ورود کاربر

 • حقایق و جایگاه تحقیق

  حقایق و جایگاه تحقیق

  وقتی محقق به تبیین مسئله یا پاسخ سئوالی از طریق تحقیقات حرفه خود می پردازد، صرفنظر از الگوی زمینه ای، مطالعه ای (یا بررسی یا پروژه تحقیقاتی) انجام می دهد.

  مطالعاتی که روی انسان انجام می شود از دو دسته مردم تشکیل شده است، آنهایی که تحقیق می کنند و آنهایی که اطلاعات می دهند. در تحقیقات کمی (quantitative study)، افرادی که مطالعه می شوند را واحد پژوهش (subjects) یا شرکت کننده (study participants) می گویند، همانطور که در جدول 1 آمده است (افرادی که اطلاعات خود را به صورت پاسخ به سئوالات ارائه می دهند (مثل پر کردن پرسشنامه)، پاسخ دهنده (respondents) می گویند. در مطالعات کیفی (qualitative study) افرادی که در مطالعه شرکت می کنند دارای نقش فعال هستند یا غیر فعال و بنابراین به آنها مطلع (informants) شرکت کننده در مطالعه اطلاق می شود. شخصی که مطالعه را انجام می دهد، محقق (researcher) یا پژوهشگر (investigator) اطلاق می شود. مطالعات اغلب توسط تیمی از محققان بجای یک محقق منفرد انجام می شوند.

  تحقیق ممکن است در محیط های مختلفی انجام شود که محیط پژوهش (research settings) اطلاق می شود و به جایی گفته می شود که اطلاعات از آنجا جمع آوری می شود. محیط پژوهش می تواند مفرد (یک مکان) یا چندین مکان باشد. بعضی از پژوهش ها در محیط طبیعی (naturalistic settings) انجام می شود (میدان پژوهش یا field)، اما بعضی از پژوش ها در محیط فوق العاده کنترل شده آزمایشگاهی انجام می شود. پژوهشگران تحقیقات کیفی غالباً به صورت کار میدانی (fieldwork) و در محیط طبیعی کار می کنند، زیرا به زمینه زندگی و تجارب افراد علاقمند هستند. در مجموع به مکان کلی انجام پژوهش سایت (site) اطلاق می شود که می تواند کل یک جامعه (برای نمونه، عشایر جنوب) یا یک موسسه در جامعه (مثل بیمارستان امام) باشد. محققان گاهی اوقات پژوهش چند محیطی (multisite studies) انجام می دهند زیرا استفاده از محیط های پژوهش زیاد اغلب با بزرگتر شدن حجم نمونه و شرکت کنندگان در مطالعه همراه است.

 • متغیرهای پژوهش

  متغیرها

  روش تحقیق در پرستاریمقدمه ای بر متغیرها

  معمولا در تحقیقات کمی به مفاهیم متغیر (variables) اطلاق می شود. متغیر همانطور که از نامش پیداست، چیزی است که تغییر می کند. وزن، اضطراب، دمای بدن همگی متغیر هستند (هر کدام از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد). در حقیقت، تقریبا تمامی جنبه های بشری متغیر هستند. اگر تمام مردم 75 کیلوگرم وزن داشتند، آن موقع وزن متغیر نبود و یک ثابت (constant) بود. اما بیشتر تحقیقات قابل انجام است زیرا مردم و شرایط آنها متغیر است. بیشتر تحقیقات کمی به دنبال درک چگونه یا چرای این تغییرات است و اینکه رابطه بین این تغییرات چیست. برای مثال، تحقیقات سرطان ریه روی متغیر سرطان ریه انجام می شود، سرطان ریه یک متغیر است زیرا همه مردم این بیماری را ندارند. محققان به مطالعه عواملی پرداخته اند که ممکن است به سرطان ریه ربط داشته باشند از قبیل کشیدن سیگار. سیگار متغیر است زیرا همه مردم سیگار نمی کشند. پس یک متغیر هر کیفیتی از شخص، گروه یا موقعیت است که تغییر می کند یا مقادیر متفاوتی به خود می گیرد که عمدتا مقادیر عددی است. متغیر سنگ بنای مرکزی مطالعات کمی است.

  متغیرها اغلب ویژگی های ذاتی بشری است از قبیل سن، گروه خون یا وزن. هرچند گاهی اوقات محقق به خلق متغیر می پردازد. برای مثال، اگر پژوهشگری به تست اثربخشی مسکن تحت کنترل بیمار در مقایسه با مسکن عضلانی در تسکین درد پس از جراحی بپردازد، به بعضی از بیماران یک نوع و به مابقی نوع دیگر را تجویز می کند. در این زمینه، روش درمان درد متغیر است زیرا بیماران مختلف روش های تسکین درد متفاوتی دریافت می کنند.

  بعضی از متغیرها دارای دامنه وسیعی هستند که می توان آنها را بصورت یک راستا ارائه نمود (برای نمونه، سن یا وزن شخص). گاهی متغیر فقط مقادیر اندکی به خود می گیرد از قبیل متغیرهای انتقال اطلاعات کمی (برای نمونه تعداد بچه ها) یا به سادگی افراد را طبقه بندی می کنند (مثل جنسیت زن و مرد، گروه خونی A، B،AB یا O).

  متغیرهای وابسته و مستقل

  همانطور که ذکر شد، بسیاری از مطالعات به دنبال بررسی و درک علت پدیده ها هستند. آیا یک مداخله پرستاری موجود بهبود برآیند بیمار می شود؟ آیا کشیدن سیگار موجب سرطان ریه می شود؟ علت مفروض در تحقیق متغیر مستقل (independent variable) و تاثیر مفروض متغیر وابسته (dependent variable) است. یعنی محقق به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می پردازد.

  فرض بر این است که تغییرات متغیر وابسته (که گاهی اوقات متغیر برآیند (outcome variable) نامیده می شود) وابسته به تغییر متغیر مستقل است. برای مثال، محققان بررسی می کنند که کدام سرطان ریه (متغیر وابسته) به کشیدن سیگار (متغیر مستقل) بستگی دارد. یا پژوهشگری ممکن است به بررسی وابستگی درد بیمار (متغیر وابسته) به مداخلات مختلف پرستاری (متغیر مستقل) بپردازد. متغیر وابسته متغیری است که محقق خواهان درک، تشریح یا پیش بینی آن است و با برآیند تاثیر متغیر مستقل متناظر است.

  غالباً از اصطلاحات متغیر مستقل و متغیر وابسته برای نشان دادن مسیر تاثیر استفاده می شود تا رابطه علت و معلولی بین آنها. برای مثال، فرض کنید که محققی بهداشت روان مراقبینی را بررسی می کند که از همسر مبتلا به آلزایمر خود مراقبت می کنند و در می یابد که سلامت روان مراقبین مونث بهتر از مراقبین مذکر است. مطمئناً محقق نمی خواهد نتیجه گیری کند که بهداشت و سلامت روان در اثر جنسیت ایجاد می شود. اما مسیر تاثیر بوضوح از جنسیت به بهداشت روان است: منطقی نیست که پیشنهاد کنیم سلامت روانی مراقب روی جنسیت او موثر است! گرچه در این مثال محقق ارتباط علت و معلولی بین اینها استخراج نکرده است، بنابراین مناسب تر است که سلامت روانی را به عنوان متغیر وابسته و جنسیت را به عنوان متغیر مستقل در نظر بگیریم.

  بسیاری از متغیرهای وابسته ای که توسط محققان پرستاری مطالعه می شوند دارای علل و پیشایند متعددی هستند. برای نمونه اگر ما به بررسی عوامل موثر بر وزن افراد بپردازیم، بایستی قد، فعالیت جسمی، رژیم غذایی آنها را به عنوان متغیر مستقل در نظر بگیریم. ممکن است دو یا چند متغیر وابسته (برآیندها) نیز مورد نظر محقق باشد. برای مثال، محققی ممکن است به مقایسه اثربخشی دو روش مراقبت پرستاری در بچه های مبتلا به کیستیک فیبروز بپردازد. متغیرهای وابسته متعددی را می توان برای بررسی و شناخت اثربخشی درمان استفاده کرد از قبیل طول مدت اقامت در بیمارستان، عود عفونت های تنفسی، وجود سرفه، و مانند اینها. طراحی مطالعاتی با متغیرهای مستقل و وابسته متعدد رایج است.

