ورود کاربر

آریتمی ها

اصطلاح آریتمی را می توان به عنوان آشفتگی و اختلال انقباض ریتمیک دهلیز و بطن در اثر اختلال تولید ایمپالس یا هدایت ایمپالس تعریف کرد.

اختلالات ایجاد ایمپالس

 • I- اختلالات مکانیسم سینوس
  • i- تاکیکاردی سینوسی
  • ii- برادیکاردی سینوسی
  • iii- آریتمی سینوسی
 • II- اختلالات دهلیز
  • i- انقباض زودرس دهلیزی
  • ii- فیبریلاسیون دهلیزی
  • iii- فلوتر دهلیزی
  • iv- تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی
 • III- اختلالات گره دهلیزی بطنی
  • i- اکتوپی های جانکشنال
  • ii- ریتم جانکشنال
  • iii- تاکیکاردی جانشکنال
 • IV- اختلالات بطنی
  • i- اکتوپی های بطنی
  • ii- تاکیکاردی بطنی
  • iii- فیبریلاسیون بطنی

اختلالات هدایت ایمپالس

 • I- بلوک سینوسی دهلیزی
 • II- بلوک های گره AN
  • i- بلوک درجه اول
  • ii- بلوک درجه دو
   • a- بلوک ونکباخ (موبیتز نوع I)
   • b- بلوک موبیتز نوع II
  • iii- بلوک کامل یا درجه سوم
 • III- بلوک باندل ها
  • i- بلوک باندل شاخه راست
  • ii- بلوک باندل شاخه چپ
   • a- بلوک ناقص قدامی چپ
   • b- بلوک ناقص خلفی چپ

برای موفقیت در زندگی به دو چیز نیاز داری: جهل و اطمینان به خود (مارک تواین)

ضربان های زودرس / ضربان های نابجا /اکستراسیستول

مسیر طبیعی هدایت الکتریکی قلب

این ضربانی است که از کانون نابجا (اکتوپیک) در خارج از گروه SA نشات می گیرد و قبل از ضربان سینوسی بعدی رخ می دهد. این ضربان ممکن است از دهلیز، گره ها، یا بطن تشکیل شود.

این ضربان زودرس یا نابجا ممکن است از هر یک از این کانون ها ایجاد شود زیرا نقش ضربان ساز یا پیس میکر به خود می گیرند که به ترتیب زیر واقع شده اند:

ضربان های زودرس
ضربان های زودرس

در استریپ فوق ضربان زودرس بعد از ضربان شماره 3 رخ داده است. در نتیجه، ضربان سینوسی مورد انتظار شماره 4 حذف شده است و یک وقفه کوچک بعد از ضربان سینوسی بعدی وجود دارد. برای نمونه، شماره 5 ظاهر شده و دوباره ریتم سینوسی از سر گرفته شده است.

وقفه جبرانی

وقفه جبرانی (Compensatory pause) تحت عنوان وقفه بین ضربان زودرس و ضربان سینوسی بعدی تعریف می شود. وقفه جبرانی دو نوع است:

 1. وقفه جبرانی کامل
 2. وقفه جبرانی ناقص

- وقفه جبرانی کامل: اگر جبران دقیقا برای ضربان حذف شده رخ دهد و سومین ضربان سینوسی دقیقا جایی که باید ایجاد شود، این وقفه را وقفه جبرانی کامل می گویند.

منتظر نمان. هیچ وقت زمان صحیح نمی رسد (ناپلئون هیل)

V وقوع مورد انتظار موج R

• وقوع مورد انتظار موج P

وقفه جبرانی کامل
وقفه جبرانی کامل

- وقفه جبرانی ناقص: اگر ضربان پس از ضربان زودرس قبل از ضربان مورد انتظار بعدی رخ دهد، وقفه جبرانی ناقص است.

وقفه جبرانی ناقص
وقفه جبرانی ناقص

با توجه به موضع منشاء ضربان زودرس، ضربانات زودرس قلبی به صورت زیر دسته بندی می شوند:

I – ضربان زودرس فوق بطنی (Supraventricular premature beat)

II – ضربان زودس بطنی (Ventricular premature beat)

ضربان زودرس فوق بطنی / اکستراسیستول

معیار

ریت : ریتم زمینه ای
ریتم: نامنظم با کمپلکس های دهلیزی زودرس
ضربانساز: پیس میکر نابجای دهلیزی خارج از گره SA
موج P: امواج P نابجا وجود دارد، عموما با امواج P نرمال گره SA فرق دارند.
PRI: عموما در دامنه طبیعی 120-200 میلی ثانیه، اما با ریتم زمینه ای تفاوت دارد
QRS: با ریتم زمینه ای یکسان است.

