ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)
هیپوناترمی (Hyponatremia)
هیپرناترمی (Hypernatremia)
هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
هیپوکالمی (Hypokalemia)
هیپرکالمی (Hyperkalemia)
هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
دهیدراتاسیون (Dehydration)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • بررسی و شناخت پرستاری و تست های تشخیصی عمومی مرتبط با تعادل مایعات و الکترولیت ها، اسید و باز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  در پایان این مبحث شما قادر خواهید بود:

  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت نشانگر افزایش بار مایعات را بشناسید.
  • نتایج آزمایشی و داده های بررسی و شناخت نشانگر دهیدراسیون خفیف تا شدید را افتراق دهید.
  • بررسی و شناخت هماهنگ با عدم تعادل الکترولیت ها را تعیین کنید.
  • نتایج آزمایشات و داده های بررسی و شناخت پرستاری را از نظر نشانه های عدم تعادل اسید – باز ارزیابی کنید.

  مقدمه

  وبگاه پرستاردر این مقاله بررسی و شناخت پرستاری سیستم آب و الکترولیت و تعادل اسید – باز مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا کلیات بررسی و شناخت سیستم مایعات و الکترولیت ها و واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در این سیستم بحث می شوند، سپس به معرفی هر یک از آزمایشات مورد استفاده برای بررسی وضعیت آب و الکترولیت و تعادل اسید-باز پرداخته می شود. سپس الکترولیت های اصلی بدن معرفی شده و بررسی و شناخت کمبود یا افزایش سطح این الکترولیت ها توصیف می شود. الکترولیت هایی که در این مبحث شرح داده می شوند عبارتند از: سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفات، منیزیم و کلراید.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • واژه های کلیدی

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • کلیات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارتست های آزمایشگاهی اغلب برای تایید وجود و نوع مایع، الکترولیت یا تعادل اسید باز در بیماران استفاده می شود. در بررسی و شناخت پرستاری نتایج آزمایشات معمولا یافته های آزمایشگاهی تایید یا رد می شود و تشخیص و درمان عدم تعادل ها را تسهیل می کند. معمولا انجام تست های آزمایشگاهی به دستور مراقب اولیه بیمار نیاز دارد، اما در بعضی موسسات پرستار می تواند بررسی و شناخت کامل انجام دهد مگر رویه تهاجمی لازم باشد. معمولا بررسی و شناخت پرستاری برای غربالگری عدم تعادل و اختلالات سیستم و یا پشتیبانی از داده های تشخیصی بیمار مشکوک به عدم تعادل انجام می شود و می توانند حاکی از نیاز به بررسی های بیشتر و تست های تهاجمی باشد.

  وبگاه پرستارانجام آزمایشات مستلزم جمع آوری نمونه است که اغلب نمونه خون و ادرار برای تجزیه و تحلیل گرفته می شود. بعضی از تست ها را پرستار می تواند انجام دهد اما اکثر تجزیه و تحلیل ها در آزمایشگاه صورت می گیرد. برای بعضی از آزمایشات زمانبندی حیاتی است. بعضی از نمونه ها طی یک دوره زمانی مشخص جمع آوری می شود (تست ادرار 24 ساعته). اگر نمونه خون یا ادرار برای مدتی قبل از تست بماند، می تواند نتایج را مخدوش کند (مثلا همولیز رخ می دهد). گرفتن نمونه غیر آلوده و به موقع و تحویل آن به آزمایشگاه برای انجام تجزیه و تحلیل به موقع بسیار مهم است و پرستار بایستی بر این موارد نظارت و کنترل داشته باشد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • واحد اندازه گیری تست های آزمایشگاهی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارواحد اندازه گیری با توجه به تستی که انجام می شود و ماده ای که اندازه گیری می شود، تفاوت دارد. واحدهای پایه اندازه گیری شامل میلی گرم (mg) برای وزن و لیتر (L) یا دسی لیتر (dL) برای حجم می باشند. غلظت مواد محلول در یک محلول (مثل سطح داروی ادرار) به صورت میلی گرم در لیتر (mg/L) ممکن است گزارش شود. هرچند الکترولیت ها به واحد میلی اکی والان (mEq) گزارش می شوند. این واحد بیانگر غلظت یک الکترولیت بر حسب فعالیت شیمیایی آن است نه وزن آن. میلی اکی والان یک یون برابر وزن اتمی آن تقسیم بر والانس آن (ترکیب قدرت اتم های اندازه گیری شده برحسب الکترونی که از دست می دهد، دریافت می کند یا به اشتراک می گذارد) است.

  وبگاه پرستاربعضی از کشورها از واحدی به نام میلی مول (mmol) استفاده می کنند. میلی مول یک هزارم مول (وزن اتمی ملکولی به میلی گرم) است. بسیاری از عناصر دارای اندازه میلی مول و میلی اکی والان یکسان هستند، اما بعضی عناصر دو والانس هستند و دارای اندازه میلی مول متفاوتی نسبت به میلی اکی والان هستند.

  mEq/L = mmol/L × valence

  وبگاه پرستاردر حالی که انتظار نمی رود پرستار به محاسبه اندازه میلی مول یک الکترولیت بپردازد، اغلب دامنه نرمال الکترولیت ها هم به میلی اکی والان و هم به میلی مول گزارش می شود. پرستار بایستی اطلاع داشته باشد که میلی مول و میلی اکی والان بعضی از الکترولیت ها مساوی نیست و مقدار گزارش شده توسط آزمایشگاه بایستی با استفاده از دامنه نرمال صحیح تفسیر شود.

  وبگاه پرستارغلظت محلول ممکن است برحسب واحد اندازه گیری ماده حل شده در آن در واحد حجم آب به کیلوگرم بیان شود. این واحد را اسمول (Osm) می نامند. اسمولاریته یا تونوسیته مایعات براساس تعداد اسمول یا میلی اسمول در هر لیتر آب بیان می شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • آزمایشات نشانگر عدم تعادل مایعات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  تجزیه ادرار: وزن مخصوص

  وبگاه پرستاریکی از تست های آزمایشگاهی اصلی نشانگر کمبود یا زیاد بودن مایعات بدن وزن مخصوص ادرار (urine specific gravity) است، که همان اندازه گیری اسمولالیته ادرار است. مقدار و دامنه طبیعی وزن مخصوص ادرار بین 1.015 تا 1.025 است. همانطور که حجم مایعات خون افزایش می یابد، دفع آب در ادرار افزایش می یابد، موجب می شود که ادرار رقیق تر شود و وزن مخصوص آن کاهش یابد (کمتر از 1.015). برعکس، وقتی حجم مایعات در خون کاهش می یابد مثل بیماری که دهیدراسیون دارد، دفع آب از ادرار کاهش می یابد، موجب می شود که ادرار غلیظ تر شود و بدینوسیله وزن مخصوص ادرار افزایش می یابد (بالاتر از 1.025). بعضی از تسهیلات درمانی دارای تجهیزاتی در بخش هستند که به پرستار امکان اندازه گیری وزن مخصوص ادرار را می دهد، اما تجزیه ادرار در زمان بستری شدن در کلیه بیماران انجام شده و برای مشخص کردن وزن مخصوص ادرار بیمار و وضعیت تعادل مایعات وی، به طور دوره ای و مطابق نیاز تکرار می شود.

