ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)
هیپوناترمی (Hyponatremia)
هیپرناترمی (Hypernatremia)
هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
هیپوکالمی (Hypokalemia)
هیپرکالمی (Hyperkalemia)
هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
دهیدراتاسیون (Dehydration)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • اختلالات آب و الکترولیت – تعادل اسید و باز

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • اجزای کلیدی تعادل مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • فرآیند حرکت مایعات و مواد به داخل و خارج از سلول را شرح دهید.
  • مکانیسم های تنظیمی حفظ تعادل مایعات را با هم مقایسه کنید.
  • بین خصوصیات تعادل مایعات و عدم تعادل مایعات افتراق قائل شوید.
  • تعادل الکترولیت ها و شرایطی که عدم تعادل الکترولیت رخ می دهد را مقایسه کنید.
  • فرآیند تعیین اثربخشی رژیم درمانی بازیافت تعادل و توازن مایعات و الکترولیت ها را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به مبانی و اجزای تشکیل دهنده سیستم مایعات و الکترولیت پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی مرتبط با سیستم آب و الکترولیت معرفی می شوند. سپس کلیات و مبانی تعادل آب و الکترولیت بیان می شود. در ادامه سلول، مایعات و الکترولیت ها معرفی می شوند. در پایان نیز نکات کلیدی بحث بازگو شده، سئوالاتی برای تفکر نقادانه عرضه می شود. این سئوالات را می توان برای آمادگی امتحانات پایان ترم و همچنین سئوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد استفاده نمود. در عین حال برای ارزیابی یادگیری و تمرکز بر مطالب خوانده شده، چند سرعت گیر در جریان متن گذاشته شده است، تا علاوه بر پاسخ به آنها و یادآوری مطلب، توانایی تفکر نقادانه مخاطب تقویت شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عناصر کلیدی تعادل اسید و باز بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • تعادل اسید – باز را شرح دهید.
  • معنی pH را شرح دهید.
  • بیان یون های هیدروژن را به صورت ریاضی تعریف کنید.
  • منابع اصلی یون هیدروژن بدن را لیست کنید.
  • بین اسید قوی و اسید ضعیف و بازهای قوی و بازهای ضعیف افتراق قائل شوید.
  • بافر را تعریف کرده و نقش سیستم های بافری در بازیافت تغییرات pH بدن را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به مبانی و اجزای تشکیل دهنده سیستم اسید – باز بدن پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی مرتبط با تعادل اسید و باز معرفی می شوند، سپس مقدمه ای بر سیستم اسید و باز بیان شده، به تعریف pH و عوامل موثر بر pH خون پرداخته می شود. در مرحله بعد اسیدها و بازها بحث می شوند و تعادل اسید – باز و مکانیسم های بافری درگیر در تعادل اسید – باز شرح داده می شود. در این مسیر چند سرعت گیر برای مرور مطالب خوانده شده و سئوالات تفکر نقادانه ارائه می شود و در پایان نکات کلیدی مبحث لیست می شوند.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری و تست های تشخیصی عمومی مرتبط با تعادل مایعات و الکترولیت ها، اسید و باز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت نشانگر افزایش بار مایعات را بشناسید.
  • نتایج آزمایشی و داده های بررسی و شناخت نشانگر دهیدراسیون خفیف تا شدید را افتراق دهید.
  • بررسی و شناخت هماهنگ با عدم تعادل الکترولیت ها را تعیین کنید.
  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت پرستاری را از نظر نشانه های عدم تعادل اسید – باز ارزیابی کنید.

  مقدمه

  وبگاه پرستاردر این مقاله بررسی و شناخت پرستاری سیستم آب و الکترولیت و تعادل اسید – باز مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا کلیات بررسی و شناخت سیستم مایعات و الکترولیت ها و واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در این سیستم بحث می شوند، سپس به معرفی هر یک از آزمایشات مورد استفاده برای بررسی وضعیت آب و الکترولیت و تعادل اسید-باز پرداخته می شود. سپس الکترولیت های اصلی بدن معرفی شده و بررسی و شناخت کمبود یا افزایش سطح این الکترولیت ها توصیف می شود. الکترولیت هایی که در این مبحث شرح داده می شوند عبارتند از: سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفات، منیزیم و کلراید.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عدم تعادل مایعات: پرحجمی و کم حجمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این فصل شما قادر خواهید بود:

  • پرحجمی (هیپرولومی) و کم حجمی (هیپوولومی) مایعات بدن را مقایسه و تبیین کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل مایعات را شناسایی کنید.
  • علائم عدم تعادل خفیف مایعات با عدم تعادل شدید را افتراق دهید.
  • مقادیر آزمایشات تشخیصی نشانگر عدم تعادل مایعات را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپرولومی یا هیپوولومی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل مایعات بدن را تعیین کنید.

  وبگاه پرستاراین بخش به بررسی اختلال تعادل مایعات بدن می پردازد. ابتدا کلیات دفع و جذب مایعات و گردش مایعات در بدن بطور مختصر بحث می شود. سپس به تعریف هیپوولومی و علل، علائم و مداخلات پرستاری هیپوولومی پرداخته می شود. در مرحله بعد هیپرولومی بحث شده، نکات کلیدی بیان می شوند. در پایان سئوالات تفکر نقادانه برای یادآوری آموخته ها مطرح می شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عدم تعادل سدیم: هیپوناترمی و هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این مقاله شما قادر خواهید بود:

  • هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح داده و مقایسه کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل سدیم را شناسایی کنید.
  • علائم افزایش سطح سدیم و کمبود سدیم را افتراق دهید.
  • مقادیر تشخیصی آزمایشات مرتبط با عدم تعادل سدیم را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل سدیم را تعیین کنید.

  وبگاه پرستارمبحث عدم تعادل سدیم به بررسی هیپوناترمی و هیپرناترمی می پردازد. ابتدا واژه های کلیدی و کلیات مرتبط با سدیم و آب بدن معرفی می شوند. سپس مکانیسم های تنظیم سدیم بدن بحث شده، به بررسی و شناخت پرستاری سدیم پرداخته می شود. در نهایت هیپرناترمی و هیپوناترمی، علل و انواع علائم هر یک و مداخلات پرستاری هیپرناترمی و هیپوناترمی بیان می شود. برای مرور آموخته ها یک مطالعه موردی معرفی می شود و سئوالات تفکر نقادانه برای ارزیابی یادگیری ارائه می شود.

