ورود کاربر

 • روش تحقیق در پرستاریخلاصه نکات کلیدی

  • روش تحقیق در پرستاریدر تحقیقات کمی کسانی که به محقق (researchers) یا پژوهشگر (investigators) یک مطالعه اطلاعات می دهند را نمونه (subjects)، واحد پژوهش (study participants) یا پاسخ دهنده (respondents) اطلاق می شود. در تحقیقات کیفی شرکت کننده یا مطلع (informants) اطلاق می شود و در مجموع نمونه (sample) مطالعه را تشکیل می دهند.
  • روش تحقیق در پرستاریمحیط پژوهش (site) مکانی است که تحقیق در آنجا انجام می شود؛ محققان گاهی اوقات مطالعات چند محیطی (multisite studies) انجام می هند. محیط پژوهش مکان خاصی است که در آن جمع آوری داده رخ می دهد. محیط پژوهش در تحقیقات پرستاری می تواند در دامنه محیط های کاملا طبیعی تا آزمایشگاه های رسمی باشد.
  • روش تحقیق در پرستاریمحققان به بررسی مفاهیم (concepts) و پدیده ها (phenomena) یا سازه ها (constructs) می پردازند که تجرید یا بازنمایی ذهنی استنتاج شده از رفتار یا ویژگی های نمونه ها است.
  • روش تحقیق در پرستاریمفاهیم بلوک ساختمانی و سنگ بنای نظریه ها (theories) است، که شرح نظامدار جوانبی از دنیای واقعی است.
  • روش تحقیق در پرستاریدر مطالعات کمی مفاهیم را متغیر می نامند. یک متغیر (variable) کیفیت یا ویژگی است که مقادیر متفاوتی به خود می گیرد (از یک شخص یا شی به شخص یا شی دیگر فرق دارد).
  • روش تحقیق در پرستاریمتغیر وابسته (dependent variable) یا متغیر برآیند (outcome variable) رفتار یا برآیندی است که محقق به بررسی، شرح، درک، پیش بینی یا اثرات آن علاقمند است. متغیر مستقل (independent variable) متغیر علّی یا عامل علت مفروض، عامل مقدم یا علت موثر بر متغیر وابسته است.
  • روش تحقیق در پرستاریمحقق در تعریف مفهومی (conceptual definition) به صورت انتزاعی یا نظری به تعریف مفاهیم تحت مطالعه می پردازد. در تعریف عملیاتی (operational definition) یا تعریف عملی محقق رویه های لازم برای اندازه گیری متغیر را مشخص می کند.
  • روش تحقیق در پرستاریداده (Data) اطلاعات خامی است که در طی دوره مطالعه جمع آوری می شود و ممکن است به شکل اطلاعات روایتی و بیانی یا داده کیفی (qualitative data) باشد و ممکن است به شکل مقادیر عددی یا کمّی (quantitative data) باشد.
  • روش تحقیق در پرستاریرابطه (relationship) شامل ارتباط یا اتصال (یا الگوی تداعی) است که بین دو متغیر وجود دارد. در تحقیقات کمی به بررسی و تست رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود.
  • روش تحقیق در پرستاریزمانی که متغیر مستقل علت یا عامل موثر بر متغیر وابسته باشد، به این رابطه علت و معلولی (cause-and-effect relationship) یا علّی (causal) اطلاق می شود. در رابطه کارکردی یا عملیاتی (functional relationship) و رابطه شرکت پذیری (associative relationship) و تداعی، متغیرها به شیوه ای غیر علت و معلولی به هم مرتبط هستند.
  • روش تحقیق در پرستاریتمایز اصلی بین مطالعات کمی در تحقیق تجربی (experimental research) که محقق فعالانه مداخله می کند و تحقیق غیر تجربی (nonexperimental research) یا مشاهده ای (observational research) است که در آن محقق به مشاهده پدیده های موجود بدون دستکاری می پردازد.
  • روش تحقیق در پرستاریتحقیقات کیفی اغلب ریشه در سنت های پژوهشی دارد که از سایر رشته ها منشاء گرفته است. سه سنت اصلی از این قبیل شامل گراندد تئوری، فنومنولوژی و اتنوگرافی است.
  • روش تحقیق در پرستاریگراندد تئوری (Grounded theory) یا نظریه زمینه ای به دنبال شرح و درک فرآیندهای اجتماعی روانشناختی و ساختارهای اجتماعی روانشناختی است که در محیط های اجتماعی و در جامعه رخ می دهند.
  • روش تحقیق در پرستاریدر تحقیق فنومنولوژی (Phenomenology) روی تجارب قبلی انسان ها تمرکز می شود و رویکردی است برای کسب بینش و بصیرت در مورد تجارب زندگی مردم و معنی این تجارب برای آنها.
  • روش تحقیق در پرستاریتحقیق اتنوگرافی (Ethnography) فراهم کننده چارچوبی است برای مطالعه معانی، الگوها و شیوه زندگی فرهنگ ها به شیوه ای کلی نگر.
  • روش تحقیق در پرستاریپیشرفت تحقیق کمی معمولا به صورت خطی است و از پرسیدن سئوال تحقیق شروع شده و با پاسخ به این پرسش خاتمه می یابد. فازهای اصلی مطالعه کمی شامل مراحل مفهومی، برنامه ریزی، عملی، تحلیلی و انتشار است.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز استنباطی یا مفهومی (conceptual phase) شامل (1) بیان مسئله، (2) بازنگری متون و پیشینه تحقیق (literature review)، (3) انجام کار میدانی بالینی (clinical fieldwork) در مطالعات بالینی، (4) ارائه تعاریف مفهومی یا نظری و عملیاتی و (5) تدوین و تنظی فرضیه هایی (hypotheses) است که قرار است تست شوند.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز برنامه ریزی (planning phase) از مراحل زیر تشکیل شده است: (6) انتخاب طرح تحقیق (research design)، (7) تدوین پروتکل مداخله (intervention protocol) اگر مطالعه تجربی باشد، (8) مشخص کردن جامعه پژوهش (population)، (9) تدوین طرح نمونه گیری (sampling plan)، (10) تعیین روش های اندازه گیری متغیرهای تحقیق، (11) ایجاد راهبردهایی برای محافظت از جان و حقوق نمونه های پژوهش یا ملاحظات اخلاقی، (12) نهایی سازی طرح تحقیق (برای نمونه، مشاوره با همکاران، پیش آزمون ابزارها)
  • روش تحقیق در پرستاریفاز عملی (empirical phase) شامل (13) جمع آوری داده ها و (14) آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل (از قبیل کد گذاری داده ها) است.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز تحلیلی (analytic phase) شامل (15) تجزیه و تحلیل داده ها توسط تجزیه و تحلیل آماری (statistical analysis) و (16) تفسیر نتایج است.
  • روش تحقیق در پرستاریفاز انتشار (dissemination phase) شامل (17) تبادل یافته ها و (18) تلاش برای تبلیغ استفاده از شواهد حاصل از مطالعه در عملکرد پرستاری است.
  • روش تحقیق در پرستاریجریان اقدامات در تحقیق کیفی انعطاف پذیرتر و کمتر خطی است. مطالعات کیفی عمدتا در برگیرنده طرح تحقیق پیدایشی (emergent design) است که در طی کار میدانی (fieldwork) پدیدار می شود.
  • روش تحقیق در پرستاریمحققان کیفی با پرسیدن یک سئوال وسیع در مورد یک پدیده شروع کرده، اغلب روی جنبه کوچکی از آن متمرکز می شوند. در فاز اولیه مطالعه کیفی، محقق سایت مطالعه را انتخاب کرده و مجوز ورود (gain entrée) به سایت را کسب می کند. که عمدتا شمال مشارکت با مسئول محیط (gatekeepers) در سایت است.
  • روش تحقیق در پرستاریزمانی که محقق کیفی وارد میدان شد، مطلعین را انتخاب، داده ها را جمع آوری و به شیوه ای تکراری آنها را تجزیه و تحلیل می کند؛ تجربه میدانی به شکل گیری طرح مطالعه به شیوه ای مستمر کمک می کند.
  • روش تحقیق در پرستاریتجزیه و تحلیل زودرس در مطالعه کیفی برای پالایش نمونه ها و جمع آوری داده است، تا زمانی که اشباع (saturation) داده ها (فراوانی اطلاعات) رخ دهد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی غالبا شامل جداسازی الگوهای (themes) حیاتی است.
  • روش تحقیق در پرستاریچه تحقیقات کمی و چه کیفی، لازم است که محقق یافته های خود را به تبادل گذاشته، و گزارشی از تحقیق خود در ژورنال های حرفه ای منتشر کند.
 • روش تحقیق در پرستاریمنابع ذکر شده

  • روش تحقیق Allen, M., Oberle, K., Grace, M., Russell, A., & Aderwale, A. (2008). A randomized clinical trial of elk vel- vet antler in rheumatoid arthritis. Biological Research for Nursing, 9, 254–261.
  • روش تحقیق Beck, C. T. (2004). Birth trauma: In the eye of the beholder. Nursing Research, 53(1), 28–35.
  • روش تحقیق Beck, C. T., & Gable, R. K. (2000). Postpartum Depression Screening Scale: Development and psycho- metric testing, Nursing Research, 49, 272–282.
  • روش تحقیق Beck, C. T., & Gable, R. K. (2001). Further validation of the Postpartum Depression Screening Scale. Nursing Research, 50, 155–164.
  • روش تحقیق Champion, V., Skinner, C., Hui, S., Monahan, P., Juliar, B., Daggy, J., et al. (2007). The effect of telephone versus print tailoring for mammography adherence. Patient Education and Counseling, 65, 416–423.
  • روش تحقیق Clark, L., & Redman, R. (2007). Mexican immigrant mothers’ expectations for children’s health services. Western Journal of Nursing Research, 29, 670–690.
  • روش تحقیق Fontenot, H. B. (2007). Transition and adaptation to adaptive motherhood. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 36, 175–182.
  • روش تحقیق Hinck, S. M. (2007). The meaning of time in oldest-old age. Holistic Nursing Practice, 21, 35–41.
  • روش تحقیق Holmes, D., O’Byrne, P., & Gastaldo, D. (2007). Setting the space for sex: Architecture, desire and health issues in gay bathhouses. International Journal of Nursing Studies, 44, 273–284.
  • روش تحقیق Lengacher, C., Bennett, M., Gonzales, L., Gilvary, D., Cox, C., Cantor, A., et al. (2008). Immune responses to guided imagery during breast cancer treatment. Biological Research for Nursing, 9, 205–214.
  • روش تحقیق Lewis, L., Hankin, S., Reynolds, D., & Ogedegbe, G. (2007). African American spirituality: A process of honoring God, others, and self. Journal of Holistic Nursing, 25, 16–23.
  • روش تحقیق Liu, H., Feurer, I., Dwyer, K., Speroff, T., Shaffer, D., & Wright-Pinson, C. (2008). The effects of gender and age on health-related quality of life following kidney transplantation. Journal of Clinical Nursing, 17, 82–89.
  • روش تحقیق Schim, S., Doorenbos, A., & Borse, N. (2006) Enhancing cultural competence among hospice staff. The American Journal of Hospice & Palliative Care, 23, 404–411.
  • روش تحقیق Sweeney, N., Glaser, D., & Tedeschi, C. (2007). The eating and physical activity habits of inner-city ado- lescents. Journal of Pediatric Health Care, 21, 13–21.
  • روش تحقیق Tseng, C., Chen, C., Wu, S., & Lin, L. (2007). Effects of a range-of-motion exercise program. Journal of Advanced Nursing, 57, 181–191.
 • واژه های پژوهش

