ورود کاربر

 • مفهوم از خود (Self-Concept)

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  برآیندهای یادگیری

  وبگاه پرستارپس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

  مقدمه

  وبگاه پرستار

  مفهوم از خود (self-concept) تصویر ذهنی شخص از خودش است. مفهوم از خود مثبت برای سلامت جسمی و روانی شخص ضروری است. افراد دارای مفهوم از خود مثبت بهتر می توانند روابط بین فردی ایجاد کرده و حفظ کنند و در مقابل بیماری های روانی و جسمی مقاومت بهتری نشان میدهند. شخصی که حائز مفهوم از خود قوی است بایستی بهتر بتواند در طول عمر خود تغییرات را پذیرفته یا با تغییرات سازگار شود. شیوه نگرش شخص به خودش روی تعاملش با دیگران تاثیر دارد.

  وبگاه پرستار

  پرستاران مسئول هستند که مددجوی خود را از نظر مفهوم از خود منفی بررسی نمایند و علل احتمال آن را شناسایی کنند، تا بتوانند به مددجو کمک کنند به مفهوم از خود مثبت تری دست یابد. افرادی که مفهوم از خود ضعیف دارند، ممکن است احساسات بی ارزشی خود، دوست نداشتن خود، یا حتی تنفر از خود را ابراز کنند. آنها ممکن است احساس غمگینی یا نومیدی داشته باشند و ممکن است حال انجام ساده ترین کارها و وظایف خود را نداشته باشند.

  در این بحث می خوانیم:
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  مقدمه

  وبگاه پرستارمفهوم از خود شامل تمامی درک از خود (self-perceptions) هایی است (ظاهر، ارزش ها و اعتقادات) که روی رفتار شخص تاثیر گذاشته و زمانی به آن اشاره می شود که از کلمات «من» یا «خودم» استفاده می شود. مفهوم از خود روی موارد زیر تاثیر دارد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود طریقه تفکر، صحبت کردن و عمل کردن شخص
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود طریقه دیدن و برخوردن کردن با اشخاص دیگر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود گزینه هایی که شخص انتخاب می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توانایی دوست داشتن یا مورد علاقه بودن (عشق دادن یا گرفتن)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توانایی اقدام و تغییر چیزها

  مفهوم از خود دارای چهار بعد است:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود دانش از خود (Self-knowledge): بینش شخص نسبت به توانایی ها، ذات و ماهیت و محدودیت های خویش
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توقع از خود (Self-expectation): توقعاتی که شخص از خود دارد، ممکن است توقعاتی واقع بینانه و منطقی یا غیر منطقی باشند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود خود – اجتماعی (Social self): برداشت دیگران و جامعه از شخص
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ارزیابی اجتماعی (Social evaluation): ارزشیابی خویش در رابطه با دیگران، وقایع یا موقعیت ها.

  وبگاه پرستار

  کسانی که به «من خودم را چطور می بینم» بیشتر از «دیگران من را چطور می بینند» اهمیت می دهد را اصطلاحاً من - محور (me-centered) می نامند. برآورده کردن توقعات آنها از خودشان بسیار سخت است و فقط با خودشان رقابت می کنند نه با دیگران. برعکس، افرادی که قویا دیگران - محور (other-centered) هستند، به شدت به تایید دیگران نیاز دارند و تلاش می کنند طبق توقع دیگران زندگی کنند، خودشان را با دیگران مقایسه می کنند، با دیگران رقابت می کنند و خودشان را در رابطه با دیگران ارزشیابی می کنند. آنها در اطمینان به خود مشکل دارند و از تایید نشدن می ترسند. بنابراین مفهوم از خود مثبت من – محور است و با رجوع محدود به نظرات دیگران تشکیل می شود.

  وبگاه پرستار

  علاوه بر بررسی و شناخت و تقویت مفهوم از خود مثبت در مددجویان، مفهوم از خود پرستاران نیز اهمیت دارد. پرستارانی که ابعاد مختلف مفهوم از خود خویشتن را می شناسند، راحتتر و بهتر می توانند نیازها، تمایلات، احساسات و تضادهای مددجوی خود را درک کنند. پرستارانی که احساس مثبتی نسبت به خویش دارند، به احتمال بیشتری به رفع نیازهای مددجو کمک می کنند. خود- آگاهی (Self-awareness) به رابطه بین درک از خویش و درک دیگران از خود اطلاق می شود. بنابراین، پرستاری که بخوبی خود-آگاه است، دارای درکی است که بسیار متجانس و همگن است. خود-آگاه تر شدن فرآیندی است که مستلزم زمان و انرژی است و هرگز کامل نمی شود. یکی از مهمترین عناصر این فرآیند خود کاوی یا درون بینی و یا باطن گرایی (introspection) است، که شامل تجسم پرستار بر عقاید، نگرش ها، نکات قوت و ضعف و محدودیت های خویش است. پرستار همچنین از طریق کار کردن با دیگر پرستارانی که به عنوان مربی وی عمل می کنند و گرفتن بازخورد در طی بازنگری های معمول و جدی گرفتن آنها و عمل براساس آنها، بینش و بصیرت بیشتری نسبت به خود کسب می کند.

  وبگاه پرستار

  زمانیکه پرستار به روشنی درک از خود و خود آگاهی خویش را شناخت، می تواند به عقاید خود و دیگران احترام گذاشته و از تحمیل عقاید خود بر دیگران اجتناب کند. در حالیکه در نقش مراقبت دهنده، پرستار خود آگاه قادر به خودداری از قضاوت و تمرکز بر نیازهای مددجو است، حتی اگر با عقاید و نیازهای خودش متفاوت باشد. زمانی که تناقض و تضاد رخ دهد، پرستار واکنش خویش را از طریق درون بینی و رجوع به باطن خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برای تجزیه و تحلیل موقعیت تضاد، پرستار سئوالات زیر را از خود می پرسد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چرا به این شکل واکنش نشان دادم (ترس، خشم، اضطراب، نارضایتی، نگرانی)؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا می توانم شیوه پاسخ دادن به اینگونه موقعیت ها را تغییر دهم، به شکلی که روی واکنش مددجو به شیوه ای مفید و کمک کننده تاثیر بگذارد؟
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • شکل گیری مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارشخص با مفهوم از خود متولد نمی شود، بلکه در نتیجه تعاملات اجتماعی با دیگران شکل می گیرد. نظریه پردازان رشد و تکامل مثل مراحل تکامل اریکسون (Erikson’s stages of development)، مراحل تکامل شناختی پیاژه (Piaget’s cognitive developmental phases)، وظایف تکاملی هویگهارست (Havighurst’s developmental tasks) به شرح این مسئله پرداخته اند.