  رئوس مطالب

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • کلیات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارفراوان ترین کاتیون مایع خارجی سلولی سدیم است و عامل اصلی در اسمولاریته (غلظت ذرات حل شده در محلول) خارج سلولی است. سدیم معمولا با آب حرکت می کند و آب با سدیم حرکت می کند؛ بنابراین به عنون عامل تعیین کننده اسمولاریته، غلظت سدیم دارای تاثیر معناداری بر جریان آب از غشای سلول است. به علاوه، غلظت سدیم و حجم آب نقش حیاتی در فشار خون ایفا می کنند.

  وبگاه پرستارسدیم در ایجاد و انتقال ایمپالس های عصبی نقش مهمی دارد. به عنوان بخشی از پمپ سدیم – پتاسیم، تفاوت بین غلظت پتاسیم و سدیم از طریق انتقال فعال آنها در زمان نیاز از طریق غشای سلولی و با کمک آدنوزین تری فسفات (ATP) به عنوان منبع انرژی حفظ می شود. جریان سدیم و پتاسیم از میان غشای سلول های دارای شارژ الکتریکی موجب دپولاریزاسیون آنها می شود. بنابراین سدیم برای عملکرد عصبی و عضلانی نقش حیاتی دارد. به همین خاطر، عدم تعادل سدیم می تواند روی عملکرد عضلات قلبی و ریوی و همچنین تحرک شخص تاثیر بگذارد.

  وبگاه پرستارسدیم در تعادل اسید – باز نیز نقش دارد. سدیم بخوبی با کلرید و بیکربنات باند می شود و نقش مهمی در سیستم بافر متابولیک ایفا می کند و از تاثیر اسیدهای قوی بر pH خون از طریق تبدیل آنها به اسید ضعیف پیشگیری می کند.

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی تعادل اسید-باز

  وبگاه پرستاربنابراین سدیم نقش مهمی در تعادل مایعات، عملکرد عصبی عضلانی و تعادل اسید – باز ایفا می کند. غلظت خیلی زیاد یا خیلی کم سدیم می تواند شدیداً عمکلرد و حیات انسان را به مخاطره بیاندازد.

  وبگاه پرستارسدیم در روده و از غذا و مایعات خورده شده و همچنین از طریق بسیاری از داروها جذب می شود. غالباً میزان مصرف سدیم خیلی بیشتر از نیاز بدن انسان است، اما افراد دارای کلیه سالم بندرت تجمع سدیم را تجربه می کنند، زیرا سدیم از طریق کلیه ها و برای بازیافت تعادل آن دفع می شود. چند حقیقت در مورد غلظت سدیم در بدن عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دامنه طبیعی سدیم بدن انسان 135 تا 145mEq/L یا 135mmol/L است. این نمایانگر غلظت سدیم است – مقدار سدیم در رابطه با آب (نه ضرورتا مقدار کل سدیم بدن انسان)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سدیم به اشکال مختلفی در بدن وجود دارد از قبیل کلرید سدیم (NaCl)، بیکربنات سدیم (NaHCO3)، سدیم فسفات (Na2HPO4). هرچند برای اینکه سدیم برای بدن قابل مصرف باشد، بایستی کاملا در آب یا شیره غذایی که خورده ایم، حل شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استخوان ها حاوی حدود 40% سدیم بدن هستند؛ سلول های ارگان های مختلف حدود 2 تا 5 درصد و پلاسمای خون و سایر مایعات خارج سلولی 55% سدیم بدن را در خود جای داده اند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تخمین زده اند که پلاسما بطور نرمال حاوی حدود 140mEq/L سدیم است، که خیلی بیشتر از سدیمی است که در مایعات خارج سلولی یافت می شود، بنابراین سدیم با اسمولاریته مایعات بدن همیاری مهمی دارد.

  وبگاه پرستارتوزیع نامساوی سدیم در مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی موجب حفظ یک شیب الکتروشیمیایی می شود که برای عملکرد نرمال بدن ضروری است و از طریق انتقال فعال و با استفاده از پمپ سدیم – پتاسیم این شیب و توزیع نامساوی حفظ می شود. از آنجایی که یون سدیم برای حفظ سطح مایعات، فشار خون نرمال، هدایت مناسب ایمپالس های عصبی، عبور مواد غذایی به داخل سلول، حفظ تعادل مناسب و نرمال سدیم برای حیات انسان ضروری است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تنظیم سدیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکلیه و روده نقش مهمی در تنظیم سدیم مواد غذایی دریافتی دارند، زمانیکه محتوای سدیم رژیم غذایی روزانه خیلی بالا یا خیلی کم است. تحت شرایط نرمال، روده دارای نقش های زیر است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سدیم را از غذایی که می خوریم جذب می کند و کلیه تقریباً همان مقدار را از طریق ادرار دفع می کند؛ این عمل موجب حفظ تعادل سدیم می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر به هر دلیلی مصرف سدیم کم باشد، روده جذب سدیم را افزایش می دهد، و کلیه ها دفع سدیم از طریق ادرار را کاهش می دهند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت محتوای مجاری گوارشی حاوی مقادیر چشمگیری سدیم است. اگر این محتوای سدیم به دلیل ساکشن، اسهال یا استفراغ دفع شود، ممکن است هیپوناترمی رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کمبود سدیم مصرفی معمولا نادر است و تنها دلیل هیپوناترمی نمی تواند باشد، همچنین میزان دفع سدیم از طریق تعریق کم است. هرچند ترکیب این دو با ریسک فاکتورهای دیگر می تواند موجب هیپوناترمی شود.

  وبگاه پرستارتنظیم سدیم در کلیه به عوامل متعددی بستگی دارد. دو فاکتور اصلی درگیر در غلظت سدیم خون عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مقدار خود سدیم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مقدار آب موجود در سیستم گردش خون

  وبگاه پرستارزمانی که سدیم جذب می شود، آب به طور غیرفعال همراه آن جذب می شود. گرچه بدن از مکانیسم های مجزایی برای تنظیم این عوامل (آب و سدیم) استفاده می کند، این دو مکانیسم با هم کار کرده تا فشار خون را در سطح نرمال تنظیم و حفظ کنند. اگر غلظت سدیم خیلی پایین باشد (مثل هیپوناترمی)، می توان آن را از طریق کاهش آب بدن یا افزایش سدیم بدن تصحیح کرد. زمانی که غلظت سدیم خیلی بالا باشد (مثل هیپرناترمی)، از طریق جذب کمتر و دفع بیشتر سدیم و احتباس آب تصحیح می شود.

