ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)
هیپوناترمی (Hyponatremia)
هیپرناترمی (Hypernatremia)
هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
هیپوکالمی (Hypokalemia)
هیپرکالمی (Hyperkalemia)
هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
دهیدراتاسیون (Dehydration)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت

  اختلالات آب و الکترولیت – تعادل اسید و باز

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اجزای کلیدی تعادل مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • فرآیند حرکت مایعات و مواد به داخل و خارج از سلول را شرح دهید.
  • مکانیسم های تنظیمی حفظ تعادل مایعات را با هم مقایسه کنید.
  • بین خصوصیات تعادل مایعات و عدم تعادل مایعات افتراق قائل شوید.
  • تعادل الکترولیت ها و شرایطی که عدم تعادل الکترولیت رخ می دهد را مقایسه کنید.
  • فرآیند تعیین اثربخشی رژیم درمانی بازیافت تعادل و توازن مایعات و الکترولیت ها را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به مبانی و اجزای تشکیل دهنده سیستم مایعات و الکترولیت پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی مرتبط با سیستم آب و الکترولیت معرفی می شوند. سپس کلیات و مبانی تعادل آب و الکترولیت بیان می شود. در ادامه سلول، مایعات و الکترولیت ها معرفی می شوند. در پایان نیز نکات کلیدی بحث بازگو شده، سئوالاتی برای تفکر نقادانه عرضه می شود. این سئوالات را می توان برای آمادگی امتحانات پایان ترم و همچنین سئوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد استفاده نمود. در عین حال برای ارزیابی یادگیری و تمرکز بر مطالب خوانده شده، چند سرعت گیر در جریان متن گذاشته شده است، تا علاوه بر پاسخ به آنها و یادآوری مطلب، توانایی تفکر نقادانه مخاطب تقویت شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عناصر کلیدی تعادل اسید و باز

  عناصر کلیدی تعادل اسید و باز بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • تعادل اسید – باز را شرح دهید.
  • معنی pH را شرح دهید.
  • بیان یون های هیدروژن را به صورت ریاضی تعریف کنید.
  • منابع اصلی یون هیدروژن بدن را لیست کنید.
  • بین اسید قوی و اسید ضعیف و بازهای قوی و بازهای ضعیف افتراق قائل شوید.
  • بافر را تعریف کرده و نقش سیستم های بافری در بازیافت تغییرات pH بدن را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به مبانی و اجزای تشکیل دهنده سیستم اسید – باز بدن پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی مرتبط با تعادل اسید و باز معرفی می شوند، سپس مقدمه ای بر سیستم اسید و باز بیان شده، به تعریف pH و عوامل موثر بر pH خون پرداخته می شود. در مرحله بعد اسیدها و بازها بحث می شوند و تعادل اسید – باز و مکانیسم های بافری درگیر در تعادل اسید – باز شرح داده می شود. در این مسیر چند سرعت گیر برای مرور مطالب خوانده شده و سئوالات تفکر نقادانه ارائه می شود و در پایان نکات کلیدی مبحث لیست می شوند.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری مایعات و الکترولیت

  بررسی و شناخت پرستاری و تست های تشخیصی عمومی مرتبط با تعادل مایعات و الکترولیت ها، اسید و باز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت نشانگر افزایش بار مایعات را بشناسید.
  • نتایج آزمایشی و داده های بررسی و شناخت نشانگر دهیدراسیون خفیف تا شدید را افتراق دهید.
  • بررسی و شناخت هماهنگ با عدم تعادل الکترولیت ها را تعیین کنید.
  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت پرستاری را از نظر نشانه های عدم تعادل اسید – باز ارزیابی کنید.

  مقدمه

  وبگاه پرستاردر این مقاله بررسی و شناخت پرستاری سیستم آب و الکترولیت و تعادل اسید – باز مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا کلیات بررسی و شناخت سیستم مایعات و الکترولیت ها و واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در این سیستم بحث می شوند، سپس به معرفی هر یک از آزمایشات مورد استفاده برای بررسی وضعیت آب و الکترولیت و تعادل اسید-باز پرداخته می شود. سپس الکترولیت های اصلی بدن معرفی شده و بررسی و شناخت کمبود یا افزایش سطح این الکترولیت ها توصیف می شود. الکترولیت هایی که در این مبحث شرح داده می شوند عبارتند از: سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفات، منیزیم و کلراید.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عدم تعادل مایعات

  عدم تعادل مایعات: پرحجمی و کم حجمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این فصل شما قادر خواهید بود:

  • پرحجمی (هیپرولومی) و کم حجمی (هیپوولومی) مایعات بدن را مقایسه و تبیین کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل مایعات را شناسایی کنید.
  • علائم عدم تعادل خفیف مایعات با عدم تعادل شدید را افتراق دهید.
  • مقادیر آزمایشات تشخیصی نشانگر عدم تعادل مایعات را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپرولومی یا هیپوولومی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل مایعات بدن را تعیین کنید.