  روش تحقیق در پرستاریمرحله آخر فرآیند تحقیق انتشار و تبادل یافته های مطالعه است. انتشار و اشتراک یافته ها در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی انجام می شود. برای سهولت انتشار یافته ها، گرفتن راحت پذیرش انتشار گزارش تحقیق از ژورنال های معتبر، بایستی از زبان رایج و متحد تحقیق استفاده کرد. بنابراین واژه های متداول روش تحقیق و تحقیقات در این قسمت ترجمه و ارائه شده است:  ابزار بررسی و شناخت قابلیت فرهنگی Cultural Competence Assessment Cca اتنوگرافی Ethnography
  استدلال استقرایی Deductive Reasoning استدلال قیاسی Inductive Reasoning
  اشباع Saturation اصل اشباع Principle Of Saturation
  اندازه های بیوفیزیولوژیک Biophysiologic Measurements بازنگری متون Literature Review
  پاسخ دهنده Respondents پدیده ها Phenomena
  پروتکل Protocol پروتکل مداخله Intervention Protocol
  پژوهش چند محیطی Multisite Studies پژوهشگر Investigator
  تجزیه و تحلیل آماری Statistical Analysis تحقیق تجربی Experimental Research
  تحقیق غیر تجربی Nonexperimental Research تحقیق مشاهده ای Observational Research
  تحقیقات کمی Quantitative Study تحقیقات کیفی Qualitative Study
  تعریف استنباطی Conceptual Definition تعریف عملیاتی Operational Definition
  تفسیر Interpretation ثابت Constant
  جامعه پژوهش Population خوانا بودن Readability
  خود گزارشی Self-Reports داده Data
  داده کمی Quantitative Data داده کیفی Qualitative Data
  داده های روایتی Narrative Data رابطه شرکت پذیری Associative Relationship
  رابطه علت و معلول Cause-And-Effect علّی Causal Relationship
  رابطه علت و معلولی Cause-And-Effect Relationship رابطه کارکردی یا عملیاتی Functional Relationship
  روابط Relationship سازه Construct
  سببی Causal سئوالات تحقیق Research Questions
  شاخص پالمر سویت Palmar Sweat Index شرکت پذیری Associative
  شرکت کننده مطالعه Study Participant طرح تحقیق Research Design
  طرح تحقیق پیدایشی Emergent Design طرح جمع آوری داده ها Data Collection Plan
  طرح مقدماتی Proposal طرح نمونه گیری Sampling Plan
  فاز برنامه ریزی Planning Phase فاز تجربی یا عملی Empirical Phase
  فاز تحلیلی Analytic Phase فرضیه Hypothesis
  فنومنولوژی Phenomenology کار میدانی Fieldwork
  کارآزمایی بالینی Clinical Trial کارآزمایی کنترل شده Controlled Trial
  کارآزمایی کنترل شده تصادفی Randomized Controlled Trial Rct کد گذاری یا کد بندی Coding
  کسب مجوز Gaining Entrée گزارش تحقیق Research Report
  الگو Theme الگوی مثبت گرا Positivist Paradigm
  متغیر Variable متغیر برآیند Outcome Variable
  متغیر مستقل Independent Variable متغیر وابسته Dependent Variable
  مجموعه داده Data Set محقق Researcher
  محیط پژوهش Research Settings محیط طبیعی Naturalistic Settings
  مداخله Intervention مدل مفهومی Conceptual Model
  مشاهده Observations مطلع Informants
  معنی انتزاعی یا نظری Theoretic Meaning معیار نماینده بودن Representativeness
  مفاهیم Concepts مفهوم کارآزمایی بالینی Clinical Trial Concept
  مقوله Category مقیاس غربالگری افسردگی پس از زایمان Postpartum Depression Screening Scale Pdss
  مقیاس وضعیت اضطراب State Anxiety Scale مکان کلی انجام پژوهش Site
  ملاحظات اخلاقی Ethical Consideration میدان پژوهش Field
  نظریه Theory نظریه بنیادین Grounded Theory
  نظریه زمینه ای یا گراندد تئوری Grounded Theory نمونه Sample
  واحد پژوهش یا نمونه پژوهش Subject تحقیقات پرستاری Nursing Research
 • طریقه نوشتن پروپوزال تحقیق (Preparing a Research Proposal)

  روش تحقیق در پرستارینکات کلیدی

  • روش تحقیق در پرستاری پروپوزال (طرح مقدماتی) تحقیق به محقق کمک می کند نیات خود را تصریح کند و قصد خود را به راحتی با کمیته پژوهشی تایید کننده، ارگان یا مقام بودجه گذار، کمیته اخلاقی، ارگان های دولتی ذیربط در میان بگذارد.
  • روش تحقیق در پرستاری پروپوزال تحقیق بایستی نمایانگر برهان های منطقی در مورد علت نیاز به مطالعه، جزئیات مفصل در مورد چگونگی انجام تحقیق، بیان صریح و روشن نتایج مورد انتظار و کاربردهای این یافته ها باشد.
  • روش تحقیق در پرستاری در پروپوزال بایستی مشخص شود که دلیل و منطق سئوالات تحقیق چیست، از چه روش هایی برای پاسخ به سئوالات تحقیق استفاده خواهد شد، منابع مورد نیاز و روش های انتشار یافته ها چیست.
  • روش تحقیق در پرستاری روش های انجام تحقیق بایستی متناسب با سئوالات تحقیق باشد، هزینه متناسب داشته و توسط کسانی اجرا شود که پتانسیل و صلاحیت انجام ابزار را داشته باشند.
  • روش تحقیق در پرستاری قالب پروپوزال تحقیق به مخاطب هدف و موسسه ذیربط بستگی دارد، اما همگی دارای ویژگی های مشترکی هستند.

  مقدمه

  یکی از مهیج ترین لحظه ها در زندگی یک محقق موفقیت در نوشتن پروپزوال تحقیق است. هرچند این کار می تواند ناامید کننده باشد، زیرا نوشتن پروپوزال همیشه زمانبر است و دنبال بودجه بودن برای انجام مطالعه مشکل است و ممکن است همیشه پروپوزال به اجرا نرسد. هرچند، اصول کلیدی وجود دارد که می توان به پروپوزال اعمال کرد و تاکتیک هایی وجود دارد که می توان نرخ موفقیت آن را بالا برد. در این مقاله به بازنگری طریقه ایجاد یک پروپوزال تحقیق قوی، چه برای برنامه آموزشی مثل پروپوزال پایان نامه دانشجویی یا پروپوزال طرح پژوهشی برای ارگان های بودجه گذار و اسپانسر پرداخته می شود. در این بخش نکاتی بحث می شوند که لازم است در پروپوزال گنجانده شود و طریقه لحاظ کردن ملزومات پروپوزال بحث می شود.

  پروپوزال یا طرح مقدماتی تحقیق به دلایل مختلفی نوشته می شود. بعضی از این دلایل عبارتند از:

  • پروپوزال پایان نامه پایان دوره مثل پروپوزال کارشناسی ارشد یا پروپوزال دکتری
  • نوشتن پروپوزال برای دوره دکتری پژوهشی
  • برای شرکت در مناقصه های پژوهشی خاص
  • برای آماده سازی مطالب برای شرکت در کنفرانس های ملی و بین المللی
  • برای گرفتن بودجه انجام تحقیقاتی که در ذهن خود دارید
  • برای گرفتن امتیاز و ارتقای شغلی

  گرچه علت نوشتن پروپوزال تحقیق می تواند متفاوت باشد، اما عناصر تشکیل دهنده یک پروپوزال موفق همیشه یکسان است. تمامی پروپوزال یا طرح های تحقیق بایستی معیارهای اساسی خاصی را لحاظ کنند و روی هر بخش تاکید و بحث خاصی شود.

  زمانیکه پروپوزال نوشته شد، عموما مورد بازنگری قرار می گیرد، مثلا استاد راهنما یا کمیته بازنگری علی مستقل یا کمیته اخلاق پزشکی. بازنگری کنندگان در مورد کیفیت پروپوزال تصمیم گیری می کنند و توصیه هایی در مورد پروپوزال ارائه می دهند یا پروپوزال را رد می کنند. حال چرا یک پروپوزال ممکن است رد شود؟ دلایل اصلی تصویب نشده یک پروپوزال عبارتند از:

  معایب یک پروپوزال

  • ضعیف و نامناسب بودن سئوال تحقیق
  • مشکل داشتن طرح تحقیق
  • عدم جمع بندی مطالب نظری براساس اهداف نوشتن پروپوزال
  • فقدان شواهدی که نشان دهد ارائه کننده پروپوزال صلاحیت انجام آن را دارد
  • بلند پروازی از نظر مقیاس زمانی تعیین شده، برآیندهای مورد انتظار از تحقیق یا بودجه درخواستی
  • برآورد کم و نامناسب زمان، بودجه یا نتیجه مورد انتظار
  • برطرف نکردن اصلاحات و اضافاتی که بازنگری کنندگان درخواست کرده اند

  حتی زمانی که یک پروپوزال بررسی شده و پر کیفیت و خوب در نظر گرفته شود، ممکن است هنوز رد شود یا اصلاحات زیادی درخواست شود، مثلا از نظر قالب زمانی اجرای مطالعه یا بودجه بندی. بایستی به دقت به نکات فوق توجه کرده و طرح خود را بررسی کرد تا احتمال موفقیت بالا برود.

  تعیین ایده تحقیق (identifying a research idea)

  تحقیقات با یک ایده شروع می شود، هرچند یافتن ایده مناسب کار آسانی نیست. ایده تحقیقی بایستی محسوس، عملی، مفید باشد. زمان تست ایده، سئوالات زیر را از خودتان بپرسید:

  • آیا ایده من قابل دستیابی است؟
  • آیا می توان برای آن پروپوزال نوشت؟
  • آیا با توجه به زمان موجود می توانم آن را عملی کنم؟
  • اگر قرار است بودجه دریافت کنید، آیا ایده من جذابیت کافی برای کسب بودجه را دارد؟
  • اگر برای برنامه تحصیلی است، آیا ایده برای راهنمای من جذاب است؟ این سئوال بخصوص برای تز دکتری مهم است.

  بعضی از دانشگاه یا مراکز اولویت های تحقیقاتی خود را منتشر می کنند و دانشجویان می توانند با توجه به این اولویت ها یا سرفصل های پژوهشی موضوع خود را انتخاب کنند. این مسئله بخصوص زمانی ارزشمند است که دانشجو بخواهد در مدت کوتاهی پایان نامه خود را دفاع کند. انتخاب موضوع براساس اولویت های پژوهشی اعلان شده موجب پذیرش راحتتر پروپوزال و همچنین انتشار راحت تر یافته های مطالعه می شود.

  منابع ایده و سئوال تحقیق فراوان است، هرچند در حرفه ای مثل پرستاری، بالین و مسائل بالینی مهمترین منابع رسیدن به ایده تحقیقاتی است. امروزه در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد زیاد صحبت می شود، اما تحقیقات پرستاری مبتنی بر عملکرد هم مهم است. یکی از سئوالاتی که در این رابطه کمک کننده است، این است: چه چیزی موجب می شود بیمار تجربه بهتری داشته باشد؟ آیا خلا و شکافی در دانش پرستاری در رابطه با مشکلی خاص وجود دارد؟ بیمار و مراقب وی چه کارهایی را باید انجام دهند؟

  تعیین منبع بودجه گذار

  اگر پروپوزال تحقیق شما برای دوره تحصیلی مثل پروپوزال کارشناسی ارشد است، مسئله بودجه گذاری ممکن است در بین نباشد؛ اما پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری را نیز می توان همزمان به عنوان طرح تحقیقاتی مطرح کرد و از سازمان های بودجه گذار کمک گرفت. بهرحال یکی از مراحل مهم تهیه هر طرح مقدماتی تحقیقی پیدا کردن ارگان و نهاد بودجه گذار است. بهر حال محقق بایستی از قبل بداند که کل هزینه های انجام مطالعه تامین بوده و از نظر بودجه مشکلی ندارد.

  منبع:

  Gerrish K., Lacey A. (2010), The research process in nursing, 6th edition, Wiley Publisher, London.

 • طرح مقدماتی تحقیق (the research proposal)

  روش تحقیق در پرستاریصرفنظر از هدف نوشتن پروپوزال، موضوعات و عناوین اصلی که بایستی در پروپوزال پوشش داده شوند، توسط دانشگاه یا نهاد بودجه گذار تعیین می شود و تا حدودی دارای سرفصل های مشابه هستند.

  عنوان و خلاصه

  پروژه تحقیقاتی براساس عنوان آن شناخته می شود، بنابراین ارائه عنوان مناسب به همراه خلاصه ای از پروژه مهم است. عنوان پژوهش بایستی بطور واضح نشانگرهدف از مطالعه باشد و می تواند در نشان دادن روش انجام کار (متدولوژی) هم کمک کننده باشد. مثلا در عنوان مطالعه قید شود پیمایش (survey) موضوع، کارآزمایی بالینی کنترل شده (randomized controlled trail) موضوع، ارزشیابی (evaluation) موضوع. موضوعات زیر توسط دفتر مرکزی دانشمندان اسکاتلند تصویب شده اند (CSO 2008):

  • بررسی درک زنان سرطان در سن باروری و مراقبین آنها از حاملگی و زایایی
  • پیمایش مقطعی (Cross-sectional survey) تعیین کننده های فردی، اجتماعی و محیطی مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی
  • مطالعه راهنمای (pilot study) پاسخ بیماران دیابتی به داروهای خوراکی دیابت (ROAD)

  این عناوین اطلاعات کافی در مورد مطالعه و چگونگی دستیابی به آن ارائه می دهند. مهمتر اینکه عناوین کوتاه و خوانا هستند.

  معمولا خلاصه ای که بعد از عنوان در صفحه اول پروپوزال می آید دارای محدودیت تعداد کلمات یا حروف است (مثلا 150 کلمه)، بنابراین بایستی بدقت خلاصه را تهیه کرد که هم حیطه های کلیدی طرح پوشش داده شود و هم محدوده کلمات رد نشود. خلاصه بایستی برای مخاطبین گذری نوشته شود و مروری بر کانون تمرکز مطالعه، طریه انجام مطالعه و نتایج مورد انتظار باشد. گرچه عنوان و خلاصه معمولا آخر سر نوشته می شوند، اما اولین چیزی است که بازنگری کنندگان و داوران می بینند و می خوانند؛ بنابراین نوشتن خلاصه ای قوی که نشانگر کیفیت پروپوزال است، از اهمیت بالایی برخوردار است. [بهتر است که در خلاصه صفحه اول پروپوزال از نوشتن مطالب نظری اجتناب شود و بیشتر روی روش کار و نتیجه کلی مورد انتظار تاکید شود.]

