ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)
هیپوناترمی (Hyponatremia)
هیپرناترمی (Hypernatremia)
هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
هیپوکالمی (Hypokalemia)
هیپرکالمی (Hyperkalemia)
هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
دهیدراتاسیون (Dehydration)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • اختلالات آب و الکترولیت – تعادل اسید و باز

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • اجزای کلیدی تعادل مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • فرآیند حرکت مایعات و مواد به داخل و خارج از سلول را شرح دهید.
  • مکانیسم های تنظیمی حفظ تعادل مایعات را با هم مقایسه کنید.
  • بین خصوصیات تعادل مایعات و عدم تعادل مایعات افتراق قائل شوید.
  • تعادل الکترولیت ها و شرایطی که عدم تعادل الکترولیت رخ می دهد را مقایسه کنید.
  • فرآیند تعیین اثربخشی رژیم درمانی بازیافت تعادل و توازن مایعات و الکترولیت ها را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به مبانی و اجزای تشکیل دهنده سیستم مایعات و الکترولیت پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی مرتبط با سیستم آب و الکترولیت معرفی می شوند. سپس کلیات و مبانی تعادل آب و الکترولیت بیان می شود. در ادامه سلول، مایعات و الکترولیت ها معرفی می شوند. در پایان نیز نکات کلیدی بحث بازگو شده، سئوالاتی برای تفکر نقادانه عرضه می شود. این سئوالات را می توان برای آمادگی امتحانات پایان ترم و همچنین سئوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد استفاده نمود. در عین حال برای ارزیابی یادگیری و تمرکز بر مطالب خوانده شده، چند سرعت گیر در جریان متن گذاشته شده است، تا علاوه بر پاسخ به آنها و یادآوری مطلب، توانایی تفکر نقادانه مخاطب تقویت شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عناصر کلیدی تعادل اسید و باز بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • تعادل اسید – باز را شرح دهید.
  • معنی pH را شرح دهید.
  • بیان یون های هیدروژن را به صورت ریاضی تعریف کنید.
  • منابع اصلی یون هیدروژن بدن را لیست کنید.
  • بین اسید قوی و اسید ضعیف و بازهای قوی و بازهای ضعیف افتراق قائل شوید.
  • بافر را تعریف کرده و نقش سیستم های بافری در بازیافت تغییرات pH بدن را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به مبانی و اجزای تشکیل دهنده سیستم اسید – باز بدن پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی مرتبط با تعادل اسید و باز معرفی می شوند، سپس مقدمه ای بر سیستم اسید و باز بیان شده، به تعریف pH و عوامل موثر بر pH خون پرداخته می شود. در مرحله بعد اسیدها و بازها بحث می شوند و تعادل اسید – باز و مکانیسم های بافری درگیر در تعادل اسید – باز شرح داده می شود. در این مسیر چند سرعت گیر برای مرور مطالب خوانده شده و سئوالات تفکر نقادانه ارائه می شود و در پایان نکات کلیدی مبحث لیست می شوند.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری و تست های تشخیصی عمومی مرتبط با تعادل مایعات و الکترولیت ها، اسید و باز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت نشانگر افزایش بار مایعات را بشناسید.
  • نتایج آزمایشی و داده های بررسی و شناخت نشانگر دهیدراسیون خفیف تا شدید را افتراق دهید.
  • بررسی و شناخت هماهنگ با عدم تعادل الکترولیت ها را تعیین کنید.
  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت پرستاری را از نظر نشانه های عدم تعادل اسید – باز ارزیابی کنید.

  مقدمه

  وبگاه پرستاردر این مقاله بررسی و شناخت پرستاری سیستم آب و الکترولیت و تعادل اسید – باز مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا کلیات بررسی و شناخت سیستم مایعات و الکترولیت ها و واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در این سیستم بحث می شوند، سپس به معرفی هر یک از آزمایشات مورد استفاده برای بررسی وضعیت آب و الکترولیت و تعادل اسید-باز پرداخته می شود. سپس الکترولیت های اصلی بدن معرفی شده و بررسی و شناخت کمبود یا افزایش سطح این الکترولیت ها توصیف می شود. الکترولیت هایی که در این مبحث شرح داده می شوند عبارتند از: سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفات، منیزیم و کلراید.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عدم تعادل مایعات: پرحجمی و کم حجمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این فصل شما قادر خواهید بود:

  • پرحجمی (هیپرولومی) و کم حجمی (هیپوولومی) مایعات بدن را مقایسه و تبیین کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل مایعات را شناسایی کنید.
  • علائم عدم تعادل خفیف مایعات با عدم تعادل شدید را افتراق دهید.
  • مقادیر آزمایشات تشخیصی نشانگر عدم تعادل مایعات را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپرولومی یا هیپوولومی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل مایعات بدن را تعیین کنید.