  وبگاه پرستاراین بخش به بررسی اختلال تعادل مایعات بدن می پردازد. ابتدا کلیات دفع و جذب مایعات و گردش مایعات در بدن بطور مختصر بحث می شود. سپس به تعریف هیپوولومی و علل، علائم و مداخلات پرستاری هیپوولومی پرداخته می شود. در مرحله بعد هیپرولومی بحث شده، نکات کلیدی بیان می شوند. در پایان سئوالات تفکر نقادانه برای یادآوری آموخته ها مطرح می شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عدم تعادل سدیم

  عدم تعادل سدیم: هیپوناترمی و هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این مقاله شما قادر خواهید بود:

  • هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح داده و مقایسه کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل سدیم را شناسایی کنید.
  • علائم افزایش سطح سدیم و کمبود سدیم را افتراق دهید.
  • مقادیر تشخیصی آزمایشات مرتبط با عدم تعادل سدیم را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل سدیم را تعیین کنید.

  وبگاه پرستارمبحث عدم تعادل سدیم به بررسی هیپوناترمی و هیپرناترمی می پردازد. ابتدا واژه های کلیدی و کلیات مرتبط با سدیم و آب بدن معرفی می شوند. سپس مکانیسم های تنظیم سدیم بدن بحث شده، به بررسی و شناخت پرستاری سدیم پرداخته می شود. در نهایت هیپرناترمی و هیپوناترمی، علل و انواع علائم هر یک و مداخلات پرستاری هیپرناترمی و هیپوناترمی بیان می شود. برای مرور آموخته ها یک مطالعه موردی معرفی می شود و سئوالات تفکر نقادانه برای ارزیابی یادگیری ارائه می شود.

  رئوس مطالب

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوکالمی و هیپرکالمی

  عدم تعادل پتاسیم: هیپوکالمی و هیپرکالمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • هیپوکالمی و هیپرکالمی را با هم مقایسه و تبیین کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل پتاسیم را شناسایی کنید.
  • علائم افزایش و کمبود سطح پتاسیم را تمایز دهید.
  • مقادیر تشخیصی آزمایشات نشانگر عدم تعادل پتاسیم را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپوکالمی و هیپرکالمی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل پتاسیم را تعیین کنید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به بررسی عدم تعادل پتاسیم پرداخته می شود. عدم تعادل پتاسیم می تواند به صورت کاهش مفرط سطح پتاسیم یا هیپرکالمی و افزایش مفرط سطح پتاسیم یا هیپرکالمی باشد. ابتدا واژه های کلیدی معرفی شده، سپس به بررسی تبادل یون پتاسیم و فرآیند جذب و دفع پتاسیم بدن پرداخته می شود. سپس هیپرکالمی، علل هیپرکالمی، علائم هیپرکالمی و مراقبت های پرستاری هیپرکالمی؛ و هیپوکالمی، علل ایجاد کننده هیپوکالمی، علائم هیپوکالمی و مراقبت های پرستاری هیپوکالمی بحث می شوند. در پایان یک مورد بالینی معرفی شده و سئوالاتی برای مرور و تفکر نقادانه مطرح می شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوکلسمی و هیپرکلسمی

  عدم تعادل کلسیم: هیپوکلسمی و هیپرکلسمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این بحث شما قادر خواهید بود:

  • فرآیند متابولیسم طبیعی کلسیم در بدن انسان را شرح دهید.
  • مقادیر طبیعی آزمایشات سطح کلسیم تام سرم و یون کلسیم را بیان کنید.
  • علل، تظاهرات، درمان هیپوکلسمی و هیپرکلسمی را مقایسه و تبیین کنید.
  • تست های تشخیصی و رویه های مورد استفاده برای تشخیص قطعی هیپوکلسمی و هیپرکلسمی را توصیف کنید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان اختلال متابولیسم کلسیم را شرح دهید.