  هماتوکریت

  وبگاه پرستارسطح هماتوکریت (hematocrit) مستقیماً وضعیت حجم مایعات خون را نشان می دهد. از آنجایی که این آزمایش تعداد سلول های خون در هر واحد حجم را اندازه گیری می کند، افزایش مایع در خون که هیپرولومی (hypervolemia) گفته می شود، موجب رقیق شدن خون و کاهش تعداد سلول ها در هر واحد حجم می شود، بنابراین هماتوکریت کاهش می یابد. دامنه و مقدار طبیعی هماتوکریت مردان بین 39 تا 49 درصد است و مقدار طبیعی هماتوکریت در زنان بین 35 تا 45 درصد است. متعاقباً، اگر مایع خون کم باشد، هیپوولومی (hypovolemia) گفته می شود و موجب غلیظ شدن خون و در نتیجه افزایش سطح هماتوکریت می شود. بنابراین مهم است که در زمان تفسیر تست های آزمایشگاهی، وضعیت هیدراسیون بیمار را در نظر داشته و بررسی نمود. برای مثال، اگر هماتوکریت بیماری که دچار دهیدراسیون است، در دامنه نرمال یا بالاتر از دامنه نرمال باشد، سطح هماتوکریت بیمار در واقع ممکن است در زمان هیدراته شدن و طبیعی شدن مایعات بدن پایین باشد. برای تعیین دقیق وضعیت بیمار بایستی از نتیجه سایر تست های آزمایشگاهی مثل وزن مخصوص ادرار برای تعیین تصویر کلی از وضعیت هیدراسیون وی استفاده کرد.

  اسمولاریته سرم

  وبگاه پرستاردر آزمایش اسمولاریته غلظت ذرات محلول در خون اندازه گیری می شود و به صورت اسمولاریته سرم (serum osmolality) گزارش می شود. سدیم یکی از یون هایی است که همیاری زیادی با اسمولاریته مایعات خارج سلولی درد. مقدار طبیعی اسمولاریته سرم عموما در دامنه 285 تا 295 میلی اسمول در کیلوگرم آب (mOsm/kg of H2O) یا 285 تا 295 میلی مول در کیلوگرم (mmol/kg) به واحد استاندارد بین المللی (SI) است. همانطور که حجم مایعات کاهش می یابد مثل زمان دهیدراتاسیون، اسمولاریته سرم افزایش می یابد. برعکس، زمانی که حجم مایعات افزایش می یابد، مثل مبتلایان اورلد مایع، اسمولاریته سرم کاهش می یابد.

  اسمولاریته ادرار

  وبگاه پرستاردر آزمایش اسمولاریته ادرار (urine osmolality) غلظت ذرات محلول در ادرار اندازه گیری می شود. این آزمایش می تواند بخوبی نشان دهد که کلیه ها چقدر توان پاک کردن ضایعات متابولیسم بدن و دفع الکترولیت های اضافی را داشته و توان کلیه ها در غلیظ کردن ادرار چقدر است. زمانی که بیمار به مدت 12 تا 14 ساعت تحت محدودیت مصرف مایعات قرار داده شود، اسمولالیته ادرار دارای سطح طبیعی بیشتر از 850 میلی اسمول در کیلوگرم آب (850 mOsm/kg of H2O) یا بیشتر از 850 میلی مول در کیلوگرم (850 mmol/kg) خواهد بود. در نمونه ادرار تصادفی و بدون آمادگی، دامنه طبیعی اسمولاریته ادرار بین 50-1200 میلی اسمول در کیلوگرم آب (50-1200 mOsm/kg of H2O) یا 50-1200 میلی مول در کیلوگرم (50-1200 mmol/kg) است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری عدم تعادل مایعات بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  پوست و غشاهای مخاطی

  وبگاه پرستارتورگور پوستی (Skin turgor) یا خاصیت ارتجاعی پوست به صورت مقدار زمانی که طول می کشد که پوست بعد از کشیده شدن توسط بشکون به حالت قبلی برگردد (بخصوص روی پیشانی بیماران سالمند) تعریف شده و می تواند نشانگر وجود دهیدراسیون باشد. اگر پوست به آرامی به وضعیت قبلی برگردد، تورگور پوستی ضعیف است و نشانگر کاهش هیدراسیون بافتی است، که همان دهیدراتاسیون محسوب می شود. در صورت وجود دهیدراتاسیون، پوست ممکن است در لمس خشک حس شود.

  وبگاه پرستارادم (Edema) که همان تورم بافتی ناشی از وجود مایع زیادی است، زمانی دیده می شود که بیمار افزایش بار مایعات را تجربه می کند یا در مواردی که مایعات به سمت بافت ها منحرف می شوند مثل زمان تروما از قبیل جراحت سوختگی یا پایین بودن سطح پروتئین خون که موجب کاهش فشار اسمزی می شود. کاهش فشار اسمزی موجب می شود که مایعات از منطقه هیپواسموتیک خون (دارای فشار اسمزی پایین) به سمت بافت منحرف شوند. هیپوولومی نیز در بیماران به صورت خشکی مخاط و غشاهای مخاطی و احتمالا خشکی لب و زبان ظاهر می شود.

  وبگاه پرستاربیماران ممکن است از خشکی چشم شکایت کنند و پرشدگی مویرگی ضعیف داشته باشند. پر شدگی مویرگی مدت زمانی است که طول می کشد ناحیه پوست که تحت فشار قرار گرفته است مجددا به رنگ قبلی برگردد. زمان طبیعی پر شدگی مویرگی 3 ثانیه یا کمتر است. پرشدگی مویرگی 75 ثانیه نشانگر کاهش هیدراسیون و پرفیوژن بافتی است.

  گوارشی و ادراری

  وبگاه پرستاربیماران مبتلا به هیپوولومی ممکن است یبوست را تجربه کنند. ادرار غلیظ با حجم کم نشانه هیپوولومی است. ادرار رقیق و کم رنگ یا بی رنگ با حجم زیاد یا تکرر ادرار می تواند نشانه هیپرولومی باشد (مگر نارسایی کلیوی وجود داشته باشد).