ایمپالس ها از طریق مسیر هدایت طبیعی قلب به بطن می رسد بنابراین کمپلکس های QRS در استریپ ECG دارای پیکربندی نرمال خواهند بود.

در این ECG فاصله R-R نرمال قبلی 18 است.

فاصله RR ضربان زودرس 11 است و وقفه جبرانی آن 22 است.

11+22 = 33

2 × فاصله نرمال R-R = 2 × 22 که می شود 44.

بیشتر مردان بزرگ دقیق یک گام مانده به شکست به موفقیت خود دست یافته اند (ناپلئون هیل)

ECG ضربان زودرس فوق بطنی
ECG ضربان زودرس فوق بطنی

از آنجایی که مجموع ضربان زودرس و وقفه جبرانی دو برابر فاصله R-R طبیعی نیست، این یک وقفه جبرانی ناقص است که در ضربان زودرس دهلیزی دیده می شود.

مفهوم

در ضربان زودرس دهلیزی وقفه جبرانی ناقص رخ می دهد زیرا ایمپالس دهلیزی موجب دپلاریزاسیون زودرس گره SA می شود که حاصل آن اختلال ریتم است. بنابراین ایمپالس بعدی از گره SA آمده و مطمئنا زودتر از ضربان مورد انتظار بعدی رخ می دهد. ضربان زودرس همیشه از خارج گره SA شروع می شود، از اینرو اسامی مثل ضربان نابجا، اکستراسیستول به آن داده می شود.

ضربان زودرس بطنی / اکستراسیستول بطنی

معیار

ریتم: نامنظم
QRS: دارای ظاهر نرمال نیست. پهن ر، بیشتر از 0.12 ثانیه طول می کشد.
امواج P معمولا توسط امواج QRS پوشانده و ماسکه می شوند

در این حالت، ایمپالس از زیر محل دو شاخته شدن باندل هیس در یکی از شاخه های باندل یا در بطن رخ می دهد. هر دو بطن به طور همزمان فعال نمی شوند. این منجر به مبهم و غیر معمول شدن کمپلکس QRS با موج T مخالف جهت اصلی کمپلکس QRS می شود.

در استریپ ECG می بینیم که فاصله R-R نرمال برابر 21 است، فاصله RR ضربان زودرس نیز برابر 12 است و وقفه جبرانی فاصله RR 30 است. بنابراین

12+30= 42

2 × فاصله نرمال R-R = 2 × 21 = 42

اگر امید و آرزو نداشته باشید، نمی فهمید فراتر از امیدهای شما چه نهفته است (سنت کلمنت از الکساندرا)

استریپ ECG ضربان زودرس بطنی
استریپ ECG ضربان زودرس بطنی

مجموع ضربان زودرس و وقفه جبرانی دو برابر فاصله R-R طبیعی است؛ این یک وقفه جبرانی کامل است که در ضربان زودرس بطنی دیده می شود.

مفهوم

در ضربان زودرس بطنی، همانطور که ایمپالس ها از بطن ها منشا می گیرند، روی ریتم گره SA تاثیری ندارند. بنابراین همیشه وقفه جبرانی کامل خواهد بود.

انواع

 1. اکتوپی های تک کانونی: پیکربندی مشابه QRS در ضربان نابجا در تمامی لیدها دیده می شود و منشاء ایمپالس از یک کانون منفرد نابجا در بطن است.
 2. اکتوپی های چند کانونی: پیکربندی QRS متغیری در ضربان های نابجای یک لید دیده می شود، زیرا اکتوپی ها از کانون های متفاوتی در بطن منشا می گیرند.
 3. اکتوپی های در هم تنیده بطنی: اکتوپی های بطنی بین دو ضربان سینوسی نرمال و بدون فاز جبرانی رخ می دهند (همراه با برادیکاردی سینوسی دیده می شود).
 4. بای ژمینه بطنی: ضربان های نابجای بطنی به طور یک در میان با ضربان های سینوسی رخ می دهند.
ضربان زودرس فوق بطنی (SVPB) ضربان زودرس بطنی (VPB)
کمپلکس QRS نرمال کمپلکس QRS پهن و عجیب
وقفه جبرانی ناقص رخ می دهد
ممکن است قبل از آن موج P وجود داشته باشد
همیشه ممکن است موج P مشهود نباشد
ممکن است موج P با موج T زودرس ادغام شود
وقفه جبرانی کامل رخ می دهد
موج P ندارد

مردان بزرگ درست یک گام انده به شکست به موفقیت دست یافته اند (ناپلئون هیل)

اگر کمپلکس QRS دارای پیکربندی نرمال باشد، پس مشخص می شود که ضربان از نوع فوق بطنی است، حالا برای تعیین موضع ایجاد ضربان نابجا، بایستی موج P بررسی شود.