  وبگاه پرستاردر این بخش به بررسی متابولیسم کلسیم، هیپوکلسمی و هیپرکلسمی، علل و علائم هیپرکلسمی، تنظیم کلسیم، تست های تشخیصی عدم تعادل کلسیم، مداخلات پرستاری هیپوکلسمی، هیپرکلسمی و علل آن، علائم هیپوکلسمی، مداخلات پرستاری هیپوکلسمی، سئوالات خودآزمایی و بیان نکات کلیدی تعادل کلسیم بدن پرداخته می شود.

  رئوس مطالب

  لینک های مفید
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • واژه های کلیدی

 • کلیات

  کلیات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکلسیم فراوان ترین ماده معدنی بدن انسان است. کلسیم عمداً در استخوان ها و دندان ها یافت می شود که به عنوان مخزن ذخیره کلسیم سرم عمل می کنند. در حقیقت، 99 درصد از کلسیم بدن در استخوان ها و دندان ها ذخیره شده است. یک درصد باقیمانده در جریان خون به دو شکل یونیزه و باند با پروتئین حضور دارد. کلسیم نقش حیاتی در ساختمان و حفظ قدرت استخوان ها و دندان ها ایفاء می کند. به علاوه، کلسیم برای چندین فرآیند فیزیولوژیک دیگر اهمیت دارد شامل عملکرد طبیعی سلول، انتقال عصبی، قدرت انقباضی عضلات، ترمیم زخم ها، سیگنال دهی داخل سلولی.

  وبگاه پرستارتحت شرایط عادی، بدن تعادل لازم بین کلسیم یافت شده در بافت ها و کلسیم بدست آمده از رژیم غذایی را حفظ می کند. مقدار طبیعی کلسیم تام سرم (total serum calcium) با توجه به سن فرد متغیر است. دامنه طبیعی کلسیم یک فرد بالغ بین 8.6 تا 10.3 میلی گرم در دسی لیتر (2.23 تا 2.57 میلی مول در لیتر) است. در موقعیت های خاص، سطح کلسیم یونیزه که در بالغین بین 4.65 تا 5.28 میلی گرم در دسی لیتر (1.03 و 1.23 میلی مول در لیتر) است، تصویر بهتری از کفایت سطح کلسیم ارائه می دهد. این مسئله بخصوص زمانی صحت دارد که کمبود پروتئین وجود دارد. زیرا 50 درصد کلسیم یافت شده در بدن به پروتئین وصل است. عملکرد صحیح غده پاراتیروئید، سطح کافی ویتامین D و عملکرد نرمال کلیه ها نیز روی سطح کلسیم تاثیر می گذارد. عدم تعادل متابولیسم کلسیم موجب هیپوکلسمی (hypocalcemia) (سطح کلسیم کمتر از 8.6 میلی گرم در دسی لیتر) یا هیپرکلسمی (hypercalcemia) (سطح کلسیم بالاتر از 10 میلی گرم در دسی لیتر) می شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوکلسمی

  هیپوکلسمی (Hypocalcemia)

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  علل و علائم هیپوکلسمی

  وبگاه پرستارعوامل زیادی می تواند موجب هیپوکلسمی شود، از جمله:

  وبگاه پرستارمصرف ناکافی کلسیم در رژیم غذایی اغلب اوقات بخاطر استفاده از منبع غذایی نامناسب است و غذاهای مصرفی حاوی کلسیم کافی نیستند. محصولات لبنی اغلب سرشار از کلسیم می باشند، اما منابع خوب دیگری از کلسیم نیز وجود دارد. این بخصوص برای کسانی مهم است که دچار عدم تحمل لاکتوز هستند؛ که منابع غیر لبنی کلسیم را شناخته و از هیپوکلسمی اجتناب کنند.

  وبگاه پرستارویتامین D برای جذب کلسیم مهم است. در حالیکه شیر و بعضی از غذاهای تقویت شده با ویتامین D منبع خوبی از این ماده مغذی است، مهمترین منبع ویتامین D تماس با نور خورشید است. جذب کلسیم به اندازه پیشگیری از هیپوکلسمی از طریق مواد غذایی اهمیت دارد. کلسیم عمدتا از روده کوچک جذب می شود. بنابراین اختلالات منجر به سوء جذب روده کوچک و بخصوص دوازدهه بایستی به عنوان علت زمینه ای هیپوکلسمی در نظر گرفته شوند. الکلیسم یا اختلالاتی که از جذب چربی جلوگیری می کنند نیز می توانند علت هیپوکلسمی باشند، زیرا همانطور که در بالا ذکر شد، 50 درصد از کلسیم بدن به پروتئین ها باند است. علاوه بر این، غذاهای سرشار از اسید فیتیک (phytic acid) مثل اسفناج، سیب زمینی شیرین و لپه ها و اسید اگزالیک (oxalic acids) مثل نان سبوس دار، دانه ها و مغزها ممکن است با کلسیم باند شده و از جذب مطلوب آن جلوگیری کنند. هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia) که ممکن است در اثر مصرف افراطی مسهل ها و انما رخ دهد و بالا بودن سطح فسفات است می تواند موجب هیپوکلسمی شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تنظیم کلسیم