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تست های تشخیصی نشان دهنده عدم تعادل اسید-باز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاررایجترین تست هایی که برای تعیین وضعیت اسید – باز انجام می شود آزمایش گازهای خون شریانی است (برای تعیین pH، Pco2، HCO3 و همچنین Po2 زیرا هیپوکسی می تواند موجب اسیدوز لاکتیک شود). همچنین سطح CO2 سرم وریدی، الکترولیت ها اندازه گیری می شود زیرا سطح الکترولیت ها تحت تاثیر وضعیت اسید و باز قرار می گیرد، تست های ادراری از جمله تجزیه ادرار، سطح pH ادرار و تست استیک لیتموس (litmus dipstick tests) انجام می شود.

  وبگاه پرستارآزمایشات زیر در این بخش معرفی می شوند:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • گازهای خون شریانی

  pH

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارتعریف pH : pH نشانگر غلظت یون هیدروژن [+H] در خون است. بین pH و غلظت یون هیدروژن رابطه معکوس وجود دارد؛ بنابراین بالا رفتن pH نشانگر کاهش سطح یون هیدروژن خون است و کاهش pH نشانگر بالا رفتن سطح یون های هیدروژن است. دامنه طبیعی pH خون انسان بین 7.35 تا 7.45 در بالغین و بچه ها است. در نوزادان و شیرخواران کوچکتر از 2 ساله دامنه pH کمی متفاوت بوده و بین 7.32 تا 7.49 است.

  وبگاه پرستاراگر مقدار pH نشانگر وجود یون هیدروژن زیادی باشد، اسیدوز (pH کمتر از 7.35) گفته می شود و اگر سطح یون های هیدروژن کم باشد آلکالوز (pH بیشتر از 7.45) اطلاق می شود. pH نشانگر وضعیت کلی تعادل اسید – باز است اما نشانگر منبع عدم تعادل نیست مگر به همراه سطح مقادیر سایر تست ها (Pco2 و HCO3) تفسیر شود.

  Pco2

  وبگاه پرستاراندازه فشار نسبی CO2 در خون شریانی را Pco2 می گویند و یکی از نشانه های وضعیت تهویه است. عموماً 90% از CO2 بدن در سلول های قرمز خون وجود دارد و 10 درصد مابقی در پلاسما حل است. زمانی که بیمار نفس می کشد، CO2 با بازدم خارج می شود و از بدن دفع می شود. هرچه ریت تنفس سریعتر باشد یا تنفس عمیق تر باشد، CO2 بیشتری دفع می شود. CO2 فرآورده اضافی متابولیک است و با سطح اسید خون همیاری می کند. همانطور که در سطح Pco2 خون افزایش می یابد، میزان pH کاهش می یابد و برعکس. دامنه طبیعی Pco2 بدن بین 35 تا 45 میلی متر جیوه (35–45 mm Hg) در بالغین و 26-41 میلی متر جیوه (26–41 mm Hg) در بچه های کوچکتر از 2 ساله است.

  HCO3 / بیکربنات

  وبگاه پرستاربیشتر CO2 موجود در بدن به صورت ترکیب بوده و به شکل بی کربنات یا HCO3 است. بی کربنات یک باز ضعیف است و فرآورده زائده متابولیسم بدن است. سطح H2CO3 بدن توسط دفع یا بازجذب کلیوی و جهت تعادل اسید – باز بدن تنظیم می شود. بیکربنات با pH دارای رابطه مستقیم است. همانطور که سطح بیکربنات افزایش می یابد، سطح pH افزایش می یابد. دامنه طبیعی HCO3 انسان 21-45 میلی اکی والان در لیتر (21–45 mEq/L) در بالغین و 16-24 میلی اکی والان در لیتر (16–24 mEq/L) در نوزادان و شیرخواران است.

  Po2

  وبگاه پرستارفشار اکسیژن (Po2) اندازه غیر مستقیم محتوای اکسیژن خون شریانی است. Po2 نشانگر کشش O2 حل شده در پلاسما است. دامنه طبیعی آن بین 80-100 میلی متر جیوه (80–100 mm Hg) در بزرگسالان و 60-70 میلی متر جیوه (60–70 mm Hg) در نوزادان است. سطح Po2 نشانگر میزان اثربخشی تهویه بیمار در رساندن اکسیژن به بافت ها است. سطح اکسیژن می تواند تحت تاثیر هر گونه وضعیتی باشد که اکسیژن رسانی به ریه ها یا از بافت ریه به خون را تحت تاثیر قرار دهد. اگر سطح اکسیژن خیلی پایین باشد، متابولیسم در محیط بدون اکسیژن رخ می دهد (برای نمونه، محیط بی هوازی) و اسید لاکتیک تولید می شود که با ایجاد اسیدوز متابولیک (metabolic acidosis) همیاری می کند.

  اضافه باز (Base Excess )

  وبگاه پرستاراضافه باز (BE) یک مقدار محاسباتی است و نشانگر مقدار آنیون های بافری در خون است (عمداً HCO3، همچنین هموگلوبین، پروتئین ها، فسفات ها و مانند اینها). دامنه طبیعی BE حدود mEq/L ±2 است. اضافه باز (BE) منفی (3– mEq/L یا کمتر) نشانگر کمبود باز و اسیدوز متابولیک است (مثل کتواسیدوز یا اسیدوز لاکتیک). اضافه باز (BE) مثبت (3 mEq/L یا بیشتر) نشانگر آلکالوز متابولیک است (ممکن است در جبران اسیدوز تنفسی رخ دهد).

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سایر شاخص های خونی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارسایر شاخص های خونی مورد استفاده برای بررسی و شناخت وضعیت اسید و باز بدن شامل سطح دی اکسید کربن، اشباع اکسیژن و محتوای اکسیژن خون است. آزمایش هموگلوبین نیز برای تعیین وضعیت اسید-باز بدن انجام و تفسیر می شود.

