ورود کاربر

نظريه هاي مديريت

DEBORAH R. GARRISON - DEBRA A. MORGAN - JEWETT G. JOHNSON

انگيزه فصل:

«اولين و مهم ترين مسئوليت هر كسي كه مايل به مديريت باشد مديريت خود مي باشد: تماميت خود، شخصيت، اخلاقيات، دانش، عقل، خلق و مزاج، كلمات و رفتار و عملكرد. مديريت حرفه اي است فوق العاده پيچيده، بي پايان، و فوق العاده سخت كه اغلب مي خواهيم از آن فرار كنيم».

Dee Hock, 2000, in The Art of Chaordic Leadership

اهداف فصل:

در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

- بحث در مورد سير تاريخي و تحول نظريه هاي مديريت و ارتباط آنها با پرستاري
- استفاده از نظريه هاي منتخب مديريت براي ايجاد راهبردهايي براي چالش هاي ذاتي مديريت پرستاري، مدير باليني و براي نقش هاي رهبري پرستاري
- مقايسه راهبردهاي مديريت واحدهاي پرستاري براساس ديدگاه مديريت علمي و نظريه هرج و مرج طلبي. با توجه به تفاوت شيوه ها كه بايستي استفاده شوند.
- توصيف نقش هاي محوله به رهبران پرستاري
- تمرين تصميم گيري، برقراري ارتباط، مذاكره، تفويض از طريق يادگيري فعاليت هاي پيشنهادي در فصل و مواد آموزشي مكمل موجود

پرستاران از افراد مددجو، خانواده ها، و جوامع در بيمارستان، مكان هاي مراقبت سرپايي، كلينيك ها، دپارتمان هاي بهداشتي، موسسات مراقبت در منزل، تسهيلات مراقبت بلند مدت، و مراكز توانبخشي علاوه بر سازمان هاي مراقبت بهداشتي تخصصي؛ مراقبت مي كنند. راهبردهايي كه آنها براي سازمان دهي مراقبت ها استفاده مي كنند از نظريه هاي مديريت و رهبري مشتق شده اند. رويكرد به نظريه هاي رهبري و مديريت تجسمي از وضعيت پويايي ارائه مراقبت بهداشتي است، كه در آن مديران پرستاري و پرستاران رهبر به دنبال نيروبخشي پرستاران براي ارائه مراقبت بهداشتي است كه مطلوب ترين برآيند را داشته باشد. مديريت و رهبري در حال توسعه و تكامل مي باشند و از ساختار سلسله مراتبي نظريه هاي مديريت پيشين به رويكردهاي جامع تر و مسطح تر (غيرسلسله مراتبي) با الحاق علوم فيزيكي و اجتماعي در حركت هستند. اوايل دهه 1900، اين نظريه ها از علوم نيوتني مشتق شدند كه در آن جهان از ديدي مكانيكي، عملياتي نگريسته مي شد. از اواخر دهه 1980 تا به امروز، نگرش علمي به مديريت متحول شده و نظريه هرج و مرج طلبي و علم تركيبي (پيچيدگي) به آن الحاق شده است. علم پيچيدگي براساس كشفيات انجام شده در فيزيك و بيولوژي (زيست شناسي) بوده و روي روابط فوري بين آنها تاكيد كرده و خاصيت خود-سازماني ذاتي سيستم هاي پيچيده و سازشي را شناسايي كرده است. نظريه هاي مديريت نيز اين مفاهيم را در رويكردي جديد به دنياي پيچيده تجارت و مراقبت بهداشتي، الحاق نموده اند. در اين فصل شرح وقايع و تاريخچه اين دگرگوني ها و تحول هاي نظريه ها را ارائه كرده و بنياني براي رهبران پرستاري در قرن بيست و يكم ارائه مي نمايد.

بطور سنتي مديران مسئول كنترل منابع لازم براي اجراي اهداف سازماني مي باشند. اين مسئوليت ها شامل بودجه بندي، اداره پرسنل، و حفظ و نگهداري عمليات هاي سازمان مي باشند در حالي كه بطور همزمان مسئوليت هاي اماني متعادل ساختن مسئوليت هاي سازمان و متولي منابع سازمان مي باشند. رولند و رولند (1997) مديريت را بعنوان يك فرآيند پنج مرحله اي تعريف كرده اند:

1. برنامه ريزي
2. سازمان دهي
3. هدايت
4. هماهنگي و انطباق
5. كنترل و بازبيني

يك مدير توسط يك سازمان استخدام شده و مسئوليت دستيابي به اهداف خاصي براي سازمان به وي محول مي شود. مدير نيز انتظار مي رود كه كاركنان را به بهترين شيوه براي انجام شغل تعليم داده، كاركنان را منطبق با شغل انتخاب كرده، مشوق هاي انگيزشي براي كارگران فراهم كرده، كنترل كند كه وقت، انرژي، و مواد بطور كافي و مناسب مصرف مي شوند، و اطمينان حاصل كند كه اهداف سازمان برآورده خواهند شد. همزمان، مدير به دنبال ارتقاء كارايي، تهيه منابع لازم براي دستيابي به طرح استراتژيك سازمان، و اداره مرزها و حدود موجود در سازمان؛ خواهد بود (هابر ، 2000).