  متغیرها ذاتاً و ماهیتی وابسته یا مستقل نیستند. متغیر وابسته یک مطالعه می تواند در مطالعه دیگر متغیر مستقل باشد. برای مثال، مطالعه ای ممکن است اثر مداخله ورزشی با کمک پرستار (متغیر مستقل) را بر پوکی استخوان (متغیر وابسته) بررسی کند. در مطالعه دیگری ممکن است تاثیر پوکی استخوان (متغیر مستقل) بر وقوع شکستگی استخوان (متغیر وابسته) بررسی شود. در مجموع، مستقل یا وابسته بودن متغیر تابع نقشی است که در یک مطالعه ایفا می کند.

 • روابط در پژوهش

  روابط

  روش تحقیق در پرستاریمحققان معمولا یک پدیده را در ارتباط با پدیده های دیگر مطالعه می کنند، آنها روابط را بررسی می کنند. ارتباط (relationship) باند، رابطه یا اتصالی است که بین دو یا چند پدیده وجود دارد؛ برای مثال، محققان مکررا دریافته اند که بین سیگار کشیدن و سرطان ریه ارتباط وجود دارد. در هر دوی تحقیقات کمی و کیفی به بررسی روابط می پردازند، اما به شیوه ای متفاوت.

  در تحقیقات کمی، معمولا محقق به رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته علاقمند است. تغییرات متغیر وابسته به طور نظامدار مرتبط با تغییرات متغیر مستقل در نظر گرفته می شود. روابط در تحقیقات کمی گاهی به صورت صریح بیان می شود از قبیل «بیشتر از» یا «کمتر از». برای نمونه؛ فرض کنید متغیر وابسته ما وزن شخص است. چه متغیرهایی با وزن شخص در ارتباط هستند (همبستگی دارند)؟ بعضی از احتمالات شامل قد، کالری مصرفی و ورزش است. برای هر یک از این متغیرهای مستقل، ما می توانیم یک رابطه با متغیر وابسته پیش بینی کنیم:

  قد: افراد بلند قد وزن بالاتری از افراد کوتاه قد دارند.

  مصرف کالری: هرچه مصرف کالری بالاتر باشد، وزن شخص بیشتر از کسانی است که مصرف کالری کمتر دارند.

  ورزش: هر چه مقدار ورزش شخص کمتر باشد، وزن وی بالاتر خواهد بود.

  هر یک از این عبارات بیانگر پیش بینی رابطه بین وزن (متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل قابل اندازه گیری است. بیشتر تحقیق های کمی برای تعیین وجود یا غیاب رابطه انجام می شوند و اغلب قدرت و شد این روابط را کمی و اندازه گیری می کنند.

  متغیرها می توانند به طرق مختلفی به هم ربط داده شوند. یکی از انواع روابط بین متغیرها رابطه علت و معلولی (cause-and-effect relationship) یا سببی (causal) است. در الگوی مثبت گرا (positivist paradigm)، پدیده های طبیعی اتفاقی و غیر معمول فرض نمی شوند، آنها دارای علل قبلی هستند که قابل کشف هستند. در مثال مربوط به وزن اشخاص، ما می توانیم نتیجه بگیریم که رابطه علی بین مصرف کالری و وزن وجود دارد: بجز در موارد خاص، خوردن کالری زیادی موجب افزایش وزن می شود. بسیاری از مطالعات کمی علت و معلولی هستند و به دنبال روشن کردن علل پدیده ها هستند.

  اما تمامی روابط بین متغیرها را نمی توان به صورت رابطه علت و معلول تفسیر کرد. برای مثال بین دمای شریان ریوی و دمای صماخی افراد رابطه وجود دارد. اگر اندازه یکی بالا باشد، اندازه دیگری نیز بالا است. هرچند نمی توانیم بگوییم که دمای شریان ریوی موجب بالا رفتن دمای صماخی می شود، همانطور که نمی توانیم بگوییم دمای بالای صماخی موجب بالا رفتن دمای شریان ریوی می شود؛ علیرغم اینکه بین دمای صماخی و دمای شریان ریوی رابطه وجود دارد. این نوع ارتباط را گاهی رابطه کارکردی (functional relationship) یا شرکت پذیری (associative) می گویند نه رابطه علت و معلولی.

  محققان کیفی با کمی سازی روابط یا تست و تایید روابط علی سروکار ندارند. بجای آن، ممکن است به دنبال الگوهای تداعی و همبستگی باشند که راهی برای روشن کردن معانی زمینه ای و ابعاد پدیده مورد علاقه آنها است. الگوهای قالب ها و فرآیندهای به هم مرتبط به عنوان راهی برای درک و فهم یک کلیت شناسایی می شوند.

 • مفاهیم و مراحل تحقیق

  مفاهیم کلیدی و مراحل تحقیق کمی و کیفی

  روش تحقیق در پرستاریاهداف:

  • روش تحقیق در پرستاری شناخت اصطلاحات مرتبط با تحقیقات کمی و کیفی
  • روش تحقیق در پرستاری تمایز تحقیقات تجربی و غیر تجربی
  • روش تحقیق در پرستاری شناسایی سه سنت روتین در تحقیقات کیفی پرستاری
  • روش تحقیق در پرستاری شرح جریان و مراحل اقدامات در تحقیقات کمی و کیفی و تفاوت آنها
  • روش تحقیق در پرستاری تعریف اصطلاحات جدید معرفی شده در این بخش

  سنگ بنای تحقیقات

  تحقیقات همانند هر رشته و حوزه دیگری دارای زبان و اصطلاحات خاص خود است. بعضی از اصطلاحات هم در تحقیقات کمی و هم کیفی استفاده می شوند، اما اصطلاحاتی وجود دارد که عمدتا در یکی از آنها بکار می رود. بدتر از همه اینکه بیشتر اصطلاحات مورد استفاده در تحقیقات پرستاری ریشه در علوم اجتماعی دارند، اما گاهی اصطلاحات مختلفی دارای مفهوم یکسان بوده و در تحقیقات پزشکی نیز استفاده می شوند؛ چیزی که مشخص است غالب بودن اصطلاحات علوم اجتماعی است.

  رئوس مطالب این بخش

 • اصطلاحات کلیدی تحقیقات

  اصطلاحات تحقیقات کمی و کیفی

  روش تحقیق در پرستاریجدول 1: اصطلاحات کلیدی مورد استفاده در تحقیقات کمی و کیفی

  مفهوم اصطلاح کیفی اصطلاح کمی
  شخص اطلاع دهنده -
  شرکت کننده
  مطلع، مطلع کلیدی
  واحد پژوهش
  شرکت کننده
  پاسخ دهنده
  مجری پژوهش محقق
  پژوهشگر
  -
  محقق
  پژوهشگر
  دانشمند
  چیزی که بررسی می شود پدیده
  مفاهیم
  -
  -
  -
  مفاهیم
  سازه ها
  متغیرها
  اطلاعات جمع آوری شده داده (شرح و وصف بیانی) داده (مقادیر عددی)
  ارتباط بین مفاهیم الگوهای ارتباط (تداعی) روابط (علت و معلول، کارکردی)
  فرآیند استدلال منطقی استدلال استقرایی استدلال قیاسی
 • انواع تحقیق کمی و کیفی

  انواع اصلی تحقیق کمی و کیفی

  روش تحقیق در پرستاریمحققان معمولا بر اساس الگویی کار می کنند که با نگرش آنها به دنیا هماهنگ است و انواع سئوالاتی را بر می انگیزد که کنجکاوی آنها را تحریک می کند. در این بخش بطور مختصر دسته بندی تحقیقات کمی و کیفی ارائه می شود.