  وبگاه پرستاراریکسون (1963) معتقد است که در طول عمر، مردم با وظایف تکاملی مختلفی مواجه هستند که با هشت مرحله روانی اجتماعی در ارتباط است که یک چارچوب نظری ایجاد می کند. موفقیت شخص در سازگاری با این وظایف تکاملی به طور زیادی به میزان تکامل مفهوم از خود وی بستگی دارد. سازگاری سخت منجر به مشکلات مفهوم از خود در همان موقع و ادامه زندگی شخص می گردد. در جدول 1 مثالی از رفتارهایی آمده است که نشانگر موفقیت یا شکست در حل و فصل این وظایف تکاملی است.

  شکل گیری و تکامل مفهوم ازخود هر شخص از سه مرحله اصلی تشکیل شده است:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نوزاد می آموزد که خود جسمی وی از محیط مجزا و متفاوت است.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بچه نگرش دیگران به خود را درونی می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بچه و بالغین استانداردهای جامعه را درونی می کنند.

  وبگاه پرستاراصطلاح خود فراگیر (global self) به مجموعه عقاید و تصاویری اطلاق می شود که شخص نسبت به خویش دارد. این کامل ترین توصیفی است که افراد می توانند در هر زمانی از خویش داشته باشند. همچنین مرجع شخص از تجارب و نگرش وی به دنیا است. بعضی از این عقاید و تصاویر بیانگر حقیقت است، برای مثال «من زن هستم»، «من پدر هستم»، «من کوتاه قد هستم». بعضی نیز به جوانب محسوس خود اشاره دارند از قبیل «من توانمند هستم»، «من خجالتی و کمرو هستم».

  وبگاه پرستارهر یک از عقاید یا تصاویر مجزایی که شخص نسبت به خود دارد، روی مفهوم از خود تاثیر دارند. هرچند، مفهوم از خود به سادگی شامل مجموع این بخش ها نیست. تصاویر و عقاید متفاوتی که افراد نسبت به خویش دارند دارای وزن و اولویت و امتیاز خاص نیستند. مفهوم از خود هر شخص همانند یک قطعه هنری است. در مرکز این هنر عقاید و تصاویری وجود دارد که برای هویت شخص نقش حیاتی تر و محوری تری دارند. آنها کلیت و هسته مفهوم از خود (core self-concept) را تشکیل می دهند. برای مثال، «من یک فرد خیلی باهوش هستم» یا «من زن/مرد هستم». تصاویر و عقایدی که کمتر برای شخص مهم هستند، در حاشیه قرار دارند. برای مثال «من چپ یا راست دست هستم» یا «من اهل ورزش هستم یا نیستم».

  تصور بر این است که اساس مفهوم از خود افراد چگونگی درک و برداشت و ارزیابی آنها از حیطه های زیر است:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود عملکرد شغلی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود عملکرد هوشی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ظاهر شخصی و جذابیت فیزیکی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود جذابیت و عملکرد جنسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود علاقه دیگران به آنها
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توانایی سازگاری مشکلات و حل آنها
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود وابستگی به هم
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود استعدادهای خاص

  وبگاه پرستارمفهوم از خود در این حیطه ها به گزینه هایی که مردم در مورد سلامتی خود انتخاب می کنند و درک آنها از سلامتی خود بسط می یابد. افراد دارای مفهوم از خود مثبت قوی در مورد ظاهر خود احتمالا به رفتارهای بهداشتی و سلامتی ارزش می نهند و سلامت پوست، مو، رنگ پوست بدن را برای مثال رعایت می کنند. افراد دارای مفهوم از خود منفی ممکن است کمتر در مورد بهبود سلامتی خود و فعالیت های پیشگیری از بیماری اهمیت قائل باشند.

  وبگاه پرستارحفظ و ارزیابی مفهوم از خود یک فرآیند پیوسته است. وقایع یا موقعیت ها ممکن است سطح مفهوم از خود شخص را در طول زمان تغییر دهند. داشتن مفهوم از خود پایه شامل دید ما نسبت به خودمان و دید دیگران نسبت به ما است. همچنین خود – ایده آل (ideal-self) یا خود آرمانی وجود دارد، که شیوه ای است که باید باشیم یا ترجیح می دهیم باشیم. خود آرمانی درک فرد از رفتار خود براساس استانداردهای شخصی، جاه طلبی ها، اهداف و ارزش های خاص خود است. گاهی اوقات این خود آرمانی واقع بینانه است و گاهی نیست. زمانی که خود درک شده با خود آرمانی نزدیک به هم باشند، شخص آرزو نمی کند که خیلی با آنچه که هست فرق داشته باشد. شکاف و تفاوت بین خود آرمانی و خود درک شده می تواند مشوقی برای خود ارتقایی و بهبود خویش باشد. هرچند، زمانی که این اختلاف و شکاف زیاد باشد، حاصلش پایین بودن اعتماد به نفس است.

