ورود کاربر

 • مديريت سازنده تضاد

  SUSAN SPORTSMAN

  انگيزه فصل:

  «هميشه تضاد اتفاق مي افتد».

  Wilmot and Hocker

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - مفهوم تضاد در سازمان هاي مراقبت بهداشتي را بحث كند.
  - بررسي و شناخت كامل و صحيحي از موقعيت هاي تضاد، استفاده از پارتي ها، وقايع، قدرت، قواعد تضاد، شيوه چارچوب تصاد (PEPRS)) انجام دهد.
  - راهبردهاي مديريتي مناسبي براي كار بر تضاد انتخاب نمايد. يك طرح مذاكره براي حل محافظه كارانه تضاد طراحي كند.
  - اثرات جمعي مديريت تضاد در مراقبت بهداشتي را لحاظ كند.

  زمانيكه دو يا چند نفر در تعامل هستند، پتانسيلي براي وقوع تضاد وجود دارد. شيوه مديريت تضاد روي برآيند آن تأثير بزرگي دارد. پاسخ تبعيض آميز به تضاد براي آمادگي برنده شدن مي باشد. هرچند، بردن از رقيب خود هميشه ممكن نيست يا ممكن است برآيند مثبتي به همراه نداشته باشد. در حقيقت، با توجه به شرايط، روش انتخابي براي رفع تضاد ممكن است داراي عواقب آسيب زننده اي باشد.

  از سال 2000 به بعد، در محيط هاي مراقبت بهداشتي ايمني بيماران و محيط كار بيشتري تأكيد را به خود اختصاص داده است. نزديك به سه خطا از هر چهار خطاي رخ داده در مراقبت بهداشتي حاصل عوامل انساني و فاكتورهاي مرتبط با تعاملات بين فردي مي باشد (مكسفيلد و همكاران ، 2005). در يك مطالعه اخير بنام «كشندگان مسكوت»، كه پروژه اي الحاقي بين انجمن پرستاران مراقبت ويژه (AACN) و ويتال اسمارت بوده است، مسئله مشخص شده «سختي بحث كردن» در مورد مسائل بوده است، كه ممكن است با وقوع خطاهاي قابل اجتناب همياري داشته باشد، و ساير مشكلات مزمن برقراري ارتباط در مراقبت بهداشتي نيز ديگر مشكل تعيين شده است (مكسفيلد و همكاران، 2005). همراه با اين گزارش استانداردهاي AACN براي تثبيت و ابقاء محيط كاري سالم آمده است. اولين اين استانداردها عبارت از: «پرستاران بايستي در مهارت هاي برقراري ارتباط استاد باشند همانقدر كه مهارت هاي باليني تسلط دارند» (AACN، 2005). يكي از مهارت هاي برقراري ارتباط كه موجب ارتقاء محيط كار مي شود، توانايي مديريت سازنده تضادها مي باشد.

  در اين فصل مفاهيم مربوط به تضاد در مراقبت بهداشتي بررسي شده و راه هايي براي كنار آمدن سازنده با تضادهاي بين فردي و حرفه اي براي رسيدن به برآيندي مثبت در نظر گرفته مي شود. همچنين در اين فصل راهبردهاي بررسي و شناخت موقعيت هاي تضاد و همچنين استفاده از مذاكره در مديريت سازنده تضاد، بحث مي شوند. موضوعي مثل مديريت تضاد را نمي توان در خلاء ياد گرفت، بهترين شيوه يادگيري آن با استفاده از مثال هاي روزمره مي باشد. سه صحنه تضاد زير را در نظر بگيريد؛ كه در طول اين فصل براي نمايش نكات مورد بحث استفاده مي شوند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-39 ، فایل pdf : 110100-40).

 • تفويض : هنر عملكرد حرفه اي

  CAROLE A. MUTZEBAUGH

  انگيزه فصل:

  «نه همه كارها را خود انجام دهيد، و نه افراد زيادي را به هر يك از كارها منصوب كنيد؛ اما اطمينان حاصل كنيد كه همه كارهايي كه به آنها محول شده را انجام مي دهند.»

  F. Nightingale, 1859

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - «حقوق» همگاني براي تفويض را بشناسد.
  - «تفويض» را مطابق با بحث هاي موجود در آيين نامه هاي ايالتي يا استاني عملكرد پرستاري، تعريف كند.
  - عناصر كليدي موفقيت تفويض را همراه با مشكلات مرتبط با تفويض بازنگري كند.