  وبگاه پرستارهورمون ها نیز نقش مهمی در حفظ تعادل سطح سدیم دارند. سه هورمون اصلی یا سه A تنظیم سطح سدیم عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH): بازجذب آب را کنترل می کند، که موجب تغلیظ یا رقیق شدن سطح سدیم می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلدسترون (Aldosterone): کلیه ها را وادار می کند که سدیم را بازجذب کرده و دفع سدیم را کاهش می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP): زمانی که دیواره های قلب بخاطر فشار خون بالا دچار کشیدگی شوند، این هورمون ترشح می شود و موجب دفع سدیم از طریق کاهش بازجذب کلیوی سدیم می شود، بدینوسیله دفع سدیم را از کلیه ها افزایش می دهد.

  وبگاه پرستارزیاد شدن حجم مایعات و افزایش فشار خون موجب کشیدگی دهلیز قلبی می شود، بنابراین آزاد سازی ANP تحریک شده و این هورمون به نوبه خود موجب تحریک دفع کلیوی سدیم (همراه با آب) می شود و دفع ادرار حجیم یا برونده ادراری (diuresis) را افزایش می دهد و بنابراین آب و سدیم زیادی دفع شده، موجب کاهش حجم خون می شود.

  وبگاه پرستار کنترل هورمونی حجم مایعات و غلظت سدیم برای حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ها مهم است. اختلال در توانایی تنظیم سدیم و مایعات بدن می تواند موجب هیپوناترمی یا هیپرناترمی شود. پاسخ بدن به افزایش سطح سدیم و افزایش بار مایعات در را بخوانید.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • پاسخ بدن به افزایش سدیم و اورلود مایعات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارخلاصه ای از پاسخ بدن به افزایش سطح سدیم و افزایش بار مایعات در اینجا آمده است. کنترل هورمونی حجم مایعات و غلظت سدیم برای حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ها مهم است. اختلال در توانایی تنظیم سدیم و مایعات بدن می تواند موجب هیپوناترمی یا هیپرناترمی شود.

  پاسخ هورمونی بدن به افزایش سدیم و اورلود مایعات:

  غده تحت تاثیر غلظت سدیم، حجم مایعات، غلظت پتاسیم
  آلدسترون: پاسخ آدرنال غلظت پایین سدیم، حجم کم مایعات یا غلظت بالای پتاسیم ← آزاد شدن آلدسترون از کورتکس آدرنال ← افزایش بازجذب سدیم از توبول های کلیوی و افزایش دفع پتاسیم ← کاهش سطح یون سدیم همراه با دفع آب و افزایش پتاسیم ادرار
  ADH: پاسخ هیپوفیز بالا بودن غلظت سدیم و اسمولاریته پلاسما موجب تحریک لوب خلفی غده هیپوفیز شده و ADH ترشح می شود ← کلیه آب بیشتری بازجذب می کنند (مستقل از سدیم) ← کاهش اسمولاریته پلاسما ← کاهش غلظت سدیم در کلیه ها ← SDH همچنین تشنگی را تحریک کرده و جذب خوراکی مایعات را افزایش می دهد ← کاهش اسمولاریته سرم
  ANP: قلب کشیدگی و اتساع دهلیز راست در اثر افزایش حجم موجب تحریک ترشح ANP می شود ← این هورمون کلیه را تحریک کرده تا دفع سدیم را افزایش داده و ترشح ADH و رنین در کلیه را مهار می کند ← فعالیت آنژیوتنسین II در غده آدرنال را بلوک می کند ← عدم ترشح آلدسترون، شل شدگی آرتریول های آوران، افزایش ریت فیلتراسیون گلومرولی ← افزایش برونده ادراری ← کاهش حجم مایعات
  آلدسترون: پاسخ آدرنال کاهش غلظت پتاسیم یا بالا بودن حجم مایعات و آزاد شدن ANP ← مهار ترشح آلدسترون ← دفع آب و سدیم بیشتر از کلیه ← حفظ پتاسیم
  ADH: پاسخ هیپوفیز کاهش غلظت سدیم ← مهار ترشح ADH ← دفع آب بیشتر از کلیه ها ← بالا رفتن غلظت سدیم
  ANP: قلب کاهش حجم مایعات موجب رفع اتساع دهلیز راست شده بنابراین ترشح ANP وجود ندارد.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت پرستاری زمانی به تشخیص عدم تعادل سدیم و برنامه ریزی مراقبت می انجامد می که سابقه مصرف سدیم بیمار به دقت گرفته شود؛ از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مصاحبه بیمار و تهیه جزئیات سابقه داروهای مصرفی بیمار
   • تاریخچه مصرف داروهای تجویز شده و بدون نسخه (OTC) و مصرف آب مفید است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تاریخچه رژیم غذایی با تمرکز بر میزان نمک، پروتئین و آب مصرفی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرور پرونده بیمار از نظر میزان مایعات تزریقی دریافتی بیمار
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی و شناخت اختلالات حاد بیمار (مثل تروما، عفونت و غیره) یا اختلالات مزمن (مثل بیماری های همزمان)؛ بخصوص بیماری های قلبی، ریوی و نورولوژیک. این بررسی و شناخت علائم جدید و اهمیت هر یک از علائم و منبع احتمالی عدم تعادل را می تواند مشخص کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش و ثبت دفع و جذب برای تشخیص عدم تعادل سدیم و مایعات و اجرای مداخلات پرستاری حیاتی است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت برای تعیین کاهش یا افزایش سطح سدیم نقش پایش جذب و دفع بسیار حیاتی است؛ بنابراین دفع گوارشی و ترشحات زخم بایستی مورد توجه باشد. همچنین مصرف شکولات، اسنک ها و سایر غذاها را نیز باید در نظر داشت.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت توزین روزانه به عنوان مقیاس اندازه عدم تعادل مایعات بسیار مهم است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی نتیجه آزمایش های روتین و روزانه از قبیل اسمولاریته برای کمک به افتراق بیمار مبتلا به هیپرولومی یا هیپوولومی و افتراق هیپرناترمی از هیپوناترمی بسیار اهمیت دارد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ممکن است برای تعیین میزان دفع سدیم بیمار، سدیم ادرار و همچنین سدیم سرم اندازه گیری شود.