  وبگاه پرستارپرستاران مانند هر فرد بزرگسال دیگری، خودشان را هم براساس دروندادهای داخلی و هم خارجی می بینند که در طول سالیان کسب کرده اند. توانایی ارزیابی توانایی های خود، میل به پا نهادن در جای پای مدل خود، و گرفتن بازخورد از همکاران و مددجویان می توانند روی مفهوم از خود پرستار تاثیر داشتن باشند.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تکامل روانی اجتماعی اریکسون

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خودنمونه ای از رفتارهای مرتبط با
  مراحل تکامل روانی اجتماعی اریکسون

  مرحله: وظیفه تکاملی رفتارهای نشانگر حل مثبت رفتارهای نشانگر حل منفی
  نوزادی:
  اعتماد در مقابل عدم اعتماد
  درخواست کمک می کند و انتظار دارد که کمک دریافت کند.
  اعتقادات شخص دیگر را بروز می دهد
  زمان، نظرات و تجارب را به اشتراک می گذارد
  محدودیت مکالمه با افراد سطحی و ظاهری
  طفره در ارائه اطلاعات شخصی به فرد
  ناتوانی در دریافت کمک
  نوپایی:
  استقلال در مقابل شرم و شک
  قواعد گروه را می پذیرد و در صورت لزوم عدم موافقت خود را اعلان می کند
  نظرات خود را بیان می کند به سادگی بی اعتباری لازم برای برآورده کردن آرزوهای خود را می پذیرد
  شکست در ابراز نیازهای خود
  عدم ابراز نظرات خود در صورت مخالفت دیگران
  فوق العاده نگران آبرو و اعتبار
  اوایل بچگی:
  ابتکار در مقابل گناه
  مشتاق اشتراک پروژه ها
  ابراز کنجکاوی در مورد همه چیز
  نمایش افکار اصلی و بدیع
  تقلید از دیگران بجای ایجاد ایده های مستقل
  عذر خواهی کردن و شرمندگی در اثر اشتباهات کوچک
  بیان ترس خود از شروع پروژه جدید
  اوایل دوران مدرسه:
  صنعتی در مقابل زیر دستی
  تکمیل کاری که شروع کرده است
  کار کردن عالی با دیگران
  استفاده اثربخش از زمان
  عدم تکمیل کار شروع شده
  عدم همکاری با دیگران
  کار بی سازمان دهی و نظم
  نوجوانی:
  هویت در مقابل اغتشاش نقش
  ادعای استقلال
  برنامه ریزی واقع بینانه برای نقش های آینده
  برقراری روابط بین فردی صمیمی
  شکست در قبول مسئولیت هدایت رفتار خود
  قبول بی سئوال ارزش های دیگران
  شکست در تدوین اهداف زندگی خود
  اوایل بزرگسالی:
  صمیمیت در مقابل انزوا
  برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با شخص دیگر
  متعهد شدن به آن رابطه، حتی در زمان استرس و از خود گذشتگی
  رفتار جنسی را مطلوب دانسته و می پذیرد
  تنها می ماند از روابط بین فردی صمیمی اجتناب می کند
  میانسالی:
  بدعت در مقابل سکون
  خواهان شراکت با دیگران
  هدایت سایرین
  تدوین اولویت نیازها، تشخیص خود و دیگران
  صحبت در مورد خود بجای گوش کردن به دیگران
  ابراز نگرانی از خود بجای نیازهای دیگران
  ناتوان در پذیرش به هم وابستگی
  سالمندی:
  کمال در مقابل نومیدی
  استفاده از تجارب گذشته برای کمک به دیگران
  حفظ بهره وری خود در بعضی حیطه ها
  قبول محدودیت های خود
  گریه کردن و بی تفاوتی
  عدم پذیرش تغییر
  تقاضای کمک غیر ضروری و توجه از دیگران
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • اجزای مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارچهار جزء یا عنصر تشکیل دهنده مفهوم از خود شامل هویت فردی، تصویر از بدن، عملکرد شغلی و اعتماد به نفس است.

  هویت فردی

  وبگاه پرستارهویت فردی (Personal identity) حس آگانه از فردیت و منحصر بودن شخص است که بطور مستمر و در سراسر عمر شکل می گیرد. مردم اغلب هویت خود را به صورت نام، جنس، سن، نژاد، قومیت، ملیت یا فرهنگ، شغل یا نقش ها، استعداد ها یا ویژگی های موقعیتی (مثل وضعیت تاهل و تحصیلات) می نگرند.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

  تصویر از بدن

  وبگاه پرستارتصویر از خود فیزیکی یا تصویر از بدن (body image) چیزی است که شخص از سایز، ظاهر و عملکرد بدن و بخش های آن برداشت می کند. تصویر از بدن دارای ابعاد شناختی و عاطفی است. بعد شناختی آگاهی از بدن مادی است، بعد عاطفی شامل حواس بدن است از قبیل احساس درد، لذت، خستگی و حرکات بدنی. تصویر از بدن مجموعه این نگرش ها، آگاهی ها و ناآگاهی هایی است که شخص از بدنش دارد.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

  عملکرد نقش

  وبگاه پرستارهر شخصی در طول عمرش تغییر نقش های زیادی را تجربه می کند. نقش (role) مجموعه ای از توقعات رفتاری است که از شخصی که پست خاصی را اشغال کرده است، می رود. عملکرد نقش (Role performance) طریقه رفتار شخص در آن نقش خاص در مقایسه با رفتارهای مورد انتظار از نقش است. تسلط در نقش (Role mastery) بدین معنی است که شخص طوری رفتار می کند که توقعات نقش را برآورده می کند.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

  اعتماد به نفس

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self-esteem) قضاوت شخص در مورد ارزش خود است، که استانداردها و عملکرد شخص در مقایسه با استانداردهای دیگران و خود ایده آرمانی وی است. اگر اعتماد به نفس شخص با خود آرمانی وی منطبق نباشد، نتیجه اش پایین بودن اعتماد به نفس است.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

   

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • هویت فردی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارهویت فردی (Personal identity) حس آگانه از فردیت و منحصر بودن شخص است که بطور مستمر و در سراسر عمر شکل می گیرد. مردم اغلب هویت خود را به صورت نام، جنس، سن، نژاد، قومیت، ملیت یا فرهنگ، شغل یا نقش ها، استعداد ها یا ویژگی های موقعیتی (مثل وضعیت تاهل و تحصیلات) می نگرند.