  مديريت پرستاري حقيقتاً يك هنر است. پرستاران ليسانس چه مديري مجرب باشند، چه مديري تازه استخدام شده، بندرت به تنهايي كار مي كنند. اين ماهيت بين شغلي و تعاملي بودن پرستاري موجب شده كه كاربردهاي خلاق هنر پرستاري مثل جادو ظاهر شود. مهارت هاي ارائه مراقبت بهداشتي به هم وابسته با مراقبت مستقيم از بيمار شروع شده و مي تواند با هدايت گروهي بزرگ يا هدايت سازمان ها به اوج برسد. فشارهاي مالي بيرون و درون موسسات مراقبت بهداشتي، كاهش حق بيمه پرداختي، مراقبت اداره شده، و حقوق هاي حرفه اي منجر به نياز بيشتر به تفويض اختيار شده است.

  در حرفه پرستاري ايده‌آل مهارت هاي زيادي از پرسنل مراقبت بهداشتي با هدف مراقبت از بيمار با هم جمع شده، اما در محدوده اي قانوني و آگاه از وضعيت مالي انجام مي شود. براي دستيابي به اهداف مراقبت از بيمار و همچنين اهداف كارفرما، پرستاران سعي دارند كه دامنه عملكرد خود را از طريق تفويض اختيار گسترش دهند. تفويض نه تنها به عنوان يك مهارت مديريتي بلكه بعنوان يك مسئله اخلاقي براي پرستاران ديده مي شود. طبق ضوابط اخلاقي پرستاري (انجمن پرستاري آمريكا، 2001) در مواردي كه پرستار مسئول و پاسخگوي اعمال پرستاري فردي خودش است و تعيين مي كند كه تفويض مناسب وظايف با تعهدات پرستاران در ارائه بهترين و مطلوب ترين مراقبت به بيمار همخواني دارد؛ مي تواند تفويض اختيار كند.

  درون سيستم هاي مراقبت بهداشتي، پرستار ممكن است به يك تكنسين، يك فرمانبر، يك كمك مدير، يا پرستار ديگر تفويض وظيفه كند. كنسول ملي هيئت هاي پرستاري ايالتي (NCSBN، 1995) تفويض را بعنوان «انتقال اختيارات خود به فردي توانمند براي انجام وظايف پرستاري منتخب در موقعيتي منتخب دانسته است. پرستار مسئول وظايفي كه تفويض كرده است، باقي مي ماند و بايستي پاسخگو باشد». اهميت تفويض ارائه مراقبت پرستاري در راهنماي مطالعه آزمون NCLEX-RN در قسمت هاي رهبري، ستاد، و برقراري ارتباط، مورد تأكيد قرار گرفته است (NCSBN، 2004).

  گرچه تفويض مهارتي است كه اغلب براي گسترش و تداوم دامنه نفوذ پرستار استفاده مي شود، جنبه هاي خاصي از فرآيند پرستاري را نمي توان تفويض كرد. براي نمونه؛ عمل تعيين عملكردهاي حاصل از بررسي و شناخت و ارزشيابي را نمي توان تفويض كرد، چرا كه مستلزم قضاوت پرستار مي باشد. اجراي مراقبت پرستاري، حتي مراقبت تفويض شده، هنوز از مسئوليت هاي پرستار خواهد بود. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-41 ، فایل pdf : 110100-42).

 • خود - مدیریتی برای شغلی بهتر

  THERESA L. CARROLL

  انگیزه فصل:

  «تقدیر و سرنوشت مسئله شانس نیست، مسئله انتخاب است؛ تقدیر چیزی نیست که منتظرش ماند، چیزی است که باید کسب نمود»

  William Jennings Bryan

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - بطور انتقادی در مورد اینکه بعنوان یک فرد و به عنوان یک پرستار، چه کسی است فکر کند.
  - آنچه که می خواهد و جائی که می خواهد برسد را تعیین کند.
  - مسئولیت فرآیند لحاظ کردن چالش تعادل اهداف شخصی و اهداف حرفه ای خودش را بعهده بگیرد.
  - از یک دانشجو به یک پرستار حرفه ای موفق نتقال یابد.