  وبگاه پرستارداشتن یک تصویر کامل از وضعیت آب و الکترولیت بیمار می تواند به تشخیص های پرستاری صحیح بیمار و بررسی وضعیت موجود بیمار کمک کند و در برنامه ریزی مداخلات پرستاری اثربخش از اهمیت بالایی برخوردار است. برای آشنایی هر چه بیشتر با بررسی و شناخت پرستاری تعادل سطح سدیم؛ فرآیند پرستاری در اختلالات آب و الکترولیت را به همراه فرآیند پرستاری هیپوناترمی و فرآیند پرستاری مبتلایان به هیپرناترمی مطالعه کنید.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارهیپرناترمی (Hypernatremia) بالا رفتن سطح سدیم سرم است. اگر غلظت سدیم سرم بیشتر از 145mEq/L باشد، هیپرناترمی گفته می شود. از آنجایی که سدیم الکترولیتی است که به عملکرد اعصاب و عضلات، حفظ فشار خون کمک می کند؛ بالا بودن سطح سدیم شدیداً کارکرد بدن را به مخاطره می اندازد. هیپرناترمی شدید غلظت سدیم سرم بالاتر از 152 میلی اکی والان در لیتر است و می تواند موجب تشنج و مرگ شود (فرآیند پرستاری هیپرناترمی را مطالعه کنید).

  وبگاه پرستارموارد زیر را می توان از علل ایجاد کننده هیپرناترمی برشمرد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت جذب مفرط در اثر مصرف ناخواسته سدیم زیاد یا انفوزیون زیادی مایع حاوی سدیم (برای نمونه، برای درمان اسیدوز بیکربنات سدیم زیادی تجویز شود یا مایعات هیپرتونیک سرشار از سدیم به صورت وریدی تزریق شود).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مصرف مفرط محلول های پر سدیم از قبیل آب دریا یا داروهای حاوی سدیم (بندرت موجب هیپرناترمی می شوند زیرا کنترل روده از بازجذب سدیم جلوگیری می کند).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش شدید مصرف مایعات – سالمندان در خطر بالای هیپرناترمی هستند زیرا مکانیسم تشنگی آنها کاهش می یابد و منجر به کاهش مصرف مایعات و احتمال دهیدراسیون می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت از دست دادن آب زیاد در مقایسه با مقدار سدیم خون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع آب ممکن است در اثر تکرر ادرار یا پلی اوری (polyuria) رخ دهد (کلیه ها ادرار زیاد دفع کنند).
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علل و علائم هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارداروهای دیورتیک کلیه ها را وادار می کنند که آب بیشتر از سدیم متناظر آن دفع کنند و این یکی از علل شایع هیپرناترمی است. به علاوه، پاتولوژی غده هیپوفیز یا هیپوتالاموس می تواند منجر به کمبود هورمون ضد ادراری (ADH) شود که نتیجه آن دیابت بیمزه (diabetes insipidus) و دیورز شدید (همراه با برونده بالای ادراری) است.

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH) وازوپرسین (vasopression) نیز نامیده می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH) در هیپوتالاموس تولید می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH) سپس توسط هیپوفیز به داخل جریان خون آزاد می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این هورمون روی بخش دیستال توبول های کلیوی تاثیر گذاشته و از دفع آب خون به داخل ادرار پیشگیری می کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مهار وازوپرسین منجر به دفع زیادی آب از ادرار می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این موجب بالا رفتن غلظت سدیم پلاسما می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بنابراین هیپرناترمی ممکن است در دیابت بیمزه (diabetes insipidus) رخ دهد زیرا بیماری موجب تولید و دفع بیش از حد ادرار و دهیدراسیون می شود.

  وبگاه پرستاراین اختلال نباید با دیابت ملیتوس (diabetes mellitus) اشتباه گرفته شود، که در آن کمبود انسولین و نارسایی تولید انسولین وجود دارد. دیابت بی مزه در اثر نارسایی هیپوتالاموس در تولید وازوپرسین یا نارسایی توبول دیستال کلیوی در پاسخ به وازوپرسین ایجاد می شود. عاقبت هر یک از این دو اختلال این است که کلیه ها می توانند سدیم را حفظ کرده و سطح سدیم بدن را تنظیم کنند اما قادر به حفظ و احتباس آب نیستند.

  وبگاه پرستاربیمارانی که بی هوش هستند (بیماران کوماتوز) و قادر به نوشیدن آب نیستند ممکن است از هیپرناترمی ناشی از دفع آب رنج ببرند که در اثر تعریق و تبخیر از ریه ها و ادرار دفع شده و منجر به دهیدراسیون می شود، و کم آبی موجب افزایش غلظت سدیم و هیپرناترمی می شود. هیپرناترمی ممکن است همچنین در اثر دفع آب از بدن بخاطر تعریق زیادی در گرمای شدید یا ورزش شدید یا دفع محتویات معده رخ دهد، اسهال، استفراغ بلند مدت نیز می تواند موجب بالا رفتن سطح سدیم شود، یا کسانی که تنها آب نمی نوشند. هر بیماری که در آن ایمپالس تشنگی از بین برود احتمالا موجب دهیدراسیون و هیپرناترمی می شود. اگر برای بیمار محلول های حاوی سدیم بالا انفوزیون شود، از قبیل محلول سدیم بیکربنات برای درمان اسیدوز، ممکن است هیپرناترمی به صورت تصادفی و بی دقتی رخ دهد.

  وبگاه پرستاردر هیپرناترمی مایعات داخل سلولی در تلاش برای کاهش غلظت سدیم و رقت مایع خارج سلولی به خارج از سلول نشت می کنند. این مسئله موجب دهیدراسیون سلول و چروکیدگی سلول می شود، در نتیجه بافت خشک می شود و این مسئله بخصوص در غشاهای مخاطی، کاهش تورگور یا خاصیت ارتجاعی پوست و تشنگی (تحریک شده در اثر آزاد شدن هورمون ضد ادراری) مشاهده می شود.