  وبگاه پرستاراین بخش به بررسی اختلال تعادل مایعات بدن می پردازد. ابتدا کلیات دفع و جذب مایعات و گردش مایعات در بدن بطور مختصر بحث می شود. سپس به تعریف هیپوولومی و علل، علائم و مداخلات پرستاری هیپوولومی پرداخته می شود. در مرحله بعد هیپرولومی بحث شده، نکات کلیدی بیان می شوند. در پایان سئوالات تفکر نقادانه برای یادآوری آموخته ها مطرح می شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • کلیات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارنصف بدن انسان از مایع تشکیل شده است، بنابراین مایعات نقش حیاتی در بدن انسان ایفا می کنند. تعادل مایعات برای هموستاز بدن مهم است. گردش مواد مغذی و اکسیژن در خون برای حفظ حیات انسان حیاتی است. از 60 درصد وزن بدن یک انسان بالغ معمولی که از مایع تشکیل شده است، مقدار زیادی از آن (حدود 40%) در داخل سلول ها (برای نمونه؛ مایع داخل سلولی) و باقیمانده آن به صورت مایع خارج سلولی (20%) و پلاسما (5%) و مایع بین بافتی (15%) است. آب برای زنده ماندن سلول حیاتی است، و بسیاری از واکنش های بدن در برگیرنده تبادل یون های هیدروژن است. هم کاهش و هم افزایش سطح مایعات بدن موجب کاهش توانایی بدن در گردش موثر خون می شود.

  وبگاه پرستارتعادل مایعات مستلزم نوشیدن و مصرف مایعات کافی و همچنین خروج مایعات اضافی از بدن است. بیشتر مایعات مصرفی بدن از مایعات خورده شده (50%) و غذا (40%) و همچنین آب حاصل از فرآیندهای متابولیک (10%) تامین می شود. مشکل زمانی رخ می دهد که بیمار مایعات کافی دریافت نمی کند یا مایعات زیادی دفع می کند.

  وبگاه پرستارانسان به دلایل مختلفی ممکن است مایعات کافی مصرف نکند. از علل کاهش مصرف مایعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فقدان دسترسی به آب یا غذای تمیز و قابل مصرف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناتوانی در خوردن یا نوشیدن بدون کمک دیگران
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناتوانی در جویدن غذا
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناتوانی در بلعیدن غذا
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع (میل به نوشیدن کم می شود)

  وبگاه پرستارهمچنین علل مختلفی می تواند به دفع بیش از حد مایعات بیانجامد، از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ (استفراغ موجب مشکلاتی در هیدراسیون، تغذیه، الکترولیت ها، اسید – باز می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال (اسهال به دفع مایعات و مواد مغذی از جمله الکترولیت ها از بدن می انجامد)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوء جذب (موجب دفع مایعات و مواد مغذی می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خونریزی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ترشحات مایع (برای نمونه، از زخم، ساکشن لوله معده و غیره)

  وبگاه پرستارزیاد بودن مایعات بدن نیز مشکل ساز است. اگر کلیه ها عملکرد طبیعی داشته باشند، آب اضافه بدن را دفع می کنند و عادی نیست که شخصی دچار افزایش بار مایعات بدن شود. هرچند بعضی از اختلالات نورولوژیک ممکن است موجب شود که شخص بدون کنترل مایعات بنوشد و دچار افزایش حجم مایعات یا هیپروولومی (hypervolemia) شود. دریافت مایعات فراوان بیشتر در تزریق مایعات وریدی زیاد دیده می شود. همچنین هیپرولومی ممکن است حاصل اختلال در دفع مایعات باشد، زمانی که عملکرد کلیوی ضعیف بوده یا شخص دچار نارسایی کلیوی باشد. مکانیسم طبیعی احتباس و حفظ مایعات براساس نیازهای بدن در حضور نقص عملکرد کلیوی درست کار نمی کند و کلیه قادر به تنظیم دفع یا احتباس مایعات بر اساس نیاز بدن نیستند. تنظیم مایعات بدن در بخش تعادل آب و الکترولیت بحث شد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • دفع و جذب طبیعی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارانسان دارای مکانیسم هایی برای کنترل و تعادل دفع و جذب (Intake and Output) مایعات است. بطور طبیعی انسان زمانی مایعات طلب می کند که مکانیسم تشنگی وی تحریک شده باشد. مکانیسم تشنگی در زمان نیاز بدن به مایع تحریک می شود. بیمارانی که نتوانند به مایع مورد نیاز دسترسی پیدا کنند در خطر عدم دریافت و جذب مایعات کافی هستند. برای مثال، افرادی که در کویر و یا نواحی بدون مایعات تمیز گم می شوند در خطر هیپوولومی (hypovolemia) هستند. کسانی که بدون کمک قادر به خوردن و آشامیدن نیستند (مثل نوزادان، افراد بیهوش، افراد دارای چالش حرکتی یا افراد بی حرکت) نیز در خطر کمبود حجم مایعات و هیپوولومی هستند، اگر غذا و مایعات کافی به آنها داده نشود.

  وبگاه پرستاراگر شخص دچار انسداد مسیر دهان – مری یا مجاری گوارشی (مثلا در اثر تومور) باشد ممکن است در هضم، جذب و حفظ مایعات کافی مشکل داشته باشد. افراد دارای مشکل جویدن ممکن است نتوانند غذای کافی حاوی مایع مصرف کنند. همچنین مشکلات بلعی در اثر انسداد یا مشکلات مکانیکی منجر به خفگی و احتمال آسپیراسیون مایعات به داخل ریه ممکن است با کمبود مایعات و هیپوولومی همیاری کند. کسانی که میل به خوردن و آشامیدن را در اثر تهوع و استفراغ یا کاهش مکانیسم تشنگی از دست داده اند و بیشتر در سالمندان دیده می شود، نیز در خطر عدم دریافت مایعات کافی هستند.