دهلیزی گره ای (نودال)
موج P بلند و تیز موج P معکوس با فاصله P-R کوتاه
فاصله P-R نرمال ایمپالس فاصله ای از بخش پایین تر گره AV بر می خیزد
منشا دهلیزی ضربان زودرس
منشا دهلیزی ضربان زودرس
منشاء گرهی ضربان زودرس
منشاء گرهی ضربان زودرس

ریتم گرهی یا ریتم جانکشنال

معیار

 • ضربان قلب 40-60 تا در دقیقه
 • موج P برعکس بلافاصله قبل، بین یا پس از کمپلکس QRS
بخش های گره SA
بخش های گره SA

واقعا صحت دارد که با کمک به موفق شدن دیگران، می توانید سریع و قطعی به موفقیت برسید (ناپلئون هیل)

انواع

1- ریتم گرهی بالا: موج P معکوس قبل از QRS

ریتم فوق گرهی (بالای گره)
ریتم فوق گرهی (بالای گره)

2- ریتم میان گرهی: موج P دیده نمی شود، در داخل QRS ادغام شده است.

ریتم میان گرهی
ریتم میان گرهی

3- ریتم پایین گرهی: موج P بلافاصله بعد از کمپلکس QRS ظاهر می شود

ریتم پایین گرهی
ریتم پایین گرهی

بلوک گره SA

 1. وقفه سینوسی
 2. ایست سینوسی
  • ایست سینوسی با ضربان جهشی دهلیزی (escape beat)
  • ایست سینوسی با ضربان جهشی گره ای یا جانکشنال
  • ایست سینوسی به همراه ضربان جهشی بطنی

وقفه سینوسی

در وقفه سینوسی یک وقفه بین ضربان ها وجود دارد اما ضربان قبل از آن زودرس نیست، و بدین معنی است که خود گره SA برای مدتی دچار وقفه شده و مجددا ضربانسازی را شروع کرده است.

بهترین راه برای پیش بینی آینده، ابتکار است (آلان کای)

در تصویر می بینیم که پس از یک وقفه، ریتم سینوسی نرمال مجددا شروع شده است، بنابراین یک وقفه سینوسی است.

وقفه سینوسی
وقفه سینوسی

توجه

 • وقفه جبرانی پس از ضربان زودرس ایجاد می شود
 • وقفه سینوسی پس از ضربان نرمال ایجاد می شود
 • اگر وقفه سینوسی بیشتر از 1.5 ثانیه طول بکشد، به آن ایست سینوسی اطلاق می شود.
 • زمانی که ایست سینوسی رخ دهد، گره SA ممکن است بهبود یافته و عملکرد خود را مجدداً پس از 1.5 ثانیه از سر بگیرد یا اگر فعالیت آن مجددا شروع نشود، کانون اکتوپیک از پایین دست تر شروع به صدور تکانه و تحریک قلب می کند.

در نواحی زیر ضربانساز (پیس میکر) وجود دارد:

  • گروه SA
  • گره AV
  • باندل هیس
  • رشته های پورکنژ

گره SA

گره SA سریعترین و غالب ترین پیس میکر قلب است. در حالت طبیعی این گره اجازه نمی دهد که سلول دیگری ایمپالس تولید کند اما زمانی که ایست سینوسی رخ می دهد، پایین مرکز این گره موقتا ایمپالس دپولاریزه کننده ای به گروه SA می فرستد و یکی از این کانون ها صدور ایمپالس را ادامه می دهد تا زمانی که گره SA مجددا غالب شود.

بنابراین، ضربان ایجاد شده در پی ایست سینوسی از یک ضربانساز رده پایین تر رخ می دهد و بنابراین آن را ضربان جهشی یا فراری می نامند که نشانگر فرار از مهار گره SA است.

بررسی دقیق ضربان پس از وقفه سینوسی به شما می گوید که منشاء ضربان جهشی یا ضربان فراری کجاست. شکل 8-13 موج P نسبتا تغییر یافته را به همراه کمپلکس QRS طبیعی نشان می دهد.