  مدیریت خود کلاً مربوط می شود به دانستن اینکه: چه کسی هستم، چه می خواهم، کجا می خواهم برسم، و سپس بدست گرفتن مسئولیت فرآیند جمع آوری منابع و تثبیت وضعیت خود برای رسیدن به چیزی که می خواهیم. خود - مدیریتی یک سائق متمرکز است که ما را قادر می سازد به اهدافمان دست یابیم (گلمان، بویاتیس، و مک کی ، 2002). خود - مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ما را قادر می سازد تجاربمان را بیشینه کرده و به اهدافی دست یابیم که نهایتاً منجر به خوشبختی و احساس رضایت و شکوفایی می شود. یادگرفتن مهارت های خود - مدیریتی به فرد در سازگاری با چالش های فردی و حرفه ای که در مسیر طبیعی زندگی رخ می دهند، کمک می کنند. زمان برنامه ریزی برای شغل پرستاری، خود - مدیریتی برای دستیابی به خوشبختی ضروری است زیرا چالش های زیادی ماهیتاً در این رشته وجود دارد که مستلزم تعادل مسئولیت های فردی از قبیل زندگی خانوادگی و تقاضاهای حرفه ای از قبیل پیدا کردن وقت برای ادامه تحصیلات؛ می باشد. در این فصل در مورد مهارت های ضروری برای موفقیت در خود - مدیریتی صحبت می شود. بخصوص این فصل شما را به چالش های زیر دعوت می کند:

  1. انعکاس نقادانه بر اینکه شما بعنوان یک شخص چه کسی هستید و بعنوان یک پرستار حرفه ای چه کسی هستید
  2. تعیین کنید که چه می خواهید و از نظر حرفه ای می خواهید به کجا برسید.
  3. مسئولیت فرآیند لحاظ کردن چالش تعادل اهداف شخصی و اهداف حرفه ای خود را بعهده بگیرید.
  4. از دانشجو به یک پرستار حرفه ای موفق تبدیل شود. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-43 ، فایل pdf : 110100-44).

 • اولین شغل من

  SHARON WALKER - MA SHARON BATOR - JACQUELINE J. HILL

  انگیزه فصل:

  «افراد خیلی کمی به تنهایی توانسته اند کار را خودشان جور کنند. بیشتر ما به کسی برای راهنمایی در این مسیر، نشان دادن رموز کار، گوشزد هنجارها، تشویق، حمایت، و تسهیل آن برای ما؛ نیاز داریم».

  N. Josefowitz, 1980, p. 93.

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - از یک فرآیند سازماندهی شده برای تدوین رزومه خود استفاده کرده، در مصاحبه موفق شده و اولین شغل خود در پرستاری را پیدا کند.
  - روی تفکر نقادانه، مهارت های «نرم» (مراقبت) و مهارت های تکنولوژیک خود بعنوان پایه ای برای رزومه، مصاحبه و پردازش مرتبط با آن؛ سرمایه گذاری کند.
  - از فرصت های شبکه زنی برای تسهیل بدست آوردن اولین شغل خود در پرستاری استفاده کند.
  - از طفره و تعویق پرهیز کند که بزرگترین مانع در مسیر موفقیت شغلی است.
  - نشانه های محیط فعالیت پرستاری حرفه ای، توانمندیهای کلی مراقبین بهداشتی حرفه ای، و 21 توانمندی بنیاد پیو برای قرن بیست و یکم را بعنوان رهنمودی در مسیر فعالیت شغلی خود، درک کند.

  هدف از این فصل نشان دادن رویکردی برای گرفتن اولین شغل پرستاری خود توسط ایجاد رزومه (خلاصه تجربیات) و مصاحبه دادن موفق؛ می باشد. یکی از مسائل گفته نشده در مورد گرفتن اولین شغل این است که این چیزی است که شما بایستی قادر باشید بطور طبیعی انجام دهید، هرچند همیشه این چنین نیست. در بعضی از موقعیت ها، توسعه حرفه ای مستلزم راهنمایی شخصی مجرب در این حیطه می باشد، از قبیل متخصص طرح ریزی شغلی. در این فصل، رهنمودهای اساسی برای کمک به شما در یافتن بهترین شغل ممکن آورده می شود. بلافاصله بعد از گرفتن پست استخدامی خود بعنوان پرستار لیسانس (RN)، به تنهایی مسئولیت درک چگونگی بکارگیری نقطه نشان های محیط کار پرستار حرفه ای و توانمندیهای کلی متخصصان مراقبت بهداشتی، بطور جامع محلی که برای کار انتخاب کرده اید را برای شما روشن می کند؛ بعهده خواهید داشت. با استفاده از تمرین ها و پیشنهادات ارائه شده در این فصل، قادر خواهید بود رزومه ای با صحت کامل بنویسید. بعلاوه، برای مصاحبه نیز آمادگی لازم را از طریق بیان مهارت های پرستاری خود، تجارب قبلی، پتانسیل های خود بعنوان یک تازه فارغ التحصیل، پیدا خواهید کرد. استخدام یک پرستار لیسانس تازه فارغ التحصیل برای کارفرمایان خوشایند است زیرا آنها تمایل بیشتری به استخدام کسانی دارند که به راحتی در اعضای پرسنل خود الحاق کنند و شما را با ارزش ها و مأموریت های موسسه آشنا و تعلیم خواهند داد. برای انتخاب موفقیت آمیز اولین شغل خود، لازم است که بین فروختن خود و موشکافی خصوصیات محیط حرفه ای که معتقدید کار کردن در آن را دوست دارید؛ تعادل ایجاد کنید. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-45 ، فایل pdf : 110100-46).