  تحقیقات کمی تجربی و غیر تجربی

  تمایز پایه مطالعات کمی در تفاوت بین تحقیق تجربی و غیر تجربی است. در تحقیقات تجربی (experimental research) محقق فعالانه مداخله یا دستکاری انجام می دهد. در تحقیق غیر تجربی (nonexperimental research) از سوی دیگر محقق تماشاچی است و بدون دستکاری یا مداخله و تغییر فقط به جمع آوری داده ها می پردازد. برای مثال اگر محقق به یک گروه از نمونه های خود پولک سبوس دار و به گروه دیگر آب آلو بدهد و به ارزیابی اثربخشی آنها در تسهیل دفع مدفوع بپردازد؛ این مطالعه تجربی است زیرا محقق در شیوه معمول انجام کارهای نمونه ها مداخله یا دستکاری کرده است. از سوی دیگر، اگر محقق الگوهای دفع دو گروه از نمونه ها را بررسی کند که دارای الگوی دفع معمولی متفاوت هستند، برای مثال عده ای بطور معمول غذاهای تحریک کننده دفع روده می خورند و عده ای نمی خورند؛ مطالعه غیر تجربی است. در تحقیقات طبی و اپیدمیولوژیک به مطالعه تجربی کارآزمایی کنترل شده (controlled trial) یا کارآزمایی بالینی (clinical trial) اطلاق می شود و به بررسی غیر تجربی نیز مطالعه مشاهده ای (observational study) اطلاق می کنند. همانطور که در ادامه بحث می شود، کارآزمایی کنترل شده تصادفی (RCT) نیز نوع خاصی از کارآزمایی بالینی است.

  مطالعات تجربی به طور صریح برای تست روابط علی طراحی می شوند، تست اینکه آیا مداخله ای موجب تغییر متغیر وابسته می شود یا نه. گاهی اوقات مطالعات غیر تجربی به دنبال آشکار سازی روابط علی هستند، اما گول زننده بوده و غالبا کمتر به نتیجه جامعی می رسند زیرا مطالعات تجربی احتمال کنترل بیشتر بر عوامل مخدوش کننده را فراهم می سازد.

  در این مثال محققان نمونه ها را به دو گروه دریافت کننده مداخله ورزشی و دریافت کننده مراقبت روتین تقسیم کردند. به عبارت دیگر محقق متغیر مستقل را کنترل کرده است، که در این مطالعه مداخله ورزشی است.

  در این مطالعه غیر تجربی، محققان مداخله ای به هیچ شکل نداشتند. آنها به ورزش علاقمند بودند، همانند مثال قبلی، اما قصد آن شرح وضعیت موجود و کاوش رابطه موجب بین متغیرها بود نه تست راه حل بالقوه برای مشکل.

  تحقیقات کیفی: سنت های شغلی

  بسیاری از مطالعات کیفی ریشه در سنت های پژوهشی دارد که از رشته هایی مثل انسان شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی ریشه گرفته اند. این سه سنت دارای تاثیر قوی بر تحقیقات کیفی پرستاری هستند و در این بخش مختصرا شباهت ها و تفاوت های آنها بحث می شود. تحقیقات کیفی در بخش مخصوص خود با جزئیات بحث خواهد شد.

  سنت نظریه بنیادین (grounded theory) به دنبال توصیف و درک فرآیندهای کلیدی اجتماعی، روانی و ساختاری است که در محیط های اجتماعی رخ می دهد. نظریه بنیادین یا گراندد تئوری در دهه 1960 توسط دانشمندان علوم اجتماعی، گلیزر و استراوس (1967) ایجاد شد. بیشتر مطالعات نظریه بنیادین روی تکامل تجربه اجتماعی – مراحل و فازهای تکامل اجتماعی و روانشناختی که مشخصه واقعه یا دوره خاصی است- متمرکز است. یکی از عناصر مهم نظریه بنیادین کشف متغیر اصلی و مرکزی است که مرکزیت شرح اتفاقات را دارد. محققان نظریه بنیادین تلاش می کنند شرح جامع و کاملی از پدیده های که در واقعیت ریشه دارند و رخ می دهند، فراهم سازند.

  پدیده شناسی یا فنومنولوژی (Phenomenology) ریشه در سنت فلسفی دارد که توسط هسرل و هیدگار ایجاد شد و با تجارب زنده بشری سروکار دارد. فنومنولوژی رویکردی است به تفکر در مورد تجارب زندگی مردم و معنی این تجارب برای آنها. محققان فنومنولوژیک اینگونه سئوالات را می پرسند: ماهیت این پدیده که توسط مردم تجربه می شود، چیست؟ معنی این پدیده برای کسانی که آن را تجربه می کنند، چیست؟

  قوم نگاری یا اتنوگرافی (Ethnography) سنت اولیه پژوهش در علم انسان شناسی (آنتروپولوژی) فراهم کننده چارچوبی است برای مطالعه الگوها، شیوه زندگی و تجارب گروه فرهنگی معینی به شیوه ای کلی نگر. محققان اتنوگراف معمولا در کارهای میدانی وسیع درگیر می شوند، اغلب تا حد ممکن است در زندگی فرهنگ تحت مطالعه درگیر و مشارکت می کنند. هدف از مطالعه اتنوگرافی یادگرفتن (بجای مطالعه) و شناخت گروه فرهنگی است تا دیدگاه آنها به جهان به شکلی که درک کرده و زندگی می کنند، مشخص گردد.

 • مرحله 2: فاز طرح و برنامه ریزی

  مرحله 2: فاز طراحی و برنامه ریزی

  روش تحقیق در پرستاریدر دومین فاز اصلی تحقیقات کمی، محقق در مورد محیط پژوهش و روش ها و رویه های مورد استفاده برای تبیین سئوال پژوهش تصمیم گیری می کند. محققان معمولا انعطاف پذیری قابل توجهی در طراحی مطالعه دارند و تصمیمات روش شناسی (متدولوژیک) را خودشان می گیرند. این تصمیمات برای تمامیت و قابلیت تعمیم یافته های مطالعه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

  گام 6: انتخاب طرح تحقیق

  طرح تحقیق (research design) نقشه کلی است که برای بدست آوردن پاسخ سئوالات تحقیق و رسیدگی به چالش های مختلفی که ارزشی به عنوان شواهد مطالعه داشته باشند؛ کشیده می شود. در طراحی مطالعه، محقق تصمیم می گیرد که کدام طرح تحقیق را اتخاذ کند و برای کمینه سازی تعصب و سوگیری و ارتقای قابلیت تفسیر نتایج چکار باید بکند. در مطالعات کمی طرح تحقیق بایستی فوق العاده ساختار دار و کنترل شده باشد. طرح تحقیق نشانگر سایر جنبه های تحقیق نیز می باشد – برای مثال، داده هایی که جمع آوری خواهد شد، نوع مقایسه هایی که انجام خواهد شد، محیط پژوهش کجا خواهد بود. طرح تحقیق پیکره معماری مطالعه است.

  گام 7: تدوین پروتکل مداخله

  در تحقیقات تجربی، محققان متغیر مستقل را خلق می کنند، بدین معنی که شرکت کنندگان در مطالعه در معرض مداخلات یا شرایط متفاوتی قرار داده می شوند. پروتکل مداخله (intervention protocol) مطالعه بایستی تدوین شود، دقیقاً مشخص شود که مداخله مطالعه چه خواهد بود (برای نمونه؛ چه کسی مداخله را اجرا خواهد کرد، چند بار و به چه مدتی انجام خواهد شد و مانند اینها) و همچنین بدیل و جایگزین مداخله مطالعه چیست که برای گروه شاهد یا کنترل اجرا خواهد شد. هدف از یک پروتکل خوب جمع بندی شده این است که تمامی نمونه های هر گروه به یک شکل و مساوی برخورد شوند. البته در تحقیق غیر تجربی این گام ضروری نیست زیرا مداخله ای از طرف محقق وجود ندارد.

  گام 8: تعیین جامعه پژوهش

  در تحقیقات کمی محقق لازم است مشخصات واحدهای پژوهش که قرار است مطالعه شوند را بشناسد و همچنین گروهی که نتیجه مطالعه قابل تعمیم دهی است را مشخص کند، یعنی بایستی مشخص کنند که کدام جامعه مطالعه خواهد شد. جامعه پژوهش (population) تمامی افراد یا اشیایی است که دارای مشخصه مشترک و قطعی هستند. برای مثال، جامعه مورد توجه ممکن است تمامی بیماران مذکر بالغی باشد که تحت شیمی درمانی در شهر دالاس قرار می گیرند.

  گام 9: برنامه ریزی طرح نمونه گیری

  محققان عموما از نمونه های پژوهش (sample) داده های را جمع آوری می کنند، که زیر مجموعه از جامعه پژوهش است. استفاده از نمونه ای از جامعه هم عملی تر و هم ارزانتر از جمع اوری داده از کل جامعه پژوهش است؛ اما این ریسک وجود دارد که نمونه ممکن است به اندازه کافی منعکس کننده خصیصه های تحت مطالعه جامعه نباشد. در مطالعات کمی کفایت نمونه از طریق معیار نماینده بودن (representativeness) نمونه بررسی می شود (برای مثال، چقدر نمونه پژوهش معرف موضوع پژوهش در جامعه پژوهش است). طرح نمونه گیری (sampling plan) از قبل مشخص می کند که نمونه چطور انتخاب شده و چه تعداد خواهد بود.