ایست سینوسی همراه با ضربان دهلیزی جهشی
ایست سینوسی همراه با ضربان دهلیزی جهشی

با حرف زدن نمی توان برنج پخت (ضرب المثل چینی)

شکل 8-14 موج P معکوس به همراه کمپلکس QRS نرمال را نشان می دهد. فقدان موج P نیز ممکن است بعد از وقفه 1.2 تا 1.6 ثانیه ای دیده شود.

ضربان جهشی گرهی یا جانکشنال
ضربان جهشی گرهی یا جانکشنال

شکل 8-15 پهن شدن کمپلکس QRS به همراه موج T معکوس را نشان می دهد. این حالت پس از 1.8 تا 2.2 ثانیه رخ می دهد.

ضربان فراری بطنی
ضربان فراری بطنی

هرگاه که وقفه ای مشاهده کردید، ابتدا به ضربان بعد از آن نگاه کنید.

ضربان زودرس ضربان سینوسی
اگر زودتر رخ دهد، ضربان زودرس با وقفه جبرانی خواهد بود اگر فاصله R-R نرمال باشد، پس وقفه سینوسی با ضربان جهشی است
کمپلکس QRS، وقفه جبرانی و موج P را برای بررسی منشاء ضربان زودرس بررسی کنید. ضربان بعد از وقفه را بررسی کنید تا نوع ضربان فراری مشخص گردد

ناهنجاری های ریتم قلب

ریتم قلب ممکن است از گره SA، دهلیز، بطن منشا بگیرد. ناهنجاری های ریتم گره SA عبارتند از:

    1. آریتمی سینوسی
    2. برادیکاردی سینوسی
    3. تاکیکاردی سینوسی

آریتمی سینوسی

بطور نرمال ریت قلب در طی دم افزایش می یابد و در طی بازدم کاهش می یابد، این تغییر ریتم قلب را آریتمی سینوسی می نامند.

زندگی یعنی یک تصمیم درست و حرکت در جهت آن (جاش)

معیار

ریت: 60-100 ضربان در دقیقه
ریتم: منظم. آریتمی سینوسی ریتم قلب در پاسخ به تنفس تغییر می کند. این مسئله بخصوص در افراد جوان سالم دیده می شود
ضربانساز: تمامی ضربان ها از گره SA نشات می گیرند
موج P: یکسان، همگی دارای یک کانون یکسان هستند (گره SA)
PRI: 120-200 میلی ثانیه
QRS: 80-120 میلی ثانیه، باریک مگر تحت تاثیر آنومالی زمینه ای باشد
استریپ ECG آریتمی سینوسی
استریپ ECG آریتمی سینوسی

این آریتمی در بچه ها و بالغین جوان دیده می شود.

مفهوم

فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک در طی دم کاهش می یابد، که نتیجه اش افزایش ریت قلب است. در طی بازدم این مسئله برعکس است.

برادیکاردی سینوسی (Sinus Bradycardia)

معیار

ریت: کمتر از 60 ضربه در دقیقه
ریتم: عموما منظم
ضربانساز: گره SA
موج P: وجود دارد، همگی از گره SA نشات گرفته و مشابه هستند
PRI: کمتر از 200 میلی ثانیه، یکنواخت
QRS: طبیعی، 80-120 میلی ثانیه
استریپ ECG برادیکاردی سینوسی
استریپ ECG برادیکاردی سینوسی

علل

1- فیزیولوژیک (بخاطر افزایش تون واگ). در طی خواب، در ورزشکاران دیده می شود

خیالپردازی مهمتر از دانش است. دانش بیانگر آنچه است که می دانیم و می شناسیم، خیالات به تمامی چیزهایی اشاره دارند که هنوز کشف نشده و خلق نشده است (آلبرت انشتین)

2- پاتولوژیک:

    • کم کاری تیروئید
    • بالا رفتن فشار داخل جمجمه
    • انفارکتوس حاد دیواره تحتانی قلب
    • داروهایی از قبیل دیگوکسین، بتابلوکرها، وراپامیل
    • زردی انسدادی ناشی از رسوب بیلی روبین در سیستم هدایتی
    • هیپوترمی (کاهش دمای بدن)

تاکیکاردی سینوسی

معیار

ریت: بیشتر از 100 ضربه در دقیقه
ریتم: عموما منظم
ضربانساز: گره SA
موج P: وجود دارد و نرمال است. ممکن است در ضربان سریع در موج T ادغام شود
PRI: 120-200 میلی ثانیه؛ عموما نزدیک به 120 میلی ثانیه
QRS: نرمال
استریپ ECG تاکیکاردی سینوسی
استریپ ECG تاکیکاردی سینوسی