 • تكامل شغلي

  DENISE TOP RHINE - JUDY A. DAVIS

  انگيزه فصل:

  «در دنيا هيچ امنيت و تضميني براي ثبات وجود ندارد، بلكه فرصت است كه وجود دارد».

  Douglas MacArthur

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - سه مدل شغلي موجود را شناسايي و تميز دهد.
  - پرستاري را بعنوان يك حرفه و يك شغل توصيف كند.
  - فرصت هاي ابداعي كليدي را بشناسد : كارفرمايي و كار آفريني.
  - بين پرستار كارفرما و پرستار كارگشا (كار آفرين) تمايز قائل شود.
  - مراحل برنامه ريزي و توسعه شغلي را شرح دهد.
  - نيروهاي پوياي محيطي كه موجب رشد شغلي پرستاري مي شوند را توصيف كند.
  - صلاحيت ها، نقش ها، گزينه ها، و مزاياي پرستار كارگشا و پرستار كارفرما را شرح دهد.
  - ويژگي ها و خصيصه هاي سازماني كه از كارگشايي حمايت مي كنند را توصيف كند.
  - بازاريابي، مربيگري، شبكه زني را تعريف، و به نقش پرستار كارفرما و پرستار كارگشا ربط دهد.

  در پرستاري و حتي در بسياري از شغل هاي ديگر، لازم است كه رهبران تفكر خلاق داشته تا راه هاي جديدي براي كار كردن در دنياي كامپيوتري امروزي كشف و ايجاد نمايند. بسيار مهم است كه علائق شخصي خود را شناخته و از فرصت هاي پيش رو براي توسعه دوره و مسير شغلي خود استفاده نمود. تكامل شغل پرستار كل عمر وي طول مي كشد و فقط محدود به موسسه اي نيست كه در آن كار مي كنيم، بلكه مستلزم هماهنگ بودن با فرصت هايي است كه در محيط در حال تغيير امروزي پيش مي آيد.

  فرصت ها با بررسي و شناخت نيازهاي مراقبت بهداشتي آينده پديدار مي شوند. لازم است كه پرستار نيز خود را آماده سازد، تا با ظاهر شدن فرصتي، دست به اقدام زده و خودش را از نظر تحصيلي و تجربه براي لحاظ كردن اين نيازها آماده سازد. انتخاب مربي (mentors)، جستجوي محيط كاري حمايتي، شبكه زني (networking) موفقيت آميز، و تعيين موقعيت خود بطور راهبردي، همگي مستلزم داشتن مهارت هاي انساني است. چه هدف تبديل شدن به فردي ارزشمند در داخل سازمان بعنوان يك كارفرما (intrapreneur) باشد، يا هدف زدن شعبه و شاخه اي در بيرون بعنوان كارگشا يا كارآفرين باشد (entrepreneur)؛ پرستار به مهارت هايي براي هدايت واكنش ها و عكس العمل افراد نياز دارد و همچنين به توانايي تعامل با گروه ها و جمعيت ها و شخصيت هاي متفاوت و متنوع نياز دارد. بنابراين فرآيند با ساختن يا جوان كردن خود، تشخيص علائق و آنچه كه انگيزه مي دهد، فرار از عقايد و پيش فرض هاي قديمي، بررسي مجدد نكات قوت، شبكه زني براي باز كردن درها و افق هاي جديد، جستجو به دنبال مربي براي يادگيري مهارت هاي جديد، و مهمتر از همه ريسك كردن؛ شروع مي شود. فرصت ها هم در خارج و داخل سازمان ها و هم در بيرون و درون رتبه و موقعيت شخص بر مي خيزند. بنابراين شايسته سازي يا پالايش اهداف و مقاصد شغلي مستلزم آن است كه پرستار از وضعيت اقتصادي دنيا، نيروهاي سياسي فعال آگاهي داشته باشد در حالي كه هم كوك و موافق با سازمان مراقبت بهداشتي پيش مي رود.