  وبگاه پرستارمایعات بطور طبیعی از طریق کلیه ها، مجاری گوارشی یا در نتیجه تعریق و سایر مسیرهای دفع غیر محسوس دفع از بدن دفع می شود. زمانی که دفع مایعات بدون کنترل باشد، از قبیل اسهال یا تعریق شدید، هیپوولومی رخ می دهد. بطور مشابه، اگر بدن در اثر جراحت دچار خونریزی شود یا زخم ها دارای ترشح باشند، ممکن است هیپوولومی رخ دهد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تنظیم مایعات بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارتنظیم مایعات بدن بر اساس اسمولاریته و ماشه های حجمی است. همانطور که مایعات بدن دفع می شوند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسمولاریته مایع خارج سلولی افزایش می یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات از داخل سلول به بیرون کشیده می شوند تا اسمولاریته سرم کاهش یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش یافتن اسمولاریته موجب تحریک ترشح هورمون ضد ادراری (ADH) می شود تا کلیه ها را تحریک کرده و مایعات را بازجذب کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایین بودن حجم مایعات موجب ماشه مکانیسم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون (renin–angiotensin–aldosterone mechanism) می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت با کم شدن حجم خون، انقباض عروقی رخ می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت برای افزایش حجم خون، آب و سدیم در بدن حفظ می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مکانیسم پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP) که معمولا مسئول تحریک دفع مایعات اضافی است، مهار می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مکانیسم تشنگی تحریک شده تا شخص را به طلب و خوردن مایعات وادار کرده و حجم مایعات بدن افزایش یابد.

  وبگاه پرستاراگر در عملکرد هر یک از این مکانیسم های تنظیم مایعات بدن قصور یا کاهشی رخ دهد، مشکل کمبود حجم مایعات یا هیپوولومی رخ می دهد. برای مثال، در سالمندان مکانیسم تشنگی تضعیف می شود. بیماران سالمندی که مایعات کافی بخاطر نداشتن سائق تشنگی نمی نوشند در خطر هیپوولومی هستند. اگر در عملکرد مکانیسم های دفعی نیز مشکلی رخ دهد، همانند نارسایی کلیوی، افزایش حجم مایعات و هیپرولومی حاصل می شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • گردش مایعات در بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارمایعات در سراسر بدن چرخیده، اکسیژن و مواد غذایی لازم را به بافت ها می رسانند. این گردش مایعات مستلزم عملکرد موثر قلب برای پمپ خون به داخل عروق خونی و حفظ فشار کافی، نه زیادی، مایعات در داخل عروق خونی است، بطوریکه مایعات را به داخل بافت براند. پروتئین کافی برای کشیدن مایعات به داخل عروق خونی و حمل ضایعات متابولیک و انتقال به ریه ها، کبد، روده و کلیه ها و دفع آنها از بدن لازم است. فشار هیدرواستاتیک (Hydrostatic pressure) فشاری است که توسط حجم مایعات بر سلول های خون وارد می شود و موجب می شود مایعات از داخل عروق خونی به داخل بافت رانده شود. فشار آنکوتیک (Oncotic pressure) فشاری است که توسط تفاوت غلظت مایعات داخل عروق خونی و مایعات خارج عروق خونی ایجاد می شود و موجب می شود که مایعات از بافت و از طریق شیب غلظت به داخل عروق خونی کشیده شود. فشار آنکوتیک همان فشار برآشامی است.

  وبگاه پرستارفشار هیدرواستاتیک در شریان ها بالا و در وریدها پایین است، بنابراین خون اکسیژنه را به داخل شریان ها و بافت ها می راند و افت فشار هیدرواستاتیک وریدها موجب می شود خون اکسیژن زدایی شده به داخل وریدها رانده شده و به قلب و ریه ها برای اکسیژن گیری مجدد فرستاده شود. فشار انکوتیک در شریان ها پایین است زیرا خون رقیق تر است اما فشار آنکوتیک وریدها بالا است زیرا غلظت خون وریدی بیشتر است، نیروی قدرتمندی که خون را به داخل سیستم عروقی می کشاند (شکل 1). قوی ترین فشار آنکوتیک توسط پروتئین های موجود در جریان خون ایجاد می شود.

  وبگاه پرستارفشار های داخل سلول های خونی تحت تاثیر حجم کلی مایعات بدن و همچنین پروتئین های بدن است که مایعات را در داخل عروق خونی حفظ می کند. کم یا زیاد بودن حجم داخل عروق خونی می تواند گردش مایعات به یا از بافت ها را تحت تاثیر قرار دهد. گردش خون ناکافی ناشی از عدم تعادل مایعات می تواند موجب آسیب های سلولی غیر قابل برگشت و یا نارسایی سیستمی شود.

