ورود کاربر

 • پیشایندها و ویژگی های حکمت در پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستاراز این مدل ها می توان پیشایندها و خصیصه هایی را استخراج کرد که برای توسعه حکمت پرستاری مفید هستند. در لیست زیر این پیشایندها و خصیصه ها بر اساس مدل والد لیست شده است:

  پیشایند یا پیش درآمدهای حکمت

  وبگاه پرستارداده (DIKW)، اطلاعات (DIKW)، سن (DIKW-BWP)، تحصیل (BWP-MWD)، تعامل اجتماعی (BWP)، ارزش ها، نسبیت و تحمل (BWP-MWD)، شناخت (BWP)، پذیرش یادگیری (BWP-MORE-MWD)، مربی و الگو (BWP)، تجارب زندگی (MWD)

  ویژگی های حکمت

  وبگاه پرستاردانش حقیقی غنی (BWP)، دانش رویه ای غنی (BWP)، زمینه گرایی عمر (BWP-MWD)، تسلط بر دانش (DIKW-MORE-MWD)، موقعیت استرس زا یا مدیریت عدم اطمینان (BWP)، قضاوت (MORE-MWD)، تصمیم گیری (MWD)، اعمال و بکارگیری (MWD)، تجسم (MORE-MWD)، یادگیری (MWD)

  خصیه های مستلزم تعریف پرستاری

  وبگاه پرستارخصیصه ها و ویژگی های ذکر شده حکمت در زیر لازم است که از دیدگاه و برای حرفه پرستاری تعریف شوند:

  وبگاه پرستاراطلاعات، تحصیلات، ارزش ها، نسبیت و تحمل، شناخت، مربی / الگو، تجارب زندگی، دانش حقیقی غنی، دانش رویه ای غنی، زمینه گرایی عمر، تسلط بر دانش، موقعیت استرس زا یا مدیریت عدم اطمینان، قضاوت، تصمیم گیری، اعمال و بکارگیری، تجسم، یادگیری

  در تمامی مدل ها دانش به عنوان پیش درآمد و پیشایند حکمت ذکر شده است.

  لینک مطالب مرتبط


 • خلاصه

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارارزیابی چهار مدل مجموعه ای از پیشایندها و ویژگی ها و همچنین بینش جدیدی در مورد حکمت در حرفه پرستاری فراهم ساخت. دانش در تمامی مدل ها به عنوان پیش درآمد حکمت بیان شده است. سایر پیش درآمدها شامل داده، اطلاعات، سن، تحصیل، ارزش ها، شناخت، پذیرش یادگیری، مربی و تجارب زندگی بودند. در دو مدل توسعه و بلوغ حکمت را حاصل اعمال و بکارگیری دانش کسب شده در موقعیت های استرس زا یا کار کردن با عدم اطمینان دانسته اند.

  وبگاه پرستاردو نوع حکمت در رشته روانشناسی بیان شده است: حکمت عمومی و حکمت شخصی که هر دو در پرستاری بالینی نیز کاربرد دارند. حکمت عمومی از طریق مراقبت و مهربانی در عمل مراقبت از فرد بیمار یا خانواده وی مشهود می شود. فرد دارای حکمت عمومی تمایل دارد که بهترین مراقبت را ارائه کند و از تخصص حرفه ای خود برای قضاوت بالینی و فرآیندهای تصمیم گیری استفاده می کند. حکمت شخصی زمانی ظاهر شود که شخص در موقعیت قرار می گیرد، صبر می کند، موقعیت را بررسی می کند، بر مسئله تجسم می کند، مطالعه می کند، یاد می گیرد، ارزش ها و اخلاقیات را سبک و سنگین می کند و پس از رسیدن به درک و آگاهی لازم اقدام می کند. ویژگی دانش در هر دو حکمت همپوش است. فرد متخصص و ماهر در کار خود از عمل از دانش کسب شده استفاده می کند. حکمت شخصی در پرستاران پس از کسب دانش از بررسی موقعیت توسعه می یابد.

