ورود کاربر


تعیین مورد (Case definition)

مجموعه ای از معیارهای تشخیصی است که بایستی برای شناسایی موارد یک بیماری خاص لحاظ شوند. تعیین مورد می تواند براساس معیارهای بالینی، آزمایشگاهی، اپیدمیولوژیک، یا ترکیبی از معیارهای بالینی و آزمایشگاهی باشد. زمانی که مجموعه ای از معیارها به هدف تشخیص بیماری خاصی استاندارد می شود، به آن «استاندارد تعیین مورد» اطلاق می شود. تعیین مورد نظارتی به تعیین موردی اطلاق می شود که استاندارد شده و برای شناسایی صحیح تمامی موارد بیماری هدف در جمعیت مشخص استفاده می شود، در حالی که شناسایی موارد مشابه دیگر افتراق داده می شود.

نسبت مورد به کشندگی (Case-fatality ratio or rate)

نسبت موارد یک بیماری خاص است که منجر به مرگ شده است. اغلب به صورت مخفف CFR اطلاق می شود.

ظرفیت (Capacity)

مجموعه تمامی توان و منابع در دسترس جامعه، اجتماع یا سازمان است که می تواند سطح ریسک را کاسته، یا اثرات بحران را کاهش دهد.

مجروح (Casualty)

به شخص مجروح و نیازمند درمان طبی یا کشته شده در اثر سوانح و بلایای طبیعی یا دست بشر اطلاق می شود.

فاجعه / مصیبت (Catastrophe/cataclysm)

سانحه با دامنه خاص است (گرچه تلاش هایی برای کمی سازی آن هنوز انجام نشده است). دارای ارزش اخباری و توصیفی است و به هدف وکالتی استفاده می شود. از نظر مفهومی، به فعالیت های بازسازی بیشتر نسبت داده می شود.

نرخ مرگ میر با علت معلوم (Cause-specific mortality rate)

نرخ مرگ و میر در اثر بیماری خاص (مثلا وبا) یا پدید خاص (مثلا خشونت) است.

هرج و مرج (Chaos)

اوج آشوب مفرط، بدون شکل و الگو است

هرج و مرج و یا بی ثباتی مفرط (Chaos and/or extreme instability)

موقعیتی است که ریسک مرگ و میر بالا است، جایی که احتمال 300% یا بیشتر افزایش بیماری و مرگ و میر وجود دارد.

نرخ مرگ و میر کودکان (Child mortality rate)

تعداد بچه های زیر پنج سال که به ازای هر 1000 تولد زنده در سال خاص می میرند.

سانحه شیمیایی (chemical disaster)

واقعه ای است که در اثر آزاد شدن عمدی یا سهوی مواد شیمیایی سمی رخ می دهد و ممکن است سلامت کسانی که در معرض آن قرار می گیرند را به مخاطره بیاندازد (وزارت دفاع آمریکا، 2007).

دفاع مدنی (Civil defense)

دفاع مدنی یا دفاع غیر نظامی، مجموعه اقداماتی است که برای محافظت شهروندان در زمان جنگ و در پاسخ به سوانح، و برای پیشگیری و تخفیف عواقب اورژانس های بزرگ زمان صلح؛ و معمولا توسط موسسات دولتی اعمال می شود. اصطلاح دفاع مدنی امروزه به طور فزاینده ای استفاده می شود.

سازمان دفاع شهری (Civil defense organization)

سازمان دفاع شهری یا غیر نظامی هر سازمانی است که تحت کنترل دولت است، اقدامات انجام شده براساس بند 61 پروتکل I معاهده 1949 ژنو را اجرا می کند.

همکاری شهروندان و نظامیان (Civil military cooperation)

همکاری شهروندان و نظامیان (CIMIC) هماهنگی و مشارکت فرمانده نظامیان و فعالان غیر نظامی و از جمله جمعیت ملی و مسئولین محلی و همچنین سازمان ها و موسسات بین المللی، ملی و غیر دولتی در پشتیبانی از یک ماموریت است.

خوشه (Cluster)

در زمینه دگرگونی بشر دوستانه (Humanitarian Reform)، خوشه گروهی از موسسات، سازمان ها و یا موسسات مرتبط به هم از طریق الزامات مربوطه است که با همدیگر به سمت هدفی مشترک کار می کنند. هدف از خوشه ها تقویت اقدام به موقع، اثربخش، قابل پیش بینی برای بهبود پاسخگویی و رهبری است.

نمونه گیری خوشه ای (Cluster sampling)

یک طرح نمونه گیری است که عموماً در پیمایش گذشته نگر مرگ و میر استفاده می شود زمانی که لیست جامعی از کل خانوارها را نمی توان بدست آورد. هر خوشه یک گروه از خانوارها است که ابتدا به صورت تصادفی انتخاب می شوند، و سپس باقیمانده آنها از طریق قاعده مجاورت (برای نمونه، دومین نمونه مجاور) تعیین می شوند. در پیمایش خوشه ای مرگ و میر، 30 یا بیشتر خوشه معمولا از یک جمعیت هدف مورد مطالعه انتخاب می شود، هر خوشه معمولا حداقل از 30 خانوار تشکیل می شود.

جوامع عملی (Communities of Practice)

جوامع عملی (CoPs) معمولا به صورت طبیعی تشکیل می شوند همانطور که مردم دارای علائق مشترک ایده های مشترک خود را به همکاری می گذارند.

تکمیل بودن گزارش دهی (Completeness of reporting)

سهم و مقدار گزارشات مراقبت و نظارتی (یا فرم ها) است که صرفنظر از زمان تحویل گزارش دریافت شده اند. سهمی از گزارشات دریافت شده براساس واحدهای گزارش مورد انتظار است (اگر سیستم شامل گزارش دهی صفر هم باشد).