  اين فصل بر پرستاران، از شروع تا اواخر خدمت شغلي شان، متمركز مي باشد. هدف كلي كمك به راهنمايي پرستاراني است كه مشتاق قبول مسئوليت تكامل شغلي (career development) و شكل دهي به شغل خود و شخص خودشان در درون دنياي پويايي كه در آن زندگي مي كند؛ مي باشند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-47 ، فایل pdf : 110100-48).

 • مدیریت آینده شغلی و مالی خود

  GEORGIANNA THOMAS - MARY E. HORTON ELLIOTT

  انگیزه فصل:

  «حرفه ای بودن به معنی دانستن آنچه که می خواهیم انجام دهیم، زمان انجام دادن آن، و به پایان رساندن آن می باشد».

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - موضع منحصر به فردی که پرستاران به خود اختصاص داده اند را به مسیرهای متنوع رسیدن به مجوز و مدرک آن ربط دهد.
  - اهمیت تحصیلات عالیه برای حرفه را بیان کند.
  - هدف و اهمیت گرفتن مجوز و مدرک را برای حرفه و عموم تعریف کند.
  - اهمیت سازمان های حرفه ای برای حرفه را شرح دهد.
  - اهمیت فرصت های گرفتن کمک هزینه تحصیلی موجود برای پرستاری را تشخیص دهد.
  - روش های برنامه ریزی برای بازنشستگی را شرح دهد.

  پرستاری علاوه بر هنر، یک حرفه محسوب می شود، و اعضای آن بایستی شواهدی مبنی بر خصیصه های حرفه ای را نمایش دهند. این خصیصه ها حاصل نتایج مطالعه انجام شده توسط گرینوود در سال 1957 می باشد، که پنج خصیصه یا ویژگی را برای حرفه پیشنهاد کرد. این خصیصه ها را می توان به هر حرفه فعالی جهت دفاع از موقعیت آن اعمال نمود که پرستاری نیز جزء این حرفه ها می باشد. این خصیصه ها عبارتند از:

  1. پایه دانش نظامدار، شامل مبنای نظری منحصر به حرفه و همچنین نظریه هایی که از رشته ها و شغل های دیگر اتخاذ شده است.
  2. اختیار، که از طریق تحصیل و تجربه رخ می دهد و به پرستار دانش و مهارت لازم برای قضاوت حرفه ای را می دهد.
  3. تصویب اجتماعی؛ که از طریق اساسنامه ها، قواعد، و قوانین تعریف شده برای حرفه و توقعات نقش های آن؛ ایجاد می شود.
  4. قوانین اخلاقی قابل اعمال در محیط های عملی
  5. فرهنگ، که متشکل از گروه های رسمی و غیررسمی نماینده یک حرفه می باشد.

  افراد فعال در پرستاری بایستی سطوح بالایی از ویژگی های فردی، اخلاقی، و مهارت های مرتبط و همچنین آشنایی و تسلط حرفه ای را نشان دهند که حرفه محسوب شود. اجرای مسئولیت ها نبایستی به سادگی فقط «یک شغل» در نظر گرفته شوند. برای اینکه یک حرفه باشیم، اعضا بایستی بطور مناسبی صلاحیتدار شده، مجوز گرفته، تأیید شده، به یادگیری عمرانه متعهد شده، و شغل مدار باشند. دستیابی به این هدف مستلزم روش های مالی، زمان، تعهد، و مراقبت و دلسوزی می باشد.

  امروزه چالش انتخاب گزینه تحصیلی صحیح شروع شده است. زمانی که فرد مجوز گرفت، راه های زیادی برای پیشرفت حرفه ای وجود دارد. مثال آن شامل کار کلاسی است که منجر به مدرک و درجه دومی می شود، گرفتن مدرک پس از پیروی یک مطالعه تخصصی، و ادامه تحصیل می باشد. ادامه تحصیل در برگیرنده به روزرسانی دانش مورد نیاز برای محیط کاری شخص یا ابقاء و حفظ مجوز کاری می باشد.

