ورود کاربر

 • داسویر

 • داسویرهای وبگاه پرستار

  داسویرها

  داسویر (داده یا اطلاعات به شکل تصویری) یا اینفوگرافیک (Infographics)ارائه تصویری و مختصر یک موضوع وسیع و پیچیده است. داسویر یا اینفوگرافیک چنین تعریف شده است: نمایش بصری و گرافیکی داده ها برای ارائه سریع و روشن اطلاعات پیچیده. این بخش به ارائه داسویرهای مفید برای مرور لحظه ای مطالب می پردازد. برای مشاهده و دانلود داسویرها روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

  اینفوگرافیک فرآیند پرستاری
  داسویر فرآیند پرستاری
  فرآیند پرستاری
  اینفوگرافیک تفکر نقادانه
  داسویر تفکر نقادانه
  تفکر نقادانه
  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی
  قضاوت بالینی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کیفی
  مراحل تحقیق کیفی
  تحقیق کیفی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کمی
  مراحل تحقیق کمی
  تحقیق کمّی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کمی
  سندرم خستگی مزمن
  سندرم خستگی مزمن
  اگر به مطالعه داسویر علاقمند هستید، لطفا مجددا مراجعه کنید. این بخش در حال بلوغ بوده و مرتب به داسویرهای وبگاه پرستار افزوده می شود.
 • داسویر فرآیند پرستاری

  داسویر: فرآیند پرستاری

  فرآیند پرستاری روش سیستماتیک (نظامدار) و منطقی برنامه ریزی و ارائه مراقبت پرستاری است. هدف از فرآیند پرستاری شناسایی وضعیت مراقبت بهداشتی و مشکلات بالقوه و واقعی مددجو برای تدوین طرح مراقبت پرستاری و برآورده کردن نیازهای شناسایی شده و انجام مداخلات پرستاری اختصاصی برای بیمار. فرآیند پرستاری بصورت یک چرخه است، یعنی مراحل آن از توالی منطقی خاصی تبعیت می کنند اما ممکن است همزمان بیش از یک مرحله از هر چرخه فعال باشد. در پایان یک چرخه از فرآیند پرستاری ممکن است مراقبت خاتمه یابد زیرا به اهداف تدوین شده رسیده است، یا ممکن است طرح مراقبت اصلاح شده و فرآیند از سر گرفته شود.

  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی

  دانلود داسویر فرآیند پرستاری

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر فرآیند پرستاری کلیک کنید.

  بررسی و شناخت فرآیند پرستاری
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی داده ها
  • اعتباربخشی داده ها
  • ثبت داده ها
  تشخیص
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • شناسایی مشکلات، ریسکها
   و نکات قوت سلامتی
  • تدوین و تنظیم
   تشخیص های پرستاری
  برنامه ریزی
  • اولویت بندی مشکلات/تشخیص ها
  • تدوین اهداف/برآیندهای مورد انتظار
  • انتخاب مداخلات و مراقبت های پرستاری
  • نوشتن و ثبت مداخلات پرستاری
  اجرای مداخلات
  • بررسی و شناخت مجدد مددجو
  • تعیین نیاز به کمک دیگران
  • اجرای مداخلات پرستاری
  • نظارت بر مراقبت تفویض شده
  • ثبت اقدامات پرستاری
  ارزشیابی
  • جمع آوری داده های برآیند اقدامات
  • مقایسه داده ها با برآیندهای بیمار
  • مقایسه اقدامات پرستاری با اهداف بیمار
  • نتیجه گیری در مورد وضعیت مشکل
  • ادامه، اصلاح یا خاتمه طرح مراقبت پرستاری
 • داسویر تفکر نقادانه

  داسویر: فرآیند پرستاری و تفکر نقادانه

  فرآیند پرستاری چارچوبی است برای تفکر نقادانه. داسویر (infographic) زیر اقدامات تفکر نقادانه در هر یک از مراحل فرآیند پرستاری را نشان می دهد. پنج مرحله فرآیند پرستاری همپوش بوده و به صحت همدیگر وابسته هستند. در هر مرحله از فرآیند پرستاری اقدامات تفکر نقادانه خاصی وجود دارد.

  اینفوگرافیک تفکر نقادانه
  داسویر تفکر نقادانه

  دانلود داسویر تفکر نقادانه

  برای دانلود دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر تفکر نقادانه کلیک کنید.

  تفکر نقادانه
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله بررسی و شناخت فرآیند پرستاری
  • انجام مشاهدات پایا
  • افتراق داده های مرتبط
  • تمایز داده ها مهم
  • اعتباربخشی داده ها
  • دسته بندی داده ها طبق چارچوب
  • تشخیص پیش فرض ها
  • شناخت خلا در داده ها
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله تجزیه و تحلیل و تشخیص فرآیند پرستاری
  • یافتن الگوها و روابط سرنخ ها
  • نتیجه گیری کردن
  • قضاوت نکردن در غیاب داده کافی
  • بیان مشکل و مسئله
  • تست فرضیه ها و پیش فرض ها
  • مقایسه الگوها با هنجارها
  • شناخت عوامل همیار با مشکل
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله برنامه ریزی فرآیند پرستاری
  • تعمیم دهی معتبر یافته ها
  • انتقال دانش از یک موقعیت به دیگری
  • تدوین معیارهای ارزشیابی
  • فرضیه دادن
  • اولویت بندی مشکلات بیمار
  • تعمیم اصول علوم مرتبط دیگر
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله اجرای فرآیند پرستاری
  • اعمال دانش در اجرای مداخلات
  • تست کردن فرضیه ها
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله ارزشیابی فرآیند پرستاری
  • بررسی صحیح بودن فرضیه
  • ارزشیابی براساس معیارها
 • داسویر استدلال بالینی

  داسویر: تفکر نقادانه، استدلال بالینی، فرآیند پرستاری

  فرآیند پرستاری (nursing process) چارچوبی است برای استدلال بالینی (clinical reasoning) براساس تفکر نقادانه (Critical thinking) پرستار. پرستار با عبور از مراحل فرآیند پرستاری با تفکر نقادانه و دقیق خود به استدلال بالینی پرداخته و در مورد مشکل مددجو قضاوت بالینی (clinical judgment) می کند.