  تنظیم کلسیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارزمانی که سطح کلسیم به کمتر از سطح طبیعی افت می کند، غده پاراتیروئید هورمون پاراتیروئید (PTH) یا پاراتورمون را ترشح می کد. این هورمون سلول های بازجذب کننده استخوان ها را تحریک می کند (مثل اووسیت ها یا استئوبلاست ها)، که موجب افزایش کلسیم و یون فسفات در مایع خارج سلولی می شود. PTH به همراه ویتامین D می توانند جذب غیر مستقیم کلسیم از روده کوچک را تحریک کنند و یون های کلسیم را حفظ کرده و یون های فسفات را دفع کنند. بنابراین، هر گونه آسیب به غده پاراتیروئید یا کلیه ها یا ناتوانی بدن در تولید 1، 25 – دی هیدروکسی ویتامین D از تحرک کلسیم از استخوان ها و روده به پلاسمای خون پیشگیری می کند. این مسئله موجب وقوع هیپوکلسمی می شود.

  وبگاه پرستارعلائم هیپوکلسمی می تواند به توجه به شدت و مدت کمبود فرق کند و در بعضی موارد حتی بیمار بدون علامت است. اگر بیمار علامت داشته باشد، ابتدای امر ممکن است بی حسی و گزگز اطراف دهان یا دست و پای، اسپاسم عضلات پا، صورت و دست ها شاکی باشد که در موارد شدید هیپوکلسمی پیشرفت کرده و به تتانی (tetany) تبدیل می شود. تتانی انقباض کنترل نشده عضلات است: تشنج، برونکواسپاسم همراه با تنگی نفس، آریتمی های قلبی. کم بودن سطح کلسیم در استخوان ها ممکن است منجر به اختلالاتی از قبیل کاهش معدنی شدن استخوان شود که به آن ریکتز (rickets) یا نرمی استخوان در بچه ها و استئومالاسی (osteomalacia) یا نرمی استخوان در بالغین اطلاق می شود و ممکن است موجب پوکی استخوان (osteoporosis) شود وضعیتی که اغلب در زنان پس از یائسگی شایع است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تست های تشخیصی

  تست های تشخیصی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربرای تشخیص قطعی هیپوکلسمی یک آزمایش یا تست منفرد وجود ندارد. بجای آن، تشخیص بر اساس تاریخچه بیمار، علائم و نشانه های موجود، نتایج آزمایشات و تست های تشخیصی انجام می شود. آزمایشات شامل سطح کلسیم، فسفر، منیزیم، آلبومین، ویتامین D و هورمون غده پاراتیروئید است. تست ها یا رویه های ارزیابی عملکرد کلیه ها، عملکرد کبدی، تراکم استخوانی نیز ممکن است کمک کننده باشد. صحت و دقت نتایج تست ها بسیار مهم است و نشانگر سطح واقعی آنها در بدن باید باشد.

  انجام صحیح آزمایشات

  وبگاه پرستارمصرف موارد زیر روی صحت نتایج آزمایشات موثر هستند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مکمل های تغذیه ای
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آنتی اسیدها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ویتامین D
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیورتیک های تیازیدی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت لیتیوم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تیروکسین
  آزمایشات تشخیصی مکمل

  وبگاه پرستارآزمایشات زیر می تواند به تشخیص عدم تعادل کلسیم کمک کند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فسفر
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ویتامین D
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون پاراتیروئید (PTH)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت منیزیم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلبومین
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پنل جامع متابولیک
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسکن تراکم استخوانی
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری هیپوکلسمی

  مداخلات پرستاری هیپوکلسمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاردرمان هیپوکلسمی متغیر بوده و معمولا علت زمینه ای ایجاد کننده هیپوکلسمی هدف قرار داده می شود. مداخلات پرستاری اولیه معمولا به وضعیت بیمار در زمان مراجعه برای درمان بستگی دارد. مداخلات پرستاری روی تثبیت وضعیت بیماری که دارای تظاهرات تهدید کننده حیات است، متمرکز می شود از قبیل:

  وبگاه پرستارتجویز وریدی (IV) کلسیم ممکن است برای تثبیت وضعیت بیمار لازم باشد و بایستی با احتیاط و ریت تجویز شده تزریق شود تا از عوارض قلبی پیشگیری شود. موضع تزریق وریدی بایستی بدقت پایش شود زیرا ممکن است ترکیبات کلسیم نشت کرده و موجب آسیب بافتی شدید شود، اگر از محلول تزریق به بافت های اطراف نشت کند (extravasation). دیورتیک تیازیدی ممکن است برای تسهیل بازجذب کلسیم از کلیه ها تجویز شود. اگر بیمار دیورتیک تیازیدی می گیرد، لازم است که وزن و جذب و دفع بیمار پایش شود.