  وبگاه پرستارحکمت در حرفه پرستاری یک پدیده مرکب و پیچیده است که به طور کامل درک نشده است و نمی توان از طریق یک لیست منفرد از پیشایندها و مشخصات آن را درک کرد. بنابراین این مشخصات و پیشایندها لازم است که برای حرفه پرستاری تعریف شوند.

  حکمت در حرفه پرستاری یک پدیده پیچیده است و نمی توان از طریق یک لیست منفرد از پیشایندها و ویژگی ها، آن را به طور کامل درک کرد.

  وبگاه پرستاردر مجموع ده ویژگی بالقوه و ده پیشایند بالقوه حکمت شناسایی شد. درک بهتر حکمت در حرفه پرستاری می تواند به پرستاران کمک کند که فرآیند حکیم شدن را آموزش داده و در حرفه و کار خود به حکمت مطلوب دست یابند.


  لینک مطالب مرتبط


 • منابع

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  1. American Nurses Association (ANA). (2004). Nursing: Scope and standards of practice. Silver Spring, MD: nursesbooks.org.
  2. ANA. (2008). Nursing informatics: Scope and standards of practice. Silver Spring, MD: nursesbooks.org.
  3. Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (1993). The search for a psychology of wisdom. Current Directions in Psychological Science, 2(3), 75­81.
  4. Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000a). Wisdom. A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. The American Psychologist, 55(1), 122­136.
  5. Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000b). Wisdom. American Psychologist, 55(1), 122.
  6. Benner, P. (2000). The wisdom of our practice. American Journal of Nursing, 100(10), 99­105.
  7. Benner, P., Hooper­Hyriakidid, P., & Stannard, D. (1999). Clinical wisdom and interventions in critical care: A thinking­in­action approach. Philadelphia: W.B. Saunders.
  8. Bluck, S., & Glück, J. (2004). Making things better and learning a lesson: Experiencing wisdom across the lifespan. Journal of Personality, 72(3), 543­572.
  9. Blum, B. (1986). Clinical information systems. New York: Springer­Verlag.
  10. Brown, S. C. (2004). Learning across the campus: How college facilitates the development of wisdom. Journal of College Student Development, 45(2), 134­148.
  11. Chen, R. P. (2011). Moral imagination in simulation­based communication skills training. Nursing ethics, 18(1), 102­111.
  12. Chinn, P. L., & Kramer, M. K. (2011). Integrated theory and knowledge development in nursing (Eighth ed.). St. Louis, MO: Elsevier Mosby.
  13. Christley, Y., McMillan, L., McCallum, L., & O’Neill, A. (2012). Practical wisdom in nursing practice: A concept analysis. Retrieved from https://www.rcn.org.uk/ data/assets/pdf_file/0010/445816/Research2012Mo15.pdf
  14. Connor, M. J. (2004). The practical discourse in philosophy and nursing: An exploration of linkages and shifts in the evolution of praxis. Nursing Philosophy, 5(1), 54­66.
  15. Eliot, T. (1969). The complete poems and plays of T.S. Eliot. London: Faber and Faber.
  16. Flaming, D. (2001). Using phronesis instead of 'research­based practice' as the guiding light for nursing practice. Nursing Philosophy, 2(3), 251­258.
  17. Glück, J. (2010). There is not bitterness when she looks back: Wisdom as a developmental opposite of embitterment. Embitterment: Societal, Psychological, and Clinical Perspectives (pp. 70­82). Vienna/New York: Springer Verlag.
  18. Glück, J., & Baltes, P. B. (2006). Using the concept of wisdom to enhance the expression of wisdom knowledge: Not the philosopher's dream but differential effects of developmental preparedness. Psychology and Aging, 21(4), 679­690.
  19. Glück, J., & Bluck, S. (2013). More wisdom: A developmental theory of personal wisdom: From contemplative traditions to neuroscience. In N. Ferrari & N. Weststrate (Eds.), The Scientific Study of Personal Wisdom (pp. 75­98). New York, NY: Springer.
  20. Graves, J., & Corcoran, S. (1989). The study of nursing informatics. Image: Journal of Nursing Scholarship, 21(4), 227­231.