  وبگاه پرستاربعضی از علائم هیپرناترمی متغیر بوده و به علت زمینه ای آن بستگی دارد. اگر دهیدراسیون در اثر استفراغ، اسهال یا نخوردن مایعات رخ دهد؛ برونده ادراری کم خواهد شد (کمتر از 30 میلی لیتر در ساعت) و ادرار به رنگ زرد تیره خواهد شد. هرچند، اگر وضعیت هیپراسموتیک (hyperosmotic) و یا اختلالات منجر به کاهش آزاد شدن آنتی دیورتیک هورمون از قبیل دیابت بی مزه وجود داشته باشد؛ برونده ادراری فوق العاده زیاد می شود. در هر صورت، نشانه های دهیدراسیون وجود خواهد داشت که شامل خشکی مخاط و تشنگی است.

  وبگاه پرستارهیپرناترمی می تواند روی سلول های مغزی تاثیر گذاشته و موجب آسیب نورولوژیک شود و علائم زیر در بیمار دیده شود:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گیجی یا کانفیوژن
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فلج عضلات ریه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کما
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت حتی مرگ

  وبگاه پرستارشدت علائم مستقیما به سرعت وقوع هیپرناترمی بستگی دارد. هیپرناترمی که سریعا ایجاد شود به سلول های مغزی زمان لازم برای سازگاری با محیط پر سدیم جدید را نمی دهد و بنابراین علائم شدید مغزی خیلی سریع ظاهر می شوند.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری در درمان هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاراگر علت زمینه ای هیپرناترمی دهیدراسیون (dehydration) باشد، درمان اولیه آن رهیدراسیون (rehydration) و جایگزینی مایعات خواهد بود. بایستی ریت جایگزینی مایعات را بدقت پایش کرده و از محلول های هیپوتونیک استفاده کرد. پرستار بایستی مراقب موارد زیر باشد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اجتناب از هیدراسیون مفرط (overhydration) بیمار، که می تواند موجب وقوع هیپوناترمی رقتی (dilutional hyponatremia) شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی مایع تجویز شده برای بیمار و اجتناب از تجویز حجم های بالا از مایعات هیپوتونیک
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انفوزیون کند و تدریجی مایعات، بخصوص اگر هیپرناترمی مدتی است که وجود دارد. بافت مغز خود را با هیپرناترمی سازگار می کند و ممکن است به انفوزیون مایعات هیپوتونیک بصورت تورم و افزایش فشار داخل جمجمه پاسخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انفوزیون مایعات را آرام کرده و در صورت بدتر شدن علائم بیمار بجای بهبود علائم با رهیدراسیون، به مراقبت دهنده اولیه گزارش کند.

  وبگاه پرستاراگر عدم تعادل هورمونی وجود دارد، درمان حول بازیافت وضعیت هورمونی متمرکز خواهد بود. برای مثال، در افزایش سطح آلدسترون یا بیماری هیپرآلدسترونیسم (hyperaldosteronism)، تومور مهاجم درآورده می شود و در سندرم کوشینگ (Cushing syndrome) که در آن کورتیکواستروئیدها همانند آلدسترون عمل کرده و موجب بازجذب سدیم می شوند؛ درمان حول افزایش دفع آلدسترون یا کورتیکواستروئید می چرخد. اگر سطح آلدسترون یا کورتیکواستروئید شدیداً در بدن محدود باشد، نارسایی هورمونی رخ می دهد و منجر به هیپوناترمی می شود.

  وبگاه پرستاردر دیابت بی مزه (برای نمونه کاهش ترشح ADH)، هورمون ضد ادراری مکمل به صورت دارویی برای بیمار تجویز می شود. در طی درمان با مکمل ها بایستی مواظب بود که مصرف ADH زیاد نشود که موجب احتباس آب و احتمال هیپوناترمی رقتی خواهد شد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سرعت گیر

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • کدامیک از اطلاعات بالینی زیر حاکی از آن است که بیمار در خطر ابتلا به هیپرناترمی است؟
   • الف) برونده ادرار بیمار در طی 8 ساعت گذشته 400 میلی لیتر در ساعت بوده است.
   • ب) تجزیه و تحلیل گازهای خون شریانی حاکی از pH بالای 7.50 است.
   • ج) آب به صورت وریدی با ریت 300 میلی لیتر در ساعت انفوزیون شده است.
   • د) بیمار تهوع و استفراغ را برای 4 روز گذشته گزارش می کند.
  • کدامیک از اطلاعات زیر در تاریخچه بیمار به پرستار هشدار می دهد که بیمار را دقیقا از نظر هیپرناترمی تحت نظر بگیرد؟
   • الف) بیمار از شش سال پیش دارای تشخیص نارسایی کلیوی است.
   • ب) بیمار فورزماید (لازیکس [furosemide (Lasix)]) سه بار در روز می گیرد.
   • ج) تاریخچه غذایی بیمار نشانگر مصرف غذاها و نوشیدنی های کم نمک است.
   • د) سابقه شغلی بیمار حاکی از آن است که بیمار در محیط کار فوق العاده گرم کار می کند.
  • پرستار برای تعیین زیادی بودن درمان تجویز شده برای هیپرناترمی بیمار، کدامیک از نشانه های زیر را تحت پایش قرار می دهد؟
   • الف) بیمار دارای غشاهای مخاطی خشک بوده و از تشنگی شاکی است.
   • ب) پرستار صدای روده بیش فعال در تمامی سطح شکم بیمار سمع می کند.
   • ج) پرستار متوجه می شود که برونده ادراری بیمار در طی 3 ساعت گذشته 10 میلی لیتر در ساعت بوده است.
   • د) بیمار دچار ضعف، گیجی، خواب آلودگی و لتارژی می شود.

   مطالب زیر می تواند برای پاسخ به سئوالات فوق مفید باشد:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکاهش غلظت سدیم سرم را هیپوناترمی (hyponatremia) می گویند. هیپوناترمی به کاهش غلظت سدیم پلاسمای خون به کمتر از دامنه طبیعی آن (کمتر از 134 میلی اکی والان در لیتر) اطلاق می شود. غلظت سدیم خون می تواند به دلایل مختلفی افت کند، از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کل سطح سدیم نسبت به سطح آب بدن کاهش می یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح سدیم تغییر نمی کند، بلکه سطح آب افزایش می یابد و موجب رقیق شدن غلظت سدیم (هیپوناترمی رقتی) می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ترکیب کاهش مصرف سدیم یا دفع مفرط غیرطبیعی سدیم رخ می دهد.