علل

فیزیولوژیک:

    • اضطراب
    • ورزش
    • حاملگی

پاتولوژیک:

    • آنمی
    • تب
    • تیروتوکسیکوز (سمیت تیروئید)
    • شوک
    • سندرم سینوس بیمار
    • انفارکتوس حاد قدامی

ریتم های دهلیزی

این ریتم ها عبارتند از:

    • تاکیکاردی فوق بطنی (SV)
    • فلوتر دهلیزی
    • فیبریلاسیون دهلیزی

مسیرهای شناخته شده را طی نکن، مسیری را برو که کسی نرفته است و ردی از خود بجای بگذار (هارولد آر. مک آلیندون)

تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی (PSVT)

در این اختلال ریت قلبی بین 140-220 ضربه در دقیقه است.

معیار

ریت: 140-220 ضربه در دقیقه
ریتم: منظم
ضربانساز: مدار چرخش مجدد (Re-entry circuit)
فرعی مجرای نرمال یا کوتاه (اگر از مسیر فرعی باشد)
A-V گرهی در پایان یا داخل QRS مخفی است
PRI: بستگی به موضع مدار دارد
QRS: نرمال در صورت استفاده از مجرای فرعی – طولانی (بیشتر از 120 میلی ثانیه) با موج دلتا

پاتولوژی

مفهوم مجرای گره AV دوگانه

مجرای سریع: در مجرای سریع، هدایت سریع و دوره بازگشتی طولانی دارد.

مجرای کند: در این نوع مجرا هدایت کند بوده و دوره بازگشتی کوتاه است.

در طی ریتم سینوسی

تنها هدایت در مجرای سریع مشهود است، این موجب طبیعی شدن فاصله PR می شود. محرک اضافی در دهلیز تولید می شود توسط مجرای سریع مسدود می شود که بخاطر دوره بازگشتی طولانی است. بنابراین ایمپالس ها از میان مسیر کند هدایت می شوند، اگر هدایت در مجرای کند به اندازه کافی کند باشد که به مجرای سریع بازگشتی قبلی امکان بهبودی بدهد، ایمپالسی که از مسیر کند هدایت شده و موجب انقباض بطن شده است.

هدایت ایمپالس در ریتم سینوسی
هدایت ایمپالس در ریتم سینوسی

وقتی کاری را شروع کردی، از شکست نترس و آن را ترک نکن. کسانی که با خلوص کار می کنند خوشبخت ترین مردم هستند (چاناکایا)

علل تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی (PSVT):

    • افزایش اتوماتیسیته (خودکار بودن) دهلیز
    • هدایت ایمپالس در مسیر آنتروگراد از میان گره AV
    • هدایت رتروگراد از میان مسیر فرعی AV
    • تاکیکاردی بطنی

1- تاکیکاردی دهلیزی

ریت 200 ضربه در دقیقه (100-200) است. کانونی خارج از گره سینوسی دهلیزی به طور خودکار و با سرعت بالا شروع به ضربان سازی می کند.

تاکیکاردی دهلیزی
تاکیکاردی دهلیزی

2- تاکیکاردی چرخشی گرهی AV

ریت قلبی 140-200 ضربه در دقیقه است. ضربان با یک ضربا زودرس دهلیزی شروع می شود. ریتم چرخشی یا ورود مجدد (Re-entry rhythm) از محدوده گره AV منشاء گرفته و به طور همزمان به بالا و دهلیز و پایین و بطن منتشر می شود؛ در نتیجه آن امواج P معمولا در داخل کمپلکس QRS مخفی می شوند زیرا دهلیز و بطن ها به طور همزمان فعال می شوند.

تاکیکاردی چرخشی (ورود مجدد) گره AV
تاکیکاردی چرخشی (ورود مجدد) گره AV

به محض اینکه ترس به شما نزدیک شد، به آن حمله کنید و آن را تخریب کنید (چاناکایا)

3- تاکیکاردی چرخشی AV

این تاکیکاردی در اثر مجرای بای پس (مجرای فرعی) رخ می دهد، برای نمونه اتصال غیر طبیعی عضله قلب بین دهلیز و بطن که موجب دور زدن گره AV و ایجاد مسیر فرعی می شود. از اینجا به بعد هدایت از مسیر نرمال سیستم هدایتی (برای نمونه گره AV به باندل هیس) به داخل بطن ها پیش می رود، توسط مسیر فرعی بازیافت شده و به دهلیز بر می گردد.