نقش مدير پرستاري در بيمارستان متفاوت است، و كاري كه بايد انجام دهد بستگي به دامنه مسئوليت هر پست خاص دارد. پرستاران رتبه هايي از قبيل سرپرستار، معاونت مراقبت از بيمار، مدير پرستاري را اشغال كرده و تحت نظر هيئت رئيسه اجرايي بيمارستان، سازمان هاي بهداشت عمومي، يا ساير قسمت هايي كه مراقبت ارائه كرده يا روي مراقبت از بيماران تاثير دارند؛ كار مي كند. در بسياري از موارد، آنها نه تنها مسئول بخش هاي پرستاري سازمان هستند بلكه مسئوليت قسمت هايي كه از مراقبت از بيمار حمايت مي كنند از قبيل داروخانه، مراقبت تنفسي، فيزيوتراپي، بازتواني قلبي و ساير واحدها را بعهده دارند. دامنه كنترل پرستاران در اين نقش خيلي وسيع است، شامل نظارت بر ساير مديران پرستاري است كه روي خود مراقبت از بيمار در بخش متمركزند و همچنين مديران ساير واحدهايي كه ارائه مراقبت در واحدهاي فرعي را اداره مي كنند و در كل از نظر مراقبت از بيمار مهم هستند؛ نيز مي باشد. همكاري با ساير حرفه هاي تيم مراقبت از بيمار نيز بخش مهمي از نقش هاي مديريت پرستاري را تشكيل مي دهد.

پرستاران ستادي تازه فارغ التحصيل مسئول رهبري تيم مستقيم مراقبت از بيمار مي شوند، بنابراين لازم است كه چگونگي اداره مكفي و اثربخش مراقبت از بيماران را بدانند. اين تيم اغلب شامل كمك پرستاران، تكنسين هاي مراقبت از بيمار، پرستاران فارغ التحصيل از مدارس علمي كاربردي يا حرفه اي، و ساير پرستاران كارشناس باليني مي باشد. در اين نقش رهبر تيم، پرستار مسئول شناسايي برآيندهايي است كه بايستي در پايان هر شيفت بدست آمده باشد و همچنين تفويض كارها براساس ميزان آمادگي، حيطه عملكرد، تجربه و مدرك كاركنان تيم مراقبت بيمار مي باشد. در طي چند ماه پس از فارغ التحصيلي، پرستاران جديد خودشان را در نقش سرگروه پرستاري مي يابند، كه در آن بايستي مهارت هاي مديريتي خود را براي اطمينان از ارائه مراقبت كيفي در سراسر يك واحد يا بخش، بكار بگيرند. به استثناي تعداد معدودي، تمامي پرستاران ستادي خود را در رتبه اي مي يابند كه انجام كار و مسئوليت شان مستلزم تلاش هاي هماهنگ تيمي از پرسنل است كه بايستي آنها را هدايت و رهبري كند.

تصور دانشجويان پرستاري از نقش هاي مديريت به وظايف باليني مدير باليني، سرپرستار بخش، معاونين پرستاري و رئيس پرستاران (مترون) محدود مي شود و هيچگاه خودشان را در چنين پست و موقعيتي از رهبري نمي بينند. هرچند درست است كه دانشجويان بلافاصله پس از اتمام تحصيل اين پست ها را بدست نمي آورند، نقش هايي كه به پرستاران تازه فارغ التحصيل محول مي شود مستلزم دانش و بكارگيري و استراتژي هاي مديريت و رهبري مي باشد. بنابراين، دانشجويان بايستي اصول مديريت را به دقت بررسي كرده، استفاده اثربخش آنها را ياد بگيرند، و آنها را در زمان شروع كار و ورود به محيط حرفه اي اجرا نمايند. در اين فصل تحول نظريه هاي مديريت پرستاري، نقش هاي محوله به مديران پرستاري براي اداره زمان، پول، كاركنان براي دست يابي به ماموريت ها و اهداف سازمان را بحث خواهيم كرد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-3 ، فایل pdf : 110100-4).

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com