  وبگاه پرستارهویت فردی شامل عقاید، ارزش ها، شخصیت و منش فرد است. برای نمونه، آیا شخص خوش مشرب، دوستانه، خود دار، بخشنده یا خودخواه است؟ بنابراین هویت فردی از عناصر محسوس و حقیقی مثل نام یا جنسیت و نامحسوس مثل ارزش ها و عقاید تشکیل شده است. هویت چیزی است که خود را از دیگران متمایز می کند.

  وبگاه پرستارشخص دارای حس هویت قوی دارای تصویر از بدن، عملکرد نقش و اعتماد به نفس تلفیق شده در یک مفهوم از خود کامل است. این حس هویت به شخص احساس استمرار و وحدت شخصیت می دهد. علاوه بر این، فرد خودش را به عنوان یک شخص منحصر به فرد می بیند.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تصویر از بدن

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارتصویر از خود فیزیکی یا تصویر از بدن (body image) چیزی است که شخص از سایز، ظاهر و عملکرد بدن و بخش های آن برداشت می کند. تصویر از بدن دارای ابعاد شناختی و عاطفی است. بعد شناختی آگاهی از بدن مادی است، بعد عاطفی شامل حواس بدن است از قبیل احساس درد، لذت، خستگی و حرکات بدنی. تصویر از بدن مجموعه این نگرش ها، آگاهی ها و ناآگاهی هایی است که شخص از بدنش دارد.

  وبگاه پرستارتصویر از بدن شامل لباس، آرایش، فرم مو، جواهرات و سایر چیزهایی است که به بدن شخص وصل است. همچنین شامل بخش های مصنوعی بدن مثل اندام مصنوعی، دندان های مصنوعی، گیر سر و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای کارکرد شخص مثل ویلچر، عصا و عینک است. برداشت گذشته و حال و عملکرد بخش های بدن در طول زمان بخشی از تصویر از بدن شخص را تشکیل می دهند.

  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  تصویر از بدن مجموع نگرش های آگاهانه و ناخود آگاه شخص نسبت به بدن خویش است

  وبگاه پرستاربخشی از تصویر از بدن شخص در اثر پاسخ ها و نگرش های دیگران نسبت به بدن وی تشکیل می شود و بخشی از کاوش شخص از بدن خویش شکل می گیرد. برای مثال، تصویر از بدن نوزاد تا حدودی در اثر عکس العمل والدین و مراقبت دهنده به بچه توسط لبخند، بغل کردن و لمس کردن و با کاوش بدن خویش و احساسات حین تغذیه با شیر مادر، مکیدن پستان و حمام کردن تشکیل می شود. ارزش های فرهنگی و اجتماعی نیز روی تصویر از بدن شخص تاثیر دارند.

  وبگاه پرستاررسانه های اطلاع رسان و سرگرمی نیز در طی سالیان گذشته سهمی در نگرش شخص به خود و دیگران ایفا کرده اند. در طی نوجوانی، نگرانی های مرتبط با تصویر از بدن از بزرگترین نگرانی های نوجوان است. شخص «آرمانی» یا ایده آل ترسیم شده توسط رسانه ها واقعا به هدف غیر واقع بینانه بسیاری تبدیل می شود.

  وبگاه پرستاراگر تصویر از بدن شخصی خیلی به خود آرمانی وی نزدیک باشد، شخص به احتمال بیشتری در مورد عناصر و اجزای فیزیکی و غیر فیزیکی خود مثبت می اندیشد. بدن ایده آل به طور زیادی تحت تاثیر استانداردهای فرهنگی است. برای مثال، در حال حاضر در آمریکای شمالی بدن متناسب و یک دست و تون شده مورد قبول و تمجید است.

  وبگاه پرستاریکی دیگر از جنبه های تصویر از بدن درک این مسئله است که بخش های مختلف بدن دارای ارزش متفاوتی برای افراد مختلف است. برای مثال، پستان بزرگ ممکن است برای یک زن مهم باشد و برای دیگری نباشد؛ یا سفید شدن موها ممکن است برای شخصی دردناک باشد، در حالی که دیگری به سختی متوجه سفید شدن موهای خود شده باشد.

  وبگاه پرستارفرد دارای تصویر از بدن سالم غالباً نگران سلامتی و ظاهر خویش است. این شخص در صورت بیمار شدن درخواست کمک می کند و اعمال بهداشتی را در برنامه زندگی روزمره خود می گنجاند. شخصی که دارای تصویر از بدن ناسالم است، احتمالا در مورد بیماری های خیلی جزئی فوق العاده نگران می شود و فعالیت هایی مثل خواب و رژیم غذایی سالم را نادیده می گیرد، که هر دو برای سلامت وی لازم هستند.

  وبگاه پرستارشخصی که دچار اختلال تصویر از بدن است ممکن است بخشی از بدن که ساختارش به طور چشمگیری در اثر بیماری یا تروما تغییر کرده است را مخفی کرده، لمس نکرده یا نگاه نکند. بعضی از افراد احساسات بی یاوری، نومیدی و بی قدرتی نشان میدهند و مستعد صدمه هستند و ممکن است رفتارهای خود – تخریبی مثل زیاد یا کم خوردن، اقدام به خودکشی نشان دهد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • عملکرد نقش

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارهر شخصی در طول عمرش تغییر نقش های زیادی را تجربه می کند. نقش (role) مجموعه ای از توقعات رفتاری است که از شخصی که پست خاصی را اشغال کرده است، می رود. عملکرد نقش (Role performance) طریقه رفتار شخص در آن نقش خاص در مقایسه با رفتارهای مورد انتظار از نقش است. تسلط در نقش (Role mastery) بدین معنی است که شخص طوری رفتار می کند که توقعات نقش را برآورده می کند. توقعات یا استانداردهای رفتاری یک نقش توسط جامعه، گروه فرهنگی یا گروه کوچکی تعیین می شود که شخص به آن تعلق دارد. هر شخصی دارای نقش های متعددی است از قبیل شوهر، والدین، برادر، پسر، کارمند، دوست، پرستار و عضو کلیسا. بعضی از نقش ها فقط برای دوره خاصی است مثل مددجو، دانشجو یا شخص بیمار. توسعه نقش (Role development) شامل اجتماعی شدن و عادت کردن به نقش خاصی است. برای مثال، دانشجویان پرستاری از طریق تماس با مربیان، تجربه بالینی، کلاس ها، لابراتورهای شبیه سازی و سمینارها، با پرستاری هماهنگ و اجتماعی می شوند.