  گام 10: تعیین روش های اندازه گیری متغیرها

  در تحقیقات کمی بایستی روش هایی برای اندازه گیری تا سر حد امکان صحیح متغیرهای پژوهش ایجاد کرده یا قرض گرفت. براساس تعاریف مفهومی، محقق روش هایی را برای عملیاتی سازی متغیرها و جمع آوری داده ها انتخاب یا طراحی می کند. رویکردهای متنوعی به جمع آوری داده های کمی وجود دارد؛ روش های پایه شامل خود گزارشی (self-reports) مثل مصاحبه، مشاهده (observations) مثل مشاهده رفتار بچه ها، اندازه های بیوفیزیولوژیک (biophysiologic measurements) می باشند. اندازه گیری متغیرهای پژوهش و تدوین طرح جمع آوری داده ها (data collection plan) یک فرآیند پیچیده و چالش انگیز است.

  گام 11: ایجاد روش ها و اقداماتی برای حفظ حقوق انسان/حیوان

  اکثر پژوهش های پرستاری روی نمونه های انسانی انجام می شوند، هرچند گاهی تحقیق روی نمونه های حیوانی نیز انجام می شود. در هر صورت محقق بایستی رویه هایی تدوین کند که از رعایت حقوق نمونه ها و اصول اخلاق پژوهش اطمینان حاصل شود. این عمل را ملاحظات اخلاقی (ethical consideration) می گویند و هر جنبه از طرح مطالعه لازم است که موشکافی شده و رعایت حقوق نمونه ها و ملاحظات اخلاقی تایید شود.

  گام 12: بازنگری و تکمیل طرح تحقیق

  قبل از شروع جمع آوری داده ها، محققان اغلب چند تست برای اطمینان از سرراست بودن روند انجام کار انجام می دهند. برای مثال، ممکن است خوانا بودن (readability) مواد مکتوب را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که نمونه های دارای مهارت خواندن ضعیف می توانند براحتی آنها را درک کنند یا ممکن است پیش آزمونی برای بررسی کفایت ابزار اندازه گیری خود انجام دهند. همچنین طرح تحقیق خود را برای بازنگری و بررسی به همکاران خود می دهند تا نقد و بررسی شده و بازخورد اساسی، بالینی، روش شناختی آنها را قبل از اجرای طرح دریافت کنند. محققان ممکن است به دنبال حمایت مالی باشند که طرح مقدماتی (proposal) خود را به منابع بودجه گذار عرضه کرده و ویرایشگران و بازنگری کنندگان آنها پیشنهاداتی برای بهبود طرح خواهند داد.

 • پدیده، مفاهیم، سازه ها

  پدیده، مفاهیم، سازه ها

  روش تحقیق در پرستاریتحقیق نوعی انتزاع و تجرید است. برای مثال، اصطلاحات درد، معنویت و مقاومت همگی مفاهیم انتزاعی هستند که جنبه های خاصی از رفتار و ویژگی های بشری را نشان می دهند. این مسائل انتزاعی را در تحقیقات کمی مفاهیم (concepts) و در تحقیقات کیفی پدیده ها (phenomena) می نامند.

  محققان ممکن است از اصطلاح سازه (construct) نیز استفاده کنند. همانند مفهوم، سازه نیز به انتزاع یا بازنمایی ذهنی اطلاق می شود که از موقعیت ها یا رفتارها استنتاج می شود. کرلینگر و لی (2000) بین مفاهیم و سازه ها افتراق قائل شده و سازه را چنین تعریف کرده اند: سازه انتراعی است که عمدی و به صورت سیستماتیک (نظامدار) توسط محقق برای هدف خاصی ابداع (ساخته) می شود. برای مثال، مراقبت از خود (یا خود مراقبتی) در مدل ابقای سلامتی اورم یک سازه است. اصطلاحات سازه و مفهوم گاهی اوقات بجای هم استفاده می شوند، هرچند از نظر لغوی سازه اغلب به انتزاع های پیچیده تر از مفهوم اطلاق می شود.

 • مرحله 5: فاز انتشار

  مرحله 5: فاز انتشار

  روش تحقیق در پرستاریدر فاز تجزیه و تحلیل، محقق یک دور کامل می زند و به سئوالات مطرح شده در شروع مطالعه پاسخ می دهد. وظیفه محقق هنوز کامل نشده است و بایستی نتایج مطالعه خود را نیز منتشر کند.

  گام 17: اشتراک یافته ها

  اگر نتایج مطالعه به اشتراک گذاشته نشود، شواهد حاصله از مطالعه هیچ همیاری با حرفه پرستاری نمی کند. یکی دیگر از مراحل پروژه تحقیق که اغلب مرحله آخر است، آماده سازی گزارش تحقیق (research report) است که با دیگران به اشتراک گذاشته شود.

  گام 18: استفاده از شواهد در عمل

  ایده آل این است که نتایج مطالعات کیفیت بالا برای استفاده در محیط بالینی برنامه ریزی شود. گرچه محققان پرستاری ممکن است خودشان در موقعیتی نباشند که برنامه استفاده از یافته های تحقیق خود را به اجرا بگذارند، می توانند با فرآیند ایجاد توصیه های عملی همیاری کنند، صرفنظر از اینکه اطلاعات ارائه شده برای فراتجزیه چقدر کامل است، اما شانسی برای انتشار یافته های مطالعه در عملکرد پرستاری وجود دارد.

 • مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  روش تحقیق در پرستاریتحقیق کمی معمولا به صورت خطی پیشرفت می کند، محقق از قبل مراحل انجام کار را برای بیشینه سازی تمامیت و کفایت مطالعه برنامه ریزی می کند و سپس با صداقت کامل این مراحل را طی می کند. در مطالعات کیفی، مسئله برعکس است، پیشرفت مطالعه تقریبا به شکل چرخه ای است تا یک خط راست. محققان کیفی بطور مداوم داده ها را بررسی و تفسیر کرده و تصمیم می گیرند که براساس یافته ها چطور پیش بروند (شکل 2).

  از آنجایی که تحقیقات کیفی رویکردی انعطاف پذیر به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دارد، امکان تعیین دقیق اقدامات و جریان مطالعه امکانپذیر نیست، جریان مطالعه از یک مطالعه به دیگری متفاوت است و محققان خودشان هم از قبل نمی دانند که مطالعه چطور پیش خواهد رفت. در این مطلب سعی می شودد که روش انجام تحقیقات کیفی توسط شرح اقدامات و نشانگرهای پیشرفت و اجرای مطالعه، بررسی شود.

  مفهومی سازی و طراحی یک مطالعه کیفی

  بیان مسئله

  معمولا تحقیقات کیفی با یک موضوع وسیع شروع می شود، اغلب یک جنبه از موضوع که کمتر بررسی شده و کمتر در مورد آن می دانیم را بررسی می کنند. بنابراین در شروع با مسئله تعریف و تدوین سئوالات تحقیق سروکار ندارند. محققان کیفی با سئوالات اولیه وسیعی شروع می کنند که به آنها امکان رسیدن به سئوال مشخص تر و تعریف شده تر برای انجام مطالعه را می دهد.

  بازنگری متون

  همه محققان کیفی در مورد ارزش انجام بازنگری متون و مدارک در شروع کار توافق ندارند. عده ای معتقدند که محقق نباید قبل از جمع آوری داده ها به متون و مدارک مربوطه رجوع نماید. نگرانی آنها این است که مطالعه قبلی روی مفهومی سازی پدیده تحت بررسی تاثیر بگذارد. موافقان این نظریه معتقدند که پدیده تحت بررسی بایستی براساس نقطه نظرات شرکت کنندگان در مطالعه روشن و استخراج شود نه اطلاعات قبلی. سایرین معتقدند که محققان بایستی مرور مختصری بر پیشینه و متون مربوطه داشته باشند. در هر صورت، محققان کیفی عموما پیکره نسبتا کوچکی از کارهای مرتبط قبلی را مرور می کنند تا نوع سئوالی که پرسیده می شود را مشخص کنند.

  اینفوگرافیک مراحل اصلی تحقیقات کیفی
  داسویر جریان فعالیت ها در تحقیقات کیفی

  دانلود داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی کلیک کنید.