  تحصیلات فقط یک عنصر از حرفه پرستاری می باشد. یادگیری چگونگی رفتار کردن بصورت حرفه ای نیز حیاتی است. با درگیر شدن در سازمان های حرفه ای و اجتماعی و تبادل اطلاعات از طریق فعالیت های دانشوری از قبیل سخنرانی کردن، نوشتن مطبوعات، یا انجام تحقیق برای کمک به ساخت پایه های علمی مبتنی بر شواهد برای شغل پرستاری؛ پرستار می تواند متقاعد شود که پرستاری چیزی بیشتر از فقط انجام وظیفه می باشد.

  هدف این فصل کمک به خوانندگان برای برنامه ریزی و طراحی حرفه خود می باشد. این کمک شامل سطوح مختلف آموزش پرستاری، مدرک گیری پس از فارغ التحصیلی از برنامه های رسمی، پیگیری کمک هزینه تحصیلی در پرستاری، و برنامه ریزی مالی برای تأمین بازنشستگی راحت و امن برای پرستاران حرفه ای؛ می باشد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-49 ، فایل pdf : 110100-50).

 • مدیریت و رهبری در پرستاری

  وظیفه هدایت و مدیریت مراقبت از بیماران، خانواده ها، گروه ها و جوامع در مکان های مراقبتی مختلف از بیمارستان ها گرفته با مراکز مراقبت سرپایی و جامعه به عهده پرستاران است. همچنین هدایت و رهبری مراقبت در راستای محور مراقبت بهداشتی، شامل مراقبت های اولیه ارتقای بهداشت و پیشگیری، مراقبت ثانویه تخصصی، بلند مدت و بازتوانی، و مراقبت ثالثیه اروژانسی، فوری و حاد به عهده پرستاران است. راهبردهای مورد استفاده برای اجرای موفق این خدمات از نظریه ها مدیریت و رهبری مشتق می شوند. رهبری شامل دو مولفه رهبر و پیرو است.

  در متون مدیریت پرستاری رهبری به عنوان فرآیند پیش بینی دنیایی جدید و بهتر، به اشتراک گذاری آن پیش بینی و چشم انداز با دیگران، برانگیختن سایرین و تحریک آنها برای پیوستن به تلاش تبدیل چشم انداز به واقعیت، تفکر نقادانه و متفاوت، به چالش کشیدن وضعیت موجود؛ ریسک کردن و تسهیل تغییر تعریف می شود (Valiga and Grossman).

  پیروان اثربخش افرادی هستند که همراه رهبر و تحت حمایت وی تلاش می کنند که چشم انداز جدید را به واقعیت تبدیل کنند، فعالانه در این فرآیند شرکت می کنند بجای اینکه تماشاچی بوده یا مخالفت کنند، ایده ها و گزینه های جدید پیشنهاد می کنند، بازخورد نقادانه برای ایده ها و نظرات دیگران (شامل خود رهبر) فراهم می کنند، روابط مثبت بین گروهی را تشویق و تقویت می کنند، به عنوان "رهبر بعدی در انتظار" عمل می کنند.

  مدیریت، یکی از امکانات رهبری است، یک فرآیند پنج مرحله ای است که از برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل تشکیل شده است (Garrison, Morgan, and Johnson).

  رویکرد پرستاران به رهبری و مدیریت بازتاب وضعیت پویای اقدامات پرستاری و مراقبت بهداشتی است. رهبری از نظریه های گذشته ریشه گرفته و از نظریات رهبری گذشته که اعلان می دارند تنها مردان بزرگ و اصیل و آزاده می توانند رهبر شوند تا نظریات اخیر که اعلان می دارند: رهبری یک فرآیند اکتسابی است یا رهبری یک تغییر نقش است که بستگی به موقعیت دارد؛ متحول شده است. مدیریت براساس اقدامات مدیریتی رقابتی از سلسله مراتب بوروکراتیک سازمانی به نظریه های پیچیده متشکل از علوم فیزیکی و اجتماعی، دچار تحول شده است. این مفاهیم در این بخش از وب سایت پرستار بطور مفصل از طریق کتب و مقالات مختلف مورد بسط و بررسی قرار می گیرد.


  لیست مطالب بخش مدیریت و رهبری در پرستاری

  کتاب مدیریت و رهبری پرستاری : نظریه ها، فرآیندها و اقدامات

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com