  وبگاه پرستارزمانی که وضعیت بیمار تثبیت شد، یا اگر بیمار در زمان مراجعه دارای وضعیت ثابتی بود، تلاش های اولیه برای کمک به تعیین علت زمینه ای هیپوکلسمی هدایت می شود. پرستار بایستی بیمار را مصاحبه کرده و عادات غذایی وی را مشخص کند و در مورد اهمیت مصرف منابع مختلف کلسیم و ویتامین D بیمار را آموزش دهد.

  وبگاه پرستارپرستار بایستی شیوه زندگی بیمار (مثل محیط زندگی، استفاده از داروهای تفریحی و الکل و غیره) را نیز بررسی نماید. بایستی بیمار را از وجود اختلالات و شرایط همزمان بررسی نماید از جمله:

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت دقیق و کامل جسمی و نشانه های رفتاری بایستی انجام شود. بخصوص پرستار بایستی بیمار را از نظر علائم ظاهری مثل خم شدگی، لرزش دست ها، خشکی پوست، موی خشن و خشک، پوسیدگی دندان، تغییرات وضعیت ذهنی بررسی کند.

  وبگاه پرستارجریان اصلی مداخلات پرستاری در بیماران مبتلا به هیپوکلسمی شامل آموزش بیمار است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت منابع کلسیم در رژیم غذایی مرور شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت به علائق غذایی بیمار و غذاهایی که نمی تواند تحمل کند توجه شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پرستار بایستی اطمینان حاصل کند که بیمار چگونه خواندن برچسب مواد غذایی را می داند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت در بعضی موارد، مکمل های خوراکی کلسیم ممکن است لازم باشد که به بیمار توصیه شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پرستار بایستی طریقه صحیح مصرف داروها را به بیمار آموزش دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیمار بایستی یاد بگیرد که بیشتر از 500 میلی گرم کلسیم در هر بار نباید استفاده کند. خوردن بیش از این حد فایده ای ندارد زیرا بدن در هر زمان فقط تا 500 میلی گرم کلسیم می تواند جذب کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خطرات و مضرات مصرف بیش از حد کلسیم و داروهای مکمل کلسیم را به بیمار آموزش دهید.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت منابع کلسیم در رژیم غذایی بایستی بخشی از رژیم غذایی بیمار باشد حتی اگر مکمل کلسیم مصرف می کند. بیمار بایستی به مقدار کافی منیزیم و ویتامین D نیز مصرف کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نقش نور خورشید در تولید ویتامین D به بیمار آموزش داده شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پرستار بایستی بخاطر داشته باشد که موفقیت آموزش بیمار بطور زیادی روی مشارکت بیمار در تدوین طرح آموزش و پذیرش این طرح توسط وی بستگی دارد.
  لینک های مفید
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سرعت گیر

  سرعت گیر

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • کدامیک از موارد زیر به بهترین وجه وقوع هیپوکلسمی را نشان می دهد؟
   • الف) تماس منظم با نور خورشید
   • ب) خوردن غذاهایی از قبیل اسفناج، مغزها و نان های سبوس دار
   • ج) خوردن 1000 میلی گرم کلسیم مکمل در روز
   • د) خوردن 1000 میلی گرم فسفر مکمل در روز
  • کدامیک از یافته های زیر پرستار را به هیپوفسفاتمی بیمار به عنوان علت زمینه ای احتمالی هیپرکلسمی وی هدایت می کند؟
   • الف) سطح کلسیم یونیزه کمتر از 4.65 میلی گرم در دسی لیتر
   • ب) گزارش بیمار مبنی بر تجربه احساس بی حسی و گزش در اطراف دهان
   • ج) گزارش بیمار مبنی بر مصرف منظم مسهل ها
   • د) وجود آلبومین در ادرار بیمار
  • کدامیک از مداخلات زیر برای بیمار بستری که برای تثبیت هیپوکلسمی بستری شده است، مناسب تر است؟
   • الف) تجویز دیورتیک لوپ طبق دستور
   • ب) پایش دقیق ریت و ریتم قلبی بیمار
   • ج) پایش دقیق رفلکس های تاندون عمقی بیمار
   • د) قرار دادن بیمار در رسترنت های نرم برای اجتناب از آسیب دیدگی
  لینک های مفید
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپرکلسمی

  هیپرکلسمی (Hypercalcemia)

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  علل و علائم هیپرکلسمی

  وبگاه پرستارهیپرکلسمی (Hypercalcemia) افزایش غیر طبیعی سطح کلسیم خون است و معمولا کلسیم خون بیشتر از 10.5 میلی گرم در دسی لیتر را هیپرکلسمی محسوب می کنند. اختلالات مختلف زیادی می تواند موجب هیپرکلسمی شود و شایعترین آنها پر کاری پاراتیروئید (hyperparathyroidism) و سرطان است. هیپرکلسمی شایعترین اختلال متابولیک تهدید کننده زندگی است که در بیماری نئوپلاستیک دیده می شود و در تقریباً 10 تا 20 درصد تمامی افراد بالغ مبتلا به سرطان دیده می شود. سرطان های ریه، سرطان سینه، سرطان کلیه، سرطان سرو گردن و همچنین بدخیمی های خونی خاص مثل مولتیپل میلوما (multiple myeloma) اغلب با هیپرکلسمی همراه هستند. در انواع خاصی از سرطان ها یک پروتئین تولید می شود که رفتار PTH را تقلید می کند و به نوبه خود آزاد شدن کلسیم از استخوان ها به داخل جریان خون را تحریک می کند، بنابراین با وقوع هیپرکلسمی همیاری می کند. در سایر موارد، تاثیر سرطان و عواقب بیماری مثل بی حرکتی، استفراغ و دهیدراسیون موجب هیپرکلسمی می شود. بی حرکتی خلاف تحمل وزن توسط استخوان است، نتیجه اش آزاد شدن کلسیم از استخوانها به داخل جریان خون است. استفراغ و دهیدراسیون موجب کاهش دفع کلسیم توسط کلیه ها می شود. مصرف بلند مدت و افراطی کلسیم یا مکمل های ویتامین D نیز با وقوع هیپرکلسمی همیاری دارند.

  وبگاه پرستاربعضی از بیماران علائم کمتری از هیپرکلسمی را تجربه می کنند و عده نیز در مجموع علامتی ندارند. بعضی نیز علائم و نشانه های بالا رفتن جزئی کلسیم را تجربه می کنند؛ در حالیکه با بالا ماندن سطح کلسیم و هیپرکلسمی و بخاطر تحمل بیمار ممکن است سطح آن از 13 میلی گرم در دسی لیتر تجاوز کند. علائم شایع هیپرکلسمی شامل از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، یبوست و درد شکم است. هیپرکلسمی موجب آسیب برگشت پذیر توبول های کلیوی می شود که نتیجه اش از دست دادن توانایی تغلیظ ادرار و متعاقب آن پر ادراری (polyuria) است. کاهش مصرف مایعات و پر ادراری موجب دهیدراسیون می شود که به صورت تشنگی شدید، خشکی مخاط و کاهش یا غیاب تعریق ظاهر می شود. علائم ممکن است با بالا رفتن سطح کلسیم تشدید و جدی تر شوند. سنگ های کلیوی ممکن است تشکیل شود و فرآورده های زائد ممکن است در بدن تجمع یابد. عضلات ممکن است ضعیف شوند، پلاسمای خون زیاد شود، ریتم قلب تغییر کند. از دست دادن توده استخوان نیز یکی دیگر از نگرانی های هیپرکلسمی است. سایر علائم ممکن است شامل نوسانات خلق، گیجی و سردرگمی و در موارد شدید کما و مرگ باشد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری هپیرکلسمی

  مداخلات پرستاری هپیرکلسمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارموارد شدید هیپرکلسمی ممکن است به بستری کردن نیاز داشته باشند، که در اینصورت بیمار تحت هیدراسیون مجدد با مایعات وریدی و تجویز داروهایی قرار می گیرد که با تجزیه استخوان مقابله می کنند. دیورتیک های لوپ مثل فورسماید (لازیکس) ممکن است برای افزایش دفع کلسیم از کلیه ها تجویز شود.