  طراحی مطالعه
  • بیان مسئله تحقیق
  • انجام بازنگری متون
  • تدوین یک رویکرد کلی
  • انتخاب و دسترسی به محیط پژوهش
  • ایجاد روش های حفاظت از شرکت کنندگان
  ایجاد راهبردهای جمع آوری داده ها
  • تصمیم گیری در مورد نوع داده و چگونگی جمع آوری آن
  • تصمیم گیری در مورد شرکت کنندگان در مطالعه
  • تصمیم گیری در مورد طریقه بالا بردن اعتماد نمونه ها
  جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده ها
  • ارزشیابی داده ها: اصلاح راهبردهای جمع آوری داده در صورت نیاز
  • ارزشیابی داده ها برای تعیین رسیدن به اشباع لازم
  انتشار یافته ها
  • اشتراک و تبادل یافته ها
  • استفاده از یافته ها (یا پیشنها استفاده) در عمل و تحقیقات آینده
  شکل 2- جریان فعالیت ها در تحقیقات کیفی

  انتخاب و دسترسی به محیط پژوهش

  محققان کیفی قبل از اینکه کار میدانی خود را شروع کنند، بایستی محیط مطالعه را که با موضوع تحقیق هماهنگی دارد را تعیین کنند. برای مثال، اگر موضوع عقاید بهداشتی فقرای حومه شهر باشد بایستی یک محله در حومه و پایین شهر با ساکنین کم درآمد انتخاب شود، اما لازم است که محقق مجوز ورود (gain entrée) به محیط پژوهش را نیز دریافت نماید. گرفتن اجازه ورود معمولا شامل مذاکره با مسئول منطقه است که صلاحیت دادن اجازه ورود و فعالیت میدانی را داشته باشد.

  تدوین رویکرد کلی

  محققان کمی قبل از تمام شدن طراحی تحقیق به جمع آوری داده نمی پردازند. محققان کیفی برعکس از طرح تحقیق پیدایشی (emergent design) استفاده می کنند (طرحی که در طی دوره جمع آوری داده پدیدار می شود. خصیصه های خاصی از طرح براساس سنت مطالعه کیفی تعیین می شود، اما مطالعات کیفی به ندرت از طرح ساختاردهی شده اکیدی که هر گونه تغییر در حین کار میدانی ممنوع باشد، تبعیت می کند.

  ملاحظات اخلاقی

  همانند تحقیقات کمی، محققان کیفی نیز بایستی طرحی برای محافظت نمونه ها و رعایت اصول اخلاق پژوهش تهیه کنند، همچنین در تحقیقات کیفی نگرانی های خاصی وجود دارد زیرا رابطه ای با ماهیت صمیمی معمولا بین محققان و واحدهای پژوهش رخ می دهد.

 • خلاصه نکات کلیدی پژوهش

  روش تحقیق در پرستاریخلاصه نکات کلیدی

  • روش تحقیق در پرستاریدر تحقیقات کمی کسانی که به محقق (researchers) یا پژوهشگر (investigators) یک مطالعه اطلاعات می دهند را نمونه (subjects)، واحد پژوهش (study participants) یا پاسخ دهنده (respondents) اطلاق می شود. در تحقیقات کیفی شرکت کننده یا مطلع (informants) اطلاق می شود و در مجموع نمونه (sample) مطالعه را تشکیل می دهند.
  • روش تحقیق در پرستاریمحیط پژوهش (site) مکانی است که تحقیق در آنجا انجام می شود؛ محققان گاهی اوقات مطالعات چند محیطی (multisite studies) انجام می هند. محیط پژوهش مکان خاصی است که در آن جمع آوری داده رخ می دهد. محیط پژوهش در تحقیقات پرستاری می تواند در دامنه محیط های کاملا طبیعی تا آزمایشگاه های رسمی باشد.
  • روش تحقیق در پرستاریمحققان به بررسی مفاهیم (concepts) و پدیده ها (phenomena) یا سازه ها (constructs) می پردازند که تجرید یا بازنمایی ذهنی استنتاج شده از رفتار یا ویژگی های نمونه ها است.
  • روش تحقیق در پرستاریمفاهیم بلوک ساختمانی و سنگ بنای نظریه ها (theories) است، که شرح نظامدار جوانبی از دنیای واقعی است.
  • روش تحقیق در پرستاریدر مطالعات کمی مفاهیم را متغیر می نامند. یک متغیر (variable) کیفیت یا ویژگی است که مقادیر متفاوتی به خود می گیرد (از یک شخص یا شی به شخص یا شی دیگر فرق دارد).
  • روش تحقیق در پرستاریمتغیر وابسته (dependent variable) یا متغیر برآیند (outcome variable) رفتار یا برآیندی است که محقق به بررسی، شرح، درک، پیش بینی یا اثرات آن علاقمند است. متغیر مستقل (independent variable) متغیر علّی یا عامل علت مفروض، عامل مقدم یا علت موثر بر متغیر وابسته است.
  • روش تحقیق در پرستاریمحقق در تعریف مفهومی (conceptual definition) به صورت انتزاعی یا نظری به تعریف مفاهیم تحت مطالعه می پردازد. در تعریف عملیاتی (operational definition) یا تعریف عملی محقق رویه های لازم برای اندازه گیری متغیر را مشخص می کند.
  • روش تحقیق در پرستاریداده (Data) اطلاعات خامی است که در طی دوره مطالعه جمع آوری می شود و ممکن است به شکل اطلاعات روایتی و بیانی یا داده کیفی (qualitative data) باشد و ممکن است به شکل مقادیر عددی یا کمّی (quantitative data) باشد.
  • روش تحقیق در پرستاریرابطه (relationship) شامل ارتباط یا اتصال (یا الگوی تداعی) است که بین دو متغیر وجود دارد. در تحقیقات کمی به بررسی و تست رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود.
  • روش تحقیق در پرستاریزمانی که متغیر مستقل علت یا عامل موثر بر متغیر وابسته باشد، به این رابطه علت و معلولی (cause-and-effect relationship) یا علّی (causal) اطلاق می شود. در رابطه کارکردی یا عملیاتی (functional relationship) و رابطه شرکت پذیری (associative relationship) و تداعی، متغیرها به شیوه ای غیر علت و معلولی به هم مرتبط هستند.
  • روش تحقیق در پرستاریتمایز اصلی بین مطالعات کمی در تحقیق تجربی (experimental research) که محقق فعالانه مداخله می کند و تحقیق غیر تجربی (nonexperimental research) یا مشاهده ای (observational research) است که در آن محقق به مشاهده پدیده های موجود بدون دستکاری می پردازد.
  • روش تحقیق در پرستاریتحقیقات کیفی اغلب ریشه در سنت های پژوهشی دارد که از سایر رشته ها منشاء گرفته است. سه سنت اصلی از این قبیل شامل گراندد تئوری، فنومنولوژی و اتنوگرافی است.
  • روش تحقیق در پرستاریگراندد تئوری (Grounded theory) یا نظریه زمینه ای به دنبال شرح و درک فرآیندهای اجتماعی روانشناختی و ساختارهای اجتماعی روانشناختی است که در محیط های اجتماعی و در جامعه رخ می دهند.
  • روش تحقیق در پرستاریدر تحقیق فنومنولوژی (Phenomenology) روی تجارب قبلی انسان ها تمرکز می شود و رویکردی است برای کسب بینش و بصیرت در مورد تجارب زندگی مردم و معنی این تجارب برای آنها.
  • روش تحقیق در پرستاریتحقیق اتنوگرافی (Ethnography) فراهم کننده چارچوبی است برای مطالعه معانی، الگوها و شیوه زندگی فرهنگ ها به شیوه ای کلی نگر.
  • روش تحقیق در پرستاریپیشرفت تحقیق کمی معمولا به صورت خطی است و از پرسیدن سئوال تحقیق شروع شده و با پاسخ به این پرسش خاتمه می یابد. فازهای اصلی مطالعه کمی شامل مراحل مفهومی، برنامه ریزی، عملی، تحلیلی و انتشار است.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز استنباطی یا مفهومی (conceptual phase) شامل (1) بیان مسئله، (2) بازنگری متون و پیشینه تحقیق (literature review)، (3) انجام کار میدانی بالینی (clinical fieldwork) در مطالعات بالینی، (4) ارائه تعاریف مفهومی یا نظری و عملیاتی و (5) تدوین و تنظی فرضیه هایی (hypotheses) است که قرار است تست شوند.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز برنامه ریزی (planning phase) از مراحل زیر تشکیل شده است: (6) انتخاب طرح تحقیق (research design)، (7) تدوین پروتکل مداخله (intervention protocol) اگر مطالعه تجربی باشد، (8) مشخص کردن جامعه پژوهش (population)، (9) تدوین طرح نمونه گیری (sampling plan)، (10) تعیین روش های اندازه گیری متغیرهای تحقیق، (11) ایجاد راهبردهایی برای محافظت از جان و حقوق نمونه های پژوهش یا ملاحظات اخلاقی، (12) نهایی سازی طرح تحقیق (برای نمونه، مشاوره با همکاران، پیش آزمون ابزارها)
  • روش تحقیق در پرستاریفاز عملی (empirical phase) شامل (13) جمع آوری داده ها و (14) آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل (از قبیل کد گذاری داده ها) است.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز تحلیلی (analytic phase) شامل (15) تجزیه و تحلیل داده ها توسط تجزیه و تحلیل آماری (statistical analysis) و (16) تفسیر نتایج است.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز انتشار (dissemination phase) شامل (17) تبادل یافته ها و (18) تلاش برای تبلیغ استفاده از شواهد حاصل از مطالعه در عملکرد پرستاری است.
  • روش تحقیق در پرستاریجریان اقدامات در تحقیق کیفی انعطاف پذیرتر و کمتر خطی است. مطالعات کیفی عمدتا در برگیرنده طرح تحقیق پیدایشی (emergent design) است که در طی کار میدانی (fieldwork) پدیدار می شود.
  • روش تحقیق در پرستاریمحققان کیفی با پرسیدن یک سئوال وسیع در مورد یک پدیده شروع کرده، اغلب روی جنبه کوچکی از آن متمرکز می شوند. در فاز اولیه مطالعه کیفی، محقق سایت مطالعه را انتخاب کرده و مجوز ورود (gain entrée) به سایت را کسب می کند. که عمدتا شمال مشارکت با مسئول محیط (gatekeepers) در سایت است.
  • روش تحقیق در پرستاریزمانی که محقق کیفی وارد میدان شد، مطلعین را انتخاب، داده ها را جمع آوری و به شیوه ای تکراری آنها را تجزیه و تحلیل می کند؛ تجربه میدانی به شکل گیری طرح مطالعه به شیوه ای مستمر کمک می کند.
  • روش تحقیق در پرستاریتجزیه و تحلیل زودرس در مطالعه کیفی برای پالایش نمونه ها و جمع آوری داده است، تا زمانی که اشباع (saturation) داده ها (فراوانی اطلاعات) رخ دهد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی غالبا شامل جداسازی الگوهای (themes) حیاتی است.
  • روش تحقیق در پرستاریچه تحقیقات کمی و چه کیفی، لازم است که محقق یافته های خود را به تبادل گذاشته، و گزارشی از تحقیق خود در ژورنال های حرفه ای منتشر کند.
 • نظریه ها و مدل های مفهومی