  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی

  دانلود داسویر قضاوت بالینی

  برای دانلود دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر قضاوت بالینی کلیک کنید.

  بررسی و شناخت
  • جمع اوری داده های عینی و ذهنی
  • شناسایی مشکل اصلی مددجو
  تشخیص
  • بر پایه داده های جمع آوری شده، تشخیص پرستاری بیمار از لیست تشخیص های ناندا مشخص می شود. می توان از ادبیات موضوع استفاده کرد.
  برنامه ریزی
  • تدوین اهداف
  • یادآوری دانش و آگاهی مرتبط
  • مشاوره با مراقبین دیگر
  • مرور برآیندهای اقدامات در موقعیت بالینی مشابه قبلی
  اجرای
  • مداخلات پرستاری برای کمک به مددجو در رسیدن اهداف و برآیندهای مورد انتظار از تشخیص های ناندا  وی اجرا می شود.
  ارزشیابی
  • پاسخ مددجو به مراقبت های ارائه شده برای وی ارزشیابی می شود.
  تجسم
  • آیا مراقبت بموقع ارائه شد؟
  • آیا مددجو صحیح بررسی شد؟
  • آیا مداخله صحیح بود؟
  • آیا هدف نائل شد؟
  • آیا تشخیص پرستاری بیمار رفع شد؟

  تفکر نقادانهاستدلال بالینیفرآیند پرستاری

 • داسویر مراحل تحقیق کیفی

  داسویر: مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  تحقیق کمی (quantitative study) معمولا به صورت خطی انجام می شود. محقق از قبل مراحل انجام کار را برای بیشینه سازی تمامیت و کفایت مطالعه برنامه ریزی می کند و سپس با صداقت کامل این مراحل را طی می کند. در مطالعات کیفی (qualitative study)، مسئله برعکس است، پیشرفت مطالعه تقریبا به شکل چرخه ای است تا یک خط راست. محققان کیفی بطور مداوم داده ها را بررسی و تفسیر کرده و تصمیم می گیرند که براساس یافته ها چطور پیش بروند. از آنجایی که تحقیقات کیفی رویکردی انعطاف پذیر به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دارد، امکان تعیین دقیق اقدامات و جریان مطالعه امکانپذیر نیست، جریان مطالعه از یک مطالعه به دیگری متفاوت است و محققان خودشان هم از قبل نمی دانند که مطالعه چطور پیش خواهد رفت.

  اینفوگرافیک مراحل اصلی تحقیقات کیفی
  داسویر جریان فعالیت ها در تحقیقات کیفی

  دانلود داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی کلیک کنید.

  طراحی مطالعه
  • بیان مسئله تحقیق
  • انجام بازنگری متون
  • تدوین یک رویکرد کلی
  • انتخاب و دسترسی به محیط پژوهش
  • ایجاد روش های حفاظت از شرکت کنندگان
  ایجاد راهبردهای جمع آوری داده ها
  • تصمیم گیری در مورد نوع داده و چگونگی جمع آوری آن
  • تصمیم گیری در مورد شرکت کنندگان در مطالعه
  • تصمیم گیری در مورد طریقه بالا بردن اعتماد نمونه ها
  جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده ها
  • ارزشیابی داده ها: اصلاح راهبردهای جمع آوری داده در صورت نیاز
  • ارزشیابی داده ها برای تعیین رسیدن به اشباع لازم
  انتشار یافته ها
  • اشتراک و تبادل یافته ها
  • استفاده از یافته ها (یا پیشنهاد استفاده) در عمل و تحقیقات آینده
 • داسویر سندرم خستگی مزمن

  سندرم خستگی مزمن

  وبگاه پرستارسندرم خستگی مزمن یک بیماری پیچیده است که توسط خستگی مفرط بیشتر از 6 ماه مشخص می شود که با استراحت برطرف نشده و گروهی از علائم دیگر همراه آن وجود دارد که به طور ثابت به مدت حداقل شش ماه ادامه می یابند. در بسیاری از افراد سندرم خستگی مزمن اختلالی است که ناگهان شروع می شود، اغلب پس از یک عفونت شبیه به آنفولانزا یا یک دوره صدمه جسمی یا روانی از قبیل جراحی، سانحه صدمه زننده یا مرگ عزیزی رخ می دهد. در سایر موارد، سندرم خستگی مزمن به صورت تدریجی رخ می دهد. بیماری حداقل چندین ماه تا سال ادامه می یابد و تنها درصد کمی از افراد سلامت کامل خود را باز می یابند.

  داسویر سندرم خستگی مزمن
  علائم سندرم خستگی مزمن

  دانلود داسویر علائم سندرم خستگی مزمن

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر سندرم خستگی مزمن کلیک کنید.

  داسویر سندرم خستگی مزمن
  علائم سندرم خستگی مزمن

  دانلود داسویر علائم سندرم خستگی مزمن

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر سندرم خستگی مزمن کلیک کنید.

  همچنین می توانید از مطلب تخصصی سندرم خستگی مزمن یا
  مطلب عمومی سندرم خستگی مزمن - آموزش بیمار استفاده کنید.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com