  وبگاه پرستاراغلب تبادل مایعات با تغییرات الکترولیت همراه است. سدیم (و کلرید) اغلب با آب حرکت می کنند، بنابراین دفع سدیم می تواند با دفع آب همراه باشد و بالعکس. گاهی اوقات داروها یا هورمون ها موجب از دست دادن سدیم می شوند اما همزمان احتباس آب رخ می دهد؛ این مسئله موجب هیپرولومی و رقیق شدن محتوای سدیم بدن می شود که نتیجه آن هیپوناترمی نسبی است. مایع هیپوتونیک (اسمولاریته پایین) شده، در نتیجه به داخل سلول حرکت می کند و سلول متورم می شود.

  وبگاه پرستاراز دست دادن مایعات بدون دفع سدیم می تواند موجب هیپوولومی و غلظت سدیم و هیپرناترمی شود. پس مایع هیپرتونیک شده و مایعات از داخل سلول به خارج شیفت می کند که موجب چروکیدگی سلول می شود. خروج مایع از سلول در اثر تلاش بدن برای تعادل مایع هیپرتونیک است. علائم عدم تعادل مایع می تواند با علائم عدم تعادل الکترولیت ها و انحراف سایر الکترولیت ها همراه باشد که اغلب در تلاش برای متعادل سازی الکترولیت ها رخ می دهد.

  آکادمی آب و الکترولیت
  شکل 1. رابطه بین فشار هیدرواستاتیک و فشار آنکوتیک در شریان ها و وریدها
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوولومی (Hypovolemia)

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارهیپوولومی کمبود مایعات بدن است که در اثر کاهش حجم کلی مایعات بدن یا کاهش نسبی مایعات بدن در اثر جابجایی مایعات از عروق خونی به داخل بافت ها رخ می دهد. هیپوولومی را می توان به صورت کمبود حجم مایعات (fluid volume deficit) (دفع آب و سدیم از بدن) یا به صورت دهیدراسیون (dehydration) (دفع آب از بدن به علت افزایش سطح سدیم و افزایش اسمولاریته ناشی از آن) دسته بندی کرد. در حالی که هیپوولومی در رابطه با نیازهای گردش خون از اهمیت بالایی برخوردار است، دفع مایع در اثر تغییر اسمولاریته و غلظت سدیم بدن دارای تاثیر عمیق تری بر بدن و زندگی شخص است. اثرات زیانبار هیپوولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خون کمتری برای حمل اکسیژن و مواد غذایی ضروری به بافت ها در دسترس است
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع آب با عملکرد طبیعی سلول تداخل می کند
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم تعادل الکترولیت و تغییر اسمولاریته می تواند با دفع آب همراه شود
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت چروکیدگی یا تورم بافتی با توجه به نوع تغییر اسمولاریته رخ می دهد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر بافت هایی مثل مغز و قلب از گردش حیاتی خون محروم باشند، مرگ بافتی رخ می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرگ بافتی می تواند به نارسایی و مرگ ارگان ختم شود.

  وبگاه پرستارکمبود حجم مایعات می تواند در موقعیت های متفاوتی رخ دهد از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خونریزی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ طولانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوختگی شدید
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کمبود آلدسترون (بیماری آدیسون) با شیوع کمتر؛ که در آن بدن توانایی حفظ مایعات و سدیم را ندارد و حجم در گردش کاهش می یابد – اصولا اسمولاریته سرم بدون تغییر می ماند.

  وبگاه پرستارکاهش فشار خون ناشی از کاهش فشار هیدرواستاتیک عروق خونی موجب ماشه شدن مکانیسم های تنظیمی می شود و تلاش می شود کاهش فشار هیدرواستاتیک از طریق انقباض عروقی و حفظ مایعات از طریق کاهش دفع کلیوی و افزایش مصرف جبران شود. هیپوولومی مکانیسم های زیر را فعال می کند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آزاد شدن رنین و سپس آنژیوتنسین II و نهایتاً آلدسترون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عروقی در تلاش برای حفظ فشار خون و گردش خون (رنین)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بازجذب سدیم و آب (آلدسترون) برای بازیافت حجم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تحریک مرکز تشنگی در تلاش برای بازیافت حجم مایعات از طریق افزایش مصرف مایعات

  وبگاه پرستاردر دهیدراسیون حجم مایعات کاهش می یابد، اما اسمولاریته خون افزایش می یابد، زیرا مقدار مساوی از سدیم دفع نمی شود. این شکل از هیپوولومی زمانی رخ می دهد که مایع از دست می رود اما جایگزین نمی شود زیرا شخص قادر به نوشیدن نیست (برای نمونه، نوزادان، بچه ها و بزرگسالان بیهوش، شخص سرگردان بدون دسترسی به آب نوشیدنی) یا ایمپالس نرمال تشنگی را تجربه نمی کند (مثل سالمندان). نتیجه دفع آب بدون جایگزینی و بدون دفع هم ارز سدیم است که موجب بالا رفتن غلظت سدیم در خون و افزایش اسمولاریته سرم می شود. دهیدراسیون می تواند از طریق مکانیسم هایی مثل تعریق شدید، پر ادراری (مثل دیابت بی مزه یا کمبود ADH یا دیابت ملیتوس و دفع اسموتیک مایعات) یا مصرف مفرط دیورتیک ها رخ دهد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علل و علائم هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارعلت هیپوولومی جذب ناکافی یا دفع مفرط مایعات است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع مایعات از طریق اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع مایعات از طریق استفراغ
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفاده زیادی از دیورتیک ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تروما یا بیماری کلیه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع خون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوختگی ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادم یا تجمع مایع در بافت ها (برای نمونه پشام یا آناسارکا [anasarca] یا آسیت [ascites])