  زمینه و اهمیت موضوع

  تشریح تحقیق پیشنهادی قطعا مهم و محوریت دارد. تجربه نشان می دهد که یکی از مشخص ترین بخش های پروپوزال است. همیشه این سوتفاهم وجود دارد که بازنگری اسناد و متون قبلی به عنوان بخشی از مطالعه اصلی باید انجام شود که در طی انجام فصل دوم یا بخش پیشینه انجام می شود، اما در پروپوزال نیز بایستی موضوع شکافته و مشخص باشد.

  هرچند بازنگری مفصل اسناد و متون قبلی و پیشینه پژوهش به عنوان بخشی از مطالعه اصلی انجام می شود، بایستی در پروپوزال نیز شواهد قوی از پایه های تحقیق ارائه نمود که براساس بازنگری متون انجام می شود. بنابراین حیاتی است که مروری بر پیشینه کلیدی موضوع انجام شود، تا به روشنی مشخص گردد که موضوع مورد نظر به بررسی نیاز دارد و خلائی در دانش و آگاهی موجود وجود دارد.

  پروپوزال توسط تیمی از داوران و بازنگری کنندگان صاحبنظر موضوع بررسی می شود. بنابراین اگر در پروپوزال مختصراً نوشته شود که مشکل سوء رفتار کودکان از جوانب خاصی کم تحقیق شده است، مطمئنا پروپوزال برای شخصی در این حوزه فرستاده می شود. بایستی داوران را قانع کنید که در حوزه موضوع پیشنهادی دارای دانش و آگاهی خوبی هستید. زمان آماده کردن پروپوزال، به عنوان یک پرستار فقط محدود به ژورنال های پرستاری نیستید و می توانید از ژورنال های سایر علوم که با موضوع مطالعه مرتبط هستند استفاده کنید. ممکن است داوران پروپوزال شما در مورد موضوع کلیدی مطالعه شما صاحبنظر نباشند و پروپوزال به شخصی ارجاع شود که پرستار نیست، بنابراین بایستی پروپوزال را طوری کامل کنید که داور غیر پرستار هم تایید کند. بهترین گزینه شناخت ژورنال های مرتبط با موضوع و استفاده از آنها است.

  علاوه بر بررسی دقیق اسناد و پیشینه موضوع و بحث های معاصر آن، بهتر است تاثیر احتمالی پژوهش خود بر سیاست های مراقبت بهداشتی و یا عملکرد مراقبت بهداشتی را نیز پوشش دهید. همچنین آمارهای ساده را می توان استفاده کرد و به برهان متقاعد کننده ای برای تحقیق تبدیل کرد. برای مثال، درصد جمعیتی که مشکل سلامتی خاص را تجربه می کنند، مثل میزان شیوع عفونت اکتسابی بیمارستانی در گروه های بیماران.

  فرض کنید می خواهیم مطالعه منطقه ای کوچکی در مورد میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از محاسبات دارویی انجام دهیم. برای متقاعد کردن داوران از پروپوزال تحقیق، می توانیم به خطاهای خدمات بهداشتی سال گذشته در سطح محلی و ملی اشاره کنیم؛ می توانیم میزان هزینه های این خطاها برای خدمات بهداشتی و سیستم حقوقی یا تاثیر عاطفی آن بر پرستار یا بیمار را بیان کنیم. می توانیم بحث ایمنی بیمار و مزایای فراوان مطالعه برای سطوح مختلف مراقبتی را شرح دهیم. می توان نشان داد که این مطالعه محلی کوچک می تواند درک بهتری از ریسک های مسئله نشان دهد و منجر به تعیین مداخلات بالقوه ای برای کاهش خطاهای دارویی شود و در مطالعات بعدی بررسی شوند.

  در کادر زیر ده نکته کلیدی لیست شده است که بایستی در زمان آماده سازی بخش زمینه و اهمیت موضوع یک پروپوزال در نظر داشت.

  سئوالات و اهداف پژوهش

  یکی از مهمترین بخش های پروپوزال تحقیق سئوالات پژوهش است که بایستی با دقت تهیه شوند. هرچند در بحث های بعدی به این مسئله با جزئیات پرداخته می شود، اما بخاطر داشته باشید که سئوالات پژوهش بایستی ساده و دقیق باشند. سئوال اصلی بایستی مبتنی بر زمینه و اهمیت پژوهش باشد که نشان می دهد در حیطه موضوع پژوهش کمبود دانش وجود دارد و مطالعه پرسش به سئوال پژوهش ضرورت دارد. در مورد اهداف پژوهش هم چنین است. هدف کلی با توجه به خلاء ذکر شده در زمینه پژوهش و بیان مسئله تهیه می شود، بایستی ساده باشد و متغیرهای پژوهش در آن قید شده باشد. هرچند سبک نوشتن اهداف، سئوالات و فرضیه پژوهش با توجه به موسسه و دانشگاه می تواند متفاوت باشد، اما بایستی ساده باشند و هدف از انجام مطالعه را به مخاطبان پروپوزال برسانند.

  طرح تحقیق

  در این قسمت از پروپوزال، با توجه به تهیه زمینه و اهمیت موضوع و بیان مسئله، سئوالات و اهداف پژوهش؛ نوشتن طرح تحقیق تا حدودی ساده است. اگر سئوال یا هدف اصلی تحقیق خوب بیان شده باشد، طرح تحقیق براحتی قابل تدوین است. در بخش های بعدی روش تحقیق بطور مفصل به طریقه طراحی مطالعه که شامل طرح تحقیق مناسب، متدولوژی (کمی یا کیفی)، روش جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل داده ها و غیره است. اما ضروری است که متدولوژی تحقیق براساس هدف کلی یا سئوال پژوهش تهیه شده و در پروپوزال گنجانده شود. ممکن است محقق به سبک خاصی از تحقیق علاقمند باشد مثلا تحقیقات کیفی، اما انتخاب طرح تحقیق براساس اثربخشی این روش ها است، نه علاقه. ممکن است با توجه به سئوال تحقیق لازم باشد از طرح مختلط استفاده کرد. طرح تحقیق بایستی:

  • به روشنی نشان دهد که سئوال مورد تحقیق چگونه پاسخ داده خواهد شد.
  • نمونه پژوهش بحث شده و توجیه شود
  • شرکت کنندگان یا واحدهای پژوهش معرفی، رویکرد انتخاب و ملاحظات اخلاقی بیان شود
  • روش جمع آوری داده های مطالعه با جزئیات بحث شود
  • روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بیان شود.

  پس از بیان طرح تحقیق، شیوه نمونه گیری، روش محاسبه حجم نمونه ها، معیارهای وارد کردن یا خارج شدن از مطالعه بیان شود. بایستی حجم نمونه محاسبه شده و توجیه شود. هرچند در مطالعات کیفی ممکن است نیازی به محاسبه تعداد نمونه ها نباشد، اما در مطالعات کمی بایستی حجم نمونه در پروپوزال محاسبه و گزارش شود و توجیه شود که با این حجم نمونه می توان داده های کافی برای پاسخ به سئوال پژوهش جمع آوری کرد. همچنین حجم نمونه بایستی با جدول زمانی انجام مطالعه هماهنگی داشته باشد و از حجم نمونه بالا برای قالب زمانی کم یا حجم نمونه کوچک برای جدول زمانی بزرگ استفاده نکرد.

  ابزار پژوهش مورد استفاده برای جمع آوری داده ها بایستی ذکر شود و علت استفاده از آن توجیه شود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده بایستی مشخص شود. اگر قرار است از ابزار محقق ساخته استفاده شود، روایی و پایایی آن چگونه لحاظ خواهد شد. اگر از مصاحبه استفاده می شود، چه کسی یا کسانی مصاحبه ها را انجام خواهند داد، آیا صلاحیت مصاحبه کردن را دارند.

  روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بایستی در پروپوزال ذکر گردد. بایستی مشخص شود که آیا خود محقق داده ها را تجزیه و تحلیل می کند یا مشاور آمار. آیا به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری انجام می شود. از چه آماره ها و آزمون هایی استفاده می شود. بایستی تجزیه و تحلیل آماری داده ها بطور مفصل با ذکر نوع آزمون آماری یا شیوه تحلیل الگوها و مقوله های جداسازی شده در تحقیقات کیفی ذکر شوند.

  طرح تحقیق بایستی به روشنی تمامی مراحل فرآیند انجام تحقیق را به صورت گام به گام نشان دهد. برای بازنگری طرح تحقیق خود می توانید از سئوالات کادر 2 استفاده کنید.

  ملاحظات اخلاقی

  لازم است که در پروپوزال تحقیق طریقه لحاظ شدن ملاحظات اخلاقی ذکر شود. معمولا دریافت تایدییه کمیته اخلاقی واحد ذیربط یکی از ملزومات است. بایستی طریقه رعایت حقوق واحدهای پژوهش (نمونه ها)، طریقه بکارگیری نمونه ها و وجود امکان انصراف در حین انجام مطالعه ذکر شود. در مجموع نکات قید شده در آیین نامه اخلاق پژوهش موسسه خود را باید در نظر گرفته و طریقه لحاظ شدن آنها را در پروپوزال قید کنید.

  منبع:

  Gerrish K., Lacey A. (2010), The research process in nursing, 6th edition, Wiley Publisher, London.

 • مراحل مقدماتی فرآیند تحقیق

  روش تحقیق در پرستاریدر این بخش مراحل مقدماتی تحقیق بحث می شود. ابتدا به استاندارد نوشتن پروپوزال و طرح مقدماتی تحقیق پرداخته می شود. سپس نوشتن پروپوزال تحقیق کمّی به صورت گام به گام آموزش داده می شود. همچنین طریقه نوشتن پروپوزال تحقیقات کیفی آموزش داده می شود.

 • آموزش نوشتن مقاله تحقیقی

  روش تحقیق در پرستاریمقدمه

  در این مقاله مراحل نوشتن یک مقاله تحقیقی قابل عرضه به پریودیکال ها و کتابخانه ها بحث می شود. با توجه به این مقاله می توان چنین برداشت کرد که فرآیند نوشتن مقاله یک کار خطی و ساده است، اما در عمل فرآیند حقیقی تهیه مقاله پروژه تحقیق می تواند خیلی پیچیده و یک چالش عمده باشد. بنابراین از این مطلب تنها به عنوان راهنما استفاده کنید و بطور انعطاف پذیر از آن استفاده کنید.

  رئوس مطالب:
  • نوشتن عنوان تحقیق قابل قبول
  • یافتن، انتخاب کردن و خواندن منابع
  • گروه بندی، رده بندی، اولویت بندی و ثبت اطلاعات
  • نوشتن یک خلاصه کلی برای خود
  • نوشتن مقدمه
  • نوشتن پیکره مقاله
  • نوشتن نتیجه گیری و بحث
  • بازنگری پیش نویس نهایی

  کشف و بررسی یک عنوان قابل تحقیق مختصر و متمرکز

  • روش تحقیق در پرستاری  سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید
  • روش تحقیق در پرستاری  سعی کنید در مورد موضوع از آرشیو مغزی خود استفاده کرده و چیزهایی که می دانید را بنویسید
  • روش تحقیق در پرستاری  با استاد راهنما، مشاور و همکلاسی های خود در مورد موضوع صحبت کنید
  • روش تحقیق در پرستاری  موضوع منتخب خود را به صورت یک سئوال در آورید که باید پاسخ داده شود، یا یک مسئله که باید حل شود.