  CO2

  وبگاه پرستارمحتوای CO2 خون یکی از شاخص های غیر مستقیم اندازه بیکربنات خون است. از آنجایی که بیشتر CO2 بدن به شکل HCO3 می باشد، محتوای CO2 نشانگر وضعیت باز بدن است. سطح CO2 وریدی عموما در انجام آزمایش روتین سطح الکترولیت ها اندازه گیری می شود و نباید با CO2 اشتباه گرفته شود که فشار Pco2 خون شریانی است و اسید تنفسی را نشان می دهد. دامنه طبیعی CO2 در بزرگسالان 23-30 میلی اکی والان یا میلی مول در لیتر (23–30 mEq/L or mmol/L) و در شیرخواران و بچه ها 20-28 میلی اکی والان یا میلی مول در لیتر (20–28 mEq/L or mmol/L) و در نوزادان 13-22 میلی اکی والان یا میلی مول در لیتر (13–22 mEq/L or mmol/L) است. سطح CO2 که نشانگر سطح بیکربنات است، توسط کلیه ها تنظیم می شود. بالا رفتن سطح CO2 نشانگر آلکالوز متابولیک (metabolic alkalosis) است در حالی که کاهش سطح CO2 نشانگر اسیدوز متابولیک (metabolic acidosis) است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • اشباع اکسیژن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاراشباع اکسیژن (O2 Saturation) اندازه درصد هموگلوبین (Hbg) اشباع شده با اکسیژن است. اکسیژن به آهن موجود در هموگلوبین باند شده و به آن اکسی هموگلوبین (oxyhemoglobin) اطلاق می شود. دامنه طبیعی اشباع اکسیژن 92 تا 100 درصد است، و این سطحی است که در آن بافت ها به اندازه کافی اکسیژنه می شوند اگر که تجزیه هموگلوبین طبیعی باشد (برای نمونه؛ اکسیژن از هموگلوبین براحتی جدا شده و وارد بافت شود). در سطح اشباع اکسیژن کمتر از 70 درصد بافت ها قادر به استخراج اکسیژن کافی از هموگلوبین برای عملکرد موثر نیستند.

  وبگاه پرستارمنحنی تجزیه اکسی هموگلوبین (oxyhemoglobin dissociation curve) در سطوح بالای اشباع اکسیژن هموگلوبین نشانگر اکسیژناسیون کافی بافتی است که در شرایط نرمال رخ می دهد. ترسیم منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین حیاتی و ضروری نیست، اما برای درک اصول عملکرد اشباع اکسیژن و هموگلوبین لازم است. همانطور که مقدار اکسی هموگلوبین افزایش می یابد، اکسیژناسیون بافتی به صورت نسبتا سهمی افزایش می یابد. شرایطی وجود دارد که می تواند موجب کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن شود و به اکسیژن در جدا شدن از هموگلوبین و بنابراین به بافت در دریافت اکسیژن کافی در سطح اشباع اکسیژن پایین کمک می کند. برعکس، در شرایط خاصی میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن بالا می رود، تجزیه اکسی هموگلوبین کاهش می یابد و بافت قادر نیست اکسیژن کافی را از هموگلوبین بگیرد حتی اگر سطح اشباع اکسیژن خون در دامنه قابل قبول باشد (جدول 1).

  جدول 1: رابطه بین تجزیه اکسی هموگلوبین و میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن
  شرایطی که موجب افزایش تجزیه اکسی هموگلوبین و اکسیژناسیون بافتی بخاطر کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن می شود شرایطی که موجب کاهش تجزیه اکسی هموگلوبین و اکسیژناسیون بافتی بخاطر افزایش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن می شود
  کاهش pH (اسیدوز) افزایش pH (آلکالوز)
  تجمع CO2 کاهش سطح CO2
  افزایش 2، 3-دی فسفوگلیسرات (2,3- DPG)؛ ماده ای که در RBC ها در زمان پایین بودن اکسیژن خون تولید می شود کاهش سطح 2، 3-دی فسفوگلیسرات (2,3- DPG)؛ ماده ای که در RBC ها در زمان پایین بودن اکسیژن خون تولید می شود
  بالا رفتن دمای بدن (هیپرترمی) کاهش دمای بدن (هیپوترمی)
    مونواکسید کربن (با هموگلوبین باند شده و از باند شدن اکسیژن جلوگیری می کند)

  وبگاه پرستاربطور پایه، زمانی که متابولیسم سلولی رخ می دهد، دما در سطح بافت بالا می رود، مقداری ضایعات اضافه تولید می شود، سطح CO2 افزایش می یابد و مقدار pH کاهش می یابد. تحت این شرایط نیاز اکسیژن بافت بالا است؛ بنابراین کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن موجب می شود که اکسیژن بیشتری در این زمان به بافت برسد، وقتی که بافت به اکسیژن بیشتر برای متابولیسم نیاز دارد. زمانی که نیاز بافتی بالا نباشد، میل ترکیبی اکسیژن و هموگلوبین افزایش می یابد و اکسیژن در ریه ها سریعتر به هموگلوبین می چسبد و در سطح بافتی با سهولت کمتری جدا می شود.

  وبگاه پرستارمیزان اشباع اکسیژن توسط دستگاه تجزیه گازهای خون شریانی محاسبه می شود، اما فرمول دستی محاسبه اشباع اکسیژن به صورت زیر است:

  درصد اشباع اکسیژن = حجم محتوای اکسیژن هموگلوبین / حجم ظرفیت اکسیژن هموگلوبین
  Percent of oxygen saturation = volume of O2 content Hbg/volume of O2 Hbg capacity

  وبگاه پرستارسطح اشباع اکسیژن را می توان از طریق یک روش غیر تهاجمی به نام پالس اکسیمتری (pulse oximetry) تعیین کرد. می توان حسگر دستگاه پالس اکسیمتر را به نوک انگشت یا لاله گوش یا هر سطحی دیگری از بدن وصل کرد که در آن نور از یک طرف وارد شده و نور خارج شده از سمت دیگر را اندازه گیری شده و اشباع اکسیژن محاسبه شود.

  وبگاه پرستارتوجه: پالس اکسیمتر هر گونه هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن را ثبت می کند و همچنین کربوکسی هموگلوبین (carboxyhemoglobin) را نیز می خواند (ماده کشنده ای که در اثر استنشاق دود یا سایر مواد استنشاقی ایجاد می شود). پرستار بایستی تاریخچه بیمار را بررسی کند و مشخص کند که آیا امکان بالا بودن کاذب اشباع اکسیژن در اثر وجود کربوکسی هموگلوبین وجود دارد یا خیر. بررسی و شناخت بیمار در جهت تعیین دیسترس تنفسی احتمالی بسیار مهم است، حتی اگر اشباع اکسیژن وی در دامنه طبیعی باشد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • محتوای اکسیژن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارمحتوای اکسیژن (O2 Content) یک مقدار محاسبه شده از مقدار اکسیژن موجود در خون است و مقدار آن در خون شریانی با خون وریدی فرق دارد. دامنه طبیعی محتوای اکسیژن وریدی 11 تا 16 حجم درصد (vol%) است و دامنه طبیعی آن در سیستم شریانی 15 تا 22 حجم واحد (vol%) است. بیشتر اکسیژن موجود در خون با هموگلوبین باند است و به آن اکسی هموگلوبین اطلاق می شود. فرمول محاسبه محتوای اکسیژن به صورت زیر است:

  محتوای اکسیژن = اشباع اکسیژن × هموگلوبین × 1.34 + Po2 × 0.003
  O2 content = O2 saturation × Hbg × 1.34 + Po2 × 0.003