  21. Haggerty, L. A., & Grace, P. (2008). Clinical wisdom: The essential foundation of “good” nursing care. Journal of Professional Nursing, 24(4), 235­240.
  22. James, I., Andershed, B., Gustavsson, B., & Ternestedt, B. M. (2010). Knowledge constructions in nursing practice: Understanding and integrating different forms of knowledge. Qualitative Health Research, 20(11), 1500­1518.
  23. Leathard, H. L., & Cook, M. J. (2009). Learning for holistic care: Addressing practical wisdom (phronesis) and the spiritual sphere. Journal of Advanced Nursing, 65(6), 1318­1327.
  24. Litchfield, M. (1999). Practice wisdom. ANS. Advances in Nursing Science, 22(2), 62­73.
  25. Matney, S. A., Avant, K., & Staggers, N. (2013). The construct of wisdom in action for clinical nursing©. Paper presented at the American Nursing Informatics Association, San Antonio, TX.
  26. Matney, S. A., Brewster, P. J., Sward, K. A., Cloyes, K. G., & Staggers, N. (2011). Philosophical approaches to the nursing informatics data­information­knowledge­wisdom framework. Advances in Nursing Science, 34(1), 6­ 18.
  27. McKie, A., Baguley, F., Guthrie, C., Jackson, et al. (2012). Exploring clinical wisdom in nursing education. Nursing Ethics, 19(2), 252­267.
  28. Merriam­Webster. (2014). Retrieved from http://www.merriam­webster.com/dictionary/wisdom
  29. Mickler, C., & Staudinger, U. M. (2008). Personal wisdom: Validation and age­related differences of a performance measure. Psychology and Aging, 23(4), 787­799.
  30. Nelson, R. (2002). Major theories supporting health care informatics. In S. Englebardt & R. Nelson (Eds.), Health Care Informatics: An Interdisciplinary Approach (pp. 3­27). St. Louis, MO: Mosby.
  31. Newham, R., Curzio, J., Carr, G., & Terry, L. (2014). Contemporary nursing wisdom in the UK and ethical knowing: Difficulties in conceptualising the ethics of nursing. Nursing Philosophy, 15(1), 50­56.
  32. Peterson, S. J., & Bredow, T. S. (2008). Middle range theories: Application to nursing research. Lippincott Williams & Wilkins.
  33. Reed, P. G., & Shearer, N. C. (2007). Perspectives on Nursing Theory (Fifth ed.): Lippincott Williams & Wilkins.
  34. Rice, E. F. (1958). The renaissance idea of wisdom. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
  35. Risjord, M. W. (2009). Nursing knowledge: Science, practice, and philosophy. West Sussex, UK: Wiley­Blackwell.
  36. Rolfe, G. (2006). Nursing praxis and the science of the unique. Nursing Science Quarterly, 19(1), 39­43.
  37. Schleyer, R., & Beaudry, S. (2009). Data to wisdom: Informatics in telephone triage nursing practice. AACN Viewpoint, 31(5), 1­13.
  38. Smith, J., Dixon, R. A., & Baltes, P. B. (1989). Expertise in life planning: A new research approach to investigating aspects of wisdom. In M. L. Commons, J. D. Sinnott, F. A. Richards, & C. Armon (Eds.), Beyond formal operations II (Vol. 1, pp. 307–331). New York: Praeger.
  39. Smith, M. J., & Liehr, P. R. (2008). Middle range theory for nursing. New York, NY: Springer Publishing Company.
  40. Staudinger, U. M., & Glück, J. (2011). Psychological wisdom research: Commonalities and differences in a growing field. Annual Review of Psychology, 62, 215­241.
  41. Sternberg, R. J. (2007). A systems model of leadership: WICS. The American Psychologist, 62(1), 34­42; discussion 43­37.
  42. Truglio­Londrigan, M. (2002). An analysis of wisdom: An experience in nursing practice. The Journal of the New York State Nurses' Association, 33.
  43. Walker, L. O., & Avant, K. C. (2011). Strategies for theory construction in nursing (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

  لینک مطالب مرتبط


 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com