  نظریه ها و مدل های مفهومی

  روش تحقیق در پرستارینظریه (theory) شرح نظامدار و انتزاعی جوانبی از حقیقت است. در نظریه مفاهیم در یک سیستم منسجم و منطقی به هم بافته می شوند تا جنبه یا بعدی از هستی را توصیف یا تشریح کنند. نظریه هم در تحقیقات کمی و هم کیفی نقش دارد.

  در مطالعات کمی اغلب پژوهشگر با یک نظریه یا مدل مفهومی (conceptual model) شروع می کند، با استفاده از استدلال استقرایی (Deductive reasoning) در مورد رفتار یک پدیده در دنیای واقعی پیش بینی هایی می کند، اگر نظریه صحیح باشد. سپس این پیش بینی های خاص از طریق تحقیق تست می شوند و نتایج آن به حمایت، رد یا اصلاح نظریه می انجامد.

  در تحقیق کیفی، نظریه ها به شیوه های مختلفی استفاده می شوند. گاهی اوقات چارچوب مفهومی یا محرک – مشتق شده از پژوهش های کیفی سنتی مختلفی – نگرش جدیدی با زیربند مفهومی روشن به موضوع می دهد. در بعضی از مطالعات کیفی دیگر، نظریه محصول تحقیق است: محققان اطلاعات دریافتی از شرکت کنندگان را به شیوه قیاسی (Inductive reasoning) استفاده کرده و نظریه ای ارائه می دهند که قویا ریشه در تجارب شرکت کنندگان در پژوهش دارد. هدف ایجاد نظریه ای است که پدیده ای را همانطور که هست و بدون تصدیق بلاتصور و تعصبات شرح دهد. نظریه های خلق شده در مطالعات کیفی گاهی اوقات از طریق مطالعات کمی کنترل شده تست می شوند.

 • دانلود کتابچه روش های تحقیق پرستاری

  دانلود کتابچه روش های تحقیق در پرستاری

  کاربرگرامی مطالب بخش روش های تحقیق در پرستاری: مفاهیم کلیدی و مراحل تحقیقات کمّی و کیفی به صورت فایل pdf برای مطالعه آفلاین عرضه شده است. لطفا برای شروع دانلود مستقیم کتابچه روی لینک مربوطه کلیک بفرمایید.

  روش های تحقیق در پرستاری

  در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل در دانلود فایل های فوق، لطفا از طریق فرم تماس با ما با مدیریت سایت تماس گرفته و فایل مورد نظر را درخواست بفرمایید تا از طریق ایمیل برای شما ارسال گردد.

 • واژه های پژوهش

  واژه های پژوهش

  روش تحقیق در پرستاریمرحله آخر فرآیند تحقیق انتشار و تبادل یافته های مطالعه است. انتشار و اشتراک یافته ها در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی انجام می شود. برای سهولت انتشار یافته ها، گرفتن راحت پذیرش انتشار گزارش تحقیق از ژورنال های معتبر، بایستی از زبان رایج و متحد تحقیق استفاده کرد. بنابراین واژه های متداول روش تحقیق و تحقیقات در این قسمت ترجمه و ارائه شده است:  ابزار بررسی و شناخت قابلیت فرهنگی Cultural Competence Assessment Cca اتنوگرافی Ethnography
  استدلال استقرایی Deductive Reasoning استدلال قیاسی Inductive Reasoning
  اشباع Saturation اصل اشباع Principle Of Saturation
  اندازه های بیوفیزیولوژیک Biophysiologic Measurements بازنگری متون Literature Review
  پاسخ دهنده Respondents پدیده ها Phenomena
  پروتکل Protocol پروتکل مداخله Intervention Protocol
  پژوهش چند محیطی Multisite Studies پژوهشگر Investigator
  تجزیه و تحلیل آماری Statistical Analysis تحقیق تجربی Experimental Research
  تحقیق غیر تجربی Nonexperimental Research تحقیق مشاهده ای Observational Research
  تحقیقات کمی Quantitative Study تحقیقات کیفی Qualitative Study
  تعریف استنباطی Conceptual Definition تعریف عملیاتی Operational Definition
  تفسیر Interpretation ثابت Constant
  جامعه پژوهش Population خوانا بودن Readability
  خود گزارشی Self-Reports داده Data
  داده کمی Quantitative Data داده کیفی Qualitative Data
  داده های روایتی Narrative Data رابطه شرکت پذیری Associative Relationship
  رابطه علت و معلول Cause-And-Effect علّی Causal Relationship
  رابطه علت و معلولی Cause-And-Effect Relationship رابطه کارکردی یا عملیاتی Functional Relationship
  روابط Relationship سازه Construct
  سببی Causal سئوالات تحقیق Research Questions
  شاخص پالمر سویت Palmar Sweat Index شرکت پذیری Associative
  شرکت کننده مطالعه Study Participant طرح تحقیق Research Design
  طرح تحقیق پیدایشی Emergent Design طرح جمع آوری داده ها Data Collection Plan
  طرح مقدماتی Proposal طرح نمونه گیری Sampling Plan
  فاز برنامه ریزی Planning Phase فاز تجربی یا عملی Empirical Phase
  فاز تحلیلی Analytic Phase فرضیه Hypothesis
  فنومنولوژی Phenomenology کار میدانی Fieldwork
  کارآزمایی بالینی Clinical Trial کارآزمایی کنترل شده Controlled Trial
  کارآزمایی کنترل شده تصادفی Randomized Controlled Trial Rct کد گذاری یا کد بندی Coding
  کسب مجوز Gaining Entrée گزارش تحقیق Research Report
  الگو Theme الگوی مثبت گرا Positivist Paradigm
  متغیر Variable متغیر برآیند Outcome Variable
  متغیر مستقل Independent Variable متغیر وابسته Dependent Variable
  مجموعه داده Data Set محقق Researcher
  محیط پژوهش Research Settings محیط طبیعی Naturalistic Settings
  مداخله Intervention مدل مفهومی Conceptual Model
  مشاهده Observations مطلع Informants
  معنی انتزاعی یا نظری Theoretic Meaning معیار نماینده بودن Representativeness
  مفاهیم Concepts مفهوم کارآزمایی بالینی Clinical Trial Concept
  مقوله Category مقیاس غربالگری افسردگی پس از زایمان Postpartum Depression Screening Scale Pdss
  مقیاس وضعیت اضطراب State Anxiety Scale مکان کلی انجام پژوهش Site
  ملاحظات اخلاقی Ethical Consideration میدان پژوهش Field
  نظریه Theory نظریه بنیادین Grounded Theory
  نظریه زمینه ای یا گراندد تئوری Grounded Theory نمونه Sample
  واحد پژوهش یا نمونه پژوهش Subject تحقیقات پرستاری Nursing Research
 • تعریف مفهومی و عملیاتی