  وبگاه پرستاربرای رفتار و عملکرد صحیح، اشخاص لازم است از نقش خود در ارتباط با دیگران و آنچه که اجتماع از آنها در حین اشغال نقش توقع دارد؛ آشنا باشند. ابهام نقش (Role ambiguity) زمانی رخ می دهد که توقعات روشن نباشد و فرد نداند که از او چه انتظاری می رود یا باید چکار کند و قادر به پیش بینی واکنش دیگران نسبت به رفتارهایش نیست. شکست در تسلط در نقش موجب سردرگمی، هراس و احساس عدم کفایت می شود و اغلب نتیجه اش کم شدن اعتماد به نفس شخص است.

  وبگاه پرستارمفهوم از خود تحت تاثیر تنش نقش و تضاد نقش است. افرادی که تحت تاثیر تنش نقش (role strain) قرار می گیرند، سردرگم هستند زیرا احساس ناکفایتی یا ناتوانی در آن نقش می کنند یا وارد به چنین احساسی می شوند. تنش نقش اغلب با کلیشه های نقش جنسی مرتبط است. برای مثال، زنان در پست هایی که بطور سنتی توسط مردان اداره می شده است ممکن است دارای دانش و قابلیت کمتری نسبت به مردان در همان شغل باشند.

  وبگاه پرستارتضاد نقش (Role conflicts) در اثر مخالف یا توقعات ناسازگار رخ می دهد. در تضاد بین فردی، افراد توقعات مختلفی در مورد یک نقش خاص دارند. برای مثال، پدر و مادر بزرگ دارای توقعات متفاوتی از مادری هستند که باید از بچه های خود مراقبت کند. توقعات نقش یک شخص یا گروه ممکن است با توقعات شخص یا گروه دیگر فرق کند. برای مثال، زنانی که در برنامه شغل تمام وقت خود انعطاف پذیری کمتری دارند ممکن است از نظر نقش همسری با شوهر خود در تضاد باشند که انتظار دارد زن تمامی مشکلات و مسائل بچه ها را حل کند. گاهی اوقات توقعات نقش عقاید و ارزش های شخص اشغال کنننده آن نقش را نقض می کند. برای مثال، پرستار یک کلینیک تنظیم خانواده ممکن است عقاید یا ارزش های زوجی که با سیستم اعتقادی پرستار در مورد پیشگیری از یا اداره صحیح حاملگی ناخواسته همگام نیستند، نقض کند. تضاد نقش می تواند منجر به تنش، کاهش اعتماد به نفس و شرمندگی شود.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self-esteem) قضاوت شخص در مورد ارزش خود است، که استانداردها و عملکرد شخص در مقایسه با استانداردهای دیگران و خود ایده آرمانی وی است. اگر اعتماد به نفس شخص با خود آرمانی وی منطبق نباشد، نتیجه اش پایین بودن اعتماد به نفس است.

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس دو نوع است: همگانی یا فراگیر و خاص یا ویژه. اعتماد به نفس فراگیر (Global self-esteem) نشانگر مقداری است که شخص خودش را به عنوان یک کل دوست دارد. اعتماد به نفس ویژه (Specific self-esteem) میزان رضایت و تایید شخص از بخشی از خود است. اعتماد به نفس فراگیر تحت تاثیر اعتماد به نفس ویژه است. برای مثال، اگر مردی ظاهر خودش را بپسندد، ظاهر وی قوی به نظر خواهد رسید و روی اعتماد به نفس فراگیر وی تاثیر می گذارد. برعکس اگر مردی ارزش کمی به مهارت های آشپزی خود قائل باشد، چه خوب آشپزی کند یا بد، تاثیر اندکی بر اعتماد به نفس فراگیر وی خواهد گذاشت.

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس از خود و دیگران مشتق می شود. در نوزادی، اعتماد به نفس به ارزشیابی و پذیرش مراقب بستگی دارد. در ادامه زندگی و دوران بچگی، اعتماد به نفس تحت تاثیر رقابت با دیگران است. شخصی که در بزرگسالی اعتماد به نفس بالایی دارد، دارای احساس مهم بودن، صلاحیت و قابلیت، توانایی سازگاری با زندگی، کنترل بر تقدیر خویش است.

  وبگاه پرستاربنیاد و پایه های اعتماد به نفس در طی تجارب اولیه زندگی شکل می گیرد که معمولا در درون ساختار خانواده پی ریزی می شود. هرچند، سطح کلی اعتماد به نفس یک فرد بزرگسال ممکن است روز به روز و لحظه به لحظه فرق کند. استرس شدید – مثل استرس ناشی از بیماری یا بیکاری بلند مدت – می تواند بطور اساسی اعتماد به نفس شخص را کاهش دهد. در مراقبت بهداشتی، افرادی که تصور می کنند اجتماع به شرایط و بیماری آنها به طور منفی می نگرند ممکن است اعتماد به نفس پایین داشته باشند. انسان بیشتر روی جوانب منفی متمرکز می شود و کمتر وقت روی جنبه های مثبت خود صرف می کند. شناخت نکات قوت و نکات ضعف به صورت همزمان اهمیت دارد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • عوامل موثر بر مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارعوامل زیادی روی مفهوم از خود شخص تاثیر دارد. عوامل اصلی شامل مرحله تکاملی، خانواده و فرهنگ، استرسورها، منابع، تاریخچه موفقیت و شکست، بیماری و ناخوشی است.