  وبگاه پرستارمحتوای اکسیژن نشانگر اثربخشی تلاش های تنفسی و تهویه است. هرچند همانطور که فرمول نشان می دهد، مقدار هموگلوبین موجود در خون به علاوه اثربخشی تهویه روی سطح محتوای اکسیژن خون تاثیر دارد. اگر محتوای اکسیژن خون بالا برود، نشانگر تهویه کافی و اکسیژناسیون موثر خون است. اگر محتوای اکسیژن کاهش یابد، نشانگر ناکافی بودن تهویه (مثل بیماری ریوی) یا کاهش هموگلوبین خون (مثل آنمی) است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هموگلوبین

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارآزمایش هموگلوبین (hemoglobin) برای اندازه گیری کل هموگلوبین خون انجام می شود و به طور غیر مستقیم نشانگر شمارش گلبول های قرمز خون (RBC) است. این تست معمولا به همراه آزمایش شمارش کامل خونی (CBC) انجام می شود. کاهش سطح هموگلوبین نشانگر وجود آنمی است، که در آن شمارش سلول های قرمز خون پایین است. هموگلوبین از هم (آهن احاطه شده با پروتوپورفیرین (protoporphyrin)) و گلوبین (شامل یک زنجیره پلی پپتیدی آلفا و یک زنجیره بتا) تشکیل شده است. آهن موجود در هموگلوبین اکسیژن را جذب می کند، و آن را به وسیله نقلیه مرحج برای حمل اکسیژن به بافت تبدیل می کند.

  وبگاه پرستاردامنه طبیعی هموگلوبین به شرح زیر است، که ممکن است برای سالمندان اندکی پایین تر باشد:

  نوزادان 14–24 g/dL
  تولد تا هفته 2 عمر 12–20 g/dL
  3 تا 6 ماهگی 10–17 g/dL
  6 ماهگی تا 6 سالگی 9.5–14 g/dL
  6 تا 18 سالگی 10–15.5 g/dL
  بزرگسال مذکر 14–18 g/dL
  87–11.2 mmol/L
  بزرگسال مونث 12–16 g/dL
  7.4-9.9 mmol/L
  pregnancy; 11 g/dL

  وبگاه پرستارکمبود هموگلوبین بخاطر کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون و باری که بر سیستم قلبی ریوی وارد می کند، مشکل ساز است. ضربان قلب و تعداد تنفس بالا می رود تا اکسیژن کافی از طریق به جریان انداختن هر چه سریعتر تعداد محدود سلول های خونی موجود به بافت ها برساند و اکسیژن هر چه بیشتری در دسترس سلول های خونی قرار گیرد. اگر هیپوکسمی (hypoxemia) یا کاهش اکسیژن خون در اثر کاهش سطح هموگلوبین رخ دهد، متابولیسم بی هوازی رخ داده و ممکن است اسیدوز لاکتیک (lactic acidosis) رخ دهد.

  وبگاه پرستارمعمولا بالا بودن سطح هموگلوبین با بالا بودن شمارش سلول های خونی همراه است. بالا بودن سطح هموگلوبین خون نیز می تواند مشکل ساز باشد زیرا چسبندگی و ویسکوزیته خون بالا رفته و امکان تشکیل لخته و بسته شدن عروق خونی وجود دارد که حاصل آن ایسکمی و مرگ بافت است (برای نمونه، سکته مغزی، آنژین و حمله قلبی).

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت تعادل اسید – باز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  مراحل تحلیل گازهای خون

  • به pH توجه کرده و مشخص کنید که آیا بیمار دچار آلکالوز (pH بیشتر از 7.45) یا اسیدوز (pH کمتر از 7.35) نیست.
  • به سطح Pco2 توجه کرده و موارد زیر را مشخص کنید:
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آیا بین سطح Pco2 و وضعیت کلی هماهنگی (یا عدم تطابق) وجود دارد (برای نمونه اگر pH بالا است (آلکالوز) و Pco2 کاهش یافته است (آلکالوز) یا pH بیمار پایین است (اسیدوز) و Pco2 بالا است (اسیدوز)).
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر جواب مثبت است، وضعیت بخاطر سیستم تنفسی است و آلکالوز یا اسیدوز بیمار از نوع آلکالوز تنفسی یا اسیدوز تنفسی است.
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر هماهنگی وجود ندارد (برای نمونه pH نشانگر وجود آلکالوز است در حالی که Pco2 بالاتر از سطح نرمال و نشانگر اسیدوز است، علت عدم تعادل سیستم تنفسی نیست، بلکه ممکن است بالا یا پایین بودن این مقدار بخاطر بافر عدم تعادل متابولیک است.
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت برای تعیین ماهیت متابولیک داشتن اسیدوز یا آلکالوز، مقدار اضافه باز (base excess) را ارزیابی کنید.
  • به سطح HCO3 نگاه کرده و مشخص کنید که آیا:
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح H2CO3 با وضعیت موجود هماهنگ (دارای رابطه مستقیم) است یا نه (برای نمونه؛ pH بالا رفته است [آلکالوز] و سطح HCO3 بالا است [آلکالوز] یا pH بیمار کاهش یافته است [اسیدوز] و سطح HCO3 نیز کاهش یافته است [اسیدوز]).
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر جواب بله است، پس وضعیت بخاطر سیستم متابولیک است و بیمار دچار آلکالوز متابولیک یا اسیدوز تنفسی است.
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر هماهنگی وجود ندارد (برای نمونه؛ pH نشانگر آلکالوز است در حالی که HCO3 کمتر از نرمال است [اسیدوز]) عدم تعادل دارای منشاء متابولیک نیست، اما سطح بیکربنات ممکن است بالاتر یا پایین تر از سطح نرمال باشد زیرا برای بافر عدم تعادل تنفسی مزمن تغییر می کند.
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مقدار اضافه باز (base excess) را چک کنید تا ماهیت متابولیک داشتن اسیدوز یا آلکالوز مشخص گردد.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • آلکالوز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گازهای خون شریانی نشانگر pH بیشتر از 7.45 است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تست های pH نشانگر آلکالوز است که با تغییر رنگ کاغذ لیتموس (litmus paper) یا تست استیک لیتموس مشخص می گردد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر آلکالوز پایه تنفسی داشته باشد، تست Paco2 نشانگر کاهش سطح آن خواهد بود در حالی که CO2 کمتر از 35 میلی متر جیوه یا 6 کیلو پاسکال (35 mm Hg [6 kPa]) است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر آلکالوز پایه متابولیک داشته باشد، سطح HCO3 / بیکربنات بالا رفته و به 29 میلی اکی والان در لیتر (29 mEq/L) یا بیشتر می رسد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلکالوز متابولیک ممکن است با اضافه باز (base excess) مثبت همراه باشد.