  یافتن، انتخاب و خواندن منابع

  منابع زیر را در مورد موضوع منتخب خود جستجو کنید و مطالب مورد نظر را پیدا کنید:

  • روش تحقیق در پرستاری  کاتالوگ کتابخانه، ایندکس مجلات، بخش منابع مقالات، پیشنهادات اساتید
  • روش تحقیق در پرستاری  منابع اولیه بجای ثانویه
  • روش تحقیق در پرستاری  ژورنال ها، کتاب ها و سایر اسناد

  گروه بندی، مرتب کردن و اولویت بندی، ثبت اطلاعات

  برای حفظ سازماندهی مطالب خود، از سیستم زیر می توانید استفاده کنید:

  • روش تحقیق در پرستاری  سیستم نوت برداری از منابع روی کارت های رفرنس نویسی
  • روش تحقیق در پرستاری  سیستم سازماندهی مطالب براساس اهمیت نسبی هر مطلب
  • روش تحقیق در پرستاری  سیستم یاداشت برداری اصلی

  نوشتن یک خلاصه و یک دیدگاه برای خودتان

  سئوالات زیر را برای خودتان پاسخ دهید:

  • روش تحقیق در پرستاری  موضوع چیست؟
  • روش تحقیق در پرستاری  اهمیت موضوع چیست؟
  • روش تحقیق در پرستاری  مطالب زمینه ای مرتبط در دسترس است؟
  • روش تحقیق در پرستاری  هدف من چیست؟
  • روش تحقیق در پرستاری  از چه طرح سازمانی استفاده کنم؟

  نوشتن مقدمه

  در مقدمه مقاله بایستی موارد زیر رعایت شود:

  • روش تحقیق در پرستاری  ارائه زمینه یا مواد محتوایی در زمینه موضوع
  • روش تحقیق در پرستاری  تعریف واژه ها یا مفاهیم ضروری
  • روش تحقیق در پرستاری  شرح کانون تمرکز مقاله و هدف اختصاصی
  • روش تحقیق در پرستاری  ارائه طرح سازماندهی شده برای انجام

  نوشتن پیکره و بدنه مقاله

  • روش تحقیق در پرستاری  از چکیده و نوت های خود به عنوان راهنمای انعطاف پذیر استفاده کنید
  • روش تحقیق در پرستاری  مطالب خود را حول نکاتی بنویسید که می خواهید ارائه شود (از سازماندهی منابع استفاده نکنید)
  • روش تحقیق در پرستاری  کارهای منتشر شده قبلی را خلاصه، تجزیه و تحلیل، تشریح و ارزیابی کنید و تفاوت آنها با کار شما، نکات قوت و ضعف هر یک را بیان کنید. صرفا آنها را گزارش نکنید.
  • روش تحقیق در پرستاری  از نردبان انتزاع بالا و پایین بروید. ابتدا به سطوح متفاوتی از تعمیم دهی و باز کردن موضوع پرداخته و سپس خلاصه کنید و مجددا این چرخه را تکرار کنید.

  نوشتن نتیجه گیری و بحث

  • روش تحقیق در پرستاری  اگر برهان یا امتیازات مقاله شما پیچیده است، ممکن است نوشتن خلاصه برهان ها لازم باشد.
  • روش تحقیق در پرستاری  اگر قبل از بخش بحث نتایج به شرح اهمیت یافته های خود نپرداخته اید، یا به صورت استقرایی پیش رفته اید، در این قسمت نکات دیگر را اضافه کنید و اهمیت یافته های خود را شرح دهید.
  • روش تحقیق در پرستاری  از جزئیات مطلب به کلیات پیش رفته و آن را به محتوای بحث شده در قسمت مقدمه ربط دهید.
  • روش تحقیق در پرستاری  قسمت هایی که به مطالعه بعدی نیاز دارد را پیشنهاد کنید.

  بازنگری پیش نویس مقاله

  • روش تحقیق در پرستاری  سازماندهی کلی مقاله را چک کنید: جریان منطقی مطالب از مقدمه، عمق و ارتباط مطالب در بدنه، اثربخشی بحث را چک کنید.
  • روش تحقیق در پرستاری  بازنگری در سطح پاراگراف: هر پاراگراف یک مطلب را برساند، توالی ایده ها در پاراگراف ها حفظ شده باشد، از جزئیات برای حمایت کلیات استفاده شده باشد، در صورت نیاز جملات را خلاصه کنید، از انتقال مطالب بین و درون پاراگراف ها استفاده کنید.
  • روش تحقیق در پرستاری  جملات: ساختار جملات، انتخاب لغات و املای صحیح مطلب را بررسی کنید.
  • روش تحقیق در پرستاری  ثبت: استفاده یکنواخت از یک سیستم مرجع دهی مفید است، تمامی مطالب را مرجع دهی کنید، از منابع دانش عمومی مثل فرهنگ لغت یا ویکیپدیا استفاده نکنید، در صورت نیاز از پاورقی و زیرنویس استفاده کنید، لیست منابع مورد استفاده را طبق سیستم مورد استفاده تدوین کنید.
  منبع:

  دانشگاه ویسکانسین – مدیسون (University of Wisconsin-Madison)

 • طریقه نوشتن عنوان تحقیق

  روش تحقیق در پرستاریمقدمه

  عنوان تحقیق خلاصه ایده یا ایده های اصلی مطالعه است. یک عنوان خوب حاوی حداقل تعداد کلمات مورد نیاز برای توصیف محتوا یا هدف از تحقیق است.

  اهمیت عنوان خوب

  بدون شک عنوان مقاله یا پایان نامه بیشتر از سایر بخش های آن خوانده و دیده می شود و معمولا اول خوانده می شود. اگر عنوان خیلی طولانی باشد، معمولا نشانگر وجود کلمات اضافی زیادی است. از بکارگیری کلماتی مثل «مطالعه ای برای بررسی...» استفاده نکنید، زیرا هیچ کمکی به کار یا خواننده نمی کند. از سوی دیگر عنوانی که خیلی کوتاه باشد مثل عنوان «سیاست آفریقا» اختصاصی نیست و می تواند عنوان یک کتاب باشد. یک عنوان خوب نشان می دهد که تحقیق به دنبال چه چیزی بوده است.

  ساختار و سبک نوشتن عنوان تحقیق

  پارامترهای زیر را می توان برای تنظیم عنوان مناسب رساله تحقیقاتی خود استفاده کنید:

  • هدف از مطالعه
  • سبک حکایت تحقیق [عمدتا توسط نوع تحقیق تعیین می شود]
  • روش های مورد استفاده

  هدف اولیه عنوان جلب توجه خواننده به پروژه و جلب توجه خواننده به مسئله ای است که بررسی شده است.

  یک عنوان موثر تحقیقات دانشگاهی دارای چندین ویژگی است:
  • روش تحقیق در پرستاریبطور صحیح نشانگر موضوع و حوزه مطالعه است
  • روش تحقیق در پرستاریبندرت از مخفف استفاده می شود، مگر مخفف های کاملا شناخته شده
  • روش تحقیق در پرستاریاز کلماتی استفاده می شود که تاثیر مثبت گذاشته و نظر خواننده را جلب می کند
  • روش تحقیق در پرستاریاز واژگان رایج در رشته مورد مطالعه استفاده می کند
  • روش تحقیق در پرستاریمتغیرهای کلیدی بیان می شوند، هم وابسته و هم مستقل
  • روش تحقیق در پرستاریممکن است سازماندهی مطالب را مشخص کند
  • روش تحقیق در پرستاریحاکی از رابطه بین متغیرها است که پشتیبان فرضیه اصلی است
  • روش تحقیق در پرستاریبه 10 تا 15 کلمه معنادار محدود می شود
  • روش تحقیق در پرستاریاز عبارت حشو و زیادی خودداری می شود مثل «مطالعه...» یا «تجزیه و تحلیل...» یا سازه های مشابه
  • روش تحقیق در پرستاریممکن است به صورت عبارت پرسشی یا خبری باشد
  • روش تحقیق در پرستاریاگر از مطلب شخص دیگری استفاده شده باشد، بصورت ستاره و پاورقی بیان می شود
  • روش تحقیق در پرستاریگرامر صحیح داشته و در عنوان انگلیسی حرف اول تمامی کلمات بزرگ است.
  • روش تحقیق در پرستاریبندرت علامت تعجب در عنوان تحقیق استفاده می شود

  معمولا فرمول زیر برای نوشتن عنوان در رشته های علوم اجتماعی و پزشکی استفاده می شود:

  نوع مطالعه یا تاثیر + متغیر مستقل بر متغیر وابسته + محیط یا نمونه پژوهش در سال انجام مطالعه
  منبع:

  Hartley James. “To Attract or to Inform: What are Titles for?” Journal of Technical Writing and Communication 35 (2005): 203-213.

 • طریقه نوشتن عنوان و چکیده مقاله

  روش تحقیق در پرستاریعنوان مناسب چیست؟ چطور عنوان استاندارد برای مقاله تحقیقی نوشت؟ چکیده مقاله تحقیقی چگونه نوشته میشود؟ چگونه می توان واژه های کلیدی مناسب برای مقاله تحقیقی انتخاب کرد؟ آیا بین عنوان مقاله و واژه های کلیدی ارتباط وجود دارد؟ همه اینها نمونه ای از سئوالاتی است که در زمان نوشتن مقاله تحقیقی برای چاپ در ژورنال ها و مجلات و پریودیکال های دیگر به ذهن می رسد.

  اغلب محققان بیشتر وقت صرف شده برای نوشتن مقاله تحقیقی را به نوشتن بدنه مقاله (مواد روش ها، نتایج، بحث یافته ها) تخصیص می دهند و توجه کمی به عنوان و چکیده می کنند؛ این در حالی است که به واژه های کلیدی خیلی کمتر بها می دهند و اغلب در زمان تحویل مقاله آن ها را می نویسند. مشخص است که این سه عنصر (عنوان، چکیده، واژه های کلیدی) کلید موفقیت یک مقاله منتشر شده هستند. غفلت در پختن و انتخاب مناسب این سه عنصر موجب می شود که پذیرش، چاپ، استفاده و گردش ایندکس مقاله به دست شانس و اقبال سپرده شود.

  می توان گفت که واژه های کلیدی، عنوان و چکیده در یک سیستم مشابه به واکنش زنجیره ای عمل می کنند. زمانی که واژه های کلیدی کمک کردند که مخاطبان مقاله شما را در جستجو پیدا کنند و یک عنوان موثر و خوب در صفحه جستجوگر ظاهر شد، مخاطبان مطمئنا به خواندن چکیده پرداخته و حال نوبت چکیده است که مخاطب را متقاعد کند که به دنبال تهیه و خواندن اصل مقاله باشد. برانگیختن کنجکاوی مخاطب برای تهیه و خواندن یک گزارش تحقیق وظیفه واژه های کلیدی و عنوان است. هرچند نوشتن چکیده کار سختی است، با توجه به اینکه چکیده بایستی نسبتا جامع بوده، در حالیکه اختصار را حفظ کرده باشد. از آنجایی که مخاطبان تمامی جزئیات یک مقاله تحقیقی را از چکیده آن ارزیابی می کنند، ممکن است از ادامه خواندن کل مقاله منصرف شوند.

  عنوان، چکیده و واژه های کلیدی

  اشتراک نتایج پروژه تحقیقاتی مرحله آخر هر تحقیق است و عنوان، چکیده و واژه های کلیدی نقش محوری در این امر دارند. بدون این سه عنصر ممکن است یک مقاله و گزارش تحقیق هرگز خوانده نشود و مخاطبان علاقمند نتوانند آن را در جستجوهای خود پیدا کنند [1-4]. این مسئله دلایل مختلفی دارد از جمله:

  • روش تحقیق در پرستاریبیشتر موتورهای جستجوگر، بانک های اطلاعاتی، وبسایت ژورنال ها از کلمات عنوان و چکیده و لیست واژه های کلیدی مقاله برای تصمیم گیری در مورد چگونگی نمایش مقاله برای مخاطبان علاقمند استفاده می کنند [1-2، 5-8]. بنابراین این سه عنصر انتشار تحقیق شما را امکانپذیر می سازند و بدون آنها خوانندگان قادر به پیدا کردن مقاله شما نخواهند بود.
  • روش تحقیق در پرستاریعنوان و چکیده مقاله تنها قسمت هایی از یک گزارش تحقیق هستند که بطور رایگان و آزاد بصورت آنلاین در دسترس هستند [1، 9]. ازینرو، وقتی خواننده مقاله شما را پیدا کرد، ابتدا عنوان و سپس چکیده را مطالعه می کند و بعد تصمیم می گیرد که مقاله شما را خریداری کند یا نه و آیا مقاله ارزش خواندن دارد یا نه [2-4].
  • روش تحقیق در پرستارینهایتاً، چکیده اولین قسمتی است که ویرایشگران و داوران ژورنال ها می خوانند. در حالی که ژورنال های ایمپکت بالا و شلوغ ابتدا چکیده را می خوانند و تصمیم می گیرند که مطلب را برای بازنگری همکاران یا بازنگری همپیشگان (peer review) ارسال کنند یا نه؛ بازنگری کنندگان (reviewers) نیز اولین تاثیر و برداشت را از چکیده می گیرند و روی نظر کلی آنها بسیار تاثیر دارد [10].

  با توجه به نقش حیاتی این سه عنصر در کمک به مخاطبان برای دسترسی به تحقیقات شما، مجموعه دستورالعمل های زیر که از دستورالعمل ژورنال ها، منابع و کتب روش تحقیق استخراج شده است، برای نوشتن عنوان و چکیده موثر و انتخاب واژه های کلیدی صحیح ارائه می شود:

  روش نوشتن عنوان خوب برای مقاله تحقیقی

  وبسایت ژورنال ها و موتورهای جستجوگر از کلمات موجود در عنوان مقاله تحقیقی برای طبقه بندی و نمایش مقالات به مخاطبان علاقمند استفاده می کنند. مخاطبان از عنوان برای تصمیم گیری در مورد خواندن یک گزارش تحقیق استفاده می کنند. به همین خاطر نوشتن عنوان خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. عنوان خوب برای مقاله تحقیقاتی معمولا بین 10 تا 12 کلمه است [6، 7]. در عنوان پایان نامه و مقاله از اصطلاحات و عبارات توصیفی استفاده می شود که بطور صحیح محتوای کلی مقاله را نمایان می کند (برای نمونه موضوع بررسی، کار مفهومی و نظری، ارزشیابی و تکنولوژی بحث شده) [1، 5].