  وبگاه پرستارمصرف بیش از حد آب یا احتباس بیش از حد آب بدون جذب یا احتباس مقدار هم ارز سدیم می تواند موجب وقوع هیپوناترمی شود بخصوص اگر مکانیسم های کنترل تعادل مایعات و الکترولیت های بدن درست کار نکنند. اختلال عملکرد ارگان یا هورمون های تنظیم کننده سدیم و آب (مثل کلیه ها، هیپوفیز و هیپوتالاموس [آلدسترون] یا غده فوق کلیوی [ADH] و همچنین ANP دهلیز راست قلب) می تواند موجب دفع بیش از حد سدیم و احتباس آب شود که حاصل آن هیپوناترمی یا کاهش سطح سدیم خواهد بود.

  وبگاه پرستارهیپوناترمی انواع مختلفی دارد که بستگی به سطح مایع در خون دارد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی هیپوتونیک هیپوولومیک (Hypovolemic hypotonic hyponatremia): مایعات و مواد محلول در آن دفع می شود، همزمان سدیم بیشتری نسبت به آب دفع می شود بطوریکه مایع باقیمانده در بدن هیپوتونیک (رقیق) است. ممکن است این وضعیت در صورت خونریزی یا از دست دادن حجم داخل عروقی از طریق مجاری گوارشی یا عملکرد کلیوی و بخصوص در اثر استفاده از دیورتیک ها رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی هیپوتونیک هیپرولومیک (Hypervolemic hypotonic hyponatremia): در این وضعیت سطح آب بدن افزایش می یابد بدون اینکه متناسب با آن سطح سدیم نیز افزایش یابد. این وضعیت بیشتر در سیروز کبد (cirrhosis)، کمبود پروتئین (hypoproteinemia) از جمله کمبود آلبومین بدن، نارسایی قلبی (heart failure) و سندرم نفروتیک (nephrotic syndrome) رخ می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی هیپوتونیک نورموولومیک (Normovolemic hypotonic hyponatremia): این اختلال بیشتر در بیماران بستری رخ می دهد، بخصوص در بیمارانی که دچار افزایش تولید هورمون ضد ادراری (ADH) هستند.

  وبگاه پرستاردر هیپوناترمی مایعات از خارج سلول به داخل سلول حرکت می کنند، یعنی از محیط با اسمولاریته پایین و غلظت سدیم کم به محیط دارای اسمولاریته بالاتر و غلظت بالاتر سدیم حرکت می کنند. حاصل این حرکت مایع تورم بافتی یا ادم در بخش ها، نواحی و ارگان های مختلف بدن و از جمله مغز است (شکل 1).

  آکادمی آب و الکترولیت
  شکل 1 حرکت آب از مایع خارج سلولی به داخل سلول، از محیط با اسمولاریته و غلظت سدیم پایین به محیط با اسمولاریته و غلظت سدیم بالاتر؛ که حاصل آن تورم سلول است.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علل و علائم هیپوناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکاهش مصرف سدیم از قبیل مصرف رژیم غذایی کم نمک برای مدت طولانی می تواند توانایی بدن در دستیابی به سطح کافی سدیم را تهدید کند. از دست دادن سدیم در اثر مصرف دیورتیک ها نیز می تواند موجب هیپوناترمی شود. این وضعیت ها به تنهایی ممکن است شرط کافی برای وقوع هیپوناترمی نباشند، اما تحت شرایط خاص می توانند هیپوناترمی ایجاد کنند. برای مثال، اگر بیمار داروهای دیورتیک را همزمان با رژیم غذایی کم سدیم مصرف کند در خطر بالاتر هیپوناترمی قرار می گیرد. به علاوه، بعضی از بیماری های اسهالی می توانند موجب دفع مفرط سدیم بدن شوند (فرآیند پرستاری هیپوناترمی را بخوانید).

  وبگاه پرستارنوشیدن یا انفوزیون خیلی زیاد آب یکی دیگر از علل هیپوناترمی است زیرا زیاد شدن آب بدن موجب رقیق شدن سطح سدیم خون می شود. برای مثال؛ آبجو که عمدتا حاوی آب و اندکی سدیم است، می تواند در صورت مصرف افراطی موجب هیپوناترمی شود. از دست دادن سدیم و آب در اثر تعریق و تبخیر و جایگزینی آب از دست رفته به تنهایی می تواند موجب هیپوناترمی شود. بدن بطور نرمال مایع اضافی را دفع می کند و بازجذب سدیم را افزایش می دهد تا تعادل آن را بازیافت کند.

  وبگاه پرستاربه همین خاطر، اگر یکی از مکانیسم های کنترل سدیم – آب درست کار نکند، از قبیل کلیه ها که در حالت طبیعی آب اضافی بدن را دفع می کنند، می تواند موجب احتباس آب و هیپوناترمی رقتی (dilutional hyponatremia) شود. غده هیپوفیز و هیپوتالاموس هورمون ADH را ترشح می کنند (که بازجذب آب از کلیه ها را کنترل می کند)، و قشر غده فوق کلیوی (کورتکس آدرنال) آلدسترون را ترشح می کند (که بازجذب سدیم از کلیه ها را کنترل می کند). تغییر عملکرد هر یک از این سیستم های هورمونی موجب به هم خوردن تنظیم سدیم و آب بدن می شود و می تواند به هیپوناترمی بیانجامد. برای مثال؛ سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) با تولید افراطی ADH همراه است (معمولا توسط تومور یا بعضی از بیماری های ریوی مثل سل یا پنومونی باکتریال ایجاد می شود)، و موجب می شود که کلیه ها مایعات را به صورت افراطی محبوس کرده و حاصل آن هیپوناترمی رقتی است. وضعیت هایی که موجب کاهش ترشح آلدسترون می شوند، عبارتند از:

  وبگاه پرستاربسیاری از علائم هیپوناترمی به علت هیدراسیون هیپوتونیک است – وجود محتوای آب خیلی زیاد بدون سدیم هم ارز آن. شایعترین علائم این اختلال عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردرد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم آگاهی به زمان و مکان
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خستگی و کوفتگی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کرامپ های عضلانی