  مرحله تکاملی

  وبگاه پرستارهمانطور که شخص از مراحل رشد و تکامل عبور می کند، عوامل موثر بر مفهوم از خود تغییر می کنند. برای مثال، نوزاد به محیط حمایتی و لطیف نیاز دارد، در حالی که بچه ها به آزادی اکتشاف و یادگیری نیاز دارند. مفهوم از خود سالمندان براساس تجربیات آنها در گذر از مراحل زندگی است.

  خانواده و فرهنگ

  وبگاه پرستارارزش های بچه های جوان بطور وسیعی تحت تاثیر خانواده و فرهنگ است. بعدا تحت تاثیر همسالان و همکلاسی ها قرار می گیرد و روی خود آنها تاثیر می گذارد. زمانی که بچه با توقعات متفاوتی از خانواده، فرهنگ و همسالان مواجه می شود، احساس از خود (sense of self) وی دچار سردرگمی می شود. برای مثال بچه ممکن است باور داشته باشد که والدینش از وی توقع داند الکل نخورد و در خدمات مذهبی یکشنبه ها شرکت کند. همزمان دوستانش وی را تشویق می کنند که آبجو بخورد و یکشنبه ها را با آنها بگذراند.

  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  معمولا توقعات والدین و همسالان بچه را به جهات متضادی می کشاند

  استرسورها

  وبگاه پرستاراسترسورها با سازگاری موفقیت آمیز فرد با مشکلات، موجب تقویت مفهوم از خود وی می شوند. از سوی دیگر، اگر استرسورها شدید بوده و شخص نتواند سازگار شود، پاسخ های ناسازگار رخ می دهد از قبیل سوء مصرف مواد، گوشه گیری و اضطراب. توانایی شخص در رسیدگی به استرسورها به طور زیادی به منابع شخصی وی بستگی دارد. شناخت این استرسورها که ممکن است روی ابعاد مفهوم از خود مددجو تاثیر بگذارد، برای پرستار مهم است. نمونه ای از استرسورهایی که می تواند مددجو را در خطر مشکلات مفهوم از خود قرار دهد را بخوانید.

  منابع

  وبگاه پرستارمنابع یک شخص به دو دسته منابع داخلی و خارجی تقسیم می شوند. نمونه ای از منابع داخلی شامل اطمینان و ارزش ها است، در حالی که منابع خارجی شامل شبکه حمایتی، منابع مالی کافی و سازماندهی است. عموما هر چه منابع داشته و مورد استفاده شخص بیشتر باشد، تاثیر مثبت بیشتری بر مفهوم از خود وی دارد.

  سابقه موفقیت و شکست

  وبگاه پرستارکسانی که سابقه شکست دارند خود را ناتوان و شکست خورده می دانند، در حالی که کسانی که سابقه موفقیت دارند، تاثیر مثبت زیادی بر مفهوم از خود آنها دارد. همچنین افراد دارای مفهوم از خود مثبت از سطح موفقیت خود احساس رضایت می کنند و قانع هستند در حالی که افراد دارای مفهوم از خود منفی کل موقعیت زندگی خود را در اثر یک شکست منفی می بینند.

  بیماری و ناخوشی

  وبگاه پرستارناخوشی و تروما می توانند روی مفهوم از خود شخص تاثیر بگذارند. زنی که ماستکتومی کرده است ممکن است خودش را جذاب نبیند و این فقدان ممکن است بر شیوه رفتار و ارزش های وی تاثیر بگذارد. افراد نسبت به استرسورهایی از قیبل ناخوشی و تغییرات ناشی از پیری در عملکرد به شیوه متفاوتی واکنش نشان می دهند. پذیرش، انکار، انزوا یا افسردگی از واکنش های رایج است.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • استرسورهای موثر بر مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  استرسورهای هویت

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تغییرات ظاهر فیزیکی (مثل چروک صورت)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کاهش توانایی جسمی، روانی یا حسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ناتوانی در دستیابی به اهداف
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نگرانی های رابطه ای
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نگرانی های جنسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود خود آرمانی غیر واقع بینانه

  استرسورهای تصویر از بدن

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن بخشی از بدن (مثل قطع اندام، ماستکتومی، هیسترکتومی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن عملکرد بدن (مثل فلج ناشی از سکته یا قطع نخاع، بیماری عصبی عضلانی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بدقیاقه شدن (مثل حاملگی، سوختگی شدید، کولوستومی، تراکئوستومی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بدن آرمانی غیر واقع بینانه (برای نمونه، بدنی عضلانی و شکولاتی که قابل دستیابی نیست)

  استرسورهای نقش

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن والدین، همسر، بچه یا دوست نزدیک
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن یا تغییر شغل یا نقش های مهم دیگر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود طلاق
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بیماری خود یا دیگران که روی عملکرد نقش تاثیر دارد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ابهام یا تضاد در توقعات از نقش
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ناتوانی در رسیدن به توقعات نقش

  استرسورهای اعتماد به نفس

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود فقدان بازخورد مثبت از طرف اطرافیان مهم
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شکست های مکرر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توقعات غیر واقع بینانه
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود روابط سوء رفتاری
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن امنیت مالی و اقتصادی
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  بررسی و شناخت

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت دقیق و کامل شامل بررسی و شناخت روانی اجتماعی مددجو و خانواده یا شخص حامی وی می باشد، زیرا سرنخ هایی در مورد مشکلات واقعی یا بالقوه فراهم می سازد. پرستار در زمان بررسی و شناخت مفهوم از خود روی چهار جنبه تمرکز می کند:

  وبگاه پرستارقبل از انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی، پرستار بایستی اعتماد مددجو را جلب کرده و رابطه کاری مبتنی بر اعتماد با مددجو برقرار کند. دستورالعمل های انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی عبارتند از:

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  تشخیص

  وبگاه پرستارمفهوم از خود مثبت برای مددجویی که با چالش بهداشتی و سلامتی مواجه است، به عنوان یک منبع عمل می کند. گاهی اوقات مددجو در حیطه درک از خود و طبقات مفهوم از خود، اعتماد به نفس و تصویر از بدن مشکل دارد، که داده های بررسی و شناخت نشان می دهد. سه تشخیص از تشخیص های ناندا بین الملل (هردمن و کامیتسورو، 2014) اختصاصا در این رابطه است:

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  برنامه ریزی

  وبگاه پرستارپرستار با مشارکت مددجو و افراد حامی وی در زمان امکان، به برنامه ریزی طرح مراقبت براساس وضعیت سلامتی، سطح اضطراب، منابع، مکانیسم های سازشی، تمایلات اجتماعی فرهنگی و مذهبی مددجو می پردازد. پرستاری که در مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال مفهوم از خود کم تجربه است، می تواند با پرستاران مجرب تر برای برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مشورت کند.

  وبگاه پرستاراهداف یا برآیندهای مورد انتظار با توجه به تشخیص و ویژگی های تعیین کننده مرتبط با فرد متفاوت است. مداخلات پرستاری خاص را می توان برای لحاظ کردن نیازهای هر فرد مددجو انتخاب کرد.

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  اجرا

  وبگاه پرستارمداخلات و مراقبت های پرستاری برای بهبود یا پیشبرد مفهوم از خود مثبت شامل کمک به مددجو در شناخت نکات قوت خویش است. به علاوه، در مددجویانی که دچار اختلال مفهوم از خود هستند، پرستاران بایستی رابطه درمانی با مددجو برقرار کرده و به وی در ارزیابی خودشان و ایجاد تغییرات رفتاری مورد نیاز کمک کنند.

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  ارزشیابی

  وبگاه پرستاربرای تعیین اینکه آیا اهداف یا برآیندهای مورد انتظار مددجو لحاظ شده اند، پرستار بایستی از داده های زمان تعامل با مددجو و افراد مهم دیگر وی استفاده کند. اگر به برآیندهای مورد انتظار دست نیافتند، پرستار بایستی دلیل آن را بررسی کرده، سئوالاتی از قبیل زیر را در نظر بگیرد:

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری مفهوم از خود - بررسی و شناخت

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت دقیق و کامل شامل بررسی و شناخت روانی اجتماعی مددجو و خانواده یا شخص حامی وی می باشد، زیرا سرنخ هایی در مورد مشکلات واقعی یا بالقوه فراهم می سازد. پرستار در زمان بررسی و شناخت مفهوم از خود روی چهار جنبه تمرکز می کند:

  وبگاه پرستارقبل از انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی، پرستار بایستی اعتماد مددجو را جلب کرده و رابطه کاری مبتنی بر اعتماد با مددجو برقرار کند. دستورالعمل های انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی عبارتند از:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود فراهم کردن محیطی خلوت و خصوصی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کمینه سازی وقفه ها و مزاحمت تا سر حد امکان
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نشستن در سطح تماس چشمی مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نشان دادن علاقه به نگرانی های مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نشان دادن پذیرش مددجو توسط نقد نکردن، قضاوت نکردن، اخم نکردن یا نشان دادن حالت شوک و تعجب
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود پرسیدن سئوالات باز برای تشویق مددجو به صحبت بیشتر بجای پرسیدن سئوالات بسته که اشتراک آزاد اطلاعات را مسدود می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اجتناب از پرسیدن سئوالات خیلی خصوصی که در واقع نیاز نیستند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کمینه سازی نوشتن جزئیات در حین مصاحبه، زیرا می تواند در مددجو این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات شخصی وی ثبت می شوند و همچنین با توانایی پرستار در تمرکز بر گفته های مددجو تداخل می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تعیین اطلاعات اضافی که ممکن است خانواده بتوانند عرضه کنند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود حفظ محرمانه بودن اطلاعات و حریم مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود مطلع بودن از تعصبات و ناراحتی خود که ممکن است روی بررسی و شناخت تاثیر بگذارد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ بر رفتار مددجو (مراقبت فرهنگ محور)

  وبگاه پرستارزمانی که استرسورها شناسایی شدند، پرستار لازم است که مشخص کند برداشت مددجو از استرسورها چیست. درک و برداشت مثبت و رشد محور از وقایع استرس زا می تواند خود-ارزشی مددجو را تقویت کند؛ در حالی که برداشت منفی، نومیدی، شکست منجر به کاهش اعتماد به نفس مددجو می شود. پرستار بایستی همچنین سبک سازشی مددجو را شناسایی و مشخص کند که آیا این سبک برای استرسورهای شناسایی شده موثر است یا نه و برای اینکار سئوالات زیر را مددجو می پرسد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود وقتی مشکلی دارید یا با موقعیت استرس زا مواجه می شوید، چطور به آن رسیدگی می کنید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا این روش موثر است؟

   

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • هویت فردی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارزمان بررسی و شناخت مفهوم از خود، اطلاعاتی که پرستار از اول نیاز دارد مربوط به هویت شخصی مددجو است. این شامل اعتقاد و باور مددجو از خود است (نمونه سئوالات مصاحبه را بخوانید).