  وبگاه پرستاربا توجه به نوع دفع مایعات و جایگزینی مایع، هیپوولومی می تواند به شکل زیر رخ دهد (در ارتباط با دفع سدیم):

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی ایزوتونیک (Isotonic hypovolemia): زمانی که آب و سدیم دفع می شود مثل اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی هیپوناترمیک (Hyponatremic hypovolemia): زمانی که آب و سدیم دفع می شود، اما فقط آب به طور نسبی جایگزین می شود بدون اینکه جایگزینی سدیم معادل صورت گیرد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی هیپرناترمیک (Hypernatremic hypovolemia): زمانی که آب و سدیم دفع می شود اما فقط سدیم جایگزین می شود و جایگزینی کافی آب صورت نمی گیرد.

  وبگاه پرستاربدن مکانیسم های جبرانی دارد که تا سر حد امکان به حفظ گردش خون ارگان های حیاتی کمک می کند و برای تحریک مصرف مایعات توسط شخص پیام های لازم را ارسال می کند مثل تحریک رفلکس تشنگی و حفظ مایعات از کلیه ها و روده. اگر مایعات به موقع بازیافت نشوند، آسیب جدی ممکن است با قصور مکانیسم های جبرانی به بافت ها وارد شود.

  علائم و مکانیسم های جبرانی هیپوولومی عبارتند از:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عروقی منجر به تنگ شدن عروق برای حفظ فشار خون (فشار هیدرواستاتیک) مورد نیاز برای جلو راندن مایع حاوی اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز به خارج از عروق و داخل بافت ها.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عروقی خون را از بخش های خاصی از بدن مثل پوست و مجاری گوارشی که کمتر حیاتی محسوب می شوند، به مغز و سایر بافت های حیاتی منحرف می کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پاسخ اتوماتیک دیگری خونرسانی به کلیه ها را کاهش می دهد. این عمل چند هدف را لحاظ می کند شامل کاهش دفع مایعات از طریق کلیه ها، بنابراین برونده ادراری کاهش یابد، سیگنال کاهش حجم مایعات ارسال می شوند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت همانطور که مکانیسم های جبرانی شکست می خورند، علائم نورولوژیک از قبیل گیجی، تحریک پذیری، افت پیشرونده هوشیاری ممکن است ظاهر شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش فشار پرفیوژن کلیوی موجب ماشه مکانیسم بازخوردی از قبیل سیستم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون برای تحریک انقباض عروقی و بازجذب سدیم و آب در تلاش برای افزایش حجم مایعات می گردد.

  وبگاه پرستارگرچه برونده ادرار در افراد مختلف متفاوت است، حداقل دفع ادراری 30 میلی لیتر در ساعت (اندکی کمتر در نوزادان و بچه ها) برای تنظیم خونرسانی و عملکرد کافی کلیوی استفاده می شود، اما خروجی بالای ادرار ممکن است در حضور انواع خاصی از نارسایی کلیوی رخ دهد، بنابراین همیشه یک مقیاس جامع و موثر نیست.

  وبگاه پرستارمحدودیت حجم مایعات موجب کاهش حجم ضربه ای قلب می شود. برای حفظ برونده قلبی، ریت قلب افزایش می یابد:

  برونده قلبی (CO) = حجم ضربه ای (SV) ×  تعداد ضربان قلب (HR)
  CO (cardiac output) = SV (stroke volume)  ×  HR (heart rate)

  وبگاه پرستاربنابراین تاکیکاردی رخ می دهد. علاوه بر این، برای بیشینه سازی اکسیژناسیون خون در گردش کم، و از آنجایی که بافت ها هیپوکسیک می شوند، اسیدوز متابولیک رخ می دهد و سیستم تنفسی تحریک می شود که با ریت بالاتری کار کند، بنابراین تاکی پنه یا افزایش ریت تنفسی دیده می شود.

  وبگاه پرستارمکانیسم های جبرانی ممکن است مدت زمانی ادامه یابند، اما بخاطر افزایش بار کاری قلب و ریه ها در این زمان می توان هزینه بالایی برای بدن داشته باشد، بخصوص در موقعیتی که مواد غذایی و اکسیژن محدودی به بافت ها تحویل می شود. سرعت بروز هیپوولومی مهم است زیرا مکانیسم های جبرانی بیمار مبتلا به افت سریع مایعات فرصت محدودی دارند که تاثیر کمبود مایعات را کمینه کنند. برای بازیافت وضعیت مایعات و رفع هیپوولمی لازم است که مشکل زمینه ای حل شود، قبل از اینکه مکانیسم های جبرانی شکست بخورند.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • انواع و علل هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارعلت شایع هیپوولومی حقیقی دهیدراسیون ناشی از مصرف ناکافی مایعات، دفع زیاد مایعات یا ترکیب این دو است. دهیدراسیون در سالمندان یک مشکل جدی است، زیرا مکانیسم تشنگی که مصرف مایعات را تحریک می کند در سالمندان تضعیف می شود. به علاوه، بچه ها که دارای محتوای کلی مایع بالاتری هستند و نیاز بالاتری به مایعات دارند، سریعتر از بالغین دچار دهیدراسیون می شوند؛ اگر بیمار بوده و تهوع داشته باشند یا مشکل گوارشی داشته و بهمین خاطر از مصرف کافی مایعات سرپیچی کنند.