فوریت مرکب (Complex Emergency)

فوریت مرکب مطابق تعریف IASC بحران بشر دوستانه در یک کشور، منطقه یا جامعه است که تجزیه کامل یا قابل توجه حاکمیت ناشی از تضادهای داخلی یا خارجی رخ می دهد و مستلزم پاسخ بین المللی است که فراتر از الزام یا ظرفیت هر برنامه منفرد یا مداوم سازمان ملل در کشور است.

فوریت سیاسی مرکب (Complex political emergency)

موقعیتی است با منشا مرکب اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی که در برگیرنده تجزیه ساختارهای دولت، نزاع برسر مشروعیت حاکمیت میزبان، سوء استفاده از حقوق بشر و احتمالا تضاد مسلحانه است که نیازهای بشردوستانه ای خلق می کند. این اصطلاح عموما برای افتراق نیاز بشردوستانه ناشی از تضاد و بی ثباتی از نیاز بشردوستانه ناشی از سوانح طبیعی (ALNAP) استفاده می شود.

فاصله اطمینان (Confidence interval)

دامنه ای که بیانگر سطح تقریب یا عدم دقت یک نقطه برآورد است. همچنین به عنوان حاشیه خطا (margin of error) شناخته می شود. فاصله اطمینان معمولا به صورت 95% ارائه می شود.

برنامه ریزی اقتضایی (Contingency planning)

فرآیند تدوین اهداف، رویکردها و رویه های برنامه برای پاسخ به موقعیت یا واقعه ای که احتمالا بوقوع می پیوندد، از جمله شناسایی و تعیین وقایع و صحنه های مرتبط با آن و طراحی طرح اقدام مناسب برای آماده سازی و پاسخ به آن وقایع به شیوه ای اثربخش است.

پیمایش ساده (Convenience survey)

پیمایشی است که براساس نمونه تصادفی، نمونه نماینده جمعیت نیست، بلکه براساس داده های خانوار / افرادی است که به سادگی در دسترس یا قابل مشاهده هستند (برای نمونه، افرادی که در صف توزیع غذا ایستاده اند).

سانحه نظامی معمول (conventional disaster)

واقعه فاجعه باری است که در اثر استفاده از سلاح هایی از قبیل تفنگ، بمب یا موشک و نارنجک رخ می دهد.

هماهنگی (Coordination)

بکارگیری نظامدار ابزارهای سیاسی برای رساندن کمک های بشردوستانه به شیوه ای واحد و موثر است. چنین ابزارهایی شامل برنامه ریزی راهبردی، جمع آوری داده ها و مدیریت اطلاعات، تحرک منابع و اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، به راه اندازی یک واحد عملیاتی از کارگران در میدان، مذاکره و حفظ چارچوب قابل سرویس دهی با حکام سیاسی میزبان، فراهم کردن رهبری است. بطور محسوس و با حساسیت بکار گرفته می شود، چنین ابزارهایی عنصر نظم را بدون اقدام محدود کننده بی مورد به عملیات تزریق می کند. هماهنگی می تواند به صورت فرمان و دستور دادن باشد، که در آن یک رهبر قوی با نوعی اختیار، به صورت توافقی بکار گرفته می شود، که در آن رهبری اساسا براساس ظرفیت راه انداختن پاسخ مرتبط و مناسب و تحرک فعالان کلیدی حول اهداف و اولویت های مشترک است و به صورت پیش فرض، در غیاب هماهنگی رسمی بکار گرفته می شود که تنها در برگیرنده تبادل اطلاعات و نیروی کار در بین فعالان است. سه سطح از هماهنگی می تواند وجود داشته باشد: در بین سازمان ها، در بین عملیات ها، در بین برنامه ها. مشاهده شده است که پول برای اثربخشی هماهنگی مهم است، و در حقیقت دولت ها متعهد به تدوین و حفظ چارچوب هماهنگی هستند. همچنین در عمل مشاهده شده است که هماهنگی زمانی موثر است که سر ساختارها ابتدا توافق حاصل شده است، توسط پویایی رهبری مورد تقویت مجدد قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل هزینه – اثربخشی (Cost effectiveness analysis)

این شکل از تجزیه و تحلیل به دنبال تعیین هزینه ها و اثربخشی راهبردهای مراقبت و پاسخ و فعالیت های مرتبط است. می توان از آن برای مقایسه راهبردها و فعالیت های مشابه استفاده کرد تا تعیین شود که درجه نسبت هزینه به اثربخشی کدامیک کمتر است تا سطح مشخصی از اثربخشی به دست آید، یا بالاترین اثربخشی ممکن با کمترین یا سطح هزینه مشخص بدست آید.

برنامه کشوری (Country Programme)

تمامی انواع امداد (پروژه و غیره پروژه) به یک کشور است.

بحران (Crisis)

موقعیتی است که سخت محسوب می شود. بالاترین ارزش آن این است که دلالت بر فرآیند داخلی دارد که نمی توان زمان و موقع آن را تعیین کرد، و اینکه به صورت فضایی می تواند دارای لایه ها یا سطوح شدت متفاوتی باشد. یک بحران ممکن است مشهود نباشد و بیشترین سختی را داشته باشد و به نقطه برگشت عطفی برسد.

نرخ خام مرگ و میر (Crude mortality rate)

نرخ خام مرگ و میر (CMR) نرخ مرگ میر تمامی گروه های سنی و ناشی از تمامی علل است.

سانحه سایبری (Cyber disaster)

واقعه خرابکارانه ای است که در اثر استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات برای کنترل یا به هم زدن سیستم های فراساختاری حیاتی رخ می دهد (وزارت امور داخله آمریکا، 2005).

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com