  روش نوشتن چکیده مقاله تحقیقی

  چکیده یک مقاله تحقیقی مثل یک ابزار بازاریابی عمل می کند [4، 11]. چکیده به مخاطب کمک می کند که در مورد خواندن اصل گزارش تحقیق ادامه دهد یا نه [10]. چکیده یک مطالعه خلاصه ای سریع و صحیح از کل مقاله و پروژه است [2، 3]، که دلیل انجام پژوهش، هدف از پژوهش، طریقه رسیدن به هدف، یافته های مطالعه را بیان می کند [1، 2، 6، 8، 12].

  انواع چکیده

  چکیده مقاله تحقیقی معمولا بین 100 تا 300 کلمه است [1، 3، 4، 12] و به سه نوع کلی تقسیم می شود:

  • روش تحقیق در پرستاریچکیده توصیفی
  • روش تحقیق در پرستاریچکیده اخباری
  • روش تحقیق در پرستاریچکیده ساختاری

  چکیده توصیفی بیشتر در علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود و در مورد بخش مواد و روش ها و نتایج اطلاعات خاصی داده نمی شود [13، 14].

  چکیده اخباری عمدتا در علوم پایه استفاده می شود و اطلاعاتی در مورد زمینه، هدف، مواد و روش ها، نتایج و بحث یافته ها ارائه می کند [13، 14].

  چکیده ساختاری اساسا یک چکیده اخباری یا اطلاع دهنده است و به زیر عنوان های متوالی (برای نمونه، هدف، مواد و روش ها، نتایج، بحث یافته ها) تقسیم می شود [9، 15، 16] و عمدتاً در ادبیات پزشکی و گزارش های پرستاری و کارآزمایی بالینی دیده می شود.

  مراحل نوشتن عنوان موثر و صحیح

  • به سئوالات زیر پاسخ دهید: مقاله من در چه موردی است؟ از چه تکنیک یا طرح تحقیقی استفاده شده است؟ چه کسی یا چه چیزی مطالعه شده است؟ نتیجه چه بوده است؟
   • روش تحقیق در پرستاریمقاله من در مورد تاثیر درمان X بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به جنون بوده است
   • روش تحقیق در پرستاریکارآزمایی بالینی بوده است
   • روش تحقیق در پرستاری40 نمونه از شش شهر مطالعه شده است
   • روش تحقیق در پرستاریبهبود عملکرد شناختی بیماران مشاهده شده است
  • حال از پاسخ سئوالات فوق برای استخراج واژه های کلیدی استفاده کنید:
   • روش تحقیق در پرستاریدرمان X
   • روش تحقیق در پرستاریکارآزمایی بالینی
   • روش تحقیق در پرستاریجنون
   • روش تحقیق در پرستاریشش شهر آنگولا
   • روش تحقیق در پرستاری40 نمونه
   • روش تحقیق در پرستاریبهبود عملکرد شناختی
  • با کلمات کلیدی فوق یک جمله بسازید: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به بررسی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا پرداخته است و بهبود عملکرد شناختی بیماران را گزارش کرده است (36 کلمه)
  • حال کلمات تکراری غیر ضروری را حذف کنید (مثل این مطالعه، است که،...). این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به بررسی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا پرداخته است و بهبود عملکرد شناختی بیماران را گزارش کرده است. حاصل این مرحله خواهد شد: کارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا (18 کلمه).
  • اطلاعات غیر ضروری را حذف کنید: کارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا.
  • حال عنوان حاصله خواهد شد: کارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی بیماران مبتلا به جنون آنگولا (14 کلمه).
  • حال عنوان را بازنویسی و تعدیل کنید و مطابق روتین مرسوم رشته خود مجدداً بنویسید. بنابراین عنوان نهایی یکی از موارد زیر خواهد شد:
   • روش تحقیق در پرستاریکارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر عملکرد شناختی مبتلایان جنون آنگولا (12 کلمه)
   • روش تحقیق در پرستاریتاثیر درمان X بر عملکرد شناختی مبتلایان جنون: یک کارآزمایی بالینی (12 کلمه)

  مراحل نوشتن چکیده استاندارد

  • نوشتن چکیده مطالعه را بعد از اتمام مطالعه و آماده شدن گزارش تحقیق شروع کنید. با اینکه چکیده در شروع مقاله یا پایان نامه می آید، اما معمولا آخرین بخشی از گزارش تحقیق است که نوشته می شود.
  • به سئوالات زیر پاسخ دهید: سعی داشته اید چه مشکلی را حل کنید؟ انگیزه شما برای اینکار چه بوده است؟ برای پاسخ به این دو سئوال اهداف یا فرضیه های اصلی و نتیجه نهایی (بحث یافته ها) مطالعه خود را از بخش های مقدمه و بحث یافته ها استخراج کنید.
  • حال به این سئوال پاسخ بدهید: چطور به دنبال رسیدن به این هدف بودید؟ برای پاسخ به این سئوال جملات و عبارات کلیدی مربوط به طرح تحقیق را از بخش مواد و روش ها استخراج کنید.
  • حال یافته های مطالعه خود را با استخراج نتایج اصلی از بخش نتایج مشخص کنید.
  • نهایتاً به این سئوال پاسخ دهید: کاربرد یافته های مطالعه شما چیست؟

  جملات و عبارات کلیدی مراحل فوق را پشت سر هم بچینید و به یک پاراگراف با توالی زیر تبدیل کنید: مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث یافته ها.

  اطمینان حاصل کنید که پاراگراف محتوای خود را می رساند [1، 2، 7، 12] و موارد زیر در آن وجود نداشته باشد [1-3، 7، 12]:

  • روش تحقیق در پرستاریاطلاعات و کلمات کلیدی که نتوان در بدنه اصلی مقاله پیدا کرد.
  • روش تحقیق در پرستاریشکل و جدول
  • روش تحقیق در پرستاریکلمات مخفف و استعاره ناشناخته
  • روش تحقیق در پرستاریپیشینه پژوهش یا مرجع و رفرنس نویسی

  حال جملات را به هم ربط بدهید. اطمینان حاصل کنید که جملات پاراگراف به زبان گذشته (بهتر است از گذشته ساده استفاده شود تا ماضی بعید که در ترجمه مقالات فارسی زیاد دیده می شود) [1، 7، 17]. مطمئن شوید که اطلاعات دارای جریان منطقی و واضح بوده و ترجیحا به ترتیب زیر باشد: هدف، طرح تحقیق یا تکنیک مورد استفاده، نتایج اصلی، یافته ها، کاربردها (توجه داشته باشید که نتایج تحقیق داده ای است که از با ابزار پژوهش و اندازه گیری های خود بدست آورده اید و عینا گزارش می شوند. یافته ها حاصل تجزیه و تحلیل نتایج است و در بخش بحث یافته ها می آید).

  حال چکیده نهایی را بررسی کنید. اطلاعاتی در چکیده باشد که همنوا و متجانس با اطلاعات موجود در مقاله اصلی باشد. دستورالعمل ژورنال مقصد رعایت شده باشد مثل تعداد کلمات مجاز، نوع چکیده و غیره. مواظب باشید غلط املایی و گرامری نداشته باشد زیرا داوران و ویرایشگران نتیجه می گیرند که مقاله مناسب نیست و آن را رد می کنند [10].

  روش انتخاب واژه کلیدی مناسب برای مقاله پژوهشی

  واژه کلیدی یا گل واژه چیست؟ چطور واژه کلیدی مناسب انتخاب کنیم؟ نقش واژه های کلیدی در مقاله تحقیقی چیست؟ آیا واژه کلیدی مهم است؟ اگر در فیلد آموزشی فعال هستید و مایلید مقاله و نام شما در ژورنال ها و ادبیات رشته اتان تکرار شود و به محقق سرشناسی تبدیل شود، یکی از مهمترین فاکتورهایی که به شما در این مسیر کمک می کند، واژه های کلیدی است که برای مقاله تحقیقی خود انتخاب می کنید.

  ژورنال ها، موتورهای جستجوگر اینترنت، بانک های اطلاعاتی و ایندکس ها و خدمات دسته بندی چکیده مقالات از کلمات کلیدی برای عرضه مقاله شما استفاده می کنند [2، 4، 5، 7]. بنابراین ارائه لیست صحیحی از کلمات کلیدی موجب می شود که از ایندکس شدن صحیح مقاله اطمینان حاصل کنید و تحقیقات شما برای گروه های علاقمند به راحتی در دسترس باشد. از اینطریق می توانید شانس تکرار شدن مطالعه و نام خود و شانس فروش مقاله خود را افزایش دهید [3]. جزئیات دلیل درخواست واژه های کلیدی توسط ژورنال ها و مقصد گزارش تحقیق را بخوانید [3، 5، 7، 18].

  مراحل انتخاب واژه های کلیدی

  • روش تحقیق در پرستاریمقاله خود را بدقت بخوانید و لیستی از اصطلاحات، واژه ها یا عباراتی که به طور مکرر در متن مقاله تکرار شده است، تهیه کنید.
  • روش تحقیق در پرستاریاطمینان حاصل کنید که لیست تهیه شده شامل کلیه اصطلاحات و کلمات کلیدی باشد و چند عبارت کلیدی اضافی نیز بد نیست.
  • روش تحقیق در پرستاریمعانی مختلف اصطلاح و عبارات (مثل کلیوی، رنال)، اسامی ژنریک و تجارتی داروها، رویه ها و مانند اینها را در لیست قرار دهید.
  • روش تحقیق در پرستاریمخفف های رایج از قبیل HIV را نیز به لیست تهیه شده اضافه کنید.
  • روش تحقیق در پرستاریحال به یک لیست رایج واژگان کلیدی یا مرجع ایندکس استاندارد رشته خود (مثل GeoRef, ERIC Thesaurus, PsycInfo, ChemWeb, BIOSIS Search Guide, MeSH Thesaurus) مراجعه کنید و اطمینان حاصل کنید که اصطلاحاتی که در لیست دارید با اصطلاحات و واژگان موجود در این بانک های اطلاعاتی همسان باشد. گروه پرستاری بیشتر از بانک اطلاعاتی MeSH استفاده می کنند.
  • روش تحقیق در پرستاریسر آخر و قبل از اینکه مقاله خود را سابمیت کنید، کلمات کلیدی که انتخاب کرده اید را در موتور جستجوگر رایج مثل google یا being یا yahoo جستجو کنید و بررسی کنید که آیا نتایج نمایش یافته با موضوع مقاله شما همخوانی دارد یا نه. این کار به شما کمک می کند که صحت واژه های کلیدی انتخاب شده برای مقاله خود را بررسی کنید.

  نتیجه گیری

  نوشتن یک مقاله تحقیقی موثر مستلزم نوشتن عنوان و چکیده مناسب و انتخاب واژه های کلیدی صحیح است که یک چالش بزرگ برای محققانی است که تازه شروع به کار کرده اند و می خواهند اولین پذیرش مقاله را برای گزارش تحقیق خود بگیرند. یکی از مهمترین کارها گرفتن کمک از افراد با تجربه و متخصص برای نوشتن گزارش مقاله است. به هر حال انکار نمی توان کرد که استخراج مقاله از پایان نامه و پروژه تحقیقی و گرفتن پذیرش مقاله از ژورنال های دارای ایمپکت فاکتور بالا و سرشناس کاری بسیار دشوار و زمانبر است اما ارزش زمان و هزینه اش را دارد؛ بخصوص کسانی که فعالیت آکادمیک دارند.

  در مجموع می توان ادعا نمود که نوشتن سه بخش کوچک یک مقاله تحقیقی یعنی عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (کلمات کلیدی، گل واژه ها، واژه های کلیدی) یکی از مهمترین بخش های تهیه مقاله تحقیقاتی است، بخصوص اگر قصد دارید در یک ژورنال ایمپکت بالا و سرشناس رشته خود به چاپ برسانید. این سه عنصر شانس شما برای گرفتن پذیرش و چاپ مقاله، اقتباس از اطلاعات شما، ذکر شدن نام شما در مقالات مختلف رشته تحصیلی تان است.