  وبگاه پرستاراعتقاد بر این است که علائم نورولوژیک در اثر حرکت آب به داخل سلول های مغزی رخ می دهد که موجب تورم و اختلال عملکرد طبیعی سلول می شود. کرامپ های عضلانی ممکن است در نتیجه وقفه در تعادل سدیم و پتاسیم یا شیفت آب به داخل سلول باشد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری در درمان هیپوناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاردرمان اصلی هیپوناترمی ناشی از زیاد بودن آب آزاد بدن شامل دفع آب اضافی است و اگر اندیکاسیون داشته باشد، منبع احتباس آب در بدن رفع شود. اگر برای دفع آب اضافی برای بیمار دیورتیک تجویز شده است، پرستار بایستی جذب و دفع (I&O) و همچنین سطح الکترولیت های بیمار را به دقت پایش کند. بیشتر دیورتیک ها از طریق دفع آب و سدیم عمل می کنند، بنابراین سطح سدیم ممکن است در ابتدا پایین بماند. اگر بیمار علائم کاهش سدیم داشت، مکمل سدیم ممکن است داده شود. پرستار بایستی بیمار را به دقت از نظر نشانه های هیپرناترمی (از قبیل تشنگی، آژیتاسیون، بیش رفلکسی) پایش کند که نشانگر دفع خیلی زیاد آب از بدن یا انفوزیون خیلی زیاد سدیم به بدن می تواند باشد. ممکن است در مصرف دیورتیک ها دفع پتاسیم نیز رخ دهد، بنابراین پرستار بایستی بیمار را از نظر علائم و نشانه های هیپوکالمی (hypokalemia) نیز پایش کند (فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت را بخوانید).

  وبگاه پرستاردر استفاده از سالین هیپرتونیک برای انفوزیون به بیمار بایستی دقت کرد تا از شیفت سریع سطح سدیم اجتناب شود. پرستار بایستی از طول زمان هیپوناترمی و شدت علائم آن آگاه باشد. اگر علائم شدید هستند و هیپوناترمی حاد در طی مدت کمتر از 48 ساعت رخ داده است، مکمل سدیم بایستی سریعا برای بیمار انفوزیون شود تا از عوارض ناشی از کاهش سطح سدیم پیشگیری شود. تعیین مکرر سطح سدیم خون باید انجام شود تا افزایش سطح سدیم به مقدار 2 میلی اکی والان در لیتر در طی 3-4 ساعت و حداکثر 15 میلی اکی والان در روز تجاوز نشود. اگر سطح سدیم برای مدت بیشتر از 48 ساعت پایین بوده است، اقدامات زیر به عمل می آید:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انفوزیون آرام سالین هیپرتونیک (کلرید سدیم 3% و 5%)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش بیمار از نظر نشانه های ادم مغزی و اختلالات نورولوژیک بخصوص اگر هیپوناترمی 48 ساعت یا بیشتر ادامه داشته است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش سطح سدیم سرم و گزارش افزایش آن به بیشتر از 0.5 میلی اکی والان در ساعت یا 12 میلی اکی والان در روز

  وبگاه پرستاراگر افزایش ترشح ADH وجود دارد (SIADH)، درمان معمولا شامل موارد زیر خواهد بود:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خارج سازی بافت یا تومور ترشح کننده هورمون ضد ادراری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفاده از دیورتیک ها و محدودیت مصرف مایعات به عنوان درمان، و پرستار بایستی بیمار را از نظر درمان زیادی و دهیدراسیون پایش کند که شامل کنترل جذب و دفع، توزین روزانه و بررسی کاهش وزن و نشانه های هیپرناترمی است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر کمبود آلدسترون یا کورتیزول وجود داشته باشد، ممکن است درمان مکمل تجویز شود. پرستار بایستی بیمار را از نظر نشانه های درمان مفرط پایش کند که شامل نشانه های هیپرناترمی و سندرم کوشینگ (Cushing syndrome) ناشی از افزایش کورتیزول است.

  وبگاه پرستاراگر انفوزیون مایعات عاری از سدیم موجب هیپوناترمی شده باشد، انفوزیون توسط اضافه کردن سدیم تصحیح می شود. دیورتیک درمانی و مکمل های سدیم ممکن است برای بازیافت تعادل مایع و الکترولیت استفاده شود. بایستی احتیاطات فوق همگی بعمل آیند.

  وبگاه پرستارمایع و مکمل سدیم ممکن است در صورت کاهش سطح سدیم در اثر موارد زیر، تجویز شود:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ساکشن لوله معده (نازوگاستریک تیوب)

  وبگاه پرستارپرستار بایستی:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش بیمار از نظر افزایش سطح مایع و سدیم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کنترل دقیق جذب و دفع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش وزن
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش نتایج آزمایشات الکترولیت ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش و درمان سطح قند خون در صورت از دست دادن مایع بخاطر هیپرگلیسمی و دیورز اسموتیک، برای اطمینان از متعادل ماندن سطح قند خون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش بیمار از نظر هیپوگلیسمی ناشی از انسولین درمانی

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیماران در خطر هیپوناترمی را به دقت تحت نظر بگیرد و اقدامات مراقبتی لازم را بعمل آورد که شامل آموزش بیمار برای بهبود مراقبت از خود نیز هست.

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش بیماران مبتلا به سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) و آموزش بیماران مبتلا به نارسایی غده فوق کلیوی (adrenal insufficiency) که کورتیکواستروئیدها بایستی بطور مداوم مصرف شوند (همیشه دوز اورژانسی از دارو به همراه داشته باشند).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آموزش نشانه های بحران آدرنال که ممکن است تحت شرایط فیزیکی (مثل جراحی یا صدمه) و یا استرس عاطفی رخ دهد:
   • ضعف مفرط
   • تهوع و استفراغ
   • هیپوتانسیون (ممکن است به شوک تبدیل شود)
   • گیجی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مراقبت از بیماران تحت درمان با لیتیوم از نظر نشانه های سمیت دارویی در زمان وقوع هیپوناترمی. سمیت ممکن است رخ دهد حتی اگر دوز دارو کنترل شده و یکنواخت باشد زیرا هیپوناترمی موجب افزایش احتباس لیتیوم و بالا رفتن سطح خونی این دارو می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیماری که لیتیوم دریافت می کند را آموزش داده که روزانه مصرف کافی نمک داشته باشد و مواظب علائم مسمومیت با لیتیوم باشد.