  تعریف مفهومی و عملیاتی

  روش تحقیق در پرستاریمقدمه

  ضروری است که مفاهیم یک پژوهش تعریف شده و تصریح شوند، و اغلب تعریف موجود در فرهنگ لغت هرگز کافی نیست. در هر پژوهش دو نوع تعریف وجود دارد: تعریف مفهومی (conceptual definition) یا تعریف نظری و تعریف عملیاتی (operational definition) یا تعریف عملی.

  مفاهیمی که محقق به آنها توجه یا علاقه دارد، انتزاعی از پدیده های قابل مشاهده است و نگرش محقق به مسئله تعریف این مفاهیم را شکل می دهد. تعریف مفهومی بیانگر معنی انتزاعی یا نظری (theoretic meaning) مفاهیم تحت مطالعه است. حتی سرراست و معلوم ترین اصطلاحات لازم است که به صورت مفهومی توسط محقق تعریف شوند. مثال کلاسیک این مفاهیم مراقبت کردن است. مورس و همکاران (1990) به موشکافی کارهای پرستاران پژوهشگر و نظریه پرداز فراوانی در مورد چگونگی تعریف مراقبت کردن (caring) پرداخت و پنج طبقه مختلف از تعاریف مفهومی را یافتند: یک خصیصه انسانی، ضرورتی اخلاقی، یک اثر، یک رابطه بین فردی، و مداخله درمانی. محققانی که به مطالعه مراقبت می پردازند لازم است که تعریف مفهومی که اتخاذ کرده اند را بطور صریح بیان کنند. در مطالعات کیفی، تعریف مفهومی پدیده های کلیدی ممکن است محصول نهایی اصلی تحقیق بوده، نشانگر قصد محقق به استخراج معانی مفاهیم از واحدهای تحت پژوهش است.

  هرچند در تحقیقات کمی، محققان بایستی مفاهیم را در شروع مطالعه تعریف کنند، زیرا بایستی تصمیم بگیرند که چگونه متغیرها را مشاهده و اندازه گیری کنند. تعریف عملیاتی (operational definition) یا تعریف عملی مفهوم مشخص می کند که محقق توسط چه عملیات یا روش اجرایی می خواهد اطلاعات لازم در مورد مفهوم را جمع آوری کند. تعریف عملی بایستی با تعریف مفهومی متجانس و همراستا باشد.

  متغیرها از نظر سهولتی عملیاتی کردن با هم فرق دارند. مثلا متغیر وزن را به سادگی می توان تعریف و اندازه گیری کرد. ما بایستی به شکل زیر تعریف عملیاتی برای وزن ارائه کنیم: مقدار وزن شی به کلیوگرم. این تعریف مشخص می کند که وزن بر اساس واحد کیلوگرم و نه پوند اندازه گیری می شود. همچنین می توانیم نوع ترازو را در این تعریف بیاوریم. بنابراین تعریف عملیاتی کامل وزن چنین می شود: مقدار وزن یک شی بر حسب گرم که توسط ترازوی شاهین دار در حالی که نمونه ها کاملا لخت هستند و بعد از 10 ساعت ناشتا بودن اندازه گیری می شود. این تعریف عملیاتی دقیقا نشان می دهد که محقق چگونه متغیر وزن را اندازه گیری می کند.

  متاسفانه متغیرهای اندکی مثل وزن عملیاتی می شوند. روش های متعددی برای اندازه گیری بیشتر متغیرها وجود دارد و محقق بهترین را که بتواند با آن متغیر را بررسی و مفهومی کند، انتخاب می کند. برای مثال، اضطراب مفهومی است که می توان هم از نظر عملکرد جسمی و هم روانی تعریف کرد. محققانی که روی جنبه جسمی و فیزیکی اضطراب تاکید دارند، تعریف عملیاتی آنها ممکن است شامل اندازه هایی از قبیل شاخص پالمر سویت (Palmar Sweat Index) باشد. از سوی دیگر، محققانی که به تعریف مفهومی اضطراب به عنوان یک وضعیت عمدتا روانشناختی می پردازند، تعریف عملیاتی آنها ممکن است شامل تست های کاغذ و قلمی از قبیل مقیاس وضعیت اضطراب (State Anxiety Scale) باشد. خوانندگان گزارش تحقیق ممکن است با شیوه مفهومی و عملیاتی سازی متغیرها توسط محقق موافق نباشند، اما دقت در تعریف مفاهیم این مزیت را دارد که اصطلاحات در زمینه مطالعه معرفی شده و منظور محقق بخوبی انتقال داده می شود.

 • داده های تحقیق

  داده

  روش تحقیق در پرستاریداده های تحقیق (data) قطعات اطلاعاتی است که در مطالعه بدست می آید. تمامی قطعات داده ای که محقق در یک مطالعه جمع آوری می کند را مجموعه داده (data set) وی نامیده می شود.

  در تحقیقات کمی، محقق متغیرهای مورد نظر را شناسایی کرده، تعاریف مفهومی یا نظری و عملیاتی یا عملی از آنها به عمل آورده، سپس داده های مرتبط با موضوع را جمع آوری می کند. ارزش یا مقدار حقیقی متغیرها داده های مطالعه را تشکیل می دهند. محققان کمی عمدتاً داده های کمی (quantitative data) جمع آوری می کنند – اطلاعاتی که به شکل اعداد و ارقام است. برای مثال، فرض کنید در یک مطالعه کمی متغیر کلیدی افسردگی است. در چنین مطالعه ای ما لازم است افسردگی را به صورت مقداری در یک مقیاس 0-10 اندازه گیری کنیم (همانطور که در کادر بالا نشان داده شده است). سپس داده ها تفسیر می شوند، مثلا 9-10 فاقد افسردگی، 0-2 شدیداً افسرده، 3-4 کمی افسرده. مقادیر عددی تمامی نمونه ها به شکل تجعی تشکیل دهنده داده های مربوط به افسردگی این مطالعه است.

  در تحقیقات کیفی محققان عمدتا داده های کیفی (qualitative data) جمع آوری می کنند که عمدتا به صورت شرح کلامی و روایتی است. داده های روایتی (narrative data) را می توان از طریق محاوره و گفتگو با شرکت کنندگان، یاداشت برداری از رفتار شرکت کنندگان در محیط طبیعی یا ضبط کردن صحبت، دفترچه یاداشت روزانه یا دفتر خاطرات نمونه ها جمع آوری کرد. در کادر زیر نمونه داده های کیفی سه شرکت کننده آمده است که به سئوال زیر در گفتگوی خود با محقق پاسخ گفته اند: به من بگو این روزها چه احساسی داری؟ آیا غمگین یا افسرده بوده ای، آیا کلا روحیه خوبی داشته اید؟ در اینجا داده ها از شرح روایتی غنی شرکت کنندگان از «وضعیت عاطفی» خود است.