تاکیکاردی ورد مجدد AV (AV re-entry tachycardia)
تاکیکاردی ورد مجدد AV (AV re-entry tachycardia)
نکات تاکیکاردی سینوسی تاکیکاردی فوق بطنی
بروز تدریجی ناگهانی
ضربان قلب کمتر از 160 ضربه در دقیقه بیشتر از 160 ضربه در دقیقه (140-220)
ماساژ سینوس کاروتید بدون واکنش یا جزئی پاسخ ناگهانی
علائم طپش قلب طپش قلب ناگهانیف سرگیجه، سنکوب و تنگی نفس

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی (Atrial Fibrillation) آریتمی است که در آن دهلیزها سریع و ناموثر می تپند در حالی که بطن ها به طور نامنظم و با فاصله پاسخ می دهند، نبض نامنظم خاصی تولید می شود.

معیار

    • ریتم نامنظم غیر معمول
    • فقدان امواج P (با امواج f فیبریله جایگزین می شود)
    • ارتعاش خط پایه
فیبریلاسیون دهلیزی
فیبریلاسیون دهلیزی

تحصیل بهترین دوست است. شخص تحصیلکرده در همه جا مورد احترام است. تحصیلات برتر از زیبایی و جوانی است (چاناکایا)

ویژگی های بالینی

    1. سابقه تب روماتیسمی، IHD، تیروتوکسیکوز
    2. نبض نامنظم نامنظم
    3. فشار خون بالا
    4. ویژگی ها و تظاهرات پاتولوژی زمینه ای

علل

هر اختلال یا وضعیتی که موجب افزایش توده عضلانی دهلیز شود، فشار دهلیزی را بالا ببرد، موجب فیبروز، التهاب و انفیلتراسیون دهلیز شود؛ می تواند علت فیبریلاسیون دهلیزی باشد.

    1. بیماری های روماتوئید قلب همراه ضایعات دریچه ای (تنگی میترال)
    2. انفارکتوس حاد میوکارد
    3. هیپرتانسیون
    4. تیروتوکسیکوز

توجه

ریت = موج R برابر 15 مربع بزرگ است × 20 فیبریلاسیون

امواج فیبریلاسیون دهلیزی به صورت زیر وصف می شوند:

    • ریز
    • متوسط
    • زمخت
    • گاهی فیبریلاسیون زمخت دارای نمای فلوتر دهلیزی است.

مفهوم

این اخلال یا در اثر موجچه های (re-entrant wavelets) ورود مجدد و یا بعلت مواضع چندگانه ایمپالس خودکار دهلیزی رخ می دهد.

موجچه های ورود مجدد متعدد (Multiple re-entrant wavelets)
موجچه های ورود مجدد متعدد (Multiple re-entrant wavelets)

وقتی انسان عصبانی می شود، فقط به خودش آسیب می زند (چاناکایا)

فلوتر دهلیزی

معیار

ریت: 250-300 ضربه در دقیقه (دهلیز)
ریتم: ریت دهلیزی منظم، هدایت بطنی 2:1 تا 8:1
ضربانساز: ریتم مدار ورود مجدد واقع شده در دهلیز راست
موج P: دندان اره ای یا فنس سیمی
PRI: بروز یکنواخت
فلوتر دهلیزی (Atrial flutter)
فلوتر دهلیزی (Atrial flutter)

علل

    1. بیماری روماتوئید قلب به همراه ضایعات دریچه ای (تنگی میترال)
    2. انفارکتوس حاد میوکارد
    3. هیپرتانسیون
    4. تیروتوکسیکوز

مفهوم

امواج فلوتر از دهلیز راست نشات می گیرند و خلاف جهت عقربه ساعت از بالا به پایین به بالا حرکت می کنند، دم خود را دنبال می کنند. بنابراین موجب می شوند که ایمپالس به صورت دایره ای در دهلیز حرکت کند و امواج منظم و فلوتر بدون نوسان ایجاد شود. از آنجایی که گره AV برای هدایت سریع ایمپالس تنظیم نشده است، فلوتر دهلیزی همیشه با بلوک AV همراه است و ریت بطنی خیلی کندتر است.

توانایی افراد را همیشه نمی توان با آزمون تعیین کرد (ایندرا گاندی)

ایمپالس به صورت دایره ای حرکت می کند
ایمپالس به صورت دایره ای حرکت می کند

خوب است بدانیم

در فلوتر دهلیزی ریت دهلیزی 300 ضربه در دقیقه است. اتصال AV بیشتر ایمپالس ها را بر می گرداند و تنها کسری از این ایمپالس ها به بطن ها می رسد. اگر بطن ها با ریت 150 ضربه در دقیقه پاسخ دهد، آن را فلوتر 2:1 می نامند، زیرا نسبت ریت دهلیزی (300) به ریت بطنی (150) دو به یک است. فلوتر دهلیزی به همراه ریت بطنی حدود 100 ضربان در دقیقه را فلوتر 3:! می گویند و در ریت بطنی 75 ضربه در دقیقه فلوتر 4:1 نامیده می شود.