  بررسی و شناخت پرستاری آلکالوز

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیماری که در خطر آلکالوز تنفسی است را به دقت پایش کند که شامل افراد مبتلا به وضعیت های زیر است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکسمی (تنفس سریع برای افزایش اکسیژن موجب دفع سریع CO2 اضافه می شود).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مسمومیت با مونو اکسید کربن (موجب هیپوکسمی و هیپرونتیلاسیون و دفع مفرط CO2 می شود).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آمبولی ریه (تنفس سریع برای افزایش اکسیژن موجب دفع مفرط CO2 می شود).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اضطراب (هیپرونتیلاسیون)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت درد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت حاملگی

  وبگاه پرستارهمچنین پرستار بایستی بیماران در خطر آلکالوز متابولیک را به دقت پایش کند که شامل بیماران در خطر موارد زیر است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکالمی (ثانویه به مصرف داروهای دیورتیک یا سایر علل دفع پتاسیم، که یون هیدروژن [+H] را از سلول به بیرون حرکت می دهد).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکلرمی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ساکشن معده
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ مزمن
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلدسترونیسم (کاهش سطح پتاسیم)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال شدید
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکسمی منجر به متابولیسم غیر هوازی و اسیدوز لاکتیک

  وبگاه پرستارپرستار ممکن است شاهد علائمی از قبیل زیر باشد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت علائم نورولوژیک در دامنه سبکی سر تا گیجی، خواب آلودگی و کما
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گرفتگی عضلانی یا لرزش دست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسپاسم عضلات (تتانی) بخاطر تغییرات سطح کلسیم بدن
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بی حسی یا گزگز در صورت یا اندام ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع و یا استفراغ
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • اسیدوز

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گازهای خون شریانی نشانگر pH کمتر از 7.35 است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت در اسیدوز تنفسی سطح Paco2 بالا خواهد بود (بیشتر از 45 میلی متر جیوه یا 6 کیلو پاسکال).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تست های pH نشانگر آلکالوز خواهد بود که بصورت تغییر رنگ کاغذ یا استیک لیتموس مشخص می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسیدوز تنفسی مزمن ممکن است به صورت اضافه باز مثبت ظاهر شود که بخاطر تلاش برای بافر اسید تنفسی است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسیدوز متابولیک به صورت سطح H2CO3 / بیکربنات 20 میلی اکی والان در لیتر را کمتر ظاهر می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسیدوز متابولیک همچنین با محتوی CO2 سرم 23 میلی اکی والان در لیتر یا کمتر ظاهر می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسیدوز متابولیک با سطح اضافه باز منفی (3mEq/L- یا کمتر) همراه است.

  بررسی و شناخت پرستاری اسیدوز

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیماران در خطر اسیدوز تنفسی را به دقت پایش نماید. این بیماران عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیماران مبتلا به بیماری ریوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیماران مبتلا به ترومای سر (ضربه مغزی)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیماران تحت آرامبخشی زیاد (Oversedation) منجر به کاهش تهویه

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیماران در خطر اسیدوز متابولیک را به دقت پایش کند. این بیماران شامل کسانی که در خطر موارد زیر هستند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کتواسیدوز دیابتی (Diabetic ketoacidosis)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت شوک
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نارسایی کلیوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفاده مزمن از دیورتیک های لوپ (loop diuretics)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فیستول روده
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال شدید
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکسمی منجر به متابولیسم بی هوازی و اسیدوز لاکتیک

  وبگاه پرستارپرستار بایستی علائم زیر را در بیماران در خطر اسیدوز پایش نماید:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تغییرات عصبی مثل کما
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت جبران تنفسی با هیپرونتیلاسیون (تهویه بالا)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنفس کاسمال عمیق (Deep Kussmaul)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خستگی تنفسی منجر به نارسایی تنفسی
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سرعت گیر

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • پرستار شک می کند که آقای براون دهیدراتاسیون دارد. برای تایید این شک، پرستار کدامیک از یافته های زیر را بایستی در آقای براون مشاهده کند؟
   • الف) کاهش سطح هماتوکریت
   • ب) افزایش وزن مخصوص ادرار
   • ج) مرطوب بودن غشاهای مخاطی
   • د) کاهش تورگور پوستی بازگشتی
  • کدامیک از نتایج آزمایشات زیر از تشخیص افزایش حجم مایعات حمایت می کند؟
   • الف) وزن مخصوص 1.005
   • ب) وزن مخصوص 1.020
   • وزن مخصوص 1.030
   • وزن مخصوص 1.036
  • بیمار مبتلا به مشکل مزمن تنفسی منجر به تهویه ضعیف کدامیک از یافته های آزمایشگاهی زیر را دارد؟
   • الف) pH برابر 7.45 یا بالاتر
   • ب) Pco2 برابر 35 میلی متر جیوه یا کمتر
   • ج) HCO3 برابر 35 میلی اکی والان در لیتر یا کمتر
   • د) Po2 برابر 80 میلی متر جیوه یا بالاتر
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تست های آزمایشگاهی نشانگر عدم تعادل الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربعضی از موسسات درمانی دارای آزمایشگاه اختصاصی بوده یا نمونه را برای آزمایش به بیرون از تسهیلات می فرستند. الکترولیت ها به صورت مستقیم و توسط ارزیابی سطح خونی آنها یا سطح آنها در ادرار اندازه گیری می شود و درجه دفع آن ها از ادرار مشخص می شود. الکترولیت های سرم (خون) ممکن است کم (هیپو) یا بالا (هیپر) تر از سطح طبیعی باشد. الکترولیت هایی که بطور رایج در بیماران اندازه گیری می شوند شامل پتاسیم، سدیم، کلر است و ممکن است سطح کلسیم، فسفات و منیزیم نیز اندازه گیری شود. دامنه طبیعی الکترولیت ها با توجه به سن، جنس، سایز بدن یا زمینه قومی فرق کند و ممکن است از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر فرق کند. عموما دامنه طبیعی الکترولیت ها به صورت زیر است:

  پتاسیم (+K): 3.5–5.0mEq/L (3.5-5.0mmol/L)
  سدیم (+Na): 135-145mEq/L (135-145mmol/L)
  کلراید (-Cl): 98–106 mEq/L (98–108 mmol/L)
  کلسیم (+Ca2) سرم: (8.5-10.5mg/dL (2.1–2.7mmol/L
  ممکن است در بچه های دارای صفحه رشد باز یا رشد استخوانی به مقدار 12mg/dL افزایش یابد.
  کلسیم ادرار: (0-300mg/24h (0.0-7.5mmol/24h
  کلسیم یونیزه (کلسیم سرم که به پروتئین باند نیست) در بالغین در دامنه 4.65-5.28mg/dL است. سطح کلسیم یونیزه در خون تحت تاثیر سطح پروتئین خون نیست.
  منیزیم (+Mg2): (1.3-2.1mEq/L (0.65-1.05mmol/L
  1.4-1.7mEq/L در بچه ها
  فسفات (-HPO4): (3.0-4.5mg/dL (0.97-1.45mmol/L
  (4-6.5mg/dL (1.45-2.1mmol/L در بچه ها
  مقدار این الکترولیت در سالمندان کمتر از مقدار بزرگسالان است و در نوزدان کمی بیشتر از بچه ها است.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری عدم تعادل الکترولیت ها

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاردانش موجود در مورد علل رایج عدم تعادل الکترولیت ها نشانگر آن است که بیماران در خطر بایستی بدقت از نظر نشانه های عدم تعادل الکترولیتی تحت پایش و مراقبت باشند. بسیاری از علائم و مشاهدات ممکن است در اثر عدم تعادل یک الکترولیت یا ترکیبی از الکترولیت ها باشد. بعضی از علائم در هر دوی وضعیت های هیپو و هیپر یک الکترولیت دیده می شوند. علائم مشاهده شده نشانگر نیاز به آزمایش برای تعیین عدم تعادل واقعی و فراهم شدن داده های بیشتر برای تایید تشخیص است.

  وبگاه پرستارالکترولیت های زیر در این بخش مورد بحث قرار می گیرد:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • پتاسیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارپتاسیم کاتیون اصلی داخل سلولی است. پتاسیم داخل سلولی 98% کل پتاسیم موجود در بدن را تشکیل می دهد، در حالیکه 2% باقیمانده آن در مایعات خارج سلولی یافت می شود. پتاسیم برای عملکرد عصبی عضلانی حیاتی است زیرا نقش مهمی در ایجاد پتانسیل عمل، پلاریزاسیون / دپلاریزاسیون، و تهییج پذیری آنها ایفا می کند.

  وبگاه پرستاربعضی از داروها ممکن است باعث کاهش یا افزایش سطح پتاسیم شوند و بایستی در زمان بررسی سطح پتاسیم بیمار مد نظر باشند. دیورتیک ها ممکن است سطح پتاسیم را کاهش دهند (برای نمونه؛ ممکن است موجب افزایش آن در شروع دیورز و نهایتا کاهش آن شود). لیست این داروها وسیع است اما موارد رایج آن عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آسپرین (اسیل سالیسیلیک اسید یا سایر سالیسلات ها)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آمفوتریسین بی (Amphotericin B)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیکربنات (آلکالوز)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تئوفیلین داخل وریدی (Intravenous theophylline)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیگوکسین (Digoxin)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیورتیک ها (فورسماید (furosemide))
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیدروکورتیزون (Hydrocortisone)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ایزونیازید (Isoniazide)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت لیتیوم (Lithium)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انالاپریل (Enalapril)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیزاکودیل (Bisacodyl)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلبوترول (Albuterol)

  هیپوکالمی

  وبگاه پرستارهیپوکالمی (hypokalemia) کاهش سطح پتاسیم سرم به کمتر از 3.4mEq/L یا 3.4mmol/L است و ممکن است در اثر مصرف داروهای دیورتیک ایجاد شود که دفع پتاسیم از ادرار را افزایش می دهند و یا دفع پتاسیم در اثر اسهال یا تعریق شدید ممکن است رخ دهد. کمبود پتاسیم یا منیزیم در رژیم غذایی (منیزیم موجب می شود که پتاسیم به داخل سلول ها حرکت کند) ممکن است با وقوع هیپوکالمی همیاری کند. (فرآیند پرستاری بیماران مبتلا به هیپوکالمی را بخوانید).

  وبگاه پرستارعلائمی که ممکن است پرستار مشاهده کند عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ریتم نامنظم قلبی و دیس ریتمی قلبی (از دفیبریلاتور برای بررسی سریع ریتم قلب استفاده می شود اگر دستور گرفتن نوار قلب وجود نداشته و مانیتور تله متری در دسترس نباشد)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناراحتی یا تحریک پذیری عمومی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف عضلانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فلج
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرگلیسمی (Hyperglycemia) یا بالا بودن قند خون (سطح گلوکز چک شود؛ هیپوکالمی می تواند موجب کاهش آزاد شدن انسولین شده و حساسیت به انسولین را کاهش دهد)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت رابدومیولیز (Rhabdomyolysis) برای نمونه؛ تجزیه فیبرهای عضلانی به همراه میوگلوبینوری (myoglobinuria) در نتیجه هیپوکالمی، که می تواند موجب کاهش جریان خون عضلات اسکلتی گردد)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلال کلیوی در اثر هیپوکالمی بلند مدت همراه با ادرار رقیق (ناتوانی کلیه ها برای تغلیظ ادرار)، پر ادراری، شب ادراری، پرنوشی و تشنگی

  وبگاه پرستارعلائم هیپوکالمی ممکن است نشانگر نیاز به تجزیه ادرار و آزمایشات خون باشد تا مقدار پتاسیم دفع شده از کلیه و عدم تعادل الکترولیت و اسید – باز مربوطه مشخص گردد.

  هیپرکالمی

  وبگاه پرستارهیپرکالمی (hyperkalemia) بالا رفتن مفرط سطح پتاسیم است و سطح پتاسیم بالاتر از 5.1 میلی اکی والان در لیتر یا میلی مول در لیتر است. عموما در اثر کاهش دفع پتاسیم بخاطر نارسایی کلیوی رخ می دهد، اما ممکن است حاصل مصرف زیاد پتاسیم یا درمان تهاجی کمبود پتاسیم با مکمل های پتاسیم باشد. به علاوه، کمبود سطح آلدسترون که همان بیماری آدیسون (Addison’s disease) است یا دیورتیک های مهار کننده آلدسترون ممکن است موجب هیپرکالمی شوند. اسیدوز نیز می تواند از طریق انتقال یون های هیدروژن به داخل سلول و انتقال پتاسیم به خارج از سلول و به داخل خون موجب هیپرکالمی شوند. انتقال خون همولیز شده نیز می تواند موجب بالا رفتن سطح پتاسیم خون شود. بیماران مبتلا به لوسمی ممکن است بخاطر لکوسیتوز ناشی از بیماری دچار هیپرکالمی شوند (فرآیند پرستاری بیماران مبتلا به هیپرکالمی را بخوانید).