 • مراحل اصلی مطالعه کمی

  داسویر: مراحل اصلی تحقیقات کمی

  در مطالعات کمی، محققان از نقطه شروع مطالعه (پرسش سئوال پژوهش) تا نقطه پایان مطالعه (رسیدن به پاسخ سئوال پژوهش) در مراحلی منطقی و خطی پیش می روند، که بطور وسیعی در اکثریت مطالعات کمی مشابه است (شکل). این بخش به شرح جریان تحقیقات کمی می پردازد.

  اینفوگرافیک مراحل اصلی تحقیقات کمی
  داسویر جریان فعالیت ها در تحقیقات کمّی

  دانلود داسویر مراحل اصلی تحقیقات کمّی

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر مراحل اصلی تحقیقات کمّی کلیک کنید.

  مرحله 1: مرحله مفهومی
  • تنظیم و تعیین حدود مسئله
  • بازنگری اسناد و متون مربوطه
  • اجرای کار میدانی
  • تعریف چارچوب، تعاریف مفهومی
  • تدوین فرضیه ها
  مرحله 2: فاز طراحی و برنامه ریزی
  • انتخاب طرح تحقیق
  • تدوین پروتکل های مداخله
  • شناسایی جامعه پژوهش
  • طراحی برنامه نمونه گیری
  • مشخص کردن روش های اندازه گیری متغیرها
  • تدوین روش هایی برای ایمنی و حفاظت نمونه ها
  • نهایی کردن طرح تحقیق
  مرحله 3:فاز تجربی
  • جمع آوری داده ها
  • آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل
  مرحله 4:فاز تجزیه و تحلیل
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • تفسیر نتایج
  مرحله 5:انتشار نتایج
  • به تبادل گذاشتن یافته ها
  • استفاده از یافته ها در عمل
 • مرحله 1: فاز مفهومی

  مرحله 1: فاز مفهومی

  روش تحقیق در پرستاری

  مراحل اولیه یک پروژه تحقیقات کمی عمدتاً شامل فعالیت هایی با عنصر مفهومی یا فکری قوی است. در طی این فاز محقق از مهارت هایی از قبیل خلاقیت، استدلال استقرایی، تکیه بر شواهد تحقیقات موجود در مورد موضوع مورد علاقه و نظر استفاده می کند.

  گام 1: تنظیم و بیان مسئله

  تحقیقات کمی با بیان یک مسئله جالب و مهم برای تحقیق و تدوین سئوالات تحقیق (research questions) خوب شروع می شود. در تدوین سئوالات تحقیق، محققان پرستاری توجه خاصی به مسائل ذاتی پژوهش (آیا این سئوال تحقیق مهم است، با توجه به شواهد موجود؟)؛ مسائل نظری (آیا زمینه مفهومی یا نظری برای ارتقای درک و فهم این مسئله وجود دارد؟)؛ مسائل بالینی (آیا یافته های این مطالعه برای عملکرد بالینی مفید خواهد بود؟)؛ مسائل روش شناختی یا متدولوژیک (چطور می توان به این سئوال بهترین پاسخ را داد و به شواهد کیفیت بالا دست یافت؟) و مسائل اخلاقی (آیا این سئوال را می توان به شیوه ای اخلاقی و رعایت آیین اخلاق پژوهش پاسخ داد؟) مبذول می دارند.

  گام 2: مرور پیشینه و اسناد و متون قبلی

  تحقیقات کمی عمدتا در زمینه دانش و آگاهی پیشین انجام می شود. محقق کمی با انجام بازنگری متون و مدارک (literature review) تلاش می کند که دانش موجود در مورد موضوع پژوهش را درک کند، قبل از اینکه هر گونه داده ای جمع آوری شود.

  گام 3: انجام کار میدانی بالینی

  محققانی که مطالعه بالینی انجام می دهند اغلب از صرف زمان در محیط های بالینی متناسب، بحث در مورد موضوع با درمانگران و مدیریت مراقبت بهداشتی، مشاهده عملکرد جاری سود می برند. اینگونه کارمیدانی بالینی می تواند دیدگاهی در مورد روند جاری بالین، رویه های تشخیصی جاری و مدل های مراقبت بهداشتی متناظر فراهم کند، همچنین به محقق کمک می کند که دیدگاه مددجویانی که مراقبت را دریافت می کنند را بهتر بفهمد.

  گام 4: تعیین چارچوب مطالعه و تدوین تعاریف مفهومی

  زمانی که تحقیقات کمی در چارچوب مفهومی اجرا می شود، یافته ها ممکن است اهمیت و کاربرد وسیع تری داشته باشند. حتی زمانی که سئوال پژوهش حاصل از یک نظریه نیست و پایه نظری ندارد؛ محقق بایستی تلاش کند که منطق و دلیل مفهومی و بینش روشنی در مورد مفاهیم تحت مطالعه ایجاد و معرفی کند.

  گام 5: تنظیم فرضیه ها

  فرضیه ها (Hypotheses) بیانگر توقعات محقق در مورد رابطه بین متغیرهای مطالعه است. فرضیه ها همان پیش بینی برآیندهای مورد انتظار هستند، و روابطی را بیان می کنند که محقق انتظار دارد در داده های مطالعه مشاهده نماید. سئوال تحقیق مفاهیم تحت بررسی را شناسایی کرده و سئوال می کند که این مفاهیم چه ارتباطی با هم دارند؛ فرضیه ها پاسخ پیش بینی شده این سئوال هستند. بیشتر مطالعات کمی برای تست فرضیه ها از طریق تجزیه و تحلیل آماری طراحی می شوند.

 • مرحله 3: فاز عملی

  مرحله 3: فاز تجربی (عملی)

  روش تحقیق در پرستاریبخش تجربی یا عملی (empirical phase) تحقیقات کمی شامل جمع آوری داده های تحقیق و آماده سازی آنها برای تجزیه و تحلیل است. فاز عملی اغلب طولانی ترین بخش تحقیقات است. داده ها ممکن است در طی چندین ماه کار مداوم جمع آوری شوند.

  گام 13: جمع آوری داده ها

  مرحله واقعی جمع آوری داده در مطالعه کمی اغلب مطابق طرح از پیش تدوین شده پیش می رود. طرح محقق عمدتا شامل رویه هایی برای تعلیم پرسنل جمع آوری کننده داده ها، تشریح مطالعه برای واحدهای پژوهش، جمع آوری داده ها (برای نمونه کجا و چه موقع داده ها جمع خواهند شد) و ثبت و ضبط اطلاعات است.

  گام 14: آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل

  داده های جمع آوری شده در تحقیقات کمی بندرت بلافاصله آماده تجزیه و تحلیل مستقیم است. مراحل مقدماتی برای تجزیه و تحلیل لازم است. یکی از این مراحل کد گذاری (coding) است، که در آن داده های کلامی به اعداد تبدیل می شوند (برای نمونه، کد بندی اطلاعات جنسیت به «1» برای مذکر و «2» برای مونث). مرحله مقدماتی دیگر انتقال داده ها از سندهای مکتوب به فایل های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل است.

 • مرحله 4: فاز تجزیه و تحلیل داده

  مرحله 4: فاز تجزیه و تحلیل داده ها

  روش تحقیق در پرستاریداده های کمی جمع آوری شده در فاز عملی به صورت توده ای از اعداد گزارش نمی شوند. این داده ها مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می گیرند، کاری که در مرحله چهارم تحقیق انجام می شود.

  گام 15: تجزیه و تحلیل داده ها

  برای پاسخ به سئوالات تحقیق و تست فرضیه ها، محقق بایستی داده های جمع آوری شده را به شیوه ای منظم و مربوط تجزیه و تحلیل کند. اطلاعات کمی از طریق تحلیل آماری (statistical analyses) تجزیه می شود که شامل رویه های ساده (مثل محاسبه میانگین) و رویه های و آماره های پیچیده و مشکل است.

  گام 16: تفسیر نتایج

  تفسیر (Interpretation) فرآیند استخراج نتایج مطالعه و بررسی کاربردهای آنها است. محققان تلاش می کنند یافته های خود را در سایه شواهد، نظریه ها و تجربه بالینی قبلی خودشان تشریح کنند (همچنین با صحه بر کفایت روش هایی که برای مطالعه استفاده کرده اند). تفسیر نیز شامل تعیین یافته هایی است که به بهترین وجه در عملکرد بالینی قابل استفاده هستند، یا برای تحقیقات بعدی قابل پیشنهاد هستند، قبل از اینکه کاربرد نهایی یافته ها پیشنهاد شود.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com