  وبگاه پرستارسایر داروهایی که ممکن است برای بیمار هیپرکلسمی تجویز شود شامل کلسی تونین (calcitonin) برای کند کردن برداشت کلسیم از استخوان و گلوکوکورتیکوئیدها برای مقابله با بالا بودن سطح ویتامین D خون است. اگر اختلال کلیوی وجود داشته باشد، ممکن است برای دفع کلسیم و مواد زائد اضافی بدن به همودیالیز نیاز شود. مراقبت پرستاری حمایتی از بیمار شامل پایش دفع و جذب، ارتقای راحتی و آسایش، پیشگیری از استرس و تنش بر استخوان ها در زمان حرکت بیمار است. فراهم کردن حمایت عاطفی برای بیمار و اطرافیان وی یکی از الگوهای محوری در مراقبت از این بیماران است.

  وبگاه پرستارممکن است جراح برداشتن غده پاراتیروئید (پاراتیروئیدکتومی) را برای بیمارانی که دچار تشخیص اولیه پرکاری پاراتیروئید هستند، تجویز کند. قبل از جراحی معمولا دوزهای کوچک ماده رادیواکتیو برای تعیین محل غده بیمار تجویز می شود. یک برش کوچک تقریبا یک اینچی در گردن تحت بی حسی موضعی داده می شود. در بیشتر موارد بیمار چند ساعت پس از جراحی ترخیص می شود. مراقبت های پرستاری روتین بیماران جراحی سرپایی برای بیمار فراهم می شود. بیمار از نظر عوارض احتمالی پایش می شود، نتیجه آزمایشات مرور می شود، رضایت نامه آگاهانه گرفته شده و حمایت عاطفی برای بیمار فراهم می شود. در طی دوره پس از جراحی، آموزش های ترخیص مرتبط با مراقبت در طی دوره پس از جراحی به بیمار داده می شود. ریسک های احتمالی مرتبط با جراحی برداشتن غده پاراتیروئید (پاراتیروئیدکتومی) از جمله آسیب های عصبی به عصب کنترل کننده طناب های صوتی و وقوع مزمن سطح پایین کلسیم با بیمار بحث می شود.

  وبگاه پرستارهمانند هیپوکلسمی (hypocalcemia)، آموزش بیمار در مورد مراقبت از خود بسیار مهم است. بیمار بایستی در مورد مصرف مایعات فراوان، مصرف داروهای تجویز شده و اجتناب از درمان های سرخود، اجتناب از سیگار کشیدن، ورزش نکردن تا زمان دستور پزشک آموزش داده شود. زمانی که انجام ورزش مجاز شد، هم تمرینات قدرتی و هم تمرینات تحمل وزن توصیه می شود. بیمار بایستی زمان و شدت ورزش و فعالیت بدنی را به تدریج افزایش دهد.

  علائم هیپوکلسمی و هیپرکلسمی

  هیپوکلسمی هیپرکلسمی
  ♥   بی حسی و گزگز
  ♥   اسپاسم عضلانی
  ♥   تتانی
  ♥   تشنج
  ♥   برونکواسپاسم
  ♥   آریتمی های قلبی
  ♥   کاتاراکت
  ♥   ریکتز (نرمی استخوان کودکان)
  ♥   استئومالاسی (نرمی استخوان بالغین)
  ♥   استئوپروز (زنان یائسه)
  ♥   تغییرات وضعیت روانی
  ♥   کاهش اشتها
  ♥   تهوع / استفراغ
  ♥   یبوست
  ♥   درد شکم
  ♥   پر ادراری (Polyuria)
  ♥   دهیدراسیون
  ♥   سنگ های کلیوی
  ♥   آریتمی های قلبی
  ♥   تغییرات وضعیت روانی
  لینک های مفید
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • نکات کلیدی

  نکات کلیدی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  نکات کلیدی این مبحث عبارتند از:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کلسیم نقش حیاتی در عملکرد طبیعی و مناسب بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک بدن ایفا می کند بخصوص برای استخوان و دندان های سالم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تحت شرایط طبیعی، بدن توانایی حفظ تعادل لازم بین مصرف، جذب، ذخیره و دفع کلسیم را دارد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلال در این تعادل ظریف ممکن است در اثر عدم تعادل تغذیه ای، اثرات محیطی، اختلالات جذب، نقص عملکرد ارگان و احشاء رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیمار ممکن است بدون علامت باشد، علائم خفیف داشته باشد مثل بی حسی و گزگز و گرفتگی عضله یا علائم شدید و تهدید کننده زندگی تجربه کند از قبیل دیسترس تنفسی، آریتمی های قلبی و تتانی.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عاقلانه است که متغیرهای متعددی را در نظر گرفت زمانی که عدم تعادل کلسیم و علت های زمینه ای آن بررسی می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت درمان مناسب تنها زمانی امکانپذیر است که علت زمینه ای منجر به اختلال تعادل کلسیم شناسایی شود.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تفکر نقادانه, سئوالات خودآزمایی

