنش نقش role strain
  توسعه نقش role development توقع از خود Self-expectation
  خود – اجتماعی Social self خود – ایده آل ideal self
  خود- آگاهی Self-awareness خود ایده آل ideal self
  خود فراگیر global self خود همگانی global self
  دانش از خود Self-knowledge درک از خود self-perceptions
  دیگران - محور other-centered عملکرد نقش Role performance
  کمال نقش Role mastery مراحل تکامل اریکسون Erikson’s stages of development
  مفهوم از خود self-concept مفهوم از خود کلی core self-concept
  من - محور me-centered نقش role
  هویت فردی Personal identity وظایف تکاملی هویگهارست Havighurst’s developmental tasks
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • منابع

  Bai, X., & Chow, N. (2013). Chinese elders’ self-image and their perceived peer-image: Possibility of self-enhancement bias. International Journal of Aging and Human Development, 77(1), 1–16.

  Burch, J. (2013). Care of patients with a stoma. Nursing Standard, 27(32), 49–56.

  Chauchard, E., Levin, K., Copersino, M., Heishman, S., & Gorelick, D. (2013). Motivations to quit cannabis use in an adult non-treatment sample: Are they related to relapse? Addictive Behaviors, 38, 2422–2427.

  Conway, F., Jones, S., & Speakes-Lewis, A. (2011). Emotional strain in caregiving among African American grandmothers raising their grandchildren. Journal of Women & Aging, 23, 113–128.

  Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd Ed.). New York, NY: Norton.

  Gordon, J. R., Pruchno, R. A., Wilson-Genderson, M., Murphy, W., & Rose, M. (2012). Balancing caregiving and work: Role conflict and role strain dynamics. Journal of Family Issues, 33, 662–689.

  Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2015–2017. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell.

  Iqbal, S., Ahmad, R., & Ayub, N. (2013). Self-esteem: A comparative study of adolescents from mainstream and minority religious groups in Pakistan. Journal of Immigrant and Minority Health, 15, 49–56.

  Kopytin, A., & Lebedev, A. (2013). Humor, self-attitude, emotions, and cognitions in group art therapy with war veterans. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30, 20–29.

  Laws, V., & Rivera, L. (2012). The role of self-image concerns in discrepancies between implicit and explicit self-esteem. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 1453–1466.

  Niiya, Y., Crocker, J., & Mischkowski, D. (2013). Compassionate and self-image goals in the United States and Japan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44, 389–405.

  Wang, Y-N., Shyu, Y-I. L., Chen, M-C., & Yang, P-S. (2011). Reconciling work and family caregiving among adult–child family caregivers of older people with dementia: Effects on role strain and depressive symptoms. Journal of Advanced Nursing, 67, 829–840.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com