  سایر علل هیپوولومی عبارتند از:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تعریق
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال

  وبگاه پرستاراین اختلالات اغلب به همراه عفونت یا اختلالات دیگری رخ می دهند که موجب می شوند بیمار از دریافت مایعات خوراکی اجتناب کند و تجربه دهیدراسیون وی تشدید شود.

  وبگاه پرستاردفع خون از طریق خونریزی کند و بلند مدت یا خونریزی سریع نیز می تواند موجب هیپوولومی شود. درجه و مدت کاهش جذب مایعات، استفراغ یا اسهال بلند مدت، یا دفع خون شدت و وخامت هیپوولومی و مقدار مایع مورد نیاز برای بازیافت حجم را تعیین می کند.

  وبگاه پرستارهیپوولومی نسبی زمانی رخ می دهد که بخش بزرگی از مایعات بدن به داخل بافت ها فرار کند، اغلب اوقات بخاطر پایین بودن فشار آنکوتیک در اثر کاهش پروتئین رخ می دهد. حجم خون در گردش کاهش می یابد و موجب کاهش برگشت وریدی می شود؛ بنابراین علائم شبیه به جذب ناکافی یا دفع زیادی مایعات از بدن ظاهر می شود. علائم هیپوولومی می تواند در حضور کافی بودن سطح کلی مایعات بدن نیز رخ دهد. اگر مقدار زیادی از حجم مایعات در بافت ها باقی بماند، کاهش حجم داخل عروق خونی حاصل می شود.

  وبگاه پرستاردر این رابطه، اگر بخاطر اتساع عروقی خون در رگ ها به صورت حوضچه ای جمع شود، موجب کاهش فشار هیدرواستاتیک شریانی، حجم خون در گردش و خونرسانی بافتی می شود و در نتیجه آن هیپوولومی ایجاد می شود (شکل 2).

  آکادمی آب و الکترولیت
  شکل 2: رابطه بین فشار هیدرواستاتیک و جریان خود در شریان ها و وریدها [کاهش فشار هیدرواستاتیک در اثر کاهش حجم خون موجب تجمع خود در وریدها و افزایش نشت مایعات به داخل بافت می شود و ادم بافتی رخ می دهد]

  وبگاه پرستاربنابراین هر وضعیتی که موجب کاهش پروتئین های خون شود، موجب باقی ماندن مایعات در بافت ها خواهد گردید. این حالت موجب ادم وسیع بافتی و کاهش حجم خون در جریان می شود. به علاوه، هر وضعیتی که موجب اتساع شدید عروق شود مثل عفونت سیستمیک (سپسیس) می تواند موجب هیپوولومی نسبی شود. در سپسیس:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اتساع شدید عروق رخ می دهد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خون به صورت حوضچه ای در وریدها تجمع می یابد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گردش خون کند و ضعیف می شود.

  وبگاه پرستارمکانیسم های جبرانی در این وضعیت دیده خواهند شد. هرچند همانطور که ذکر شد، این مکانیسم ها فقط می توانند زندگی را برای مدت محدودی حفظ کنند و وضعیت هیپوولومی و علت زمینه ای بایستی سریعا برطرف شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علائم هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارمکانیسم های جبرانی و از جمله کاهش خونرسانی به کلیه ها جهت حفظ حجم خون و سایر مکانیسم های درگیر موجب بروز علائمی از قبیل زیر می شوند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کم ادراری (الیگوری)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردی پوست در لمس بخاطر انقباض عروق خونی پوست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تاکیکاردی در تلاش برای گردش انداختن خون بیشتر
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تاکی پنه در تلاش برای افزایش اکسیژن رسانی بافتی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش پر شدگی مویرگی (به بیشتر از 7 ثانیه)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی غشاهای مخاطی (مثل خشکی زبان)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افت فشار خون وضعیتی یا هیپوتانسیون ارتواستاتیک (برای نمونه؛ سرگیجه در زمان بلند شدن از حالت نشسته در اثر افت فشار خون مغزی)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردی اندام ها (مثل سردی انگشتان)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت رنگ پریدگی پوست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی پوست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نبض ضعیف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش تورگور پوستی (برای نمونه؛ زمانی که از پوست بشکون گرفته می شود، برگشت آن به حالت عادی بیشتر طول می کشد)

  وبگاه پرستارعلائم هیپوولومی در کادر زیر خلاصه شده است. همانطور که می دانیم اغلب نتیجه آزمایشات نشانگر بالا رفتن هماتوکریت، بالا رفتن وزن مخصوص ادرار و افزایش اسمولاریته است. در ابتدا ممکن است فشار خون در دامنه نرمال باشد یا حتی اندکی بخاطر اتساع عروقی جبرانی بالا برود، اما همانطور که مکانیسم های جبرانی شکست می خورند، فشار خون کاهش می یابد. اگر فشار خون پایین تر از سطح خاصی برسد، فشار هیدرواستاتیک داخل عروق کم شده و نمی تواند خون کافی برای پرفیوژن بافت ها ارسال نماید.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربرطرف شدن هیپوولومی به درمان و رفع علت زمینه ای بستگی دارد.