  نمونه سئوالات مصاحبه بررسی و شناخت: هویت فردی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ویژگی های فردی خود را چطور توصیف می کنید؟ یا به عنوان یک فرد خود را چطور می بینید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود دیگران شما را به عنوان یک فرد چطور توصیف می کنند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه چیزهایی از خودتان را دوست دارید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه کارهایی را خوب انجام می دهید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نکات قوت، استعدادها و توانایی های فردی شما چیست؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اگر می توانستید، چه چیزی را در خودتان تغییر می دادید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه احساسی دارید، اگر بدانید شخصی از شما خوشش نمی آید؟
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بررسی و شناخت تصویر از بدن

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراگر نشانگرهای اختلال در تصویر از بدن وجود دارد، پرستار بایستی مددجو را به دقت از نظر مشکلات کارکردی یا جسمی احتمالی بررسی کند. اختلال ممکن است نتیجه نقص عضو و نقض عملکرد جاری باشد یا نقص انتظاری باشد که مددجو فکر می کند دچارش می شود. علاوه بر پاسخ های بیان شده در مورد مشکل، بررسی و شناخت رفتارهای مرتبط نیز اهمیت دارد (نمونه سئوالات بررسی و شناخت تصویر از بدن را بخوانید)

  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  اشخاص خودشان را آنطور که دیگران می بینند، نمی بینند
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بررسی و شناخت عملکرد نقش

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارپرستار به بررسی و شناخت رضایت یا عدم رضایت مددجو از مسئولیت ها و روابط نقش وی می پردازد: نقش های خانوادگی، نقش های کاری، نقش های دانشجویی، نقش های اجتماعی. نقش های خانوادگی برای افراد مهمتر است زیرا روابط خانوادگی از صیمیت و نزدیکی خاصی برخوردار است. روابط می تواند حمایتی و رشد دهنده باشد، یا می تواند سر متضاد آن بوده فوق العاده استرس زا باشد که به صورت رفتار خشن یا سوء رفتار مشخص می شود. بررسی و شناخت روابط نقش خانواده ممکن است با جنبه های ساختاری از قبیل تعداد افراد خانوار، سنین، محل سکونت و غیره شروع شود. برای بدست آوردن داده های مربوط به روابط نقش خانواده مددجو رضایت یا عدم رضایت وی از نقش های کاری و نقش های اجتماعی، پرستار بایستی سئوالاتی از قبیل نمونه سئوال مصاحبه بررسی و شناخت بپرسد. بخاطر داشته باشید که این سئوالات بایستی با توجه به فرهنگ، جنس و موقعیت فرد اصلاح و تعدیل شوند.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بررسی و شناخت اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self­-esteem) دیدگاه یا احترامی است که شخص برای خویش قائل است. فردی که نسبت به خودش احساس مثبتی دارد، گفته می شود که دارای اعتماد به نفس بالا است. هرچند اعتماد به نفس ممکن است به حیطه های خیلی خاص یا خیلی عمومی نسبت به خود اطلاق شود. برای مثال، شخص ممکن است اعتماد به نفس پایینی در مورد ظاهر فیزیکی خود داشته باشد اما اعتماد به نفس بالایی در انجام وظایف شغلی خود داشته باشد.

  پرستار می تواند سئوالات زیر را برای تعیین اعتماد به نفس مددجو بپرسد:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا از زندگی خود راضی هستید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه احساسی در مورد خودتان دارید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا به چیزی که می خواسته اید، دست یافته اید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کدام هدف در زندگی برای شما مهمتر است؟

  وبگاه پرستارمهم است که پرستار ابتدا زمینه فرهنگی مددجو را مشخص کند تا رفتارهای خاص وی را به اشتباه تفسیر نکند. رفتارهای زیر ممکن است منعکس کننده پایین بودن اعتماد به نفس شخص باشد یا ممکن است در اثر زمینه فرهنگی مددجو بوده و به اشتباه تفسیر شود:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اجتناب از تماس چشمی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سر به زیر و حرکت آرام
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود دارای ظاهر نامناسب و نامرتب
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود در صحبت درنگ کرده یا وسط حرف ها می پرد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بیش از حد خودش را نقد می کند (برای نمونه؛ «من به درد نمی خورم»، «من زشت هستم»، «کسی من را دوست ندارد»).
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ممکن است شدیدا دیگران را نقد کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود قادر به دریافت تمجید مثبت در مورد خودش نیست
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود مرتب عذر خواهی می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود احساس نومیدی، بی یاوری، بی قدرتی را بزبان می آورد (مثل «برام مهم نیست چه اتفاقی می افتد» «هرچی باشه انجام می دم»)
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تشخیص های پرستاری

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارمفهوم از خود مثبت برای مددجویی که با چالش بهداشتی و سلامتی مواجه است، به عنوان یک منبع عمل می کند. گاهی اوقات مددجو در حیطه درک از خود و طبقات مفهوم از خود، اعتماد به نفس و تصویر از بدن مشکل دارد، که داده های بررسی و شناخت نشان می دهد. سه تشخیص از تشخیص های ناندا بین الملل (هردمن و کامیتسورو، 2014) اختصاصا در این رابطه است:

  سایر تشخیص های پرستاری که ممکن است برای مددجوی مبتلا به مشکل مفهوم از خود اعمال شود، عبارتند از:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اختلال هویت فردی (و ریسک اختلال هویت فردی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اضطراب در رابطه با تغییر ظاهر فیزیکی (مثل قطع اندام یا ماستکتومی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سازگاری ناموثر در رابطه با مرگ همسر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سوگ یا سوگ مرکب در رابطه با تغییر ظاهر فیزیکی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نومیدی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بی قدرتی (و ریسک بی قدرتی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تضاد نقش والدی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آمادگی برای بهبود مفهوم از خود ارتقاء یافته
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اختلال الگوی خواب
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود انزوای اجتماعی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ناراحتی معنوی
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری - برنامه ریزی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارپرستار با مشارکت مددجو و افراد حامی وی در صورت امکان، به برنامه ریزی طرح مراقبت براساس وضعیت سلامتی، سطح اضطراب، منابع، مکانیسم های سازشی، تمایلات اجتماعی فرهنگی و مذهبی مددجو می پردازد. پرستاری که در مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال مفهوم از خود کم تجربه است، می تواند با پرستاران مجرب تر برای برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مشورت کند.

  وبگاه پرستاراهداف یا برآیندهای مورد انتظار با توجه به تشخیص و ویژگی های تعیین کننده مرتبط با فرد متفاوت است. مداخلات پرستاری خاص را می توان برای لحاظ کردن نیازهای هر فرد مددجو انتخاب کرد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com