  ممکن است مطالب زیر نیز برای شما مفید باشد:

  • روش تحقیق در پرستاریسه نکته اساسی برای نوشتن عنوان خوب برای مقاله پژوهشی
  • روش تحقیق در پرستاریچرا ژورنال ها از محققان واژه های کلیدی درخواست می کنند
  • روش تحقیق در پرستاریراهنمای ده گانه نوشتن چکیده مقاله تحقیقاتی و چکیده پایان نامه
  منبع:
  • 1. Department of Biology, Bates College. The Structure, Format, Content, and Style of a Journal-Style Scientific Paper. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://abacus.bates.edu/.
  • 2. Day R and GastelB. How to Write and Publish a Scientific Paper, 6thEdition. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006.
  • 3. Taylor & Francis Author Services. Writing your article. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://journalauthors.tandf.co.uk.
  • 4. Koopman P. How to Write an Abstract. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.ece.cmu.edu.
  • 5. SAGE Publications. Help Readers Find Your Article. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.uk.sagepub.com.
  • 6. Bem DJ. Writing the empirical journal article. In MP Zanna & JM Darley (Eds.), The Complete Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist (pp. 171-201). New York: Random House, 1987.
  • 7. Fathalla M and Fathalla M. A Practical Guide for Health Researchers. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.emro.who.int.
  • 8. Coghill A and Garson L (Eds.).Scientific Papers. In A Coghill& L Garson (Eds.), The ACS Style Guide, 3rdEdition (pp. 20–21).New York: Oxford University Press, 2006T.
  • 9. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication [Accessed: June 14, 2011] Available from: http://www.ICMJE.org.
  • 10. SatyanarayanaK. How to Write a Research Paper. Proceedings of11th Workshop on Medical Informatics & CME on Biomedical Communication, 2008; 44–48.
  • 11. Rhodes W. Guest Editorial: The Abstract as a Marketing Tool. Optical Engineering, 2010; 49:7.
  • 12. Nadim A.How to Write a Scientific Paper? Ain Shams Journal of Obstetrics and Gynecology, 2005; 2:256–258.
  • 13. The University of Adelaide. Writing an Abstract. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.adelaide.edu.au.
  • 14. The Writing Center, University of North Carolina. Abstracts. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://writingcenter.unc.edu.
  • 15. US National Library of Medicine. Structured Abstracts. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.nlm.nih.gov.
  • 16. Emerald Group Publishing Limited. How to Write an Abstract. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.emeraldinsight.com.
  • 17. Cordova S. How to Write a Scientific Paper. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.nmas.org.
  • 18. Council of Science Editors. Journal Style and Format. In Council of Science Editors (Eds.), Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers, 7th Edition (p. 460). Reston, VA: Rockefeller University Press, 2006.
 • نکات مفید برای نوشتن عنوان مقاله تحقیقی

  روش تحقیق در پرستاریعنوان مقاله تحقیقی اولین چیزی است که خوانده می شود و نظر مخاطب را جلب می کند حال مخاطب ویرایشگر ژورنال باشد یا خواننده و محقق عادی. عنوان به آنها کمک می کند که در مورد ادامه بررسی مطالعه تصمیم گیری کنند. بنابراین ضروری است که عنوانی برای مطالعه خود انتخاب کنید که بوضوح موضوع تحقیق شما را نشان دهد، همچنین به اندازه کافی برای ویرایشگر، بازنگری کنندگان و داوران ژورنال مقصد و خوانندگان جذاب باشد.

  نکته های زیر به نوشتن عنوان خوب برای مقاله تحقیقی کمک می کند:

  1- عنوان مقاله بایستی مختصر و جذاب باشد

  یک عنوان خوب بطور مختصر و مفید و واضح به مخاطب می گوید که چه چیزی تحقیق شده است. از جزئیات بی مورد اجتناب کنید، مثل: لازم نیست که سایز نمونه یا طرح تحقیق یا وجود گروه کنترل یا جزئیات سازندگان تجهیزات مورد استفاده در عنوان تحقیق گفته شود، مگر اینکه همبستگی و تناظر بالایی با محتوا داشته باشند. اغلب مولفان از افعال فعال یا مستقیم استفاده می کنند (از قبیل «X منجر به Y» بجای «X که موجب Y خواهد شد»). علاوه بر این، عنوان خوب عمدتا از 10 تا 12 کلمه تشکیل شده است. اگر ژورنال مقصد محدودیت تعداد کلمات برای عنوان گذاشته است، حتما آن را رعایت کنید. اولین نقض قواعد و دستورالعمل نویسندگان موجب رد مقاله می شود. یک عنوان طولانی می تواند توجه مخاطب را از موضوع اصلی تحقیق دور کند. در اینجا یک مثال آمده است:

  • عنوان نامناسب: داروی XYZ دارای تاثیر انقباض عضلانی به مدت یکساعت بر روی ناخن انگشت پای انسان مذکر می باشد.
  • عنوان مناسب: داروی XYZ منجر به انقباض عضلانی ناخن می شود.
  • عنوان مناسب تر: تاثیر داروی XYZ بر عضلات ناخن

  2- عنوان بایستی شامل واژه های کلیدی توصیفی باشد

  عنوان موثر مقالات تحقیقی معمولا حاوی تمامی واژه های کلیدی مقاله است. همچنین توصیف ماهیت مطالعه لازم است. یکی از راه های انجام این کار فکر کردن به اصطلاحاتی است که مخاطب در زمان جستجوی موضوع در اینترنت استفاده خواهد کرد. در اینجا یک نمونه عنوان آمده است که از واژه های کلیدی قوی استفاده کرده و اهمیت مطالعه را بیان می کند.

  • عنوان نامناسب: بررسی تاثیر داروی A بر بیماران اسکیزوفرنی: مطالعه گروه مختلط چند مرکزی
  • عنوان بهتر: اثرات روانی اجتماعی داروی A بر بیماران اسکیزوفرنی: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده چند مرکزی

  3- مخفف یا اصطلاح خاص استفاده نکنید

  بجز مواردی که مخفف بطور جهانی شناخته شده است، مثل AIDS یا UNICEF؛ از گنجاندن حروف مخفف در عنوان خودداری کنید. مخفف های ناشناخته یا خیلی تخصصی ممکن است برای مخاطب آشنا نبوده و از ادامه خواندن آنها را منصرف کند. برای مثال:

  • عنوان نامناسب: امکان تمایز شاخص بروز MMP در مایع سینوویال سالمندان نرمال و مبتلا به استئوآتریت اولیه وجود ندارد
  • عنوان مناسب تر: شاخص بروز ماتریس متالوپروتئیناز را نمی توان در مایع سینوویال سالمندان سالم و مبتلا به استئوآرتریت تمایز داد
 • ده نکته برای نوشتن چکیده پایان نامه و مقاله

  روش تحقیق در پرستاریچکیده تحقیق همانند تریلر فیلم سینمایی است. پیش نمایشی از تحقیق به همراه برجسته سازی نکات کلیدی ارائه می دهد و به مخاطبان کمک می کند در مورد دیدن کل کار تصمیم گیری کنند. چکیده محور مقاله است زیرا بسیاری از ادیتورهای ژورنال ها مقالات را تنها براساس چکیده آنها ارزیابی می کنند. اگر چکیده نظر آنها را جلب نکند و تاثیر اولیه خوبی نگذارد، شانس کمی وجود دارد که مقاله را بخوانند و شانس رد شدن آن خیلی بیشتر است. به علاوه، اگر مقاله پذیرش شود و چاپ شود، در اکثر مواقع چکیده تنها چیزی است که خوانندگان دسترسی داشته و می خوانند و در مورد خرید مقاله کامل تصمیم گیری می کنند. خواندن اصل مقاله همیشه به نظر خواننده از چکیده بستگی دارد.

  در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی، چکیده بیشتر از نوع توصیفی است. در چکیده توصیفی موضوع تحقیق و یافته های آن بحث می شود اما معمولا اطلاعات خاصی در مورد روش ها و نتایج داده نمی شود. این چکیده ممکن است در بازنگری مقاله یا کتابچه کنفرانس ها دیده شود. از سوی دیگر، در نوشته عملی چکیده معمولا ساختار دارد و به توصیف زمینه، روش، نتیجه و بحث می پردازد و ممکن است همراه سر عنوان یا بدون سر عنوان تهیه شود.

  حالا چطور چکیده مقاله را بنویسم – چرا این تحقیق انجام شده است؟ اهداف آن چه بوده است؟ چطور به این اهداف رسیده است؟ یافته های اصلی چیست؟ - همه اینها را باید در یک پاراگراف 200-300 کلمه ای نوشت که کاری آسان نیست. راهنمای ده گانه زیر به شما کمک می کند چکیده اصولی و مناسب برای مقاله خود تهیه کنید:

  • نوشتن چکیده را بعد از تکمیل اصل مقاله شروع کنید.
  • اهداف و یا فرضیه های اصلی را جدا کرده، نتیجه گیری و بحث را از بخش مقدمه و بحث یافته ها جدا کنید.
  • جملات و عبارات کلیدی را از بخش مواد و روش ها انتخاب کنید.
  • نتایج اصلی مطالعه را از بخش نتایج مشخص کنید.
  • حالا جملات و عبارات حاصله از مراحل 2 تا 4 را به ترتیب زیر بچینید: مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث یافته ها.
  • اطمینان حاصل کنید که موارد زیر در این پاراگراف ها وجود نداشته باشد:
   • روش تحقیق در پرستاریاطلاعات جدید که در اصل مقاله قید نشده باشد
   • روش تحقیق در پرستاریمخفف یا اسم گروه تعریف نشده
   • روش تحقیق در پرستاریبحث در مورد ادبیات و پیشینه موضوع یا رفرنس و شماره مرجع
   • روش تحقیق در پرستاریجزئیات غیر ضروری در مورد روش های مورد استفاده
  • تمامی اطلاعات غیر ضروری و اضافه را حذف کنید، سپس جملات را به هم متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که جریان اطلاعات خوب است، ترجیحا به ترتیب زیر باشد: هدف، طرح تحقیق پایه، روش شناسی و تکنیک های مورد استفاده، یافته های اصلی، خلاصه تفسیر نتایج، بحث یافته و کاربردهای نتایج.
  • یکنواختی و استمرار بین اطلاعات داده شده را چکیده و مقاله تایید کنید. نباید خلاء و شکافی در اطلاعات وجود داشته باشد.
  • لحاظ شدن دستورالعمل ژورنال مقصد در چکیده را بررسی کنید (محدوده کلمات، نوع چکیده، زیر عنوان های توصیه شده مثل مقدمه، مواد و روش ها و غیره)
  • چکیده خود را برای بازنگری و نظر به همکار یا دوست خود بدهید تا بیان روشن و واضح هدف کلی، مواد و روش ها، نتیجه گیری را بررسی کند.

  حالا چکیده را با در نظر داشتن این مراحل بازبینی کنید. مطمئنا در هر بار بازبینی نکته ای را بخاطر خواهید آورد و چکیده را استانداردتر و جذاب تر خواهید کرد. یکی از نکات دیگری که می تواند کمک کننده باشد توجه به این نکته است: در زمان انجام تحقیق برای بخش پیشینه موضوع به بررسی مطالعات قبلی پرداخته بودید. چکیده خود را با چکیده مطالعات قبلی که جمع آوری کرده اید مقایسه کنید، بخصوص با مطالعاتی که بنظرتان کار قوی و استاندارد است.

 • نوشتن چکیده پایان نامه و مقاله

  روش تحقیق در پرستاریچکیده چیست؟

  ابتدا چکیده تعریف می شود: چکیده خلاصه ای از جنبه های اصلی و مهم یک مقاله یا پایان نامه است که معمولا یک پاراگراف 300 کلمه ای است و بصورت توالی از بخش های زیر تهیه می شود:

  • هدف کلی مطالعه و مسئله تحقیق
  • طرح تحقیق پایه مطالعه
  • یافته های اصلی یا روند یافته های تجزیه و تحلیل نتایج
  • خلاصه ای از تفسیر شما و بحث یافته ها

  اهمیت چکیده خوب

  تفاوت چکیده پایان نامه و مقاله در تعداد کلمات مجاز است که با توجه به سیاست دانشگاه یا ژورنال و پریودیکال مقصد می تواند متفاوت باشد. یک چکیده خوب راهی است برای عرضه کلیات و یافته های مهم مطالعه، تا خواننده براحتی تصمیم گیری کند که آیا به خواندن اصل مطلب ادامه دهد یا نه. بنابراین ارائه اطلاعات کلیدی کافی [برای نمونه، خلاصه نتایج، مشاهدات، روند یافته ها و غیره[ بایستی در چکیده به شیوه ای مفید گنجانده شود، تا خواننده براحتی بتواند کار شما را ارزیابی کلی کند. چکیده را بایستی طوری نوشت که خواننده مشتاقانه به خواندن خود ادامه دهد.

  چطور بفهمیم که اطلاعات کافی در چکیده وجود دارد؟

  یک قانون انگشت شست ساده برای اینکار وجود دارد. تصور کنید که شما محقق دیگری هستید که مشابه همین مطالعه را انجام می دهید. سپس از خودتان بپرسید: اگر تنها بخش در دسترس از مطلب همین چکیده باشد، آیا اطلاعات ارائه شده کافی است؟ آیا داستان کلی در مورد مطالعه می گوید؟ آیا تلاش می کنید کل مطلب را بدست بیاورید؟ اگر جواب اینها نه بود، چکیده مناسب نیست و مستلزم ویرایش است.