  تفکر نقادانه: سئوالات خودآزمایی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • چند درصد از کلسیم سرم به پروتئین ها متصل است؟
   • الف) 1 درصد
   • ب) 10 درصد
   • ج) 50 درصد
   • د) 99 درصد
  • کدامیک از یافته های زیر در بیمار مشکوک به هیپرکلسمی مهم است؟
   • الف) اسهال
   • ب) مصرف افراطی فسفر
   • ج) پر ادراری
   • د) تعریق شدید
  • زن 60 ساله ای برای درمان هیپرکلسمی در بیمارستان بستری شده است. در طی فرآیند بررسی سابقه دارویی، بیمار ابراز میدارد که کدامیک از داروهای زیر را مصرف می کرده است. کدامیک از داروهای زیر در تشخیص هیپرکلسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
   • الف) استروژن
   • ب) مسهل
   • ج) مکمل پتاسیم
   • د) دیورتیک های تیازیدی
  • کدامیک از شرایط زمینه ای زیر بیمار را در خطر بالاتر ابتلا به هیپرکلسمی قرار می دهد؟
  • تشخیص قطعی هیپرکلسمی بایستی براساس کدامیک از تست های تشخیصی زیر باشد؟
   • الف) اسکن تراکم استخوان
   • ب) تست کلسیم یونیزه
   • ج) تست کلسیم تام سرم
   • د) هیچکدام از موارد فوق
  • کدامیک از بیماران زیر در خطر بالاتر ابتلا به نرمی استخوان (osteomalacia) هستند؟
   • الف) بچه 5 ساله بی خانمان که غذای اصلی وی برنج است
   • ب) بیمار 36 ساله بی حرکت مبتلا به عدم تحمل لاکتوز
   • ج) بیمار 42 ساله ای که 3-4 ساعت روزانه در معرض خورشید است
   • د) خانم 50 ساله ای که در دوره پس از یائسگی است.
  • پرستار مشغول آموزش قبل از عمل بیماری است که تحت جراحی خارج کردن غده پاراتیروئید قرار می گیرد. کدامیک از آموزش های قبل از عمل زیر غلط است؟
   • الف) یک برش تقریباً یک اینچی بر روی گردن داده می شود.
   • ب) مقدار کمی ماده رادیواکتیو قبل از عمل برایش تجویز می شود.
   • ج) تقریبا سه روز در بیمارستان خواهد ماند.
   • د) مکمل کلسیم و ویتامین D ممکن است برای تمام عمر لازم شود.
  • کدامیک از آموزش های زیر به بیماری داده می شود که تشخیص هیپرکلسمی دارد؟
   • الف) اجتناب از ورزش های تحمل وزن
   • ب) اجتناب از ورزش های قدرتی
   • ج) محدودیت مصرف مایعات طبق دستور پزشک
   • د) اجتناب از کشیدن سیگار
  لینک های مفید
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپومنیزیمی و هیپرمنیزیمی

  عدم تعادل منیزیم: هیپومنیزیمی و هیپرمنیزیمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این بخش شما قادر خواهید بود:

  • هیپومنیزیمی و هیپرمنیزیمی را مقایسه و تبیین کنید.
  • افراد در خطر عدم تعادل منیزیم را شناسایی کنید.
  • علائم بالا بودن و پایین بودن سطح منیزیم را بشناسید.
  • مقادیر تشخیصی آزمایشات نشانگر عدم تعادل منیزیم را تعیین کنید.
  • عوارض بالقوه مرتبط با هیپومنیزیمی و هیپرمنیزیمی را بحث کنید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل منیزیم را تعیین کنید.

  وبگاه پرستاردر این مقاله به بررسی عدم تعادل منیزیم پرداخته می شود. ابتدا واژه های کلیدی و کلیات متابولیسم منیزیم در بدن انسان بحث شده است. سپس به بررسی هیپرمنیزیمی یا بالا بودن سطح منیزیم خون پرداخته می شود. مداخلات پرستاری هیپرمنیزیمی به همراه علل و علائم آن بحث می شود. در پایان هیپومنیزیمی، علل و علائم و مداخلات پرستاری هیپومنیزیمی ارائه می شود. در پایان یک مطالعه موردی ارائه شده و سئوالاتی برای تفکر نقادانه و مرور مطالب ارائه شده است.

  رئوس مطالب:


  لینک مطالب مرتبط


  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com