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر خونریزی وجود داشته است، می توان کاهش حجم خون را با انتقال خون به بیمار جبران کرد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر دهیدراسیون رخ داده است، می توان با مایعات خوراکی یا وریدی حجم خون را بازیافت کرد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اغلب دفع مایعات با دفع الکترولیت ها همراه است (مثلا در اثر تعریق، استفراغ یا اسهال)؛ بنابراین جایگزینی بایستی شامل جایگزینی الکترولیت ها نیز باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر هیپوولومی نسبی بوده و در اثر کمبود پروتئین و کاهش فشار اسمزی عروق مایعات به داخل بافت شیفت کرده باشند، درمان روی افزایش پروتئین (برای نمونه؛ انفوزیون آلبومین) عروق خونی متمرکز خواهد شد تا مایعات مجددا از بافت ها به داخل عروق خونی برگردانده شده و حجم مایعات عروقی بازیافت شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر حجم خون به صورت حوضچه ای در وریدها تجمع یافته باشد، درمان ممکن است روی حذف عفونتی که موجب اتساع عروقی شده است متمرکز باشد، تا فشار خون بیمار بازیافت شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت همراه با درمان عفونت یا علت زمینه ای حوضچه ای شدن خون، ممکن است مایعات نیز تجویز شود.

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیمار را حین و پس از درمان جایگزینی مایعات بدقت پایش کند، زیرا برگشت مایعات از بافت ها به عروق خونی یا برگشت عروق منقبض به قطر عادی ممکن است موجب اورلود حجم مایعات شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سرعت گیر

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • کدامیک از بیماران زیر در خطر بالاتر آسیب ارگان در اثر هیپوولومی هستند؟
   • الف) مرد 80 ساله با دفع خون به اندازه یک پاینت در طول 5 ماه
   • ب) کودک 5 ساله ای که از سه ساعت پیش اسهال دارد
   • ج) زن 50 ساله دارای برونده ادراری 300 میلی لیتر در ساعت به مدت 4 روز
   • د) زن 20 ساله مبتلا به تهوع و استفراغ در طی 24 ساعت گذشته
  • کدامیک از علائم زیر نشانگر احتمال وقوع هیپوولومی بلند مد است؟
   • الف) نارسایی قلبی ناشی از کار زیاد قلب در اثر برونده قلبی بالا
   • ب) سرکوب تنفسی ناشی از کاهش تحریک ایمپالس های تنفسی
   • ج) ادم اندام ها و شکم در اثر حرکت مایعات عروقی به بافت ها
   • د) افزایش سطح مواد زائد خون در اثر کاهش خونرسانی کلیوی
  • پرستار مشکوک است که خانم گرندل دچار هیپوولومی است. کدامیک از داده های زیر از شک وی حمایت می کند؟
   • الف) کاهش ریت تنفسی
   • ب) افزایش ضربان قلب
   • ج) کاهش اسمولاریته
   • د) افزایش برونده ادراری
  • کدامیک از درمان های زیر برای بیمار مبتلا به هیپوولومی ناشی از سپسیس شدید مناسب است؟
   • الف) ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی
   • ب) داروهای منقبض کننده عروق مثل اپی نفرین (epinephrine)
   • ج) داروهای گشاده کننده عروق مثل نیتروگلیسیرین (nitroglycerin)
   • د) داروهای دیورتیک مثل فورسماید (furosemide)
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپرولومی (Hypervolemia)

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارهیپرولومی افزایش بار مایعات بدن است که در اثر مصرف مفرط مایعات با کاهش مفرط دفع مایعات رخ می دهد. وقتی کل مایعات بدن افزایش می یابد، بار کاری قلب زیاد شده و فشار در عروق خونی افزایش می یابد. همانطور که فشار هیدرواستاتیک شریان های خونی افزایش می یابد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فشار وریدها بالاتر از نرمال باقی می ماند
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعاتی که از شریان ها به داخل بافت ها رسوخ کرده است، به درجات کمتری به داخل وریدها بر می گردد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش مایعات داخل بافت ها موجب ادم می شود
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر حجم در گردش خیلی زیاد باشد، قلب ممکن است نتواند این بار اضافه را بکشد، در نتیجه دچار نارسایی احتقانی شود.

  وبگاه پرستاربیماران دارای قلب ضعیف و از جمله سالمندان که ظرفیت قلبی آنها نسبت به تغییر حجم مایعات کاهش یافته است، یا نوزادان که دارای قلب کوچک هستند و نمی تواند افزایش شدید حجم را تحمل کند در خطر بالاتر مشکلات افزایش بار قلب هستند. افزایش حجم مایعات همچنین موجب هیپوناترمی رقتی می شود که در آن کاهش سطح سدیم در اثر افزایش حجم مایعات رخ می دهد. بنابراین علائم کاهش غلظت سدیم و شیفت مایعات ممکن است رخ دهد از جمله ادم مغزی ممکن است رخ دهد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • انواع و علل هیپرولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاروضعیت های منجر به هیپرولومی ناشی از مصرف بیش از حد مایعات شایع نیست. اغلب علت مصرف بیش از حد مایعات که موجب هیپرولومی می شود، انفوزیون مفرط تصادفی مایعات در طی درمان وریدی یا در طی جراحی است که موجب افزایش بار مایعات می شود. شایعترین علل منجر به هیپرولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کافی نبودن عملکرد کلیه ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نارسایی سیستم کلیوی

  وبگاه پرستارزمانی که بافت کلیه آسیب می بیند، عملکرد انتخابی حاکم بر دفع مایعات از طریق ادرار برای کنترل حجم خون نارسا می شود و مایعات به طور مفرط و نابجا در بدن محبوس شده و افزایش بار مایعات پیش می آید.