  طریقه نوشتن چکیده

  1- انواع چکیده

  ابتدا لازم است که انواع چکیده را بشناسیم. سپس نوع چکیده مورد نیاز و مناسب برای کار خود را انتخاب کنید. عموماً چهار نوع کلی چکیده داریم:

  چکیده نقادانه (critical abstract)

  در چکیده نقادانه یا انتقادی، علاوه بر شرح یافته ها و اطلاعات اصلی مطالعه، در مورد روایی، پایایی و کمال مطالعه نیز قضاوت شده یا نظر داده می شود. محقق مطالعه را ارزیابی کرده و اغلب با کار دیگران بر روی همان موضوع مقایسه می کند. چکیده نقادانه بخاطر وجود نقد یافته ها و مقایسه با سایر مطالعات مشابه معمولا 400-500 کلمه است. این نوع چکیده کمتر استفاده می شود.

  چکیده توصیفی (descriptive abstract)

  چکیده توصیفی نشانگر نوع اطلاعاتی است که در یک کار یافته ایم. در مورد کار قضاوتی نمی شود، نتیجه گیری یا بحث نتایج تحقیق انجام نمی شود. کلمات کلیدی موجود در متون در چکیده تلفیق می شود و ممکن است شامل هدف، روش ها و حیطه تحقیق باشد. اساساً چکیده توصیفی تنها به شرح کاری می پردازد که خلاصه شده است. عده ای از محققان آن را چکیده روش تحقیق بجای خلاصه تحقیق می دانند. چکیده های توصیفی غالبا کوتاه بوده و کمتر از 100 کلمه هستند.

  چکیده اخباری (informative abstract)

  اکثر چکیده ها از نوع اخباری یا اطلاع رسان هستند. در حالی که به نقد یا ارزشیابی کار نمی پردازند، بیشتر از شرح تحقیق می رسانند. یک چکیده اخباری خوب به عنوان وکیل و جایگزین تحقیق محسوب می شود. زیرا محقق برهان های اصلی و یافته های مهم کار خود را ارائه و شرح می دهد. چکیده اخباری حاوی اطلاعاتی است که در چکیده توصیفی یافت می شود [هدف، روش ها، حوزه] به علاوه نتایج و بحث یافته های تحقیق و پیشنهادات محقق. طول چکیده اخباری با توجه به رشته و دانشگاه و مقصد متفاوت است، اما معمولا بیشتر از 300 کلمه نیست.

  چکیده عیان (highlight abstract)

  چکیده عیان یا روشنگر اختصاصا برای جلب توجه خواننده به مطالعه نوشته می شود. لازم نیست که تصویر کاملی از مطالعه ارائه شود، در حقیقت نکات ناقص و هدایت کننده ای ارائه می شود که نظر خواننده را جلب کند. این نوع چکیده را نمی توان بدون اصل مقاله یا کار ارائه کرد و یک چکیده حقیقی محسوب نمی شود. به ندرت در اسناد و متون دانشگاهی از چکیده عیان استفاده می شود.

  2- سبک نوشتن

  تا حد امکان از جملات معلوم استفاده کنید، هر چند ممکن است چکیده شما بیشتر به سازه های جملات مجهول نیاز داشته باشد. صرفنظر از معلوم یا مجهول بودن و زمان جملات، چکیده بایستی حاوی جملات هوشمندانه و کامل باشد. سریع و مختصر منظور خود را بیان کنید و همیشه از زمان گذشته استفاده کنید، زیرا تحقیقی را گزارش می کنید که تمام شده است.

  هرچند چکیده اولین بخش از پایان نامه یا مقاله است، اما بایستی آخرین چیزی باشد که می نویسید. از هر بخش جملات کامل یا عبارات کلیدی را برداشته و با توالی منطقی پشت سر هم بچینید تا خلاصه مطلب بدست آید. سپس آن را بازنگری کرده، جملات را به هم ربط داده و به جملاتی واضح و مشخص تبدیل کنید. قبل از تحویل مقاله نهایی، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات عرضه شده در چکیده به طور کامل با اطلاعات پایان نامه یا مقاله همخوانی و هماهنگی داشته باشد.

  مواردی که نباید در چکیده گنجاند

  • روش تحقیق در پرستاریاطلاعات زمینه ای طولانی
  • روش تحقیق در پرستاریرفرنس و مرجع
  • روش تحقیق در پرستاریمتن داخل پرانتز و کروشه یا جملات ناقص
  • روش تحقیق در پرستاریمخفف، کلمات مستعار، کنایه، شکل، جدول، نمودار یا ارجاع به آنها
  منبع:
  • How to Write a Research Abstract. Office of Undergraduate Research. University of Kentucky; Staiger,
  • David L. What Today’s Students Need to Know about Writing Abstracts. International Journal of Business Communication January 3 (1966): 29-33;
  • Swales, John M. and Christine B. Feak. Abstracts and the Writing of Abstracts. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2009.
 • چرا واژه های کلیدی مقاله تحقیقی مهم است؟

  روش تحقیق در پرستاریمقدمه

  وقتی برای چاپ مقاله و گزارش تحقیق خود تلاش می کنیم، یعنی می خواهیم دیگر افراد فعال در حوزه فعالیتمان ما را بشناسند. وقتی مقاله تحقیقی در ژورنال چاپ شد، ژورنال مربوطه تحقیق شما را به مخاطبان آن عرضه می کند. هرچند بیشتر محققان چند ژورنال خاص را بطور منظم مطالعه می کنند. غالبا اینها ژورنال هایی هستند که کانون تمرکز موضوعات مرتبط با عنوان و موضوع تحقیق آنها است: مثلا کسانی که در حوزه روماتولوژی کار می کنند بیشتر ژورنال روماتولوژی را می خوانند؛ در حالی که کسانی که در حوزه اقتصاد محیطی کار می کنند ژورنال اقتصاد محیطی را مطالعه می کنند. بیشتر محققان پرستاری ژورنال تحقیقات پرستاری را مطالعه می کنند یا پیشرفت های تحقیقات پرستاری را می خوانند. همچنین محققان سعی می کنند مطالب چاپ شده در ژورنال های مختلط مثل Nature یا Science را بخوانند.

  هدف از خواندن ژورنال های تحقیقاتی رشته، یا حداقل مرور عناوین مطالب به روز ماندن در حوزه فعالیت های پژوهشی رشته است. بعضی از ژورنال های ایمپکت پایین ممکن است توسط محققان و فعالان اصلی حوزه آموزش و پژوهش مشاهده نشوند. این جایی است که ارزش موتورهای جستجوگر و خدمات ایندکس مشخص می شود.

  واژه کلیدی کلید اطلاعات است. واژه کلیدی محققان را به مقالات مرتبط هدایت می کنند، مقالاتی که ممکن است در مسیر عادی مراجعه به ژورنال ها دیده نشوند. ممکن است مقاله در ژورنالی چاپ شود که بطور روتین توسط مراکز آکادمیک و تحقیقاتی خریداری نمی شود یا محققان به آن رجوع نمی کنند. حتی اگر ژورنالی مقاله شما را چاپ کند که بطور روتین توسط محققان خوانده می شود، باز هم نقش موتورهای جستجوگر و ایندکس و اینترنت فراتر از این گفته هاست.

  بگذارید مثالی بزنیم. فرض کنیم پژوهشی با عنوان رویکردی جدید به درمان دیابت چاپ شده باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر داروهای گیاهی جدیدی پرداخته شده باشد که برای درمان بیماری دیابت مفید هستند. هرچند در عنوان کار انجام شده و اسامی داروها ذکر نشده است. کلمات کلیدی مناسب برای چنین مقاله ای شامل نام داروهای گیاهی است، زیرا هر گونه جستجوی این کلمات و اسامی داروها موجب می شود که عنوان مقاله در موتور جستجوگر ظاهر شود و محققان را به مقاله هدایت کند.

  بنابراین از واژه ها یا کلمات عنوان برای واژه های کلیدی استفاده نکنید: کار واژه های کلیدی تکمیل اطلاعات داده شده در عنوان است. کلمات موجود در عنوان به طور خودکار ایندکس می شود و واژه های کلیدی به عنوان اشاره گرهای یدکی عمل می کنند. حال به این بپردازیم که تکنیک انتخاب واژه های کلیدی چیست. نکات زیر می تواند به انتخاب واژه های کلیدی برای ژورنال ها کمک کند:

  • روش تحقیق در پرستاریاگر مقاله روی ناحیه خاصی (جغرافیایی، جوی، بخش درمانی و غیره) متمرکز است، آن را به عنوان واژه کلیدی انتخاب کنید مثل منطقه نیمه معتدل، بخش مراقبت های ویژه، آموزش پرستاری)
  • روش تحقیق در پرستاریاگر تحقیق شما از نوع تجربی و نیمه تجربی است، مداخله مورد استفاده را به عنوان واژه کلیدی انتخاب کنید مثل رادیوگرافی، نقشه کشی مفاهیم، تزریق داخل جلدی
  • روش تحقیق در پرستاریبررسی کنید که آیا از نتیجه به عنوان واژه کلیدی استفاده شده است یا نه و در صورت استفاده با عنوان های مشابه، شما هم استفاده کنید مثل درمان سرطان، تشنج نوزادان
  • روش تحقیق در پرستاریاز پدیده های خاص و مطرح رشته خود استفاده کنید مثل عملکرد مبتنی بر شواهد، آلودگی هوا، توسعه پایدار، مراقبت سبز
  • روش تحقیق در پرستاریتا حد امکان از واژه های موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه کلیدی استفاده نکنید، زیرا شانس خود را برای ظاهر شدن در پیج موتورهای جستجوگر کاهش می دهید
 • اولویت های پژوهشی انجمن پرستاری ویژه آمریکا 2016

  روش تحقیق در پرستاریاولویت های کلی

  مسائل جاری در عملکرد بالینی

  • روش تحقیق در پرستاریتدوین ها، بسط ها، پیشرفت ها یا به روز رسانی اخیر مراقبت های پرستاری، درمان ها یا رویه ها
  • روش تحقیق در پرستاریدرمان های طبی یا جراحی پیشرفته
  • روش تحقیق در پرستاریکمبود پرستار
  • روش تحقیق در پرستاریرویکرد تقسیم پرسنل بیمار محور
  • روش تحقیق در پرستاریعملکرد مبتنی بر شواهد
  • روش تحقیق در پرستاریعملکرد برتر برای وضعیت های حاد و مراقبت ویژه
  • روش تحقیق در پرستاریفارماکولوژی مراقبت ویژه
  • روش تحقیق در پرستاریتست های تشخیصی جدید
  • روش تحقیق در پرستاریپیشرفت های هر گونه امکانات و اقدامات مانیتورینگ بیمار
  • روش تحقیق در پرستاریمراقبت پرستاری بیماران مبتلا به مشکلات خاص نیازمند مراقبت ویژه
  • روش تحقیق در پرستاریارائه خدمات مراقب پرستاری ویژه به بخش های غیر سنتی مثل مراقبت سرپایی، جامعه، خدمات مراقبت منزل
  • روش تحقیق در پرستاریهمکاری تیمی و بین بخشی برای مدیریت مراقبت از بیمار
  • روش تحقیق در پرستاریطرح های مراقبتی، مجراهای بحرانی و پروتکل های مراقبت از بیمار در بخش های ویژه
  • روش تحقیق در پرستاریتست مراقبت های اجرایی

  آموزش

  • آماده سازی و پشتیبانی پرسنل بخش ویژه برای عمل به عنوان مربی دانشجویان
  • منابع آموزشی پرستاران بخش ویژه برای ادامه تحصیل

  عملکرد برتر (پیشرو)

  • تشخیص افتراقی وضعیت های حاد و مراقبت ویژه
  • اقدامات درمانی و تفاوت آنها برای شرایط مراقبت حاد مختلف
  • همکاری پرستاران پیشرو با پرسنل، متخصصان پرستاری بالینی، مدیران پرستاری، پرسنل پزشکی و پیراپزشکی
  • طریقه استفاده اثربخش از پرستاران پیشرو در بخش های ویژه
  • مسائل اجرایی، آموزشی، مدرک دهی و بیمه و پاداش پرستاران درمانگر بخش مراقبت های ویژه

  ایدز

  • پیشرفت های درک و درمان مبتلایان به ایدز

  قلب و عروق

  • پایش همودینامیک؛ پایش فشار خون شریانی، فشار خون غیر تهاجمی، برونده قلبی، فشار شریان ریوی
  • تله متری و جنبه های مراقبت پیشرفته
  • پمپ بالون درون آئورتی (Intra-aortic balloon pump) و وسایل کمکی بطن چپ (left ventricular-assist devices)
  • پیشرفت های درمان انفارکتوس حاد میوکارد
  • مراقبت های پرستاری و درمانی نارسایی حاد و مزمن قلبی
  • استفاده از قطرات وازو اکتیو، اینوتروپ و درمان ترومبولیتیک