  وبگاه پرستارافزایش کاذب ممکن است در اثر وضعیت هایی که موجب افزایش پتاسیم نمونه می شود، رخ دهد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت زمانی که سلول های خونی تخریب می شوند، پتاسیم آزاد می شود (بنابراین هر گونه له شدگی یا همولیز سلول های خونی موجب افزایش پتاسیم و نتیجه مثبت کاذب می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش کاذب در نمونه ای که چند ساعت در دمای اتاق نگهداری شده است، بخاطر نشت پتاسیم از سلول های خون به داخل سرم دیده می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ممکن است افزایش کاذب در اثر کشیدن ناگهانی و با نیدل لیز نمونه خون رخ دهد که حاصل همولیز ناشی از رویه نمونه گیری است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نمونه های گرفته شده از بالای و از خود خط وریدی ممکن است با مایعات وریدی آلوده باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دهیدراتاسیون بیمار می تواند موجب افزایش سطح پتاسیم شود، بنابراین بایستی بیمار از نظر دهیدراسیون بررسی شود.

  وبگاه پرستارپرستار بایستی قلب بیمار را بررسی کند زیرا بالا بودن سطح پتاسیم می تواند موجب تغییر ریتم قلب (نبض) و تغییرات ECG شود (تفسیر تغییرات الکتروکاردیوگرام را در آکادمی ECG پرستار ببینید)؛ از جمله:

  وبگاه پرستارسایر علائمی که ممکن است بیمار گزارش کند، علائم عصبی از قبیل موارد زیر است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گزگز اندام ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بی حسی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فلج

  وبگاه پرستارتغییرات گوارشی احتمالی ناشی از بیش فعال شدن عضلات صاف نیز ممکن است دیده شود، از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت قولنج روده ای (متناوب)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سدیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارسدیم کاتیون اصلی مایع و فضاهای خارج سلولی است. بیشتر سدیم بدن (95%) در فضاهای خارج سلولی یافت می شود و 5% بقیه در فضای داخل سلولی است. غلظت سدیم در دو طرف غشای سلولی نقش مهمی در عملکرد سلول های عصبی عضلانی ایفا می کند. پرستار بایستی نسبت به وضعیت هایی که ممکن است روی سطح سدیم تاثیر داشته و بیمار را در خطر عدم تعادل سطح سدیم قرار دهد، هوشیار باشد؛ از قبیل:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ترومای اخیر، جراحی یا شوک که ممکن است با شیفت مایعات و دفع مایعات همراه باشد (ماشه کردن مکانیسم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت داروهایی که ممکن است سطح سدیم را افزایش دهند از جمله:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استروئیدهای آنابولیک (Anabolic steroids)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آنتی بیوتیک ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کلونیدین (Clonidine)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کورتیکواستروئیدها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت داروهای ضد سرفه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مسهل ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت متیل دوپا (Methyldopa)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استروژن ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاربنی سیلین (Carbenicillin)

  وبگاه پرستارداروهایی که ممکن است سطح سدیم را کاهش دهند، عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاربامازپین (Carbamazepine)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دیورتیک ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات وریدی عاری از سدیم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سولفونیل اوره ها (Sulfonylureas)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مهار کننده های تبدیل آنزیم آنژیوتنسین (ACE)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاپتوپریل (Captopril)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هالوپریدول (Haloperidol)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هپارین (Heparin)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضد افسردگی های سه حلقه ای
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت وازوپرسین (Vasopressin)

  وبگاه پرستارپرستار بایستی سابقه دارویی و لیست دارهای مصرفی بیمار را مرور کند و در صورت وجود هر کدام از داروهای فوق در گزارش خود ثبت کند. مصرف لبنیات نیز بایستی بررسی شود (فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت را بخوانید).

  هیپوناترمی

  وبگاه پرستارهیپوناترمی (Hyponatremia) کاهش سطح سدیم به کمتر از 134 میلی اکی والان در لیتر (134 میلی مول در لیتر) است. هیپوناترمی اغلب نتیجه احتباس بیش از حد مایعات یا انفوزیون مایعات است که موجب رقیق شدن سطح سدیم خون می شود. بیمارانی که دچار اختلالاتی هستند که موجب احتباس مفرط مایعات می شود از قبیل سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) نیز ممکن است دچار هیپوناترمی رقتی (dilutional hyponatremia) شوند. بیمارانی که در خطر بالای ابتلا به هیپوناترمی هستند و بایستی به دقت بررسی شوند شامل بیمارانی است که تحت رویه های نورولوژیک قرار می گیرند یا مبتلا به اختلالی هستند که موجب هدر رفتن نمک مغزی (CSW) و از دست دادن سدیم می شوند از قبیل خونریزی تحت عنکبوتیه (subarachnoid hemorrhage) و کارسینوم یا عفونت مغز یا مننژیت؛ یا آندسته از بیمارانی که داروهای منجر به دفع سدیم مصرف می کنند از قبیل داروهای ضد سایکوز. (فرآیند پرستاری هیپوناترمی را بخوانید)

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت پرستاری ممکن است علائمی را نشان دهد که شدت آنها با توجه به درجه و سرعت بروز هیپوناترمی متفاوت است. علائمی که در این بیماران دیده می شود عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خستگی عمومی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردرد

  وبگاه پرستارعلائم نورولوژیک شدیدتری که ممکن است دیده شود عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کانفیوژن
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تشنج
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کما
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرگ

  هیپرناترمی

  وبگاه پرستارهیپرناترمی (Hypernatremia) افزایش سطح سدیم به بالاتر از 146 میلی اکی والان در لیتر (146 میلی مول در لیتر) یا بالاتر است که در اثر مصرف زیادی سدیم یا احتباس سدیم به همراه دفع آب شدید در اثر اسهال، داروهای دیورتیک، استفراغ، تعریق، تنفس شدید یا سوختگی شدید رخ میدهد. بنابراین، این بیماران در خطر بالایی هستند و بایستی به دقت مانیتور شوند. بیماران سالمند بستری بایستی به دقت پایش شوند زیرا ممکن است بیماری مزمن داشته و ترکیب آن با افزایش سطح سدیم و از دست دادن مایعات کشنده باشد. (فرآیند پرستاری هیپرناترمی را بخوانید)

  وبگاه پرستارعلائمی که پرستار ممکن است در بررسی و شناخت بیماران مبتلا به بالا رفتن سطح سدیم یا هیپرناترمی مشاهده کنند، عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نشانه های دهیدراسیون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی پوست و غشاهای مخاطی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش تورگور پوستی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت شکایت از تشنگی زیاد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تغییرات نورولوژیک از جمله
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گرفتگی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تحریک پذیری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هذیان

  وبگاه پرستارعلائم مشابهی که ممکن است در هیپوناترمی نیز دیده شوند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خستگی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردرد

  وبگاه پرستاردر موارد شدید هیپرناترمی علائم زیر دیده می شود:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گیجی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تشنج
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کما
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرگ
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com