  وبگاه پرستارعلل کمتر شایع هیپرولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تومور
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلالات ریوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت داروها

  وبگاه پرستاراین اختلالات ممکن است موجب احتباس مفرط مایعات از طریق یک وضعیت آندوکرین به نام سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) شوند. این وضعیت های کمتر شایع موجب احتباس آب و دفع سدیم شده که نتیجه آن هیپرولومی همراه با هیپوناترمی است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علائم هیپرولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارعلائم و نشانه های هیپرولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نشانه های نارسایی قلبی / نارسایی احتقانی قلب در اثر افزایش بار مایعات
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت رال ریوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اتساع ورید ژگولار
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادم سیستمیک (برای نمونه؛ اناسارکا (anasarca) = تورم یا ادم کل بافت های بدن که پشام نامیده می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تجمع مایعات در حفره شکم (برای نمونه؛ آسیت (ascites) = تجمع مایع در حفره شکم)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش وزن در اثر تجمع و احتباس حجم بالای مایعات
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش پرفیوژن کلیوی در اثر نارسایی قلبی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش برونده ادراری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت در صورتی که کلیه ها سالم باشند (بدون SIADH)، برونده ادرار اندکی افزایش می یابد، بخصوص در صورت رفع نارسایی قلبی و بازیافت کامل گردش خون کلیوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت علائم هیپوناترمی از قبیل بی اشتهایی، تهوع، احساس ناخوشی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت علائم نورولوژیک در دامنه سردرد ساده تا کما در اثر عدم تعادل الکترولیت ها و شیفت مایعات و ادم مغزی
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری هیپرولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاردرمان هیپرولومی شامل مصرف دیورتیک ها در صورت عملکرد کافی کلیه ها است. پرستار بایستی:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش دفع و جذب
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت توزین روزانه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نظارت بر وقوع علائم عدم تعادل الکترولیت ها که ممکن است حاصل دیورتیک درمانی باشد؛ از جمله:
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکالمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوفسفاتمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرکلسمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپومنزیومی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی و شناخت بیمار از نظر علائم و نشانه های دهیدراسیون و هیپوولومی، از جمله
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تورگور ضعیف پوست
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی غشاهای مخاطی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی مخاط دهان
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوتانسیون ارتواستاتیک (افت وضعیتی فشار خون)
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش برونده ادرار (کمتر از 30 میلی لیتر در ساعت)
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادرار زرد تیره و غلیظ

  وبگاه پرستاربعضی از بیماران به دیالیز برای دفع مایعات اضافی نیاز پیدا می کنند. دیالیز (Dialysis) فیلتر کردن خون از طریق کلیه مصنوعی (یا پوشش صفاق) است که مایعات و مواد زائد خون را جداسازی و دفع می کند و ممکن است مستقیما از طریق همودیالیز (hemodialysis) و فیلتراسیون سریع یا از طریق دیالیز صفاقی و فیلتراسیون کند از طریق پرده صفاق انجام شود.

  وبگاه پرستارانحراف مسیر مایعات روی فشار خون و خونرسانی بافتی تاثیر می گذارد، بنابراین سرعت دیالیز اهمیت دارد و روی علائم و ناراحتی بیمار موثر است و ممکن است علائم جدیدی در اثر شیفت سریع الکترولیت و مایعات ظاهر شود. پرستار بایستی بیمار را از نظر نشانه های افزایش بار مایعات قبل از رویه بررسی کرده و نشانه های کمبود احتمالی مایعات را پایش کند، همانطور که الکترولیت ها و مایعات پس از انجام رویه شیفت پیدا می کنند.

  وبگاه پرستارعمده ترین اختلال تعادل الکترولیت همراه هیپوولومی از دست دادن و کاهش سطح سدیم (هیپوناترمی) است که ممکن است به انفوزیون سدیم تا رفع علت زمینه ای نیاز باشد. از آنجایی که الکترولیت های دیگر نیز ممکن است در اثر اختلال تعادل سدیم رخ دهد، ممکن است درمان جایگزینی سایر الکترولیت ها هم نیاز شود.

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیمار را از نظر پاسخ به درمان بررسی کند، بخصوص بایستی به نتایج آزمایشات و علائم حیاتی بیمار توجه خاص داشته باشد. پایش دفع و جذب بیمار و توجه به نشانه های هیپوولومی بسیار مهم است که ممکن است در اثر دفع زیاد مایعات و درمان مفرط هیپرولومی رخ دهد. در صورت وقوع هیپرولومی بایستی بلافاصله داروهای دیورتیک را قطع و به مراقب اولیه گزارش داد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com