  جراحی قلب و عروق

  • چست تیوب و درن ها
  • غلاف های فمورال (Femoral sheaths)
  • پیشرفت ها و به روز رسانی های رویه های جراحی

  درمان های مکمل

  • معنویت در بخش ویژه
  • ایجاد محیط بهبود دهنده و نجات بخش
  • درمان های مکمل قابل استفاده در بیماران بخش ویژه

  تنوع فرهنگی

  • پاسخ موثر به جوانب فرهنگی مراقبت از بیمار و خانواده
  • کمینه سازی مانع های زبانی
  • رسیدگی به تنوع فرهنگی و قومی پرسنل

  الکتروکاردیوگرافی و پیس میکر

  • تفسیر پیشرفته الکتروکاردیوگرام
  • ریتم های پیشرفته پیس میکر

  اخلاق حرفه ای

  • وکالت و قیمومیت عاطفی
  • دستورالعمل های پیشرفته
  • آیین نامه اخلاق و رفتار حرفه ای
  • تنوع فرهنگی
  • مراقبت پایان زندگی
  • مراقبت خانواده محور
  • رضایت نامه آگاهانه
  • دیسترس عاطفی و وجدانی
  • حقوق بیماران
  • مراقبت تسکینی
  • معنویت و مذهب

  سالمندان

  • نیازهای خاص و طراحی مراقبت برای بیماران سالمند
  • سیاست ها و رویه های رسترنت کردن بیماران بخش ویژه

  ایمونولوژی

  • سرکوب ایمنی
  • پیشرفت های درک و شناخت اختلالات سیستم ایمنی
  • درمان واکنش های آنافیلاکتیک و اورژانس های ایمونولوژیک

  کنترل عفونت

  • ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک

  مدیریت

  • مراقبت موردی و مجراهای بحرانی برای جمعیت های خاص بیماران
  • برنامه های پایش و کنترل
  • تقسیم پرسنل، سیستم دسته بندی و تعیین وضعیت بیماران، استفاده از پرسنل کمکی، نسبت مطلوب پرسنل به بیماران، ترکیب مهارت های پرسنل، سیاست های تدوین پرسنل، برنامه کار و شیفت بندی
  • برنامه های اطمینان از تداوم توالی مراقبت از بیمار
  • سازگاری با ادغام ها، طراحی مجدد و تعدیل نیرو
  • معیارهای پذیرش و ترخیص بیماران، بخصوص برای مراقبت های تحت حاد تله متری و پیشرو
  • دستورالعمل نظارت و تفویض وظایف به پرسنل کمکی غیر ویژه، رفع مشکلات تفویض
  • جنبه های قانونی تفویض، نظارت، تخصیص و پذیرش
  • برنامه های توانمند سازی پرسنل برای کار بیشتر با منابع کمتر (راه های خلاقه و مبتکرانه کار هوشمند)
  • سازگاری با افزایش حوزه مسئولیت مدیریت بخش ویژه
  • برآیندهای مدیریت و تحقیقات

  نوزادان

  • نیازهای خاص نوزادان
  • مدیریت اورژانس های نوزادان
  • منابع پرستاران کودکان در جمعیت های خاص بیماران
  • انتقال نوزادان
  • حمایت از والدین و اعضای خانواده نوزاد

  نورولوژی

  • آرامبخشی و درمان درد، دامنه استفاده از سداتیوها
  • نوروتروما (صدمه عصبی)
  • مراقبت حاد بیماران سکته مغزی
  • پایش و درمان افزایش فشار داخل جمجه

  تغذیه

  • مشکلات تغذیه بیماران بحرانی بخش های ویژه

  کودکان

  • نیازهای خاص بیماران کودک بخش مراقبت ویژه
  • مدیریت اورژانس های کودکان
  • منابع مورد استفاده پرستاران مراقبت ویژه کودکان
  • حمایت از والدین و اعضای خانواده کودک بیمار

  ریکاوری پس از بیهوشی

  • ریکاوری بیماران بحرانی بخش ویژه پس از بیهوشی
  • مدیریت اورژانس های ریکاوری پس از بیهوشی

  مسائل روانی

  • تشخیص و درمان مشکلات روانی بیماران بخش ویژه
  • مدیریت بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد
  • عوارض روانی اقامت در بخش ویژه
  • روش های کنار آمدن با مشکلات خانواده های غیرکارکردی و ناسازگار

  ریوی

  • پیشرفت های مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)، آسم، پنومونی، سندرم دیسترس حاد تنفسی (ARDS)
  • مدیریت بیماران تحت اشکال مختلف تهویه مکانیکی
  • پروتکل ها و رویه های ساکشن

  توسعه پرسنل

  • استانداردها و محیط کار سالم
  • بررسی و شناخت و آموزش پرسنل توانمند
  • برنامه های آشناسازی موثر و کافی
  • برنامه های آشناسازی مبتنی بر صلاحیت پرسنل
  • برنامه های آموزش بیمار و خانواده
  • تاثیر آموزشی ادغام و ساختاردهی مجدد بیمارستان

  سم شناسی

  • درک و آگاهی از پاتوفیزیولوژی خوردن سموم
  • پروتکل ها و الگوریتم های مدریت بیمارانی که سم خورده اند

  پیوند

  • پیشرفت های پیوند عضو و پیوند بافت
  • درمان های دارویی جدید برای بیماران تحت پیوند اعضا، پیوند ارگان یا پیوند بافت

  تروما

  • ترومای مولتی سیستم
  • نوروتروما
  • مراقب اورژانس از بیماران تروما
  • انتقال درون تسهیلاتی بیماران تروما
  منبع:

  http://www.aacn.org/wd/publishing/content/pressroom/areasofexpertise.pcms?menu=publications

  همکار گرامی:

  معمولا برای تعیین اولویت های پژوهشی حیطه ها و حوزه های مختلف شغلی از تکنیک دلفی سه مرحله ای استفاده می شود. پرستار قصد دارد در این راستا مطالعه ای انجام دهد. لطفا به سئوال زیر پاسخ دهید:

  اگر می خواستید پژوهشی انجام دهید، مهمترین چیزی که بررسی می کردید، چه بود؟(از دید شما کدام مطلب، عنوان، موضوع، تکنیک، برخورد، نیاز، مهارت، تجربه، درک، برداشت، مفهوم و غیره بیشترین اهمیت را برای بررسی و تحقیق دارد)

  توجه: ارسال پیام نیاز به ثبت نام ندارد. در صورتی که بخواهید پیام خود را حذف یا ویرایش کنید، لازم است ابتدا ثبت نام کرده یا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید. امکان حذف و ویرایش پیام فقط برای کاربران عضو سایت امکانپذیر است. بعد از ارسال پیام دکمه F5 صفحه کلید یا گزینه Reload منوی کلیک راست را بزنید تا پیام خود را در کادر نظرات مشاهده نمایید. با زدن دکمه History می توانید پیام های قبلی را مطالعه کنید. بزودی انجمن پرستار راه اندازی می شود و موضوعات پیشنهادی برای بحث بیشتر عرضه خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزاریم.

 • اولویت های تحقیقات پرستاری در سال 2017

  روش تحقیق در پرستاریدر اینجا نمونه ای از اولویت ها و عناوین مطرح شده به عنوان اولویت های و موضوع تحقیقات پرستاری لیست شده است:

  • مقایسه هزینه ها، برآیندهای کیفی، میزان دسترسی به مراقبت های اولیه براساس مدل های خدمت رسانی
  • بررسی تاثیر گسترش دامنه اختیارات پرستاران مراقبت در منزل، مراقبت آسایشگاهی، تسهیلات پرستاری تخصصی بر برآیندهای بیمار
  • بررسی تاثیر گسترش دامنه اختیارات پرستاران بخش اورژانس در انجام بررسی و شناخت اولیه بیمار بر برآیندهای بیمار
  • بررسی تاثیر آموزش پرستاران اورژانس و نقش آنها در صحنه های وقایع و سوانح
  • بررسی اثربخشی نقش پرستاران همراه در اعزام بیماران بر برآیند بیمار
  • بررسی عوامل موثر بر ارتقای همکاری تیمی پرسنل بخش اورژانس در زمان اعلان کد احیاء
  • تدوین محتوای آزمون های دوره ای پرستاران و پزشکان بخش اورژانس
  • بررسی نظری حق تعیین سرنوشت (Self-determination) زنان ناتوان مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی و پیش بینی محدودیت های درک شده فعالیت جسمی
  • تاثیر خود-پایشی غذای مصرفی بر انگیزش، فعالیت جسمی و کاهش وزن بزرگسالان
  • بررسی میزان ارائه مراقبت های معنوی توسط پرستاران از دیدگاه بیماران
  • بررسی تاثیر همدردی و احساس گناه پرستاران بر خستگی و ترک خدمت آنها
  • بررسی تاثیر آموزش مدیریت فعالیت جسمی بر برآیند بیماری دیابت نوع 1
  • بررسی موانع درمان درد قبل از عمل جراحی قلب باز
  • بررسی فرهنگ غذایی زنان زائو پس از زاییدن نوزاد نارس و فول ترم
  • بررسی میزان آگاهی درک شده و حقیقی پرستاران بیماران دیابتی
  • بررسی سطح اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی مبتلایان به نارسایی قلبی
  • بررسی تاثیر داستان گویی بر درد حین واکسیناسیون کودکان
  • بررسی رابطه بین خستگی و ترک خدمت، مشخصات اجتماعی – فردی و عوامل محیط کار و رضایت شغلی پرستاران بخش اورژانس
  • بررسی کیفی عوامل موثر بر تصمیم گیری، ترس، راهبرد ایمنی مورد استفاده والدین در تعیین محل خواب نوزاد
  • بررسی عوامل همیار با علائم افسردگی در بچه های سنین مدرسه ابتدایی
  • بررسی کیفی احساس ننگ در بین خانواده مبتلایان به ام اس
  • بررسی کیفیت خواب، افسردگی و امید قبل از جراحی سرطان پستان
  • بررسی فنومنولوژیک تاثیر سبک رفتاری پرستار بر رفتارهای سالم بیماران
  • بررسی فنومنولوژیک معنی "آسایش" از نگاه سالمندان بستری در مراقبت های آسایشگاهی
  • بررسی میزان آمادگی پرستاران برای استفاده از عملکرد مبتنی بر شواهد
  • بررسی روایی و پایایی مقیاس برادن (Braden scale) برای تعیین ریسک زخم بستر
  • بررسی موانع و تسهیل کننده های کار تیمی در بین تیم درمانی بخش های جراحی قلب
  • بررسی تاثیر موسیقی درمانی و انحراف حواس بر تسکین درد فلوبوتومی بچه ها
  • بررسی کیفی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته
  • بررسی تاثیر نوع مقیاس بررسی درد بر میزان درد و مصرف مسکن بیماران جراحی
  • تاثیر شل سازی پیشرونده عضلانی بر هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1
  • بررسی فنومنولوژیک مفهوم خوب مردن از دیدگاه بیماران و پرستاران بخش های داخلی
  • بررسی کیفیت زندگی و علائم افسردگی در بین بیماران مبتلا به بیماری های مزمن
  • بررسی روان سنجی نیازهای خانواده بیماران بخش ویژه
  • بررسی تاثیر آموزش زائو از طریق تلگرام (آموزش انلاین) بر کیفیت تغذیه نوزادان
  • بررسی تاثیر حمایت مدیران بر رضایت شغلی پرستاران بخش زنان

  همکار گرامی:

  معمولا برای تعیین اولویت های پژوهشی حیطه ها و حوزه های مختلف شغلی از تکنیک دلفی سه مرحله ای استفاده می شود. پرستار قصد دارد در این راستا مطالعه ای انجام دهد. لطفا به سئوال زیر پاسخ دهید:

  اگر می خواستید پژوهشی انجام دهید، مهمترین چیزی که بررسی می کردید، چه بود؟(از دید شما کدام مطلب، عنوان، موضوع، تکنیک، برخورد، نیاز، مهارت، تجربه، درک، برداشت، مفهوم و غیره بیشترین اهمیت را برای بررسی و تحقیق دارد)

  توجه: ارسال پیام نیاز به ثبت نام ندارد. در صورتی که بخواهید پیام خود را حذف یا ویرایش کنید، لازم است ابتدا ثبت نام کرده یا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید. امکان حذف و ویرایش پیام فقط برای کاربران عضو سایت امکانپذیر است. بعد از ارسال پیام دکمه F5 صفحه کلید یا گزینه Reload منوی کلیک راست را بزنید تا پیام خود را در کادر نظرات مشاهده نمایید. با زدن دکمه History می توانید پیام های قبلی را مطالعه کنید. بزودی انجمن پرستار راه اندازی می شود و موضوعات پیشنهادی برای بحث بیشتر عرضه خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزاریم.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com