تفاوت بین تاکیکاردی، فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی

  تاکیکاردی دهلیزی فلوتر دهلیزی فیبریلاسیون دهلیزی
ریت حداکثر 200 bpm 200–300 bpm 350–500 bpm
نوع انقباض دهلیزی دهلیز به صورت منظم با انقباضات یک شکل پاسخ می دهد دهلیز به طور نامنظم با انقباضات یک در میان بزرگ و کوچک پاسخ می دهد دهلیز ضربان سریع و ناموثر دارد، بطن ها با فواصل نامنظم پاسخ داده و نبض نامنظم ایجاد می کنند
یافته های ECG فواصل PR و TP کوتاه، موج T با موج P سیکل قلبی بعدی ادغام می شود. ظاهر دندان اره ای دارد که موج f یا موج فلوتر گفته می شود. ریتم منظم است، در صورت بلوک نامنظم است. /td> ظاهر فیبریلاسیون (f) که تغییر مداوم ارتفاع و پهنای ریتم نامنظم را نشان می دهد. خط مبنا ارتعاشی است. /td>

ریتم های بطنی

تاکیکاردی بطنی

معیار

ریت: عموما 100 تا 220 ضربه در دقیقه
ریتم: عموما منظم، گاهی ممکن است اندکی نامنظم باشد
موج P وجود ندارد
کمپلکس QRS پهن و عجیب نشانگر نشات گرفتن کمپلکس های QRS از بطن است
ضربان کپچر ظاهر شدن کمپلکس QRS نرمال در میانه تاکیکاردی بطنی
ضربان فیوژن این کمپلکس توسط دو پیس میکر ایجاد می شود، گره SA و ضربانساز بطنی. نتیجه پیوند خوردن دو کمپلکس فیوژن است، که یک کمپلکس با مشخصات هر دو ایجاد می شود.

بزرگترین خطر برای بیشتر انسان ها این نیست که اهدافمان خیلی بالا است و دستمان به آن نمی رسد بلکه زیاد پایین بودن و در دسترس بودن آن است (میشل آنجلو)

تاکیکاردی بطنی با ضربان کپچر و فیوژن
تاکیکاردی بطنی با ضربان کپچر و فیوژن
تاکیکاردی بطنی (وی تک)
تاکیکاردی بطنی (وی تک)

علل

    1. انفارکتوس حاد میوکارد
    2. میوکاردیت (التهاب میوکارد)
    3. IHD مزمن با عملکرد ضعیف بطن چپ
    4. آنوریسم بطنی
    5. عدم تعادل الکترولیت و عمدتا هیپوکالمی و هیپومنیزیمی

توجه

    • کمپلکس QRS پهن و عجیب وجود دارد و نشانگر آن است که کمپلکس QRS از بطن ها نشات گرفته است.
    • بعد از انفارکتوس میوکارد به دلیل تشکیل هدایت دایره ای حول ناحیه ایسکمی رایج است.
    • یک نشانه اخطاری است که ممکن است به فیبریلاسیون بطنی و مرگ پیشرفت کند.

تورسادس دی پوینتز (نقاط پیچشی)

در زبان فرانسه تورسادس دی پوینتز (Torsades De Pointes) به معنی پیچش نقاط است. نوعی خاص از تاکیکاردی بطنی پلی مورفیک است. در اینجا مسیر کمپلکس QRS به صورت سیکلیک می پرخد، در چند ضربان نقاط رو به پایین بوده و سپس برای چند ضربان نقاط مرجع رو به بالا است.