  وبگاه پرستاراین بیماران بایستی بدانند که باید نمک به اندازه کافی مصرف کنند، در عین بی اشتهایی مصرف غذا داشته و هر گونه بی اشتهایی شدید را گزارش کنند؛ از مصرف دیورتیک ها اجتناب کرده یا با احتیاط مصرف کنند. این بیماران بایستی مکررا تحت مانیتورینگ قرار گرفته و با پزشک یا پرستار خود ویزیت منظم داشته باشند.

  مطالب زیر می تواند به شما در بررسی و شناخت و تدوین طرح مراقبت پرستاری بیماران مبتلا به اختلال سطح سدیم کمک کند:
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • نکات کلیدی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارسدیم اصلی ترین یون مثبت مایع خارج سلولی است و تعیین کننده اصلی غلظت مایع خارج سلولی یا اسمولاریته مایع خارج سلولی است. سدیم به اشکال مختلفی در بدن وجود داشته و در استخوان ها ذخیره شده و در اکثر مایعات بدن وجود دارد. سدیم برای حفظ فشار خون، هدایت ایمپالس های عصبی و گردش مواد مغذی به داخل سلول از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنابراین عدم تعادل سدیم (خارج از دامنه 135-145 میلی اکی والان در لیتر) می تواند موجب عدم تعادل مایعات و همچنین عدم تعادل دیگر الکترولیت ها شود.

  وبگاه پرستارسایر نکات کلیدی این مبحث عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت غلظت سدیم خون از طریق جذب سدیم از روده ها و دفع سدیم از کلیه ها متعادل نگهداری می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلدسترون، هورمون ضد ادراری و ANP احتباس یا دفع سدیم و آب را کنترل می کنند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرناترمی افزایش سطح سدیم خون می باشد، ممکن است در اثر مصرف بیش از حد یا کاهش دفع سدیم رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت از دست دادن آب و دهیدراسیون رایجترین علت هیپرناترمی هستند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بالا بودن سطح سدیم همراه با بالا بودن مایعات می تواند منجر به احتباس مایعات، فشار خون بالا (هیپرتانسیون) و ادم شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی کاهش شدید سطح سدیم است، می تواند در اثر مصرف دیورتیک ها، آزاد شدن زیاد هورمون ضد ادراری یا کمبود ترشح آلدسترون (یا کورتیزول)، تعریق مفرط (درمان شده با مایعات بدون سدیم)، استفراغ، اسهال یا ساکشن لوله معده رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم تعادل سدیم می تواند به عدم تعادل سایر الکترولیت ها نیز بینجامد و اگر سریعا تصحیح نشود، عدم تعادل پتاسیم رخ داده که می تواند کشنده باشد زیرا عدم تعادل آن می تواند به نقص عملکرد عصبی و قلبی ختم شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت درمان زیادی عدم تعادل سدیم می تواند موجب وضعیت برعکس شود. عدم تعادل سدیم، همچنین عدم تعادل مایعات و الکترولیت های دیگر (بخصوص پتاسیم)؛ اگر دقت نشود.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مطالعه موردی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارپنی پارکر 11 ساله بعد از 4 روز تهوع و استفراغ در بیمارستان بستری شده است. وی فقط جرعه های کوچک آب را می تواند نگهدارد. پنی گیج بوده و حالت تهاجمی دارد (فرآیند پرستاری گاستروآنتریت را بخوانید).

  وبگاه پرستارپوست و غشاهای مخاطی وی خشک است. سطح سدیم سرم وی 146 میلی اکی والان در لیتر (146 میلی مول در لیتر) است. علائم حیاتی وی نشانگر فشار خون 90/40 میلی متر جیوه، نبض 120 و تنفس 24 تا در دقیقه و درجه حرارت 37.2 درجه سانتیگراد است. پرستار بعد از انجام بررسی و شناخت پنی، مقادیر مبنا را اندازه گیری و ثبت نموده، طرح مراقبتی وی را براساس نیازهایش تدوین کرده و مداخلات لازم را پیش بینی می کند.

  بررسی و شناخت: مقادیر مبنا و نیازها

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پنی یک بچه است، بنابراین دفع مایعات تاثیر مهمتری دارد زیرا سطح مایعات بدن بچه ها از بزرگسالان بیشتر است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سه روز استفراغ با جرعه های آب احتمالا موجب هیپوولومی و تغلیظ خون شده است؛ بنابراین سطح سدیم در واقع ممکن است پایین باشد وقتی حجم مایعات بازیافت شد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت علائم نورولوژیک می تواند در اثر هیپوولومی یا عدم تعادل الکترولیت ها و یا ترکیب هر دو باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایین بودن فشار خون، تاکی پنه و تاکیکاردی، خشکی پوست و مخاط همگی نتیجه کاهش حجم خون و تلاش بدن در حفظ گردش خون بافتی باشد؛ اما مکانیسم جبرانی ممکن است شکست بخورد (فشار خون احتمالا بالاتر بوده است)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بالا رفتن درجه حرارت احتمالا در اثر دهیدراسیون بیمار است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پنی به رهیدراسیون و جبران مایعات برای تصحیح هیپولوومی نیاز خواهد داشت که احتمالا از 72 ساعت پیش یا قبل تر وجود داشته است.

  مداخلات پرستاری

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات وریدی – نیمی از مایع دریافتی نرمال سالین باشد بطوری که سطح سدیم بطور زیادی افت نکند. احتمالا 100 میلی لیتر در ساعت کفایت می کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش بیمار از نظر علائم هیپرناترمی در شروع و هیپوناترمی پس از هیدراسیون بیمار
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تعیین سطح سدیم هر سه ساعت یکبار. اطمینان حاصل شود که سطح سدیم به سرعت تصحیح نشود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تجویز الکترولیت هر 6 ساعت یکبار. به سطح الکترولیت هایی مثل پتاسیم و کلسیم توجه شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش بیمار از نظر علائم و نشانه های ادم مغزی همراه با انفوزیون مایعات – کند کردن تزریق مایع و گزارش علائم.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com