فیبریلاسیون بطنی

معیار

ریت: خیلی سریع، سازمان خاصی برای شمارش ندارد. حدود 350-500 ضربه در دقیقه
ریتم: نامنظم، امواج از نظر سایز و شکل متغیر هستند
QRS کمپلکس QRS پهن، عجیب و نامنظم
موج P: فاقد قطعه ST، امواج P، امواج T

هرچه شیب کوه بیشتر باشد، کوهنوردی سخت تر است، اما منظره خط پایان زیباتر است (والت امرسون)

تورسادس دی پوینتز (Torsades de pointes)
تورسادس دی پوینتز (Torsades de pointes)
فیبریلاسیون بطنی
فیبریلاسیون بطنی

ویژگی های بالینی

    1. بیمار بی هوش
    2. فقدان نبض
    3. فشار خون غیر قابل اندازه گیری
    4. قطع تنفس
    5. فقدان صداهای قلبی

علل

    1. انفارکتوس حاد میوکارد
    2. عدم تعادل الکترولیت، بخصوص هیپوکالمی و هیپومنیزیمی
    3. برق گرفتگی (Electrocution)
    4. اوردوز دارو و مواد از قبیل دیجیتال ها، ایزوپرنالین و آدرنالین
    5. غرق شدن

ریتم ایدیوونتریکولار (Idioventricular Rhythm)

به معنی تاکیکاردی بطنی کند است.

معیار

    1. ریت قلبی 20-40 ضربه در دقیقه
    2. ریتم منظم
    3. فقدان امواج P
    4. PRI: در صورت وجود متغییر (رابطه ای با کمپلکس QRS ندارد [انفکاک AV])
    5. فاصله QRS بیشتر از 120 میلی ثانیه، QRS پهن و عجیب

ما بخاطر پیری بازی را رها نمی کنیم، پیر می شویم چون بازی را رها می کنیم (ارسطو)

ریتم ایدیوونتریکولار
ریتم ایدیوونتریکولار

ویژگی های بالینی

بدون علامت، موقت، خود محدود شونده، نیازمند درمان نیست. در طی 48-72 ساعت اول پس از انفارکتوس حاد میوکارد رخ می دهد.

تفاوت بین تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی

  تاکیکاردی بطنی فیبریلاسیون بطنی
ریت حداکثر 200 bpm 350–500 pm
یافته های ECG کمپلکس های QRS چند شکل (پلی مورفیک) هستند پتانسیل کوچک فوق العاده سریع و نامنظم همراه با نوسان ریت و ریتم و دامنه.
توجه: عارضه خطرناکی است زیرا بطن های فیبریله خون را بطور موثر پمپ نمی کنند و قطع گردش خون ممکن است موجب مرگ شود.

سندرم ولف-پارکینسون-وایت (WPW)

معیار

سندرم WPW (Wolf-Parkinson-White Syndrome) سه گانه مشخصات زیر را در ECG ایجاد می کند:

    • فاصله P-R کوتاه (کمتر از 0.12 ثانیه)
    • کمپلکس QRS پهن (بیشتر از 0.10 ثانیه)
    • امواج دلتا
امواج دلتا
امواج دلتا

چیزی را می بینی که به دنبالش هستی (باب مارلی)

پاتولوژی

بیماران مبتلا به WPW دارای یک مسیر فرعی دیگر در قلب خود هستند که گره AV را دور می زند و تحت عنوان باندل کنت (Kent bundle) شناخته می شود. در این حالت، زمانی که ایمپالس از دهلیز به پایین حرکت می کند، همزمان به باندل کنت و گره AV می رسد. ایمپالس به سمت پایین و گره AV حرکت می کند و به بلوک فیزیولوژیک نرمال خود می رسد. این ایمپالس از میان باندل کنت نیز سفر می کند، با هیچ بلوکی مواجه نمی شود و بنابراین در میوکارد بطنی منتشر می شود. پیشرفت این ایمپالس کند بوده و الگوی پهن امواج در ECG ایجاد می کند.

مبتلایان WPW دارای یک مسیر فرعی هستند که گره AV را دور می زند (باندل کنت)
مبتلایان WPW دارای یک مسیر فرعی هستند که گره AV را دور می زند (باندل کنت)

ویژگی های بالینی

    1. بدون علامت است
    2. طپش قلب
    3. تاکیکاردی فوق بطنی (خیلی شایع) در اثر مدار ورود مجدد (چرخشی)
    4. فیبریلاسیون دهلیزی
    5. سنکوب
    6. مرگ ناگهانی

مفهوم

    1. فاصله PR کوتاه به دلیل هدایت سریع ایمپالس از دهلیز به بطن ها از طریق مسیر فرعی که موجب دپولاریزاسیون زودرس بخشی از بطن می شود.
    2. این دپلاریزاسیون زودرس موجب امواج سربالایی می شود که به آن امواج دلتا (delta wave) گفته می شود. مابقی کمپلکس های QRS در اثر دپلاریزاسیون باقیمانده بطن بوجود می آید.

پیروزی از آن کسانی است که مقاومت بیشتری دارند (ناپلئون بناپارت)

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com